BMW Helsinki Marathon 2023

19.8.2023 08:30

BMW Helsinki Marathon 2023 juostaan 19.8.2023.

Ilmoittaudu nyt mukaan! Voit myös ilmoittautumisen yhteydessä ostaa tapahtuman t-paidan hintaan 15 €.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (4014)

Mika Utriainen
Tuomas Mattila
Jasmin Ristolainen
Jyrki Kiihamäki
Meeri Palokangas
Jonna Santtila
Hanna Pelkonen
Nina Hardén
Tarja Masalin
Andrzej Wilkus
Sami Hantula
Jevgeni Bogdanov
Marko Malinen
Sirpa Puolakanaho
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Jani Rintamäki
Annamari Heimonen
Manish Kumar
Aida Väisänen
Kalle Vihma
Mahendra Mahat
Antti Toivanen
Niklas Tallqvist
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Tony Träskelin
Kai Lahtinen
Anni Kanto
Kia Kivelä
Ellen Sundberg
Anni Marin
Nellimari Palokangas
Salla Tölli
Mikko Savolainen
Annina Holmberg
Hanna-Mari Uuksulainen
Stefan Huber
Ayleena Huber
Marko Halmeenpää
Ronja Sonninen
Laura Björkroth
Jörg Neist
Katri Miettinen
Kati Heiniö
Iiro Nuotio
Jessica Forss
Jari Nuotio
Sonja Borges
Jennika Pohjola
Mika Penttilä
Nina Kujanpää
Juhani Räty
Eero Laamanen
Gintaras Gražulevičius
Ron Cirillo
Ville Lahtinen
Nikke Koivisto
Emilia Pettersson
Peetu Virkkala
Antti Tornberg
Sami Kuusemaa
Tuomas Rajamäki
Petri Tuominen
Jean Pierre Plebani
Ennio Zuccaro
Miro Nurminen
Anna Korkalainen
Kirsi-Marja Kastemäki
Boris Gusev
Claudio Nava
Joonas Heiskanen
Markku Hyvönen
Laura Mononen
Isa Von Bonsdorff
Kaija Purhonen
Stefan Linge
Maxx Maaskola
Matti Risikko
Maija Heinonen
Hannu Komulainen
janne teräväinen
Eva Mattersberger
Nina Skinnari
Arnaud Petit
Denise Kinnin
Emma Davidsson
maija haapala
Kaija Olli
Qinlian Xu
Olga Uttu
Aksel Eskola
Mia Vainio
Marju Nylund
Mikko Äijö
Urho Kaipainen
Rüdiger Terasa
Kirsi Kaffka
Susanna Ilomäki
Jouko ilomäki
Jenni ilomäki
Heidi Kivinen
Kari Hellman
Katja Kurki
Kamilla Rajander
Rola Alhalaseh
Sakari Ikkonen
Somporn Kopisto
Toni Jaako
Aarni Ahvonen
Joonas Espo
Mika Tasa
Katriina Salminen
Emmi Paulakannas
Srujan Ageeru
Jarmo Väänänen
Eira Kraft
Pyry Heikkilä
Deni Lyte
Tuomas Liski
Tapio Sippola
Marika Saadi
Zaki Azedani
Elisa Kosonen
Benjamin Lindström
Kirill Grushetskii
Mika Dahl
Vilhelm Nordström
Annika Arikainen
Mikael Kylmämaa
Toni Kymäläinen
Elli Hänninen
Petteri Anttila
Alex Clark
Maarit Leinonen
Rasmus Oksanen
Heli Ahola
Sophie Stenholm
Timo Taussi
Somporn Kopisto
Rosa Rosenberg
Paavo Seppälä
Tiina Henriksson
Kari Rahkonen
Sari Sivonen
Patrik Knutar
Esa Kotilainen
Wongrit Virolainen
Namthip Flinck
Leena Zogg
Jasmine Laine
Gabriele Marotta
Merlin Hallman
Üllar Kaljumäe
Karl Kaljumäe
Teemu Lauriala
Sauli Nurmi
Antti Syrjä
Hans Seidel
Petri Tuomela
Simo Mäkinen
Johannes Lammin-Soila
Atte Makkonen
Tony Lindman
Lasse Paavola
Shravan kumar Boddula
Jaana Miettinen
Kristian Zak
Petri Holopainen
Emma Varmavuo
Anatoly Tolstukhin
Heidi Kontola
Joona Ojala
Petri Malmi
Nima Däman
Kristian Kere
Isto Salakoski
Michel Schmidt
Marek Atonen
Mario Atonen
Ragnar Atonen
Mette Hedborg
Susanne Lahdenperä
Julia Mali
John Moore
Nikhil Dev Chunchu
Mette Lipponen
Juri Hämäläinen
Lovell D'souza
Laura Nissinen
Jenna Paavola
Snezhana Pronovich
Suvi Liikkanen
Markku Laitinen
ANDRES SIIM
Pekka Rautio
Annika Kopra
Sissi Kähkönen
Sonja Niemelä
Laura Sihvonen
Matti Hyyrynen
Emil Richards
Hile Haapala
Juhani Ahola
Marcello Feroce
Ville Laitinen
Jenny Fröberg
Samuel Maukonen
Anni Viita
Niklas Matikainen
Juha Leikas
Markus Kareinen
Rasmus Stoltzenberg
Anna Lillie
Olli Lindroos
Anssi Lahdensalo
YUKI IINUMA
Malin Nordström
Riku Lyly
Anni Myllymäki
Emmiina Kuisma
Chand Malu
Simo Eerikäinen
Pertti Jäppinen
Andrew Cresswell
Klavdiia Bukina
Tuomas Lepola
Mikael Lagerroos
Ekaterina Popova
Akash Gupta
KATJA KOSSI
Jussi-Pekka Erkkola
Mikael Pursi
Mikko Kuitula
Katja Saastamoinen
Tuukka Kraft
Timo Mäkinen
Tuomas Anttikoski
Petra Lauronen
Pasi Hämäläinen
Pirjo Boman
Petri Palmila
Amanda Ahlmark
Stephan Hofmann
Kristian Tuomilehto
Sebastian Forsbäck
Janina Henriksson
Emma Timonen
Maki Vanajas
Kimmo Kartasalo
Esa Kruskopf
Jani Hirvonen
Linus Sandell
Jani Ylisaukko-oja
Amanda Tuomisto
Juha-Pekka Parto
Sampo Salovesi
Leevi Kinnarinen
Juha Ojala
Hannu keskitalo
Jenni Jokinen
Sohvi Linja
Ira Hassinen
Kaisa Haaparanta
Henri Simula
Teemu Huusko
Saara Jämsä
Johanna Samposalo
Bob Dhillon
Eeva Haapala
Armi Niemelä
Tiago Monte
Maricel Koivu
Minttu Huotari
Markus Heino
Jaana Volanto
Eleni Kamkeris
Carl Hallencreutz
Sauli Rantanen
Noora Ruotsalainen
Suvi Salonoja
Eriikka Harjula
Eetu Pernu
Leeni Karosto
Mari Olkola
Anna-mari Puttonen
Abhilash Nandeshwar
Girdhar Sharma
Elina Ylämäki
Katri Saarenheimo
Suvi Saarnio
Pyry Saarnio
Maret Nurm
Mikko Honkasalo
Maria Hytönen
Matti Silenius
Ilkka Lindberg
Chloe Kangas
Roosa Parto
Venkateswara Rao Sagineedu
Kimmo Taskinen
Perttu Honkanen
Helmi Huoviala
Ella Maisonlahti
Maija Brunfeldt
Markus Mäkelä
Oskari Mustonen
Pia Sillanpää
Peppi Pietikäinen
Tommi Airaksinen
Eliise Vares
Tingyang Li
Jukka Haikara
Ville Simula
Emmi Anttila
Juuso Anttila
Lari Ruotsalainen
Amanda Angeria
Ilari Lamminmäki
Riitta-Leena Inki
Tuukka Laukkanen
Disa Laine
Salli Kaavinen
Mikko Iso-Oja
Eemil Heiskanen
Ruslan Kirianov
Helmi Rosenström
Max Thomas
Heikki Klami
Amitav Chakraborty
Fernando Trolia Slamic
Fabian Landes
Piotr Drygas
Antti Ahtiainen
Tuuli Lagerroos
Etienne Brunaud
Mārtiņš Bankovskis
Tanja Lehtomäki
Eemeli Korvenpää
REIJA FAGER
Mauno Ahlgren
Miska Widgrén
Raita Säynäjoki
Elena Kurttila
Eero Eloranta
Helena Repo
Olli Kapanen
Martin Babek
Hanna Ikonen
Tiina Talvitie
Otto von Hellens
Leonid Samofalov
Dmitrii Tsilin
Antti Kinnunen
Andrei Lambinen
Karin Sahar-Lambinen
Jonas Hindsjö
Johanna Kenttälä
Johannes Määttä
Thomas Österman
Søren Berg Rasmussen
Pirjo Westerberg
Essi Mäkelä
Elad Solomon
Sini Kytölä
Anna Jylhä
Noora Pakkanen
louis boden
IRENA SELA
ROBERT STUKL
Chi Zhang
Mai Huong Hoang
Pauliina Laurila
Jonas Rintanen
Jenni Pärkinen
Ant O'Neill
Laura Leinikka
Vladimir Liubarsky
Chris Sheridan
SHIGEO NISHIKAWA
pasi Nielikäinen
Claudia Lincopan- Honkamäki
Renars Sutris-Adijans
Dace Savvina
Jose Soto
Mio Mokki
Katariina Mustonen
Iira Soares
Sara Elshani
Hunter Groninger
Saki Manninen
Julius Lubys
jari kiiski
Mia Numminen
Eerika Olkkonen
Seppo Hölttä
Espen R Johansen
Ryan Parker
Alpi Seppälä
Jose Antonio Velasco Pastor
Nick Hall
James Clubb
RORY LEWISTON
Karri Pitkänen
Elli Vainio-Mattila
Jani Jormalainen
Jürgen Kittel
Esa Karvonen
Mikael Vasiliev
Timo Puronen
Olli Tarvainen
Rebekah Chapman
Milka Hakkarainen
Pätkä Rantala
Linnea Laitinen
Jussi Eerola
Juho Isola
Marius Kempf
Niruja Thavanesan
Ritva Rajakallio
Jarmo Hannuksela
Elias Mäki-Kulmala
Lari Verhelä
Louise Chua
Mika Särkioja
Samuli Rissanen
Anu Ojanen
clotilde MAS
Ollie Cartlidge
Jean-Noël Dasque
Megan Layré-Cassou
Elena Barrios
Linnea Böhme
Carine Capgras
Sanna Heikkilä
Laura Heinonen
Serina Kavonius
Kimmo Keinänen
Altti Lindroos
Johanna Moilanen
Harvinder Singh
Wipawan Yenjai
Aarne Aalto
Wolf Angyal
Mika Apell
Anna Belik
Harri Elf
Nina Isokorpi
Jukka Kanerva
Atte Keitaanranta
Kristofer Maripuu
Markus Moilanen
simo ojala
Mia Rönnqvist
Richard Sahrakorpi
Tiia Sahrakorpi
Kim Säppi
Lauri Toivonen
Heikki Valtteri
Tyler Walton
Sari Antikainen
Christophe Brutel
Hanne-Grete Christensen
Sohvi Halonen
Joona Haltia
Jorma Hekkala
Petra Kaikkonen
Arto Kainulainen
Mark Kanyingi
Hannamari Koivula
Iuliia Kokorieva
Merly Kosenkranius
Aino Laitila
Sari Lindén
Valentina Mosina
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Mathieu Negrerie
Tuija Niemi
Leena Nieminen
Päivö Osmaja
Marko Pekkanen
Janni Pääkkönen
Emma Salusjärvi
Erik Sedat
Andrew Smith
Mareena Soininen
Sini Strömberg
Totti Toivonen
Sofya Kovalevskaya
Wael Mohammed
Andreas Butz
Timo Luokkanen
Olli Piilonen
Milja Lempinen
Steven Waters
Claes Grägg
Markus Malmberg
CHIN-TIEN HSU
LI CHEN HSU
Slavomír Dubjel
Gregor Dubjel
Ville Koivumäki
Bjørn Tore Sætre
Bruno Hutin
Katja Schrödter
Steffen Schrödter
Viktoriia Shtyreva
PO CHING WANG
CHEN TUNG WU
Fanny Lautanala
Amy Valentin
Johnny Raun
Otto Nyström
Markus Mäkinen
Bruno Hutin
Björn Wagner
Ria Holstein
Santeri Pakola
Tatiana Kudling
Leigh Besley
EGIDIJUS JANISKA
Nicolas Paillocher
Frans Karkkimaa
Lars Munck
Olli Koskiniemi
Tarja Stålberg
Anniina Heikkilä
Olli Heikkilä
Jaakko Helakorpi
YIFEI LUO
Marek Procházka
Dominic Goode
Kasimir Riihelä
Markus Erlund
Aurora Sallinen
Joni Åke
Hanni Vanhanen
Iris Rasenberg
Rafal Warzala
Laura Berge
Suvi Häme
Oliver Löser
CHIEH CHUN LO
Hannu Somero
Kari Pöntinen
Fabienne Zogg
Niklas Forsman
Rea Kankare
Sampo Sainio
Mira Viertio
Stefan Hauser
Chris Lehmann
Jan Loran
Nina Porath
Michelle Weigel
Laura Virtanen
Mikko Kotiranta
Pekka Pehu
Justin Norton
Ivan Litwitschenko
Hanna-Maria Habes
Kurt Leuschel
Ilkka Korhonen
Heljä Franssila
Lukas Kohl
Joni Tuomi
Patrik Salminen
Noah Knecht
Martin Orola
Mika Hintze
Alex Niva
Simon Burg
Juhani Yli-Marttila
Jarkko Kauppinen
Aino Laamanen
Joona Käenmäki
Paula Tynkkynen
Markus Nygård
Alexander Andersson
Jari Palo
Vitalijus Pancerovas
Juha Palenius
Marko Vainonen
Tammo Puura
Linda Brodén
Jonathan Haller
Harrison Woodin-Lygo
Tomos Morgan-Young
Julius Viljanen
Daniel Almi
Fabio Bioletti
Francis Madeira
Alex Fowler
Daniel Moncayo
Boris Stepanov
Winyu Kingwongsa
Dacha Kingwongsa
Thomas Blum
Naomi Mcmackin
WISANU UTHAYOPAS
ACHARA UTHAYOPAS
ALAIN ROMI
Vitali Holm
Navin Luitel
Veronica Lindqvist
Kalle Jääskeläinen
Paolo Carabaich
Cyril Barrow
Antti Hemilä
Reija Koskinen
Jari Salonen
Christian Frenzel
Sara Rosas
Ann-Sofie Långvik
Craig Kirkwood
Anni Kanto
CHUAN-MING WANG
Martti Keinänen
Aapo Kivelä
Daniel Rotko
Chris Baerts
Seppo Manninen
Luke Rose
Connor Abanades Kenyon
Heikki Vepsäläinen
Aarne Vepsäläinen
Urho Vepsäläinen
Tuukka Lahtinen
Eija Liikanen
Markku-Juhani Saarinen
Tommy Nyholm
lewis clapham
Jonas Westermann
Johanna Westermann
Lena Maria Ludes
Sophie Röttger
Lukas Kipper
Torunn Briers
Arild Moen
Meelis Veersalu
Martin Thomsen
Niina Laukkanen
Helmi Luukkainen
Terhi Palviainen
Iida Hämäläinen
Simon Schroeder
Julius Schroeder
Reeta Katto
Antti-Olli Rusila
Sari Nuotio
Nora Janka
Santeri Mononen
Dominik Kotyczka
Tuomas Haikonen
Tero Koskela
Mikko Nurminen
Daniel Hannus
Pasi Lehtinen
Vladimir Panchenko
Anniina Laurila
Reijo Kuusela
Jukka-Pekka Päivärinta
Amy Smith
Katriina Lipponen
Vesa Kanerva
Aino Saarelainen
Joanne Lewis
Rina Vyas
Saara Nykänen
Kaisa Hentilä
Tom Good
Anu Peräniemi
Toby White
Leevi Vähälä
Anna-Mari Becker
Päivi Lampi
Mikko Kananen
Emilia Miettinen
Eveliina Heinänen
Pauli Rintamäki
Kasperi Rantakari
Cathy Owen
Barry O'Driscoll
Annika Talikka
Merja Virtanen
Jarkko Tuovinen
Mikko Laiho
Igor Mikhaylov
Pontus Londen
Laurent MASSET
Arttu Eerola
Tero Mäenpää
Valli Pärtel
Jenny Ranta
Sakari Helanummi
Ella Saajo
Jenny Ranta
Helmi Nevalainen
Satu Jokinen
Tanja Suhonen
Veikko Nokkala
Saku Laukkanen
Signe Kerge
Malcolm Collins
Joonas Heiskanen
Joona-Paavali Virtanen
Eddie Myrskog
Rasmus Hellman
Tiina Tölli
Timo Juolevi
Zuzanna Jakubiak
Salli Kaitila
Otto Ahonen
Florencia Massat
Riikka Kuittinen
Janne Villa
Ella Jormakka
Julia Jauhiainen
Simon Borali
Albert Linnanmäki
Heidi Nampajärvi
Antoine BAUDRY
Karin Wevelkate
Jeanet van Zijl
Nora Groot
Trees De Jong
Anita Baan
Grietje Van der Meulen
Anette Moerkerken
Monique Bruin
Marlies Van der Meer
Markus Grönblad
Remo Bastioni
Terje Timonen
Mervi Ketola
Armin Grasberger
Alex Björkskog
Donna Embodo
Liisa Serenius
Salla Serenius
Shivani Jambur
tiina heliö
Chiara Cokieng
Leslie Anne Octaviano
Jake Robert Mongaya
Ben Reymenants
Vincent Vreeken
Yazan Al Haj
Kitty Aierken
Valtteri Enestam
Jarkko Saarikoski
Wojciech Majewski
Hans Jakob Damgaard
Anna Gaydamaka
Teodor Dubjel
Rahel Worku
Alexander Gröning
Arttu Aatsinki
Eemil Ylä-Nikkilä
Veera Lahtinen
Anni Törmänen
Irene Niinikoski
Joel Peart
FLorent RACLE
Suvi Ruohonen
jerome proust
Jonna Yli-Kiikka
SEBASTIEN GRYMONPREZ
Sam Brown
Benjamin Brierley
Bogdan Dumitrescu
Sebastian Dumitrescu
EMANUELE BERTOLI
Peter Chodelka
István Leel-Őssy
Pia Teräs
Delphine Sorva
Sinianne Kinnunen
Andreas Ansaharju
Mika Lähteenmäki
Teemu Kaislehto
Tuomas Vedenjuoksu
Eero Santala
Neha Chohan
Radhika Raju
Emilia Niva
Matthijn Hamburg
Juha Koivistoinen
Patrick Wolfe
André Björkskog
Alexandra Erikson
Jussi Kumpula
Turo Ketola
Pyry Ketola
Oiva Ylönen
Sabina Bäckström
Ngoc Vu
Niklas Erikson
Kalle Maekinen
Vladimir Kozlov
Heidi Säkkilä
Mikko Uotinen
Daria Alekseeva
Toni Syrjänen
Marko Luomi
Tuomas Tossavainen
Eelis Pigg
Aleksanteri Sirén
Vilho Rantanen
Joonas Kuisma
Ella Henriksson
Eemil Erkkilä
Ville Koskenlehto
Jasper Virtapuro
Katri Kettunen
Jaroslavna Sboeva
Noora Silventoinen
Axel Backhaus
Milla Mikkola
Pauliina Mikkola
Anniina Mikkola
Felix Müller
Ulrike Müller
Fabio Tavoloni
Sonja Joensuu
Sanna Ketola
Elisa Kaunismäki
Aki Yli-Kerttula
Terho Artjoki
Charika Swanepoel
Iitu Salakka
Sabine Wolke
Robert Boyde-Wolke
Christopher Kervinen
Amalia Häger
Diego Fernando Gaitan Amayan
Juozapas Svelnys
Anni Kaatranen
Asha Nabulime
Emmanuel Geron
Lassi Raatikainen
Rafael Rauhala
Veera Kinnunen
Mika Järvi
Marko Hollanti
Tomi-Valtteri Paavilainen
Somporn Kopisto
Laura Mattila
Jarrod Luxton
Jacob Fidler
Pasi Salmi
JT Mokko
Vilja Välimäki
Henri Vuorela
Kiira Grönroos
Jacob Fidler
Neil McDonnell
Jenni Karjalainen
Pater Tobias Andreas Breer
Niko Lehtinen
Frans Grönholm
Stefan Grönholm
Arslan Karimov
Kai Zimmer
Rosa Maria Guzman
Jiaxin Tao
Kristine Strautane