BMW Helsinki Marathon 2024

24.8.2024 08:30

BMW Helsinki Marathon 2024 juostaan 24.8.2024.

Ilmoittaudu nyt mukaan! Voit myös ilmoittautumisen yhteydessä ostaa tapahtuman t-paidan hintaan 18 €.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2024 02:00
43,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2024 02:00
60,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2024 02:00
72,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.5.2024 02:00
140,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.8.2024 02:00
12,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (2588)

Leevi Sandell
Sannimari Uotila
Piia Niskanen
Minja Säkkinen
Antti Iihola
Anniina Laurila
Jarkko Herronen
Jessica Hård af Segerstad
Isabelle Alfaro
Melinda Alfaro
Andy Alfaro
Viktor Kurgin
Pia Lamminsivu
Juozapas Svelnys
Mikael Friskopf
Väinö Kaalikoski
Liana Saarepera
Raivo Luht
Tarja Stålberg
Satu Jokinen
Tanya Girod
Liudmila Smirnova
Kaisu Järvinen
Pi Wickström
Laura Mattila
Helena Salakka
Kimmo Salakka
Kai Lahtinen
Harri Elf
Aleksi Saikkonen
Yazan Al Haj
Omar Numan
Niklas Svartbäck
Simo Mattila
Anne Laamanen-Ho Hoang
Anni Kanto
Henna Grommi
Marju Nylund
Satu Vuorela
Matti Risikko
Silja Nurmineva
Sanna Risikko
Minna Stern
Katja Saastamoinen
Pertti Jäppinen
Ali Mahmudi
Leevi Jutila
Ville Krannila
Joonas Heiskanen
Mikko Savolainen
Anna Gebel
Tuan Le
Katjaana Kanninen
Annina Holmberg
Nina Urhovaara
Hanna Aagren
Birgi Putkonen
Anniina Perkiö
Mika Dahl
Matthew Aagren
Mikael Kylmämaa
Sirja Lampainen
Hannes Hovi
Osmo luokkanen
Tilda Oikarinen
Joonas Juolevi
Sonia Borges
Erkki Huikuri
Valli Pärtel
Merja Rissanen
Caroline McIntosh
Kalle Pohls
Ngoc Nguyen
Teemu Valminen
Camilla Eestilä
Sami Hoskonen
Milo Mutka
Serafiina Rönkkö
Paavo Ahvenvaara
Elisa Kosonen
Petri Alkiora
Jussi Mäkipelto
Soichiro Tagomori
Nina Kujanpää
Lotta Isomäki
Outi Priha
Jenny Koponen
Anatoly Tolstukhin
Mike Belinskiy
Tero Mäenpää
Mikael Vasiliev
Olli Kapanen
Jyrki Palmi
Matti Vainikainen
Tapio Manderbacka
Sigrid Puhilas-Ikonen
Mikko Ahti
Aleksi Lundqvist
Antti Pekka Räisänen
Pekka Kouhia
Henrik Daniel Christoffersen
Kai Hintikka
Kai Kosonen
Milla Mustonen
Lauri Aaltonen
Alina Kulo
Meimi Nieminen
Siru Lampainen
Atte Lehtonen
Hai To
Onni Uljas Herranen
Janne Airaksinen
Carola Nores-Joukama
Eero Laamanen
Henrik Pihl
Fredrik Jerneke
Elena Suokas
Behar Hajdari
Pauli Kouhia
Maija Sequeira
Elina Ylämäki
Manish Kumar
Jussi Eerola
Maria Hodokainen
Juha Sihtola
Eveliina Puhalainen
Julius Kiilava
Siiri Kohonen
Roman Jeskin
Toni Hautamäki
Otso Puhalainen
Salli Kaitila
Simo Mäkinen
Jari Nuotio
MIKYUNG WON
Susanna Lehtinen
Minna Mäkelä
Jennika Pohjoa
Anna Korkalainen
Tuomas Lepola
Nikolas Yllö
Mika Metsojoki
Pia Sillanpää
Tuija Heiskanen
Antti Lehtonen
Sissel Egede-Pedersen
Brian Egede-Pedersen
Juhani Lehtimäki
Quyen To
Pekka Pehu
Mika Tasa
Nina Pistemaa
Tuuli Ihamäki
Marja Virtanen
Petra Havisalo
Antsa Hyrde
Sami Haverinen
Tommi Saikkonen
Shravan Kumar Boddula
Mikko Maula
Leena Zogg
Kristian Kere
Eveliina Heinänen
Qinlian Xu
Maija Haapala
Hertta Ranta
Mika Hämäläinen
Tuija Niemi
Roosa Kaasinen
Mira Laaksonen
Paresh Rane
Tuuli Shemeikka
Jari Heiska
Olga Mokko
Juha Savolainen
Viivi Savolainen
Sami Niemi-Ruuth
Auli Pietarinen
Iina Hietala
Anqi Xu
Xiaolei Deng
Felix Wickholm
Ida Levomäki
Mia Vainio
Tinja Hotakainen
Topi Kopomaa
Petri Holopainen
Mika Muhonen
Marjo Kaplas
Kaveri Saminathan
Vitali Holm
Paraskevi Bakalopulos
Ryszard Stachnik
Maria Kouvonkorpi
Markus Moilanen
Tatiana Kudling
Larissa Risku
Riikka Karhu
Sami Lukkarinen
Sari Storås
Ida Karppinen
Stijn Zanders
Kaisa Kankaanpää
Tuomas Miettola
Jukka Rekonen
Rafal Pazdzior
Anne Kiiski
Johanna Borg
Tero Puukko
Eero Okkolin
Emil Saastamoinen
Martin Magi
Venla Ulmala
Jouni Kasso
Fernando Rosete
Nea Hyyppä
Emily Rikkiilä
Anna Vierinen
Kalle Elo
Timo Juntunen
Katja Lintula
Matias Vahtola
Nikhil Sharma
Michel Schmidt
Anet Adamson
Ellen Pelkonen
Milana Kallionpää
Tommi Raiskinmäki
Heikki Hidén
Muhammad Ahsan Qureshi
Harri Hietaranta
Eetu Hovila
Jonni Veikkonen
Jessica Hagelberg
Auri Lassi
Arto Penttinen
Jonna Yli-Kiikka
Kimmo Taskinen
Arto Jääskeläinen
Tiina Snellman
Pyry Heikkilä
MINJU KIM
Ville Heino
Víctor Pau Bellver Lopez
Laura Sihvonen
Amanda Laukkonen
Joona Vuolteenaho
Kalle Marttila
Emma Davidsson
Timo Vattulainen
Meeri Junttila
Jouni Heinonen
Marko Halmeenpää
James Clubb
Janne Teräväinen
Yue Yin
Fang Chi
Hiromasa Kato
Risto Päärni
Tuija Nilmanen
Matti Romakkaniemi
Isto Salakoski
Pauliina Laurila
Üllar Kaljumäe
Jarmo Nikkanen
Jussi Koskiniemi
Ellinoora Lassila
Niklas Honkanen
Sirje Kaljumäe
Ville-Petteri Vuorenmaa
Kukka Raejärvi
Simo Hoskonen
Timo Kuni
Paolo Carabaich
SHAOJUNG LU
Jarkko Ansamaa
Oskari Isolauri
Marianne Welling
Jussi Ratilainen
Otso Bollmann
Emil Schönberg
Auli Kiukkonen
Tommi Kiukkonen
Veeti Kiukkonen
Jukka-Pekka Päivärinta
Bogdan Dumitrescu
Sebastian Dumitrescu
Jouko Väärälä
Aleksi Tossavainen
Daniel Adibe
Marko Karttunen
Rosanna Hu
Chengyuan Fang
Kjell Nygård
Eero Heino
Atte Keitaanranta
Jean Pierre Plebani
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Jo Lee
Candice Spendelow
Elsa Helovuo
Ruijing Yang
Neena Välimaa
João Veiga
Vilma Välimäki
Laura Linna-Välimäki
Sara Kaistinen
Tiia Lehmonen
Tapio Pulkkinen
Anne Paananen
Olli Kemilä
Sarah Vlachopoulos
Ines Vlachopoulos
Carita Lagerspetz
Miro Nurminen
Miro Nurminen
Patrik Knutar
Niklas Erikson
Alexandra Erikson
Anastasia Lapteva
Ville Valajärvi
Kiril Kuhanen
Louisa Nygård
Tiia Knutar
Annika Kopra
Mira Ojala
Terrell Jackson
Amos Nordman
Terhi Sipilä
Radu Copie
Eino Furuholm
Kari Pöntinen
Jenna Paavola
Gopinath Balamurugan
Kirill Grushetskii
Henna Uotila
Juri Guljajev
Vesa Kuivila
Mette Lipponen
Yuki Iinuma
Atte Makkonen
Anna Jylhä
Janne Myllymäki
Klaus Kartila
Joonas Jakobson
Marja Vakkuri
Sanna Joukama
Henri Simula
Konsta Martiskainen
Jake Pistokoski
Tung Vo
John Cottam
Kristine Savolainen
Daniel Hannus
Ella Ruski
Josh Macklin
Mikko Kukko
Aleksi Merras
Laura Maukonen
Pauli Lindqvist
Kaisa Piirainen
Aapi Von Creutlein
Nicholas Leppanen
Brita Ohlis
Rami Echriti
Etienne Thevenet
Kirsi Heikkinen
Eemeli Kotila
Heta Wathen
Ulla-Maija Somero
Hanna Wickström-Kokko
Tino Kokko
Oliver Behnke
Sabrina Schmitt
Santeri Karevaara
Henri Nordström
Sofia Eskola
Betsy Enkovaara
Mikaela Kranck
Yulia Alexandrova
Aino Summa
Maria Hösch
Hile Haapala
Linh Do
Elina Rustholkarhu-Västi
Anri Lehto
Luukas Tuomimäki
Pasi Aarnilähde
Henri Nordström
Niina Laukkanen
Meri-Tuulia Ettala
Nea Kiuru
Aapo Mäntyvaara
Girdhar Sharma
Jukka Päivärinta
Christa Sohkanen
Reeya Sahoo
Tommi Manninen
Petteri Rautuma
Sohvi Halonen
Vinod Valiyapurakkal Viswanathan
Frans Hollström
Petri Hellman
Jaan-Martin Kalanen
Miia Eklund
Tatiana Susi
Soufiane Saidi
Ahmed Saidi
Jukka Kovanen
Ville Niemi
Anne Paananen
Jacques Bendahan
Jose Carlos Requena
Heli Wallenberg
Iina Lahtinen
JACQUES YAM
Christian Wiese
Inka Illukka
Tapani Vanhanen
Robert Helfrich
Jamie Moore
Raissa Maria Sophie Renn
Melissa Maravic
Lotta Takkula
Laura Lipken
Paul Verrico
Anna Roni
Karl Karlsson
Rasmus Stoltzenberg
Hans Denzler
Venkateswara Rao Sagineedu
Aurora Sallinen
Sarah Trussell
Marko Kyllönen
Beverley Burgess
Penelope Street
Juho Korhonen
Marguerite Le Nail
Gabriel BENDAHAN
Riikka Lindholm
Anu Isoaho
Ella Kumpulainen
Morgan Arneland
Antti Ijäs
Dylan Campbell
Katariina Ijäs
Arcangelo Lariccia
Sari Backlund
Suresh Palli
Jonatan Sparrentoft
Somporn Kopisto
ANTHONY MONDIJA
Tomas Wennström
Jukka-Pekka Hänninen
Andrzej Wilkus
Anu Ojanen
Lilly Björklund
Juuso Elolampi
Jenni Elolampi
Nea Mäkinen
Lorène Tallet
Monika Eriksen
Christian Burger
Sauli Rantanen
Zbigniew Iwanczuk
Anni Salonen
Hanne Wiik
Cristina Blanco
Patricia Zubeldia
Ilppo Kaukola
Jennifer Smeds
Olli Saarinen
Kerttu Yliheikkilä
TAINA HAAPALA
Lukas Krewer
Mika Ylikantola
Jarkko Ylikantola
Espen Johansen
Noora Multanen
Ben Heath
Vilma Vuola
Miko Puuskari
Johanna Laurila
Nadine Medarhri
Olivia Mäkelä
Anita Vihervuori
Martta Karppinen
Silmina Adzhani
Farhan Yustiarza
Kirsi Urpilainen
Silas Phillips
Oscar Phillips
Emily Phillips
Glyn Phillips
Marko Tuominen
Erkki Tuominen
Anton Niemi
Lauri Valta
Lars Daun
Ville Liimatainen
Oliver Charpentier
Oliver Mulari
Lisa Heath
Ollie Heath
Noor Van Overbeke
An De Kimpe
Helmi Nupponen
Arttu Haavisto
Paulus Sarre
Siiri Mouhu
Ella Hussa
Sonja Hiukka
Emilia Miettinen
Lorenz Bosch
Kristoffer Stockus
Anu Peräniemi
Kerkko Lähteenmäki
Marina Lähteenmäki
Tomi Kartaslammi
Arunothai Channgam
Chris Fehrmann
Tim Pieters
Benjamin Begley
Jonathan Begley
Niklas Begley
Alessandro Gottardo
Emma Heiskanen
Nico Heiskanen
Istvan Csaszar
Karina Erichsen
Paavo Paajanen
Andreas Lienhardt
Sonja Niemelä
Lutz Schenk
Pia Sjögren
Tapani Manninen
Claudia Ochoa-Espejo
Vladimir Kozlov
Enrique Lopez Manas
Claudia Armbrust
Paul Armbrust
Joakim Jansson
Renar Varpanen
jose manuel Orta Ortiz
SONJA LANDWEHR
Martin Borowitz
Eleni Kamkeris
Renaud THETIOT
Sabrina DEBEZI
ville nordström
Glenn Lucas
Evan Rees
David Duff
Villads Rasmussen
Paul Justenhoven
Maurice Funk
Austė Janušauskaitė
Sean Harvey
Brian Hile
Cheryl Hile
Macauley Powell
Angela Kruger
Sampsa Puikkonen
Olli Virtanen
Thibaud Labayle Couhat
Joseph Boudebesse Bajani
Shengjun Shi
Mathis Chapuis
Jukka Leivo
Samuli Kokko
Ari Kokko
Otso Hursti
Henrik Räike
William Hermansson
William Fagerudd
Roosa Suutari
Emilia Salmela
Noora Autiomäki
Meryl McConnochie
Robert McConnochie
Suvianna Syrjäkari
Emilie Stubb
Markus Porvari
Julia Dahlsten
Ronan Valentine
Lauri Kortelainen
Matilda Miettinen
Yasmine Hattal
Gabriella Fodor
Antje Krueger
Christoph Straßburger
Marcus Ernoe-Heising
Tuomo Koivisto
Mari Soininen
Anniina Kokkonen
Julian Wehnert
Katy Tedmon-Bury
Juho Melander
Inkeri Nuutinen
Sebastian Panula
Eetu Karjalainen
Christopher Wright
Ulrika Vilke
Matti Holopainen
Emma Temonen
Kari Salovaara
Maria Kaipiainen
Kristine Langi
Henna Honkalahti
Vesa Kanerva
Martha Cecilia Largaespada Roque
Sanne Veenings
Hans van Zalen
Peter Freriks
Kalle Jääskeläinen
Linh Nguyen
Hanna Haapaniemi
Aarni Ketola
Andrea Hnyková
Jari Reponen
Rascal Cramm
Amanjit Singh
Vincent Eyraud
Lied Rodríguez Alvarez
George Platakis
Enrique Ramon Romero Noda
Maria Jose Garcia Arias
Niina Marttila
Mikko Peltoniemi
Emma Lappi
Anuwat Khaomanit
Ferdinando Gambelli
Sam Wainwright
Timo Taussi
Altti Lindroos
Benjamin von Nandelstadh
Anna Luukkonen
Rolf Malthe Andersen
Anna Huurinainen
Isla Koskinen
Noora Mäki-Ruuti
Xiaoting Chen-Leino
Vladimir Drozdov
Tyler Walton
Ari Virtanen
Atena Aharzad
Mikko Kotiranta
Alina Vostrikova
Sari Nuotio
Tarja Anttila
Ida Armanini
Eleanna Asvestari
Elena Barrios
Jacquelin De Faveri
Reija Fager
Heljä Franssila
Evelin Haava
Sanna Heikkilä
Sari Herranen
Susanna Holappa
Abhijit Jakkannavar
Bingkun Jiao
Eeva Karjalainen
Kimmo Keinänen
Petri Kekki
Katja Kossi
Vjatseslav Laisev
Markku Laitinen
Sanna Lehto
Raimo Lehtomaa
Anna-Riikka Leppäranta
Altti Lindroos
Minna Löytynoja
Gabriele Marotta
Outi Meinander
IGOR MIKHAYLOV
Johanna Moilanen
Lauri Nousiainen
Tanja Nuutinen
Radheya Pala
Sirpa Puolakanaho
Niina Rahman
Heikki Räsänen
Amanda Salin
Saimi Sandell
Mika Sutinen
Ilkka Taivassalo
Bob Tamminen
Ziying Tong
John Trehearn
John Trehearn
Jan-Peter Trnka
Jan-Peter TRNKA
Janika Turunen
Sanna Vatjus
Veera Välikangas
Iina Ahola
Mika Bergman
Hieu Cao
Nicole Cham
Hanne-Grete Christensen
Alex Clark
Sara Degerholm
Erkki Eerola
Amanda Ekholm
Benoit Espinola
Hanna Forsten
Aamu Harlas
Kalle Heikkinen
Jorma Hekkala
Kari Hellman
Kari Hellman
Tiina Henriksson
Jenni Huovinen
Tiina-Kaisa Isolammi
Marko Kahilainen
Kirsi-Marja Kastemäki
Kirsi-Marja Kastemäki
Virva Kauppila
Serina Kavonius
Johanna Kenttälä
Marios Kerkemezos
Pasi Knuuttila
Santeri Koivisto
Anna-Kaisa Kolu
Heidi Koponen
Merly Kosenkranius
Juha Kujala
Jussi Kujala
Katja Kulmala
Tomi Kulmala
sissi kähkönen
Sissi Kähkönen
Otto Könkkölä
Edijs Lacis
Ville Lahtinen
Aino Laitila
Eduardo Lopez
Eduardo Lopez
Nikolaos Magalios
Paula Malinen
Niklas Mattsson
Marika Meinander
Petteri Mikander
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Victoria Nestor
Joona Niemi
Ruusu Ojala
Eerika Olkkonen
Noora Pakkanen
Mika Penttilä
Andrei Pustovalov
Iris Rasenberg
Kirsi Ratinen
Annika Rautio
Jose Alberto Rey Lopez
Jasmin Ristolainen
Taina Rytkönen
Pasi Salmi
Miikka Salminen
Isabella Santasalo
Tomi Saviluoto
Pasi Savolainen
Anna Scherleitner
Hans Seidel
Marjo Seliö
Matti-Pekka Sivosuo
Andrew Smith
Henrik Stolpe
Michal Szydlowski
Kimmo Tarjanne
Joni Tuomi
Karina Viholainen
Nirmala Yadav
Serges Zambou
Andrey Zhiltsov
Ville Ala-Seppälä
Jarkko Ansamaa
Tuomas Blom
Miku Boström
Colm Conniffe
Thomas Ekholm
Tobias Ekholm
Eero Eloranta
Kailas Goley
Tom Grahn
Akash Gupta
Simo Haapasalo
Jani Halpin
Joona Haltia
Ossi Heikkilä
Antti Hemilä
Kalle Hollmén
Harri Holma
Aino Häkkinen
Nina Isokorpi
Nina Isokorpi
Anssi Juvonen
Lasse Juvonen
Joonas Kallio
Ruslan Kazantsev
Kaisa Komppa
Iivo Koski
Robert Laitila
Paavo Lambropoulos
Hannu Laurila
Marina Lindström
Petri Lintula
Tommi Loippo
Antti Lukkari
Juuso Luukkonen
Lotta Majoniemi
Marko Malinen
Korhan Mimir
Daniel Moncayo
Chau Nguyen
Pasi Nielikäinen
Päivi Niemelä
Jussi Nieminen
Sauli Nurmi
Simo Ojala
Kaija Olli
Esko Orava
Satu Orava
Petri Palmila
Eero Parkkonen
Marko Pekkanen
Albert Plarromani
Leon Quellmalz
Søren Berg Rasmussen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Tom Sanden
Irina Simula
Tapio Sippola
Mareena Soininen
Ronja Sonninen
Robert Sprinkel
Jarmo Ståhl
Kim Säppi
Auri Söderqvist
Niklas Tallqvist
Antti Toivanen
Fernando Trolia Slamic
Heikki Tuomela
Petri Tuominen
Andrew Ullom
Marko Uotila
José Velasco Pastor
Antti Viklund
Ngoc Vu
Ian Ylönen
Susanna Österman
Saga Kupila
Élise Lengliné
Jaakko Kujanpää
Jan Lindholm
Joona Laine
Joonas Halpin
Teemu Lampinen
Juha-Pekka Laurila
Mattias Szczesny
Paolo Petsola
Ville Lindberg
David Wunder
Pekka Tiihonen
Jukka Virkkula
Mikko Päkkilä
Matleena Salminen
Lasse Salminen
Daria Salminen
Dennis Hagström
Mika Pesonen
Joaquin de la Barra
Jarmo Saikkonen
Luis Arturo Gomez Moreno
Veikko Kurvinen
Fahad Latif
Karri Kaukinen
Robin Lönnqvist
Tommi Rinne
Markku Kyllönen
Sampo Peltola
Milana Khasieva
John Kuusimäki
Bhabishya Gurung
Jussi Heikkilä
Emil Fredén
Lari Rajantie
Simo Järvenpää
Tytti Tuutti
Suvi Baloch
Tuttan Tuutti
suvi Eronen
Jenna Palovaara
Antti-Juhani Uotinen
Teemu PERÄJOKI
Anu Rantasuo
Ada Aalto
Pavel Galkin
Kaisa Vammeljoki
Enni Hakala
Mika Hirvonen
Eino Hirvonen
Lasse Lievonen
Janni Aimonen
Jaakko Sorsimo
Pirkko Isoranta
Anni Hurme
Anto Roots
Sami Timonen
Antti Urvas
Sebastian Stumpf
Teemu Laulumaa
leela leer
Alice Berwick
Tomas Brockmann
Elias Nevaranta
Jonas Barhaila
Emil Pulkkinen
Jaakko Uusitalo
Adrienn Lepres
Inari Taskila
Marcus Dickinson