BMW Helsinki Marathon 2024

24.8.2024 08:30

BMW Helsinki Marathon 2024 juostaan 24.8.2024.

Ilmoittaudu nyt mukaan! Voit myös ilmoittautumisen yhteydessä ostaa tapahtuman t-paidan hintaan 18 €.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

BMW Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2023 02:00
32,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


BMW Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2023 02:00
36,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


BMW Helsinki Marathon 2024 -ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2023 02:00
48,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


BMW Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2023 02:00
90,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (553)

Leevi Sandell
Leo Graf
Sannimari Uotila
Piia Niskanen
Minja Säkkinen
Antti Iihola
Anniina Laurila
Jarkko Herronen
Jessica Hård af Segerstad
Isabelle Alfaro
Melinda Alfaro
Andy Alfaro
Viktor Kurgin
Pia Lamminsivu
Juozapas Svelnys
Mikael Friskopf
Väinö Kaalikoski
Liana Saarepera
Raivo Luht
Tarja Stålberg
Satu Jokinen
Tanya Girod
Liudmila Smirnova
Kaisu Järvinen
Pi Wickström
Laura Mattila
Helena Salakka
Kimmo Salakka
Kai Lahtinen
Harri Elf
Aleksi Saikkonen
Yazan Al Haj
Omar Numan
Niklas Svartbäck
Simo Mattila
Anne Laamanen-Ho Hoang
Anni Kanto
Henna Grommi
Marju Nylund
Satu Vuorela
Matti Risikko
Silja Nurmineva
Sanna Risikko
Minna Stern
Katja Saastamoinen
Pertti Jäppinen
Ali Mahmudi
Leevi Jutila
Ville Krannila
Joonas Heiskanen
Mikko Savolainen
Anna Gebel
Tuan Le
Katjaana Kanninen
Annina Holmberg
Nina Urhovaara
Hanna Aagren
Birgi Putkonen
Anniina Perkiö
Mika Dahl
Matthew Aagren
Mikael Kylmämaa
Sirja Lampainen
Hannes Hovi
Osmo luokkanen
Tilda Oikarinen
Joonas Juolevi
Sonia Borges
Erkki Huikuri
Valli Pärtel
Merja Rissanen
Caroline McIntosh
Kalle Pohls
Teemu Valminen
Camilla Eestilä
Sami Hoskonen
Milo Mutka
Serafiina Rönkkö
Paavo Ahvenvaara
Elisa Kosonen
Petri Alkiora
Jussi Mäkipelto
Soichiro Tagomori
Nina Kujanpää
Lotta Isomäki
Outi Priha
Jenny Koponen
Anatoly Tolstukhin
Mike Belinskiy
Tero Mäenpää
Mikael Vasiliev
Olli Kapanen
Jyrki Palmi
Matti Vainikainen
Tapio Manderbacka
Sigrid Puhilas-Ikonen
Mikko Ahti
Aleksi Lundqvist
Antti Pekka Räisänen
Pekka Kouhia
Henrik Daniel Christoffersen
Kai Hintikka
Kai Kosonen
Milla Mustonen
Lauri Aaltonen
Alina Kulo
Meimi Nieminen
Siru Lampainen
Atte Lehtonen
Hai To
Onni Uljas Herranen
Janne Airaksinen
Carola Nores-Joukama
Eero Laamanen
Henrik Pihl
Fredrik Jerneke
Elena Suokas
Behar Hajdari
Pauli Kouhia
Maija Sequeira
Elina Ylämäki
Manish Kumar
Jussi Eerola
Maria Hodokainen
Juha Sihtola
Eveliina Puhalainen
Julius Kiilava
Siiri Kohonen
Roman Jeskin
Toni Hautamäki
Otso Puhalainen
Salli Kaitila
Simo Mäkinen
Jari Nuotio
MIKYUNG WON
Susanna Lehtinen
Minna Mäkelä
Jennika Pohjoa
Anna Korkalainen
Tuomas Lepola
Nikolas Yllö
Mika Metsojoki
Pia Sillanpää
Tuija Heiskanen
Antti Lehtonen
Sissel Egede-Pedersen
Brian Egede-Pedersen
Juhani Lehtimäki
Quyen To
Pekka Pehu
Mika Tasa
Nina Pistemaa
Tuuli Ihamäki
Marja Virtanen
Petra Havisalo
Antsa Hyrde
Suman Deb
Sami Haverinen
Tommi Saikkonen
Shravan Kumar Boddula
Mikko Maula
Leena Zogg
Kristian Kere
Eveliina Heinänen
Qinlian Xu
Maija Haapala
Hertta Ranta
Mika Hämäläinen
Tuija Niemi
Roosa Kaasinen
Mira Laaksonen
Paresh Rane
Tuuli Shemeikka
Jari Heiska
Olga Mokko
Juha Savolainen
Viivi Savolainen
Sami Niemi-Ruuth
Auli Pietarinen
Iina Hietala
Anqi Xu
Xiaolei Deng
Felix Wickholm
Ida Levomäki
Mia Vainio
Tinja Hotakainen
Topi Kopomaa
Petri Holopainen
Mika Muhonen
Marjo Kaplas
Kaveri Saminathan
Vitali Holm
Paraskevi Bakalopulos
Ryszard Stachnik
Maria Kouvonkorpi
Markus Moilanen
Tatiana Kudling
Larissa Risku
Riikka Karhu
Sami Lukkarinen
Sari Storås
Ida Karppinen
Stijn Zanders
Kaisa Kankaanpää
Tuomas Miettola
Jukka Rekonen
Rafal Pazdzior
Anne Kiiski
Johanna Borg
Tero Puukko
Eero Okkolin
Emil Saastamoinen
Martin Magi
Venla Ulmala
Jouni Kasso
Fernando Rosete
Nea Hyyppä
Emily Rikkiilä
Anna Vierinen
Kalle Elo
Timo Juntunen
Katja Lintula
Matias Vahtola
Nikhil Sharma
Michel Schmidt
Anet Adamson
Ellen Pelkonen
Milana Kallionpää
Tommi Raiskinmäki
Heikki Hidén
Muhammad Ahsan Qureshi
Harri Hietaranta
Eetu Hovila
Jonni Veikkonen
Jessica Hagelberg
Auri Lassi
Arto Penttinen
Jonna Yli-Kiikka
Kimmo Taskinen
Arto Jääskeläinen
Tiina Snellman
Pyry Heikkilä
MINJU KIM
Ville Heino
Víctor Pau Bellver Lopez
Laura Sihvonen
Amanda Laukkonen
Joona Vuolteenaho
Kalle Marttila
Emma Davidsson
Timo Vattulainen
Meeri Junttila
Jouni Heinonen
Nuutti Luotonen
Marko Halmeenpää
James Clubb
Janne Teräväinen
Yue Yin
Fang Chi
Hiromasa Kato
Risto Päärni
Tuija Nilmanen
Matti Romakkaniemi
Isto Salakoski
Pauliina Laurila
Üllar Kaljumäe
Jarmo Nikkanen
Jussi Koskiniemi
Ellinoora Lassila
Niklas Honkanen
Sirje Kaljumäe
Ville-Petteri Vuorenmaa
Kukka Raejärvi
Simo Hoskonen
Timo Kuni
Paolo Carabaich
SHAOJUNG LU
Jarkko Ansamaa
Oskari Isolauri
Marianne Welling
Jussi Ratilainen
Otso Bollmann
Emil Schönberg
Auli Kiukkonen
Tommi Kiukkonen
Veeti Kiukkonen
Jukka-Pekka Päivärinta
Bogdan Dumitrescu
Sebastian Dumitrescu
Jouko Väärälä
Aleksi Tossavainen
Daniel Adibe
Marko Karttunen
Rosanna Hu
Chengyuan Fang
Kjell Nygård
Eero Heino
Atte Keitaanranta
Jean Pierre Plebani
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Jo Lee
Candice Spendelow
Elsa Helovuo
Ruijing Yang
Neena Välimaa
João Veiga
Vilma Välimäki
Laura Linna-Välimäki
Sara Kaistinen
Tiia Lehmonen
Tapio Pulkkinen
Anne Paananen
Olli Kemilä
Sarah Vlachopoulos
Ines Vlachopoulos
Carita Lagerspetz
Miro Nurminen
Miro Nurminen
Patrik Knutar
Niklas Erikson
Alexandra Erikson
Annika Björkskog
André Björkskog
Anastasia Lapteva
Ville Valajärvi
Kiril Kuhanen
Louisa Nygård
Tiia Knutar
Annika Kopra
Mira Ojala
Terrell Jackson
Amos Nordman
Terhi Sipilä
Radu Copie
Eino Furuholm
Kari Pöntinen
Jenna Paavola
Gopinath Balamurugan
Kirill Grushetskii
Henna Uotila
Juri Guljajev
Vesa Kuivila
Mette Lipponen
Yuki Iinuma
Atte Makkonen
Anna Jylhä
Janne Myllymäki
Klaus Kartila
Joonas Jakobson
Marja Vakkuri
Sanna Joukama
Henri Simula
Konsta Martiskainen
Jake Pistokoski
Tung Vo
John Cottam
Kristine Savolainen
Daniel Hannus
Ella Ruski
Josh Macklin
Mikko Kukko
Aleksi Merras
Laura Maukonen
Pauli Lindqvist
Kaisa Piirainen
Aapi Von Creutlein
Nicholas Leppanen
Brita Ohlis
Rami Echriti
Etienne Thevenet
Kirsi Heikkinen
Eemeli Kotila
Heta Wathen
Ulla-Maija Somero
Hanna Wickström-Kokko
Tino Kokko
Oliver Behnke
Sabrina Schmidt
Santeri Karevaara
Henri Nordström
Sofia Eskola
Betsy Enkovaara
Mikaela Kranck
Yulia Alexandrova
Aino Summa
Maria Hösch
Hile Haapala
Linh Do
Elina Rustholkarhu-Västi
Wilma Karlsson
Nelly Lindholm
Anri Lehto
Luukas Tuomimäki
Pasi Aarnilähde
Henri Nordström
Niina Laukkanen
Meri-Tuulia Ettala
Nea Kiuru
Aapo Mäntyvaara
Girdhar Sharma
Jukka Päivärinta
Christa Sohkanen
Reeya Sahoo
Tommi Manninen
Petteri Rautuma
Sohvi Halonen
Vinod Valiyapurakkal Viswanathan
Frans Hollström
Petri Hellman
RAIMO SAUL
Jaan-Martin Kalanen
Miia Eklund
Tatiana Susi
Soufiane Saidi
Ahmed Saidi
Jukka Kovanen
Ville Niemi
Anne Paananen
Jacques Bendahan
Jose Carlos Requena
Heli Wallenberg
Iina Lahtinen
JACQUES YAM
Christian Wiese
Inka Illukka
Tapani Vanhanen
Robert Helfrich
Jamie Moore
Raissa Maria Sophie Renn
Melissa Maravic
Lotta Takkula
Laura Lipken
Paul Verrico
Anna Roni
Karl Karlsson
Rasmus Stoltzenberg
Hans Denzler

115 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.8.2024 08:30

Päättyy:  

24.8.2024 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Meripuisto
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi