Helsinki Trail Run 2020

27.6.2020

Paloheinän maja

Helsinki Helsinki Trail Run 2020 will be held 27.6.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.

For more detailed instructions on sport voucher payment, please see Helsinki Trail Run's website. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (219)

Jarmo Vuorinen
Mikko Kauhanen
Petri Tuominen
Hanne-Grete Christensen
Felix Bourgeau
Wilma Viljanmaa
Tero Toikka
Anu Grönlund
Tuomas Aitasalo
Katja Paanala
Sinikka Salmenkylä
Kristiina Rosti
Anne Rosti
Mari Paanala
Keijo Autio
Sari Castren
Juha Niemelä
Eero Mänty
Tiina Karjalainen
Oona Niemelä
Kerttu Laaksomies
Terhi Toivonen
Elina Lindholm
Maija Hoskonen
Jose Antonio Perez Alegre
Minna Honkanen
Jyri Karppinen
Séamus Holohan
Kea Nuorivaara
Johan Borgar
Marianne Horppu
Atte Wahlström
Richard Roos
Helle Luist
Johanna Kaakinen
Katja Keiho-Lintula
Linda Sjöberg
Katriina Vaittinen
Anne Kandolin
Marjaana Ervasti
Elias Kettunen
Maija Norvasto
Olga Serezhnikova
Fabien Cadaut
Qian Xie
Juha Alanen
Paula Haikonen
marko malinen
Edwin Vargas
Fynn Wolf
Antti Mölsä
Marianne Winter
Katarzyna Leskinen
Camilla Lohenoja
Viivu Vyyryläinen
Sofia Haapanen
Antti Viklund
Jola Maisala
Mathias Nyman
Hanna Ahrnberg
Christoffer Mellgren
Sanna Huldén
Ville Mellgren
Sanna Mäki
Petteri Kajanmaa
Mikki Kunttu
Tapio Koivu
Valera Hudoborodov
Liisa Järvelä
Thomas Schreven
Jasmina Glad-Schreven
Maikki Torsti
Pekka Tuomi
Joonas Tuomi
Anne Hietala
Aija Salo
Susanna Wikberg
Jouni Varpelaide
Tiina Henriksson
Elina Isaksson
Julia Viljanmaa
Krista Igbarria
Johanna Wiik
Mika Bouillin
Tiina Hannunen
Osku Wikholm
Minna Syvälä
Moona Merikallio
Seppo Katilainen
Christer Holmberg
Antti Nokelainen
Hanna Bergman
Timm Mörstedt
Petra Ekman
Tomi Mikkola
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Miia Heliö
Pia Ryhänen
Marika Paananen
Péter Lövei
Sari Forsström
Harri Hypén
Ville Ala-seppälä
sanna reunanen
Katja Mattila
Salla Laiho
Timo Vesterinen
avnish chandel
Juha Siltanen
Anastassia Viio
Matti Pakkanen
Sini Halme
Heidi Horttanainen
Annarita Koli
Arto Jokivuori
Virpi Jokivuori
Hannamari Koivula
Kimmo Keinänen
Milla Sallinen
Sami Kuusemaa
Anttu Ahlberg
Angela Carpenter
Raakel Inkeri
Outi Kähkönen
Tuomas Tampsi
Kati Hollmén
Joona Tiilimaa
Anna Lahdensuo
Maria Forslund
Mirko Pennanen
Pasi Suomalainen
Terhi Aunila
Jaakko Leikko
Kaisa Arrateig
Juha Manninen
Reetta Suni
Sanna Myllylä
Mika Saukkonen
Riku Valtasola
Jenni Hiltunen
Heikki Hakkarainen
Quyen To
Kari Valtonen
Katarina Jämsén
Pekka Haavisto
Sampsa Nylund
Emmi Paro
Anu Makkonen
Jari Hennilä
Saara Holmberg
Nea Hellsten
Olli Sjöström
Kalle Salonen
Janne Kalliomäki
Rubén Tomás Verde
Michael Lindgren
Anne Saari
Jari Saari
Aleksi Palo
Jari Palo
Tero Korpi
Lotta Purola
Heidi Maaranen
Jari Särkijärvi
Milla Toukkari
Ibai Mendia Iztueta
Heidi Jokinen
Sari Siikasalmi
Laura Seppänen
Sara Aalto-Setälä
Simo Puumalainen
Antti Honkanen
Heli Lindfors
Janne Lepsu
Aleksi Sipilä
Taru Niemi
Sanni-Mari Kaarto
Eetu Nordman
Angelica Välilä
Jenni Kuusivuori
Mari Seppänen
Aino Ollila
Carry Saluste
Noa Rönkkö
Viivi Mattlar
Juho Hillu
Jani Lehtola
Janne Liimatta
Tomi Peltonen
Jussi Rousi
Fabian Silén
Lasse Salminen
Heli Heikurainen
Tiia Räisänen

24 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

27.6.2020

Ends:  

27.6.2020 23:59

Add event to your calendar

Event location

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi