BMW Helsinki Half Marathon 2024

8.6.2024 08:15

BMW Helsinki Half Marathon 2024 will be run 8.6.2024.

NB! WHEN YOU MAKE A LATE REGISTRATION, YOU WILL NOT RECEIVE THE RACE INFO AND QR CODE VIA EMAIL - YOU ARE WELCOME TO PICK UP YOUR BIB NUMBER AT THE RACE OFFICE IN MERIPUISTO WITH YOUR NAME.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (4038)

johnny Holm
Abhijit Jakkannavar
Oliver Löser
Niraj Kakodkar
Vladimir Chernov
Joonas Lehtonen
Ilkka Korhonen
Sohvi Linja
Ayla Gaez
Arto Kainulainen
Antti Lempinen
Inka Kiili
Nea Tiainen
Jessica Hård af Segerstad
Hanna Oittila
Andrei Galibin
Max Majander
Eero Santala
Mika Muhonen
Noora Karlsson
Irina Laurila
Lotta Knuutila
Janne Virtala
Joakim Kiuru
Vesa Kuivila
Isto Salakoski
Pauliina Welling
Merike Laaksonen
Ilari Welling
Åsa Bergdal
Mika Tasa
Anna Elo
Adam Elo
Inka Mäkinen
Eerika Aro
ilona kemppinen
Carmelo Coco
Tero Syrjä
Juhana Koski
Lauri Mehtonen
Juha Järvelä
Tiina Snellman
Isabella Inutile
Anna-Mari Knuuti
Heidi Ekholm
Veikko Zaharov
Anssi Juvonen
Anni Toppila
Niklas Svartbäck
Minna Kärkkäinen
Tuomas Lepola
Johannes Pietilä
Frans Karkkimaa
Marko Sankelo
Mikael Lähteenlahti
Dariush Rahim
Petri Miikkola
Juho Olamo
Katrin Mertens
Joona Karstu
Toni Pasanen
Heike Mertens
Daaria Girard
Ilkka Numminen
Mia Numminen
Markku Lähteenmäki
Essi Kylmänen
Pertti Jäppinen
Elsa Ahlberg
Heikki Tontti
Reet Kolkkanen
Annette Jaakola
Jenni Manninen
Sarah Ajlan
Todd Shupperd
Jari Nuotio
Eetu Järvi
Mikko Hetemäki
Jari Suuronen
Amanda Salenius
Olli Lustig
Teija Konttori
Saara Tuuli
Katri Kanerva
CHRISTER KALLIO
Teemu Turpeinen
Juha Seppälä
Aatu Mattila
Aarno Syrjälä
Saija Jussila
Aleksandro Tigno
Ronan Valentine
Minna Stern
Sari Herranen
Jori Kemell
Sanna Haikonen
Iines Maaronen
Birgit Simell
Tanja EK
Essi Pyöriäinen
sara mitev
Peter Nyman
Janne Pietiläinen
Marko Pietiläinen
Jannika Toivonen
Miko Pietiläinen
Roksana Antila
Sebastian Jussila
Stiina Saaristo
Sami Honkala
Jukka Viertiö
Sami Haverinen
Anniina Rantakaulio
Tomi Kyöstilä
Tom Hildén
Tomi Marttila
Lauri Suua
Elmo Saarikangas
Antonio Ramirez
Isabel Jussila
Juuso Sandholm
Mikko Hänninen
Manish Kumar
Amanda Julin
Niina Marttila
Niko Lindholm
Antti Tajasvuo
Sari Halhul
Heikki Kaisto
Jussi Forsström
Kimmo Pitkänen
Laura Okkonen
Marko Kesti
Urho Kaipainen
Riitta Karstela
Veli-Pekka Karstela
Asko Arkoma
Jorma Jurmu
Milla Koistinen
Snehadri Sinha
Arto Matilainen
Arto Luomi
Kati Hakala
Tuija Niemi
Siru Piiparinen
Marjo Kaplas
Frank Denoulet
Joni Sarjosalo
Eetu Kuosmanen
Tuukka Ollikainen
Joonas Häyhä
Jorma Väkiparta
Jani Pitkäranta
Markus Nygård
Mikko Leino
Piia Meriläinen-Honkala
Martha Cecilia Largaespada Roque
Mika Isosalo
Katja Imberg
Kristina Louhivuori
Jenny Engström
Venkateswara Rao Sagineedu
Laura Laasonen
Nehasri Sagineedu
Ari Luomi
Kimmo Rautio
Kari Pöntinen
Tuomas Zacheus
Ari Pakarinen
Juha Degerlund
Tiina Kerminen
Tiina Kerminen
Claudia Teikko
Antti Röyttä
Alexander Beijar
Aki Laine
Anniina Laurila
Mirella Valkkinen
Amos Schalin
Laura Ridell
Paul van Erk
Miro Ristimäki
Tapio Nurminen
Maiko Lankau
Pekka Paasolainen
Niklas Paasolainen
Anita Paasolainen
Roy Karsh
Hanna Peltonen
Julia Nybom
Max Pohjonen
Laura Tolonen
Lasse Saarelainen
Anna Vahteristo
Sakari Suontaka
Jesse Tengen
Sandra Jetter
Anna-Kaisa Eronen
Sari Ilmoniemi
Evgenia Juselius
Minna Hakola
Emilia Pettersson
Markus Pekari
Cong Tung Phan
Sari Haarala
Matias Juslin
Kimmo Tolvanen
Mikael Saukko
Tuulia Kivistö
Aune Aliisa Laiho
Maria Mughal
Jukka Pitkänen
Kaija Purhonen
Hanna Paldanius
Tommi Teräsalo
Zahidul Bhuiyan
Erika Hämäläinen
Lars Andersson
hanu keskitalo
Jonna Nuutinen
Riikka Jaakkola
Heikki Paasonen
ismo nieminen
Iida Laaksonen
Jesse Laaksonen
Teppo Laaksonen
Juuso Yrjölä
Andrew Ullom
Lassi Wessman
Pasi Lohi
Graham Devlin
Sari Eriksson
Charlotta Suominen
Kajsa Smedlund
Marika Huhtala
Juuso Vuorenniemi
Tuuli Suurtalo
Sofia Vikfors
Henri Seulassaari
Tuomo Kuusisto
Antti Pölönen
Toni Janka
Anna Jutila
Flordeliza Nebrija
Margarita Hämäläinen
Jessica Manngård
Iivo Koski
Andreas Höglund
Ville Pesonen
Tommi Paavilainen
Xiang Ye
Katja Tuomaala
Joni Tuomaala
Riikka Tuomi
Andreas Saloranta
Andras Kretzer
Petra Kangas
Hanna Pajala
Riku Poikolainen
Maria Viitasaari
Leo Habib
Johanna Siven
Kaisa Nisula
Juuso Painio
John Cottam
Juuso Nikkanen
Katja Lähde
Nina Kujanpää
Vera Koskeli
Matthew Hicks
Martina Andrae
Georg Braun
Dorothee Braun
Olli Kantamaa
Lina Arponen
Anu Nyman
Anna Huurinainen
Joonas Pakkanen
Kaisa Kero
Eeva Kohonen
Fabien BRIGANT
Anna-Erica Demirci
Elina Nykänen
Romain Hubert
Antonia Gill
Jean-Pascal GUILLET
Janina Voutilainen
Mika Nieminen
Ella Virtanen
Shuddhodana Shuddhodana
Elina Krannila
Niklas Palmqvist
Mariana Lukkarila
Henry Sanchez
Catia Paananen
Tuomas Valmari
Satu Jokinen
Eeva Lauronen
Holger Eckardt
Julia Sudhoff
Enni Karikoski
Tony Åberg
Marja Rousu
Harri Bergholm
Rasmus Bergholm
Tomi Rajala
Elina Sallinen
Niina Jokela
Hanna Malkamäki
Anne Avento-Krapf
Miguel Alvarez
Lauri Väätäinen
joona Rantala
Elis Höckerstedt
Eveliina Pyykkö
Miina Lummelahti
Frederic Salas
Jen Wang
LAURENCE LELANEK
Pontus Kihlman
Ivan Kaurov
Rob Kaper
Jyrki Kiihamäki
Henri Simula
Merete Leermakers
Hanna Viertiö-Oja
Emil Rosendahl
Jeff Kimber
Amanda Tuomisto
Nikos Heikkilä
Anoop David
Juan Camilo Avendano Diaz
Antti Vornanen
Armi Mourujärvi
Veli-Matti Mattila
Leena Larimo
Olli Pihjala
Bernie Siu
Ritva Kauppi
Andrea Pepe
Mervi Juuti
Andrei Vorobjeff
Viola Igbinidu
Assi Aalto
Erna Grönroos
Riitta Kima
Emmi Kima
Jarkko Ansamaa
Åsa Smidt
Lasse Myllys
Lauri Vuorikkinen
Pyry Suomalainen
Dario Rugge
Jonna Kallio
Riku Iisakkala
Angela Heucher
Irene Harjunpää
Markus Jussila
Riikka Saulamaa
Antti Loimalahti
Tommi Tarkiainen
Salla Sorsa
Gajendra Sarveswaran
Veijo Jokinen
Matilda Tiitinen
Saila Karonen
Mika Pajala
Katja Rajaniemi
Joachim Daetz
Pekka Uronen
Mikko Suominen
Guillermo Ibanez
Lauri Kurikka
Matti Kurikka
Artur Tikka
Samuli Aaltonen
Hanna-Maria Hintsa
Reetta Lipsanen
leiyan wei
Alice Chen
Atte Keitaanranta
Jyrki Kiema
Lauri Vilén
Emil Koskimäki
Eveliina Pakkanen
Jens Argentzell
Joakim Rosell
Emma Bronnvall
Matti Semenuk
Loviisa Jokiranta
Tomas Nezadal
Ida Korhonen
Tuomas Jaakola
Jaana Volanto
Juan Esteban Arjona Rodriguez
Danny Vargas
Simo Heinonen
Oso Hautamo
Tamila Vlasova
Laura Koponen
Valeriia Kolganova
Niko Vilke
Jussi Längman
Alexandra Wedum
Antti Erola
Siri Pakarinen
Venla Romppanen
Harri Kiviniemi
Noora Koskenniemi
Melanie Otterbach
Juulia Jaulimo
Saara Argillander
Elina Tervonen
Uwe Kathmann
Ville Ihonen
Charlotte Cornet
Andres Kaera
Iida Pyötsiä
Miikka Koistinen
Annariina Jantunen
Nora Pelkonen
Kalle Rantalankila
Anni Kotisaari
Jesse Ruuth
Essi Kilpeläinen
Aengus Collins
Alexandre Manoel da Silva
Satu Matero
Niklas Tallqvist
Niklas Tallqvist
Kyösti Rajala
Andrew Procter
Tommi Nikkanen
Daniela Kaskivirta
Timo Lavanko
Antti Iihola
Harri Elf
Amanda Ljunglin
Toni Hokkanen
Elise Kemppainen
Mari Perttilä
Maarit Peltoniemi
Mats Harald
Nina Herttuainen
Janne Villa
Mikael Brunberg
Atte Makkonen
Mika Puolakanaho
Marika Jauhiainen
Suvi Kirsi-Mari Luomala
Juha-Pekka Lempainen
Andrea Di Lorenzo
Kirsi Kaffka
Staffan Fagerudd
Matias Björkman
Emma Vihervaara
Alexander Nystén
Xiaoting Chen-Leino
Janita Jaakola
Marko Valta
Jenni Huovinen
Salla Ryynänen
Veera Neuvonen
Nicholas Sacchetto
Filippo Giannelli
Petra Rytkönen
Tuomas Vedenjuoksu
Christoph Frohner
Juuso Sikiö
Henni Kinnunen
Jarno Maimonen
Jussi Peippo
Teemu Valminen
Janne Pölhö
Anton Mankonen
Joona Kontio
Kimmo Virtanen
Johan Majander
Rodion Makufke
Sami Hämäläinen
emma salusjärvi
Nicole Wijngaarden
Otso Bollmann
Susanna Aura
Tuomo Vähäkallio
Jutta Kärri
Lotta Kulmala
Anton Axberg
Lotta Pere
Kayoko Hirooka
Märt Loonurme
Assi Lindholm
Ellen Alencar Laakia
Katariina Palosaari
Hanna Koskinen
Sami Uolamo
Janne Teräväinen
Laura Heikkilä
Liana Saarepera
Jenna Luoto
Susanna Nyholm
Arne Vironmäki
Jussi Ratilainen
Marika Saadi
Laura Lammi
Mira Laaksonen
Sofia Piispa
Martti Saukkonen
Hannu Sairanen
Joonas Korpi
Luis Hernandez
Vilhelm Ahlskog
Luciano Finco
Carolina Ziviani
Maria Männistö
Noora Mäki-Ruuti
Anna Luukkonen
Mikael Eräpolku
Olivia Bollmann
Piia Olkinuora
Juri Guljajev
Hanna Lehari
Jukka-Pekka Hänninen
Katja Kurki
Kalle Pyykkö
Frida Reinikka
Heikki Helaniemi
Timo Suonsyrjä
Milla Frantti
Joseff Morgan
Lowri O'Donovan
Kalle Wallin
Jerkko Koskinen
Sofi Häkkinen
Sabine Eckert-Scheel
Denise Eckert
Andreas Fjellstad
Jessica Umpala
Nadia Munyoro
Félix Meens
Katharina Jungmichel
Iida Kivimäki
David Robb
Antti Ilves
Henri Ilves
Soichiro Tagomori
Susanna Toikka
Kristine Savolainen
Tor Håkon Skogstad
Laura Karonen
Glen Turner
Mia Ilves
Vesa Kumpuniemi
Katja Oshea
Elodie Cousyn
julie bigant
Jari Laakkonen
Vemund Volden
Sindre Osland
Santeri Rautiola
Thomas Purcell
Laura Robinson
Jere Mäkinen
Lasse Salminen
Daria Salminen
Justin Melao
Russell Miller
Victor Cornelles
Tim Licker
Mathias Majoros
Karl Karlsson
Simo Valtonen
Karl Karlsson
Saara Saalo
Sanni Sinisalo
Eduardo Acosta
Juha Kuosmanen
Daniela Murphy
Michael Wood
Maria Rosaria Raspanti
Kai Jäntti
Thalia Ioannidou
Anette Dunder
Eveliina Luotonen
Riikka Sternberg
Andrew Cramsie
Mika Miettinen
Jussi Tahvanainen
Tatiana Poddubnaya
Ville Rantti
Ville Nieminen
Miriam Lopez Rodriguez
David Cuevas Crespo
Juho Ihanamäki
Pablo Rafael Ruiz Martinez
Sean Gibson
Remko Franssen
John Koolwijk
Dainen Pearce
Susan Pearce
Claire Greenham
Ignacio Gomez blanco
Anni Kanto
Kristian Kotilainen
Séamus Holohan
Ilkka Saatsi
Séamus Holohan
Wendy Marroquin
Casian Iacob
Marja Salenius-Ranki
Gay Manacpo-Faeldonia
David OSullivan
Ahmed Pajman
Vilma Henriques
Ilppo Kaukola
Satu Kaski
Teemu Launonen
Jan Laakso
Michael Meyer
Jeroen Vinke
Sven Muller
Eveliina Kostiainen
Joel Holopainen
Ljubov Tiberti
CYRIL DE OLIVEIRA
AUDREY DUBO
Ville Koivumäki
Jari Hostikka
Markus Korhonen
Richard Crossley
Arja Hartikka
Bert-Jan Vos
Oskari Peltonen
Marlena Postma
Celine Boulat
Leena Kokkola
Alexander Yin
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Clare Martin
Michelle Edge
Qendresa Qorri
Aamu Leikola
Angie Pelinder
Jaakko Lähde
Alejandro Lleti Castello
Zdenek Patek
Kari Mäenpää
Sanna-Mari Pöyry
Mika Kytöaho
Essi Ahtiainen
Anne Relander
Pia Mäensivu
Helle Luist
Jenna Trygg
Leena Varelius Kuittinen
Henri Varelius Kuittinen
Essi Toivonen
Mia Taina
Heidi Kotilainen
Kerttu Kirsimäe
Emilia Haataja
Wilma Haataja
Heikki Ristolainen
Selja Ristolainen
Heikki Rouvinen
Minna Rossi
Eeva-Liisa Mali
Panu Oikkonen
Nina Korpi-Kokko
Jori Kuvaja
Mikko Pekkilä
Janne Norva
Mari Honkanen
Anu Peräniemi
Aada Nwajei
Juuso Luukkonen
Jarmo Hillebrand
Maximilian Friedl
Rale Tiiainen
Bart Sterkenburg
Maria Vanhala
Tiina Jämsen
Jaana Boström
Petr Šimůnek
Damien Scandola
Mihails Basmanovs
Arvīds Šroms
Alfonso Quiros
Joanna Duda
Stephanie Lilje
Lena Larsson
Lea Into
Jonna Repo
Matthias Lutzweiler
Bolor Lutzweiler
Veli-Pekka Vuori
Sam Hammond
Matthew Dennison
Roosa Lahtinen
Andreas Korte
Leon Korte
Linn Ekman
Mirjam Fogde
Abena Yeboah
Kenneth Eskman
Théo Guillemont
Niklas Högström
Daniel Sanchez Guerrero
Adrianna Sanchez Guerrero
Pauliina Hartonen
Fabio De Stefano
Riina Piitulainen
Antoine Mabilotte
Miia Kyyrönen
Caroline Misrahi
Sam Williamson
Jussi Forsström
Tomi-Valtteri Paavilainen
marianna dominijanni
Jarmo Rantala
Alexander Yeandle
Susana Morgado
Maisku Myllymäki
Adrien Crozet
Rauli Arjatsalo
Kristian Ylikangas
Sanni Laaksonen
Ville Kuvaja
Andreas Hirning
Ludwig Büttenbender
Katja Salomeri
Markku Kyllönen
Mark Capitein
Elizabeth Faasse
Dennis Hofman
Jaakko Riihimäki
Edith Kortekangas
Augustin Fleytoux
DELPHINE OHL
Joshua Scott
Hannu Partanen
Lea Pitkänen
Marko Torm
Jose Ignacio Manriquez
Ioannis Gaitanidis
Rene Toft Sorensen
Isabelle Couillaud
Alain Gerbeau
Ihsuan Chen
Charlotte Doneux
Linda Bunce
Sonia Bonetti
Adriano Spirito
Louise Lillelund
Allan Pihl
Stefania Santi
Marcin Dziegielewski
Stuart Trezise
Melanie McGovern
Arttu Norja
Maija Ainasoja
Henri Lindström
Anna Koskelainen
Katja Keiho-Lintula
Liisa Lintula
Venla Hovi
Saana Kalliomäki
Erkki Leek
Hennik Penek
Lilith Lind
Susanna Mähönen
Liudmila Shantyr
Julian Hirt
Hanna Felicitas Andritzke
Sonja Katajamäki
Pasi Katajamäki
Fredrik Finnbäck
Kari Paakkinen
Pavel Galkin
Verena Bollmann
Steffen Böing
Catrin Wieland
Bärbel Wieland
Venla Tiljander
Kaisla Seppälä
Pietari Koivikko
Marianna Palola
Rein Kalle
Anna Sendra Toset
Hanna Ruusu
Linnea Halkola
Reeta Kiili
Lily Wong
Päivi Korpivaara
Kimmo Kaskimies
Matilda Miettinen
Peter Ståhl
Kalle Jääskeläinen
Knud Kalsås
Eeva Sävelä
Anna Gaydamaka
Hans Jakob Damsgaard
Vesa Kanerva
Petri Ala-Härkönen
Heidi Jokinen
Marko Kesti
Noora Nieminen
Nina Enlund
Timo Hämäläinen
Enrique Ramon Romero Noda
María Jose García Arias
Ahti Siponen
Tuomas Lieskivi
rodanthi apostolou
Matilda Enlund
Salme Jormanainen
Milla Parolin
Laura Leinikka
Sonja Tomppo
Vladimir Markov
Harriet Kenyon
Pandora Kenyon
Nora Youngs
Salla Tikkanen
Martin Gerhardsen
Emmi Malmivirta
Milla-Riina Vainio
clémence Le Rouzic
Saul Viktor Gil Nieminen
Jonathan Lawless
Kristina Mentula
Margit Huttunen
Ragnar Freij-Hollanti
Therese Mellin
Markus Jaakonsaari
Milla Kautto
Karoliina Pellinen
Sanna Ahokannas
Altti Lindroos
Benjamin von Nandelstadh
Jussi Turpeenoja
Jukka Seppänen
Jean-Claude Coutausse
Johanna Siven
Iryna Shcherbakova
Elina Nykänen
Kerttu Pahta
Samuli Rissanen
Eleanna Asvestari
Heljä Franssila
Evelin Haava
Bingkun Jiao
Eeva Karjalainen
Pasi Knuuttila
Raimo Lehtomaa
Tanja Nuutinen
Sirpa Puolakanaho
Henri Salmi
Saimi Sandell
Henrik Stolpe
Mika Sutinen
Ziying Tong
Janika Turunen
Tuomas Pelamo
Perttu Haliseva
Ville Ahtola