Arctic Challenge Summer 17.7.2021

Arctic Challenge on äärimmäisen kova estejuoksukilpailu Lapissa, Levillä. Kyseessä ei ole mikä tahansa tunturihölkkä vaan tapahtuma, jossa koetellaan niin henkisiä kuin sitten fyysisiä voimavaroja. Arctic Challengessä käyt omien voimiesi äärirajoilla ja ylität itsesi esteillä, joita et edes tiennyt olevan olemassa. 

Arctic Challenge on uniikki kokemus, jota et pääse kokemaan missään muualla. Radalle ei lähdetä yksin vaan joukkueena ja kisanumerona toimii tietysti Lappilainen PÖLLI. Kyllä luit oikein. Koko kisan ajan mukanasi kulkee Pölli, johon on poltettu joukkueesi kisanumero. Radalla Pölliin muodostuu uskomaton viha-rakkaussuhde ja maalissa mielesi tekee pilkko pölli samontein takkapuiksi, mutta samaan aikaan haluat nukkua tulevan yön pölli kainalossa. 

Arctic Challengessä rata kulkee pitkin tunturimaastoa, jossa eteesi voi tulla mitä tahansa. Tässä kisassa suot on tehty ylitettäväksi ja tunturit valloitettaviksi. Hidasteina matkallasi saattaa olla hyytäviä lammikoita, haastavia kivikoita tai mutaisia mäkiä jotka tulet ylittämään yhdessä joukkuuesi kanssa. Rata voi olla 6 kilometriä pitkä tai sitten se voi olla 17 kilometriä pitkä, mutta tiedät kyllä koska olet maalissa ja se tieto sinulle riittää. Tulet kohtamaan useita esteitä, joissa joudut ylittäämään itsesi. Olet ottanut haasteen vastaan ja sinä selätät jokaisen haasteen aina siihen saakka, kunnes olet maalissa ja kaulaasi ripustetaan virallinen kisakuksa. #BeatTheChallenge

Arctic Challengessä ei ole ajanottoa ja ketään ei laiteta numerojärjestykseen, koska jokainen lähtee radalle voittamaan ainoastaan itsensä ja omat voimansa. Kaikkia autetaan radalla aina alusta loppuun saakka. Oli kyse sitten parista, joukkueestasi tai kenestä tahansa niin kaikki auttaa kaikkia. #NotMeButWe 

Arctic Challengessä jokainen kisaaja varustautuu asianmukaisin varustein kohti rataa ja radalla ei ole esim. juomapisteitä vaan jokaisella kisaajalla tulee olla radalle lähtiessään oma juomavyö, juomareppu tai jokin muu vastaava, jolla kantaa omat juomat. 

Arctic Challengessä jokainen kisaa omalla vastuulla ja jokaisella kisaajalla tulee olla voimassa vakuutus, joka kattaa urheilutapahtumat. 

LIPUT 

Peruslippu 70€

 

Lisätietoja tapahtumasta

Levi Wellness Club Oy 

info@leviwellnessclub.fi

0400232641

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Henna-Mari Luksua
Jyry Lehtoniemi
Meri Peuhkurinen
Annika Keski-Korsu
Martta Ollila
Katja Pyhäjärvi
Johanna Aikio
Anssi Pyhäjärvi
Katja Nikolaeva
Marianne Rasmus
Kaisa Niittyvuopio
Tilda Mustajärvi
Tuomas Kurronen
Lasse Hämäläinen
Juha Kuivila
Marjatta Kivilahti
Jenni Ristimaa
Heli Salmela
Heidi Herranen
Nina Viiri
Ringa Kokkonen
Jonna Ollila
Laura Hirttiö
Outi Teeriaho
Pirjo Salmela
Juha-Matti Laaksonen
Karoliina Seppälä
Jenni Vehkaoja
Kaisa Haapanen
Marko Rytky
Elisa Arola
Mikko Arola
Joni Valkama
Sanna Eilola
Anniina Karjarinta
Harri Salmela
Pirjo Holappa
Nina Saarnikoivu
Tiina Jänkälä
Anna Korhonen
Krista Stauffer
Kaisa Ylitalo
Heta Luomaranta
Heidi Härkönen
Joona Riittinen
Leena Hepola
Jari Luomaranta
Ami Patonen
Sini Junikka
Marjo Keskitalo
Anne Vuorinen
Kirsi Ahola
Minna Pajala
Teemu Pajala
Sofia Lahtimaa
Mari Vuontisvaara
Paula Kaija
Mika Paaso
Janne Mikkola
Jenna Haapala
Eveliina Tiainen
Mia Laine
Reima Nurmi
Roosa Nurmi
Teemu Ollila
Jani Unga
MARKETTA AALTONEN
Mari Kumpula
Harri Vanhanarkaus
Helena Jaukkuri
Maija Kärkkäinen
Teppo Jaukkuri
Mikko Välimaa
Timo Havana
Kati Kiviniemi
petri juntunen
Henna Salomäki
Elina Palojoki
Juulianna Jussinniemi
Henry Vuorela
Seppo Paldanius
Veera Huotari
Tero Leinonen
Arto Naasko
Katja Tuukkanen
Matti Tuukkanen
Antti Härkönen
Anna-Maria Tepsa
Krista Aho
Pekka Kadenius
Johanna Kinnunen
Linda Miettinen
Juha Vehniäinen
Paula Niskala
Mirva Vaara
Teija Koivisto
Ari-Pekka Koivisto
Mika Kaikkonen
Jaana Kaikkonen
Minna Keskikallio
Janet Saunamäki
Tiia Orden
Outi Kantola
matleena mehto
Niina Korhonen
Niina Mäensivu
Juuso Herajärvi
Satu Korhonen
Piia Parviainen
Reetta Ängeslevä
Noora Tolonen
Janne Ojantakanen
Tero Lahtinen
Saara Lukkarila
Sami Korhonen
Marketta Ollila
Elina Kuokkanen
Tanja Korva
Sami Korva
Pekka Kelloniemi
Päivi Vanninen
Ville-Pekka Vanninen
Päivi Ylitalo
Tarja Taive
Maija Keskitalo
Jenni Ikonen
Kari Koivuperä
Lotta Vuorma
Tiina Sormunen-Koivuperä
Heidi Anttila
Mirva Peteri
Petri Joensuu
Veli Karppinen
Matti Joensuu
Birit Angeli
Auli Ahava
Petteri Kuure
Eila Kaunisvaara
Jori Miettinen
Jenni Tikkanen
Miikka Nokka
Toni Ojamaa
Jaakko Korhonen
Ritva-Leena Vierelä
Jaana Fingerroos
Mikko Ahnger
Minna Väisänen
Laura Törmänen
Sami Niinimäki
Minna Saarenkylä
Liia-Marilyn Tiihonen
Jessika Saarinen
Linda Tervaniemi
Jenni Suomalainen
Matti Koivisto
Pasi Hyytiä
Jasmi Mettovaara
Kristian Alexander
Joanna Kahila
Jani Verkasalo
Heli Korhonen
Victoria Alexander
Marjukka Springare
jukka filppula
Tanja Heikkilä
Laura Ritakorpi-Filppula
Paavo Hietanen
Krista Koski
Netta Auranen
Jonna Huopalainen
Anniina Henttinen
Hanna Petäjäniemi
Helmi Kuusela
Jenni Veijola
Riikka Syväjärvi
Miia Tyvitalo
Riitta Laatikainen
Pekka Kivilahti
Sirpa Kämäräinen
Tapani Poikela
Seila Ruokamo
Tiia Rauhala
Christina Alexander
Petteri vuopio
Hanna Korhonen
Mira Körkkö
Anna-Mari Simunaniemi
Johanna Kumpula
Camilla Raistakka
Mikael Niemi
Jenni Rajamäki
Jenni Reponiemi
Miia Pakanen
Maria Ojala
Jari Harju
Terhi Harju
Jesse Harju
Nea-Lotta Harju
Liisa Matikainen
Linda Tokola
Kerttu Tirilä
Paula Nieminen
Markus Pennanen
Jonna Rautio
Lare Lautiainen
Anu Hietapelto
Lauri Anttila
Eetu Puntala
Jukka Rainto
Satu Rainto
Suvi-Päivikki Juopperi
Elisa Pesonen
Maija Valkama
Elina Alatorvinen
Jani Keskikallio
Maiju Aikio
Teija Vaarala
Anna Ollikainen
Eija Saastamoinen
Teija Rauhala
Ari Polojärvi
Tiina Tuomikoski
Saana Manninen
Jari Saastamoinen
Jenny Lahtela
Maarit Toivola
Kai Manninen
Minna-Mari Meriläinen
Juuso Toivola
Mika Meriläinen
Hanna Salminen
Anna Rantanen
Paula Kurth
Anne Jussila
Sanna Mikkonen
Titta Niemelä
Katariina Moilanen
Tapio Moberg
Marja Timonen
Johanna Ålander
Iines Vähä
Tiina Keskitalo
Ari Teivainen
Pia Maria Lehtonen
Anne Kuusela
Janita Yliaska
Katja Kurkela
Simo Isto
Eija Pelkonen
Sanna Palokangas
Arttu Palokangas
Heidi Partanen
Saara Ukura
Joni Taskila
Marko Tiihonen
Semi Verho
Annu Määttä
Henna Määttä
Riia Pallari
Tiina Määttä
Minna Koskela
Jarkko Koskela
Anna Luokkamäki
Janne Vitikka
Janika Rissanen
Juha Hiltunen
Miska Hepokorpi
Tapani Jalo
Jenni Lempiäinen
Julia Leino
Iida Mäkinen
Jonna Mikkola
Milla Nissinen
Anni Ylikoski
Mira Lahtinen
Elisa Haapala
Petra Perälä
Julia Liuttu
Roosa Seppänen
Erja Lindberg
Sanna Lehto
Eero Lehto
Veera Yrjänheikki
Atte Havukainen
Lotta Tuppurainen
Mandi Toivonen
Pihla Martiskainen
Mirka Toivonen
Tanja Karttunen
Valtteri Hovi
Ilari Hovi
Olli Teronen
Essi Havukainen
Markus Toivonen
Sonja-Sofia Jankkila
Alvar Martiskainen
Anu Suotula-Teppo
Jari Teppo
Timo Tornberg
Mirjami Tornberg
Jonna Backman
Janne Meriläinen
Pekka Juopperi
Piia Päivinen
Jaakko Hepola
Joonas Hepola
Tuomas Laatikainen
Maarit Reiniharju
Teija Hyvönen
Johanna Ikonen
Jarkko Huttunen
Kirsi Vesamäki
Jan Mustaparta
Heli Saarimaa
Mimosa Antinkaapo
Riikka Kinnunen
Johanna Vanhatapio
Jenni Kesälä
Sonja Kinnunen
Johanna Hutri-Jääskeläinen
Antti Jääskeläinen
Anne Laitila
Henri Laitila
Johanna Haapakoski
Janne Korkala
Jaana Schroderus
Riikka Kallo
Katja Pietilä
Veera Pikkarainen
Pentii Viitanen
Miia Eskola
Jenni Rahikainen
Marjo Uusitalo
Riikka Sieppi
Maiju Tuovila
Johanna Kärkkäinen
Niko Tervo
Tiija Alaluusua
Maare Valtonen
Jenni Mikkola
Niklas Heinonen
Jonna Pietiläinen
Olavi Uusitalo
Marita Uusitalo
Juha Ylikulppi
Sara Jokinen
Janne Köngäs
Roni Tervo
Joel Timonen
Henna Kaikkonen
Laura Lukkari
Saana Eronen
Virve Alho
Sanna Heinonen
Kaisa Hautamäki
Sanna Mäki-Latvala
Katriina Sieppi
Harri Saarijärvi
Janne Toivanen
Mikko Suoraniemi
Niko Kaikonen
Valtteri Immonen
Petri Toivanen
Meeri Mustalahti
Jesse Viitanen
Nina Talman-Kajava
Joni Kajava
Anna Viitajylhä
Mattias Persson
Roosa Hellsten
Miia Loikkanen
HENNA ALATALO
Gea Olkkonen
Tiina Autiola
Aapo Lepistö
Minna Lepistö
Juuli Karjalainen
Piia Hynynen
Marja Riitta Ahola
Minna Heinola
Mari Peltoperä
Tiia Nieminen
Katri Ollitervo
Mari-Sanna Fellman
Eveliina Loukusa
jukka partanen
Joonas Pankka
Santeri Heikkinen
Elina Rantapää
Minna Rantapää
marika alatalo
Jenni Kalliokoski
Oskari Viitasalo
Pia Yliviuhkola
Jari Seppälä
Paavo Leviäkangas
Jaakko Nieminen
Tino Paavola
Hanna Koponen
Miikka Hakala
Jaakko Oiva
Satu Lohela
Mia Aalto
Linda Suomalainen
Tiina Pullinen
Jaakko Rättilä
Kaisa Alatalo
Johanna Juhola
Jussi Siironen
Hanna Uusitalo
Ella Korteniemi
Saara-Maria Tervo
Minttu Uuksulainen
Henna Tasala
Iida Tiala
Juuso Janhunen
Janika Savonen
Riikka Saarikko
Marika Nieminen
Anniina Kivelä
Jenni Sakko
Kimi Ylipelto
Joona Hannula
Maija Soppela
Piia Laakso
Jenny Säkkinen
Anni Korvenoja
Jenni Hokki
Anna Edasi
Juhani Aula
Outi Rissala
Miia Meskanen
Jani Talvitie
Tuomas Olkkonen
Arto Niskala
Veikko Tapio
Johanna Kehusmaa
Jenny Kemppainen
Hanna Maaninen
Pasi Maaninen
Emma Viitala
Vilma Jääskeläinen
Juho Lindqvist
Inka Ala-iso
Jaakko Pellikka
Eeva Rankinen
Antti Pellikka
Tuula Luoto
Heli Harila
Saara Ranta
Sara Heino
Linda Vuorimaa
Veera Ollikainen
Liisa Kokkarinen
Laura Tiitinen
Susanna Markkula
Tiia Takanen
Jani Takanen
Salla Tähtisaari
Antero Tähtisaari
Saara Heikkilä
Kaisa Maaninen
Janne Heikkilä
Eeva Maaninen
Anssi Maaninen
Sanna Harjula
Oskari Uitto
Veikko Uitto
Elina Savolainen
Sonja Kemppainen
Maria Aikio
Jukka Kuivila
Ilkka Hartikainen
Ties Kool
Johanna Rönn
Kirsi Viitamaa
Tiina Ojalehto
Jenni Savolainen
Eeva Ihatsu
Jutta Siuvatti
Heidi Sumukari
Pauliina Jääskö
Ronja Ahonen
Riikka Kurkela
Minna Väisänen
Terhi Lisma
Elina Hakala
Mirkka Mäntyvaara
Maija Jääskeläinen
Helmi Kontio
Saija Pikkarainen
Satu Lappalainen
Markus Pikkarainen
Jouni Heikkilä
Heidi Määttä
Mirva Salonen
Mika Viitakoski
Kirsi Mäntysaari
Riikka Rontu
Saara Taavitsainen
Ville Vornanen
Jesse Varis
Jani Jokela
Sandra Mäki-Tulokas
Kokko Juho
Moona Lehtonen
Pinja Juntunen
Sanni Parviainen
Reeta Kauppinen
Piia Korvala
Jari Yrjänheikki
Elina Yrjänheikki
Susanna Keränen
Joonas Kaajaluoma
Hannu Moilanen
HEIDI KIVELÄ

137 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
17.7.2021 09:00
Päättyy:
17.7.2021 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Hissitie
99130 Sirkka

Järjestäjä

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi

Eventilla

Powered by Eventilla.