BMW Helsinki10 2024

27.4.2024 20:30

BMW Helsinki10 2024 juostaan 27.4.2024.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.1.2024 02:00
40,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (681)

Niina Nenonen
Sami Nenonen
Claudia Lincopan Honkamäki
Jessica Hård af Segerstad
Idan Tene
Svetlana Dembitskaya
Mirja Färkkilä-Järvinen
Markku Hyvönen
Jonna Honkanen
Ngoc Nguyen
Katja Keiho-Lintula
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Martti Kaasalainen
Tuomas Pirskanen
Niklas Svartbäck
Petra Karjalainen
Marina Weckström
Daaria Girard
Minna Stern
Toni Pasanen
Siiri Nousiainen
Heikki Räsänen
Hafizur Rahman
MILO MUTKA
Irene Pérez Molina
Kristi Saard
Milla-Riina Vainio
Saija Hakanen
Tuomas Tikkanen
Tanja Nuutinen
Emma Suni
Quan Hoang
Maki Vanajas
Arttu Haavisto
Milka Koskipirtti
Jouni Karvo
Kaisa Mäkitalo
Pooja Manjunath
Matthew Aagren
Kaisa Apell
Eeva Koskinen
Dani Söderling
Mirja Hietala
Janne Toppar
Marina Kitaigorodski
Tuomas Lepola
Satu Lundberg
Tuan Lam
Inka Karhunsuo
August Käära
Ruut Laakso
Katri Svahnström
Matilda Katajamäki
Olli Pakonen
Tytti Marttila
Ilkka Otsala
Annarita Koli
Alexey Karpechko
Rita Suhonen
Niina Saukkoriipi
Petri Hämäläinen
Antti Pölönen
Alice Päärmann
Hanna Aagren
Jesper Sunila
Lauri Miettinen
Arkadiy Giloev
Kristiina Pääkkönen
Olli Lönnberg
Tommi Rautavalta
Satu Rautavalta
Topias Kukkasniemi
Eetu Hirvonen
Sakari Saukkonen
Eija Hurri
Nimish Godbole
Katinka Kotituomi
Kimmo Keinänen
Kari Pöntinen
Ace Myrddin Patrick Murphy
Heljä Franssila
Kanya Ngaoosa
Emma Taittonen
Kaija Junttila
Tuula Majander
ANDRES SIIM
Markku Kyllönen
Timo Kämäräinen
Laura Mononen
Lotta Lehtinen
Kauppi Kujala
Milla Peurakoski
Tomi Peurakoski
Tuija Niemi
Jenni Ahosilta
Olli Nieminen
Hai To
Jenni Koskinen
Anna Virtanen
Andrei Vorobjeff
Siiri Suomala
Saila Vihtari
Jessica Hagelberg
Ivana Nordqvist
Niko Lindholm
Tanja Malo
Otto Nyström
Miikka Salminen
Lauri Kurikka
Sheetal Chauhan
Tommi Paavilainen
Sauli Nurmi
Mirjam Huovinen
Ronina Kempe
Milla Parolin
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Karan Singh
Wongrit Virolainen
Anna Sendra Toset
Henna Ainonen
Niclas Svahnström
Meiju-Riikka Saarinen
Mirva Tollet
Richard Sahrakorpi
Péter Tóth
Eveliina Pakkanen
Disa Laine
Tuomas Mattila
Jonna Tupasalo
Jenni Pekkinen
Jonna Palkispää
Eveliina Häggqvist
Sanni Nevala
Danielle Eddington
James Eddington
David Eddington
Mikko Hänninen
Dimitri Gold
Johanna Koivulampi-Howard
Alina Vostrikova
Hanna Riskilä
Linh Le
Taneli Leiskamo
Angelique Hellenberg
Vappu Marsio
Luukas Ollikkala
Lauri Suomalainen
Pia Sjögren
Anni Toppila
Hanna Malkamäki
Ninni Kuparinen
Harri Kiviniemi
Antti-Olli Taipale
Jussi Salo
Martha Cecilia Largaespada Roque
Lucila Tessa
pascal ROBERTO
DANIELE ROBERTO
Miika Rintakoski
Markku Hilden
Piia Niskanen
Sohvi Halonen
Väinö Kaalikoski
Mikael Friskopf
Kaisu Järvinen
Alexandra Abzalova
Viktor Kurgin
Sara Hietanen
Tuan Le
Staffan Fagerudd
Nea Kiuru
Veronica Lindqvist
Nadja Lehtinen
Jaakko Kaján
Lotta Apell
Laura Nyman
Tanja Vartiainen
Kimmo Rintala
Tamy Seguiya Ohls
Milla Sarvikivi
Maaria Mustakallio
Hitomi Takimoto
kari lehtinen
Suvi Ruohonen
Isto Salakoski
Jani Koskinen
Teo Juurinen
Timo Suonsyrjä
Pi Wickström
Sonia Borges
Soichiro Tagomori
Hanna-Mari Immonen
Leena Kauko
Jere Mäkinen
Can Anton Özdogan
Maria Bergman
Jani Radmer
Chrysanthi Spinou
Laura Luoma
Ida Vuorinen
Emily Mariah Phillips
Jari Hanska
Kristiina Kunnari
Tarmo Pilving
Somporn Kopisto
Emily Schonemann
Pyry Anttila
Jenna Suuriniemi
Kai Jäntti
Anna Belik
Jannina Niskala
Markus Niskala
Emmi Lindgren
Tiina Kantola
Minna Himberg
Agron Moralija
Vilma Huusko
Jasmine Sakomaa
Joy Huynh
Lina Arponen
Ehsan Afzali
David Thompson
Maitane Yela
Casian Iacob
Jukka Roininen
Timo Mastokangas
Moriz Wikström
Maija Wikström
Tero Kunnas
Ilppo Kaukola
Delphine Sorva
Tero Aunula
Jan Laakso
Sirpa Arminen
Jesse Kuokkanen
Kristina Ekqvist
Lotta Juslin
Ville Koivumäki
Heli-Marie Palmiste
Hans Seidel
Noora Multanen
Johanna Laurila
Viivi Laurila
Johanna Hakala
Tapio Hakala
Linda Uutela
Constance Trouvé
Emmi Ojanen
Lauri Parkkila
Jani Luukko
Iines Maaronen
Annamari Setälä
Tiina Minkkinen
Eino Heikkilä
Thao Mai
Yen Mai
Kerttu Kirsimäe
Jonna Kanto
Katja Lahtinen
Annika Lahtinen
Panu Oikkonen
Anu Peräniemi
Tapio Pulkkinen
Tiia Lehmonen
Vesa Kaukjärvi
Kalle Peltonen
Rale Tiiainen
Mira Kuivaniemi
Julia Kyyrönen
Ilari Ilmakunnas
Iuliia Vaneeva
André Vollrath
Antti Ahtiainen
Louise Norris-Hunt
Carly Wheeler
Marjo Engelage
Pauliina Hartonen
Shagun Siddhartha
Silva Adere
Minna Anttalainen
Merly Kosenkranius
Mikko Rantala
Jone Romero Peco
Hannaleena Maarianvaara
Majasaari Soile
Tuija Haikala
Anton Hokkonen
Pauliina Manninen
Mervi Rahko
Eveliina Heikkinen
Hanna Rosti
Mika Leskinen
Linda Helaskoski
arvo-artur palu
Anne-Mari Ilo
Tatiana Susi
Anna Gaydamaka
Hans Jakob Damsgaard
Olli Kiiskinen
Riku Rantanen
Noora Nieminen
Gaëlle Noé
Clément Moses
Raila Halme
Matti Holopainen
Emma Temonen
Maria Hepo-oja
Markus Cronvall
Mikael Aakko
Eija Liikanen
Minna Nylander
Laura Leinikka
Janne Hyvönen
Henri Kirjavainen
Anna Roni
Tommi Ristola
Annika Kopra
Vadim Morozov
Elina Tuomaala
Marko Nirhola
Kostiantyn Khrameshkin
Jonathan Lawless
Sara Helminen
Jarmo-Juhani Huttunen
Margit Huttunen
Ragnar Freij-Hollanti
Anton Iacovlenco
Martti Uotila
Karoliina Peltonummi
Kirsi Haikala
Heidi Ahlqvist
Jukka Seppänen
Isla Koskinen
Anne Leinonen
Antti Väisänen
Markus Schneider
Karita Järvelä
Iryna Shcherbakova
Séamus Holohan
Kerttu Pahta
Aleksi Palo
Iina Ahola
Ville Ahtola
Francesco Allaix
Jarkko Ansamaa
Mika Apell
Ida Armanini
Eleanna Asvestari
Benjamin Backman
Elena Barrios
Mika Bergman
Tuomas Blom
Miku Boström
Hieu Cao
Nicole Cham
Hanne-Grete Christensen
Louise Chua
Alex Clark
Colm Conniffe
Sara Degerholm
Vinod Dogra
Erkki Eerola
Camilla Eestilä
Amanda Ekholm
Carina Ekholm
Linus Ekholm
Thomas Ekholm
Tobias Ekholm
Victoria Eklund
Eero Eloranta
Jarkko Enegren
Benoit Espinola
Reija Fager
Hanna Forsten
Heljä Franssila
Roel Freriks
Keith Gatford
Leo Graf
Tom Grahn
Akash Gupta
Kaisa Haaparanta
Jani Halpin
Joona Haltia
Heini Hankanen
Aamu Harlas
Adam Hawley
Ossi Heikkilä
Sanna Heikkilä
Peppi Heinikainen
Aki Heinonen
Emilia Heiska
Kari Hellman
Kari Hellman
Antti Hemilä
Tiina Henriksson
Sari Herranen
Minna Hirvonen
Susanna Holappa
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Jenni Huovinen
Olli Hänninen
Riitta-Leena Inki
Nina Isokorpi
Nina Isokorpi
Tiina-Kaisa Isolammi
Abhijit Jakkannavar
Kim Jokinen
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Petri Järvinen
Marko Kahilainen
Joonas Kallio
Sanna Kants
Henri Karjula
Tommy Karlsson
Kirsi-Marja Kastemäki
Virva Kauppila
Ruslan Kazantsev
Kimmo Keinänen
Petri Kekki
Johanna Kenttälä
Marios Kerkemezos
Miia Kinnunen
Esa Koli
Anna-Kaisa Kolu
Heidi Koponen
Sakari Korkeamaa
Iivo Koski
Niklas Koski
Katja Kossi
Riikka Kuittinen
Juha Kujala
Jussi Kujala
Katja Kulmala
Tomi Kulmala
Sami Kuusemaa
Marko Kyllönen
sissi kähkönen
Sissi Kähkönen
Otto Könkkölä
Anssi Lahdensalo
Tia Laipaik
Vjatseslav Laisev
Aino Laitila
Markku Laitinen
Paavo Lambropoulos
Tanja Lammaslaakso
Hannu Laurila
Sanna Lehto
Suvi Leino
Mari Leppämäki
Anna-Riikka Leppäranta
Sari Lindén
Marina Lindström
Petri Lintula
Tommi Loippo
Eduardo Lopez
Antti Lukkari
Hanna Lunttila
Minna Löytynoja
Ian MacGregor Fors
Nikolaos Magalios
Jenni Maksimainen
Marko Malinen
Paula Malinen
Ari Mattila
Elina Mattila
Niklas Mattsson
Marika Meinander
Outi Meinander
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
IGOR MIKHAYLOV
Korhan Mimir
Johanna Moilanen
Valter Mårtenson
Juulia Möksy
Victoria Nestor
Joona Niemi
Jussi Nieminen
Marjo Nikkanen
Lauri Nousiainen
Saarastiina Nurmela
Niko Nurmi
Kalle Näätsaari
Ruusu Ojala
Eerika Olkkonen
Linus Olofsson
Esko Orava
Satu Orava
Iida Orispää
Markku Orispää
Marika Paananen
Hannele Pahkala
Noora Pakkanen
Radheya Pala
Jari Palo
Marko Pekkanen
Antti Piironen
Melissa Pippola
Andrei Pustovalov
Niina Rahman
Iris Rasenberg
Søren Berg Rasmussen
Kirsi Ratinen
Jose Alberto Rey Lopez
Jasmin Ristolainen
Eeki Ruponen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Taina Rytkönen
Amanda Salin
Henri Salmi
Kaveri Saminathan
Saimi Sandell
Isabella Santasalo
Anna Scherleitner
Marjo Seliö
Frédéric Sihvola
Irina Simula
Seppo Sirkemaa
Reko Sivonen
Andrew Smith
Mareena Soininen
Ronja Sonninen
Jarmo Ståhl
Charika Swanepoel
Michal Szydlowski
Kim Säppi
Mika Särkioja
Ilkka Taivassalo
Bob Tamminen
Kimmo Tarjanne
Antti Toivanen
Totti Toivonen
Suvi Tormonen
John Trehearn
John Trehearn
Jan-Peter Trnka
Jan-Peter TRNKA
Fernando Trolia Slamic
Tuulianna Tulokas
Heikki Tuomela
Joni Tuomi
Petri Tuominen
Andrew Ullom
Kimmo Uusikumpu
Joni Vainikka
Kati Valli
Sanna Vatjus
Antti Viklund
Satu Vuorela
Jarkko Vuorikoski
Veera Välikangas
Pirjo Westerberg
Eyob Yehualashet
Serges Zambou
Tytti Seppänen
Mia Rönnqvist
Katri Kosonen
Susanne Grönroos
Anne Holopainen
Gete Furen
Jan Lindholm
Teemu Kakkonen
Aleksei Rynty
Mikko Pulkkinen
Jarno Omar
Elli Thuren
Katariina Typpö
Liisa Järvi
Dennis Hagström
Anna Immonen
Aapi Von Creutlein
Mikael Heikinheimo
Johanna Pöyhönen
Pasi Hämäläinen
Marina Usova
Emma Trolia Avelli
Juha Määttänen
Katja Graff
Suvi Baloch
Nina Poppius
Lauri Alakuijala
Anna Kyppö
Elina Karvonen

93 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

27.4.2024 20:30

Päättyy:  

27.4.2024 22:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi