Arctic Challenge Summer 17.7.2021

Arctic Challenge on äärimmäisen kova estejuoksukilpailu Lapissa, Levillä. Kyseessä ei ole mikä tahansa tunturihölkkä vaan tapahtuma, jossa koetellaan niin henkisiä kuin sitten fyysisiä voimavaroja. Arctic Challengessä käyt omien voimiesi äärirajoilla ja ylität itsesi esteillä, joita et edes tiennyt olevan olemassa. 

Arctic Challenge on uniikki kokemus, jota et pääse kokemaan missään muualla. Radalle ei lähdetä yksin vaan joukkueena ja kisanumerona toimii tietysti Lappilainen PÖLLI. Kyllä luit oikein. Koko kisan ajan mukanasi kulkee Pölli, johon on poltettu joukkueesi kisanumero. Radalla Pölliin muodostuu uskomaton viha-rakkaussuhde ja maalissa mielesi tekee pilkko pölli samontein takkapuiksi, mutta samaan aikaan haluat nukkua tulevan yön pölli kainalossa. 

Arctic Challengessä rata kulkee pitkin tunturimaastoa, jossa eteesi voi tulla mitä tahansa. Tässä kisassa suot on tehty ylitettäväksi ja tunturit valloitettaviksi. Hidasteina matkallasi saattaa olla hyytäviä lammikoita, haastavia kivikoita tai mutaisia mäkiä jotka tulet ylittämään yhdessä joukkuuesi kanssa. Rata voi olla 6 kilometriä pitkä tai sitten se voi olla 17 kilometriä pitkä, mutta tiedät kyllä koska olet maalissa ja se tieto sinulle riittää. Tulet kohtamaan useita esteitä, joissa joudut ylittäämään itsesi. Olet ottanut haasteen vastaan ja sinä selätät jokaisen haasteen aina siihen saakka, kunnes olet maalissa ja kaulaasi ripustetaan virallinen kisakuksa. #BeatTheChallenge

Arctic Challengessä ei ole ajanottoa ja ketään ei laiteta numerojärjestykseen, koska jokainen lähtee radalle voittamaan ainoastaan itsensä ja omat voimansa. Kaikkia autetaan radalla aina alusta loppuun saakka. Oli kyse sitten parista, joukkueestasi tai kenestä tahansa niin kaikki auttaa kaikkia. #NotMeButWe 

Arctic Challengessä jokainen kisaaja varustautuu asianmukaisin varustein kohti rataa ja radalla ei ole esim. juomapisteitä vaan jokaisella kisaajalla tulee olla radalle lähtiessään oma juomavyö, juomareppu tai jokin muu vastaava, jolla kantaa omat juomat. 

Arctic Challengessä jokainen kisaa omalla vastuulla ja jokaisella kisaajalla tulee olla voimassa vakuutus, joka kattaa urheilutapahtumat. 

LIPUT 

Peruslippu 70€

 

Lisätietoja tapahtumasta

Levi Wellness Club Oy 

info@leviwellnessclub.fi

0400232641

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Suvi Vainio
Laura Kaaretkoski
Eveliina Fors
Saara Palosaari
Tarja Siltala
Minna Laine
Meri Peuhkurinen
Reetta Hara
Susanne Hildonen
Johanna Aikio
Katja Nikolaeva
Marianne Rasmus
Joona Hautamäki
Lasse Hämäläinen
Juha Kuivila
Marjatta Kivilahti
Heli Salmela
Heidi Herranen
Nina Viiri
Anu Toivonen
Jonna Ollila
Laura Hirttiö
Outi Teeriaho
Pirjo Salmela
Juha-Matti Laaksonen
Karoliina Seppälä
Jenni Vehkaoja
Kaisa Haapanen
Marko Rytky
Elisa Arola
Mikko Arola
Joni Valkama
Sanna Rasmus
Anniina Karjarinta
Harri Salmela
Pirjo Holappa
Teemu Elonen
Tiina Jänkälä
Krista Stauffer
Kaisa Ylitalo
Roosa Rantakokko
Heidi Härkönen
Seela Korpisaari
Siru Suoniemi
Rasmus Rantakokko
Matias Niskala
Sini Junikka
Anne Vuorinen
Joonatan Heikkilä
Minna Pajala
Teemu Pajala
Sofia Lahtimaa
Riina Koivisto
Paula Kaija
Mika Paaso
Janne Mikkola
Jenna Haapala
Maria Häkli
Mia Laine
Mikael Vitikainen
Sanna Kants
Teemu Ollila
Joonas Vikström
MARKETTA AALTONEN
Leena Pöykkö
Helena Jaukkuri
Maija Kärkkäinen
Laura Ahola
Mikko Välimaa
Annamari Paulavirta
Henni Lääkkö
Kati Kiviniemi
petri juntunen
Niina Toikkanen
Elina Palojoki
Juulianna Jussinniemi
Henry Vuorela
Seppo Paldanius
Veera Huotari
Tero Leinonen
Arto Naasko
Tiina Hirvimäki
Katja Tuukkanen
Matti Tuukkanen
Anna-Maria Tepsa
Krista Aho
Aune Perätalo
Ulla Mankinen
Johanna Kinnunen
Jouni Olsen
Juha Vehniäinen
Mirva Vaara
Janika Vaara
Virpi Salmi
Joel Salmi
Minna Keskikallio
Janet Saunamäki
Tiia Orden
Outi Kantola
Niina Korhonen
matleena mehto
Niina Mäensivu
Annika Holappa
Matias Korhonen
Piia Parviainen
Katja Siirtola
Noora Tolonen
Janne Ojantakanen
Tero Lahtinen
Sami Korhonen
Marketta Maunu
Tanja Korva
Sami Korva
Niko Ylönen
Päivi Ylitalo
Tarja Taive
Karoliina Nieminen
Ida Rossi
Hanna Korhonen
Joni Hillberg
Heidi Anttila
Eetu Neuvonen
Petri Joensuu
Veli Karppinen
Matti Joensuu
Birit Angeli
Auli Ahava
Petteri Kuure
Eila Kaunisvaara
Jori Miettinen
Jenni Tikkanen
Assi Lindholm
Antti Uusitalo
Jaakko Korhonen
Ritva-Leena Vierelä
Jaana Fingerroos
Sanni Palolahti
Katja Savolainen
Minna Väisänen
Laura Törmänen
Niina Rytky
Sami Niinimäki
Minna Saarenkylä
Liia-Marilyn Tiihonen
Jessika Saarinen
Linda Tervaniemi
Jenni Suomalainen
Matti Koivisto
Pasi Hyytiä
Tiia Huikuri
Kristian Alexander
Joanna Kahila
Jani Verkasalo
Heli Korhonen
Victoria Alexander
Marjukka Springare
Antti Vipusaari
Tuomas Rontti
Anssi Tumelius
Paavo Hietanen
Krista Koski
Jennika Rontti
Jonna Huopalainen
Helmi Kuusela
Jenni Veijola
Asko Heimonen
Elina Kelhä
Marjukka Jokinen
Sirpa Kämäräinen
Tapani Poikela
Marjo Hyyppä
Tiia Rauhala
Christina Alexander
Petteri vuopio
Janne Åsenbrygg
Rosa Kankaanpää
Anna-Mari Simunaniemi
Johanna Kumpula
Camilla Raistakka
Mikael Niemi
Lauri Jantunen
Jenni Reponiemi
Miia Pakanen
Mari Huczkowski
Jari Harju
Terhi Harju
Jesse Harju
Nea-Lotta Harju
Liisa Matikainen
Kerttu Tirilä
Paula Nieminen
Markus Pennanen
Jonna Rautio
Lare Lautiainen
Anu Hietapelto
Lauri Anttila
Eetu Puntala
Jukka Rainto
Satu Rainto
Suvi-Päivikki Juopperi
Elisa Pesonen
Maija Valkama
Elina Alatorvinen
Jani Keskikallio
Alisa Rissanen
Anna Ollikainen
Eija Saastamoinen
Teija Wasara
Ari Polojärvi
Tiina Tuomikoski
Saana Manninen
Jari Saastamoinen
Jenny Lahtela
Kai Manninen
Minna-Mari Meriläinen
Mika Meriläinen
Hanna Salminen
Anna Rantanen
Paula Kurth
Anne Jussila
Sanna Mikkonen
Titta Niemelä
Katariina Moilanen
Henna Kants
Marja Timonen
Johanna Ålander
Mari-liis Kallio
Harri Holmström
Matias Mukkala
Pia Maria Lehtonen
Anne Kuusela
Janita Yliaska
Teemu Ylikotila
Simo Isto
Janne Keränen
Johannes Keränen
Eeva Niemi
Marko Tiihonen
Semi Verho
Jonna Määttä
Henna Määttä
Riia Pallari
Nana Määttä
Minna Koskela
Jarkko Koskela
Anna Luokkamäki
Janne Vitikka
Susanna Pukari
Miska Hepokorpi
Tapani Jalo
Jenni Lempiäinen
Julia Leino
Iida Mäkinen
Jonna Mikkola
Milla Nissinen
Mira Lahtinen
Elisa Haapala
Hanna Kallio
Katja Vuolo
Pertti Pulju
Atte Havukainen
Lotta Tuppurainen
Leea Moilanen
Pihla Martiskainen
Tiina Mustonen
Valtteri Hovi
Markus Toivonen
Alvar Martiskainen
Anu Suotula-Teppo
Timo Tornberg
Mirjami Tornberg
Janne Meriläinen
Pekka Juopperi
Piia Päivinen
Jaakko Hepola
Joonas Hepola
Henna Ylikitti
Henna Päivärinta
Teija Hyvönen
Laura Leppäjärvi
Elisa Kinnunen
Milla Maijala
Paula Heimonen
Katri Kytöaho
Olli Oksanen
Mimosa Antinkaapo
Joona Neuvonen
Marjo Ollila
Jenni Kesälä
Sonja Kinnunen
Anne Laitila
Henri Laitila
Johanna Haapakoski
Janne Korkala
Riikka Kallo
Katja Pietilä
Veera Pikkarainen
Pentii Viitanen
Miia Eskola
Marjo Uusitalo
Riikka Sieppi
Bianca Scibetta
Joni Kytöaho
Niko Tervo
Tiija Alaluusua
Maare Valtonen
Jenni Mikkola
Niklas Heinonen
Jonna Pietiläinen
Olavi Uusitalo
Marita Uusitalo
Juha Ylikulppi
Sara Jokinen
Janne Köngäs
Roni Tervo
Joel Timonen
Henna Kaikkonen
Laura Lukkari
Kaisa Hautamäki
Tiia Kansanaho
Tiina Hulkkonen
Harri Saarijärvi
Janne Toivanen
Kaj Annonen
Topi Annonen
Valtteri Immonen
Petri Toivanen
Meeri Mustalahti
Jesse Viitanen
Janina Löllö
Reetta Kankkunen
Laura Vaara
Aino Kumpuniemi
Roosa Hellsten
Miia Loikkanen
HENNA ALATALO
Eemeli Hartikainen
Tiina Autiola
Sanna Rissanen
Malla Ylijurva
Kati Pätsi
Hanna Pakanen
Marja Riitta Ahola
Minna Heinola
Mari Peltoperä
Antti Pakanen
Katri Ollitervo
Jari Hietanen
Virpi Kilpijärvi
jukka partanen
Petteri Malinen
Marja Kuortti
Elina Rantapää
Minna Rantapää
marika alatalo
Milla Rönn
Marcus Pohjolainen
Pia Yliviuhkola
Paavo Leviäkangas
Jaakko Nieminen
Juuso Saarenpää
Jaakko Oiva
Satu Lohela
Mia Aalto
Jukka Yliruokanen
Kirsi Yliruokanen
Jaakko Rättilä
Kaisa Alatalo
Johanna Juhola
Jussi Siironen
Ella Korteniemi
Atte Hulkkonen
May Aitola
Iida Tiala
Juuso Janhunen
Janika Savonen
Riikka Saarikko
Marika Nieminen
Anniina Kivelä
Kimi Ylipelto
Joona Hannula
Piia Laakso
Jenny Säkkinen
Jonna Löf
Jenni Hokki
Anna Edasi
Juhani Aula
Outi Rissala
Sara Haapanen
Anni Nygård
Ville Hägg
Tuomas Olkkonen
Arto Niskala
Veikko Tapio
Johanna Kehusmaa
Jari Naasko
Hanna Maaninen
Pasi Maaninen
Emma Viitala
Vilma Jääskeläinen
Juho Lindqvist
Inka Ala-iso
Jaakko Pellikka
Eeva Rankinen
Antti Pellikka
Tuula Luoto
Anu Annala
Saara Ranta
Sara Heino
Linda Vuorimaa
Liisa Kokkarinen
Marja Mäenpää
Susanna Markkula
Tiia Takanen
Jani Takanen
Salla Tähtisaari
Antero Tähtisaari
Saara Heikkilä
Kaisa Maaninen
Henri Kultala
Eeva Maaninen
Anssi Maaninen
Sanna Harjula
Oskari Uitto
Veikko Uitto
Elina Savolainen
Sonja Kemppainen
Maria Aikio
Jukka Kuivila
Ilkka Hartikainen
Ties Kool
Johanna Rönn
Kirsi Viitamaa
Tiina Ojalehto
Jenni Savolainen
Eeva Ihatsu
Jutta Siuvatti
Heidi Sumukari
Pauliina Jääskö
Ronja Ahonen
Riikka Kurkela
Minna Väisänen
Terhi Lisma
Elina Hakala
Mirkka Mäntyvaara
Maija Jääskeläinen
Helmi Kontio
Saija Pikkarainen
Satu Lappalainen
Markus Pikkarainen
Jouni Heikkilä
Heidi Määttä
Mirva Salonen
Mika Viitakoski
Kirsi Mäntysaari
Riikka Rontu
Saara Taavitsainen
Ville Vornanen
Perttu Kauppi
Jani Jokela
Sandra Mäki-Tulokas
Kokko Juho
Riina Heikkinen
Pinja Juntunen
Sanni Parviainen
Reeta Kauppinen
Piia Korvala
Jari Yrjänheikki
Elina Yrjänheikki
Jenni Kuivala
Susanna Keränen
Joonas Kaajaluoma
Hannu Moilanen
HEIDI KIVELÄ
Essi Apell
Juhana Leppiaho
Heidi Sadinmaa
Kiia Nurmi
Meri Heikkilä
Mari Kuitunen
Matti Kenttä
Hilla Mäntylä
Ebba-Leena Saari
Jukka Mällinen
Jenni Laakso
Timo Männikkö
Miia Ahokas
Jari Väänänen
Joni Kotavuopio
Elli-Kaarina Saari
Matti Kilpimaa
Eetu Mikkola
Anette Kilpimaa
Juho Latomaa
Janne Keskiniva
Juha-Matti Tenhunen
Erno Alanko
Markus Ruokanen
Pekka Vähäoja
Urpo Pakanen
Suvi Tahvanainen
Vellu Hartikainen
Raakel Saarinen
Krista Karjalainen
Gleb Starobinets
Marjo Vainio
Joona Holck
Jenni Nurminen
Pasi Hiekkanen
Minna Keveri
Inka Kuru
Hanna-Leena Siira
Tuomas Mattila
Julius Lammi
Marko Karvonen
Jenna Pekkala
Markus Partanen
Toni Martimo
Pinja Palo-oja
Andreas Haara
Mari Saloniemi
Susanna Hyvärinen
Petri Eskelinen
Ilona Nygård
Minttu Kosonen
Mika Lintulahti
Sanna Lemettinen
Tanja Tikkanen
Krista Blom
Samuli Hiltunen
Pauliina Mäki
Julia Similä
Jenni Ala-Poikela
Petra Kujala
Risto Kontio
Samppa Aitola
Minna Toropainen
Jenna Toropainen
Henri Peltonen
karla vrataric
Jonna Sinkkonen
Totti Mansokoski
Joel Mansokoski
Salla Hellsten
Jonna Ala-Poikela
Pasi Saario
Tiia Kivelä
Hilma Auvila
Martta Leinonen
Teemu Koivisto
Tommi Hannukainen
Janita Kylmäluoma
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Leena Kumpulainen

134 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
17.7.2021 09:00
Päättyy:
17.7.2021 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Hissitie
99130 Sirkka

Järjestäjä

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi

Eventilla

Powered by Eventilla.