Opiskelijat ja ohjaaja voimalaitoksen ohjauskeskuksessa.

VOIMALAITOSTEKNIIKKA: Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit, 10 op

5.1.2022

Varkauden kampus

VOIMALAITOSTEKNIIKAN OPINTOKOKONAISUUS, 30 - 35 OP
Kokonaisuus sopii hyvin mm. kone-, sähkö-, tieto-, rakennus- tai ympäristötekniikan insinööritutkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautumassa energiatekniikan puolelle tai henkilöille, jotka tarvitsevat työssään  lisäosaamista voimalaitostekniikasta.

Opintojaksot kuuluvat Savonian energiatekniikan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan ja ovat hyväksiluettavissa tutkinnon opintoihin.
Opintokokonaisuus (30 op) koostuu syventävistä ja soveltavista ammattiopinnoista:
- Höyrykattila- ja voimalaitosprosessit, 10 op (kevät 2022)
- Prosessi-, instrumentointi- ja automaatiotekniikka, 5 op (kevät 2022)
Polttotekniikan laboraatiot, 5 op (kevät 2022)
- Termiset turbokoneet ja voimalaitosten oheisjärjestelmät, 5 op (syksy 2022)
- Tekninen termo- ja virtausdynamiikka, 5 op (syksy 2022)
ja valinnaisena voi opiskella lisäksi vielä  
- Etäohjaus ja väylät, 5 op, tai Automaatiojärjestelmät, 5 op (molemmat keväällä 2022)

HÖYRYKATTILA- JA VOIMALAITOSPROSESSIT 10 OP
Osaamistavoitteet
Höyrykattilat ja -voimalaitokset ovat valtaosassa maailman energian tuotannossa tällä hetkellä. Opintojaksossa opiskelija syventää osaamistaan höyrykattiloiden ja voimalaitosten toiminnassa. Hän tuntee polttoaineet ja tietää niiden polttotekniset ominaisuudet. Hän hallitsee palamisen teorian ja palamislaskut. Hän osaa tehdä vesiputkikattilan hyötysuhdelaskennan. Hän tuntee erilaisten höyrykattiloiden poltto- lämpötekniset ratkaisut sekä erilaisten höyry- ja kombivoimalaitosten toimintaperiaatteet ja automaation pääpiirteissään. 
Lisäksi opintojakson tavoite on perehdyttää oppija painelaitteiden suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa säätelevän lainsäädännön periaatteisiin ja käytännön vaatimuksiin. Painelaitteiden lainsäädäntö ei rajoitu energiatekniikan sovelluksiin, mutta turvallisuusnäkökulma on niille kaikille yhteinen nimittäjä. Tämän opintojakso liittyy energiatekniikan opintokokonaisuuteen ja painottuu erityisesti energiatekniikan insinöörin ammattiosaamiseen henkilö-, laite- ja ympäristöturvallisuuden aihepiireissä. 
Näiden lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt voimalaitoksen ja kattilan käytön hallintaan ja valvomo-operointiin voimalaitossimulaattorin avulla.

Keskeiset sisällöt
1. Polttoaineet: ominaisuudet ja niiden vaikutus kattilasuunnitteluun
2. Polttoaineen lämpöarvo, palamisen teoria ja palamislaskut
3. Polttomenetelmät ja -laitteet, sekä tulipesärakenteet
4. Kattilatyypit vesi-höyrykierron kannalta, höyry-vesikirjasto
5. Höyryvoimalaitos: perusprosessi, sv-esilämmitys, välitulistus ja väliottopaineiden optimointi.
6. Höyryvoimalaitokset: vastapainevoimalaitokset, lauhdutusvoimalaitokset (konventionaaliset/ydinvoimalaitokset) sekä kombivoimalaitokset
7. Kattilan ja lämmönsiirtimien rakenteet
8. Höyrykattilan apulaitteet, polttoaineen ja tuhkan käsittelylaitteet, vedenkäsittely
9. Höyryvoimalaitoksen tehonsäädöt ja ajotavat
10. Höyrykattilan energiatalous
11. Höyrykattilan päästöt ilmakehään
12. Voimalaitossimulaattoriharjoitukset
13. Painelaitesäädäntö ja keskeiset energiantuotannon turvallista tuotantoa ohjaavat lait ja asetukset sekä keskeiset painelaitteiden suunnittelua ohjaavat kansainväliset standardit 

Toteutus
Opintojakso alkaa 5.1. ja päättyy 31.5.2022 ja se toteutetaan monimuoto-opintona. Suoritustavat kerrotaan lähituntien alkaessa. Opintojaksokohtaiset tarkemmat aikataulut löytyvät joulukuun puolessa välissä Savonian lukujärjestyksistä

Edeltävät opinnot
Energiatekniikan perusteet tai vastaavat tiedot

Arviointiasteikko: 0 - 5

Opiskeluaineisto
- Moodlessa jaettava materiaali
- Huhtinen, Korhonen, Pimiä, Urpalainen: Voimalaitostekniikka
- Huhtinen, Kettunen, Pakkanen, Nurminen: Höyrykattilatekniikka

Opintomaksu ja peruutusehdot
Opintomaksu on 150 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Lisäksi voi olla kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Maksut perustuvat Valtioneuvoston asetukseen 30.12.2014/1440.

Opintojakso on maksuton seuraaville:
- olet 2. asteen opiskelija
- olet  suorittanut tutkinnon Savoniassa vuoden sisällä
- olet Savonian henkilökuntaa.
Maksuttomuus ei koske mahdollisia kortti-, materiaali- tai harjoittelukustannuksia. 
Ilmoittaudu lomakkeella "maksuton". Toisen asteen opiskelija liittää ilmoittautumiseensa joko linkin OmaOpintopolkuun tai opiskelutodistuksen pdf-muodossa. Savoniassa tutkinnon suorittaneiden ja henkilökunnan ilmoittautumiset tarkistamme ilmoittautumisajan päätyttyä.


Ilmoittautuminen avoimen ammattikorkeakouluopintoihin on aina sitova. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle myönnetään ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu opiskeluoikeus. Opiskeluoikeutta ei voi vaihtaa muihin opintoihin tai siirtää seuraavalle lukuvuodelle. 
Maksua ei palauteta, jos ilmoittautuja peruu tai keskeyttää opinnot. Maksu palautetaan vain siinä tapauksessa, että Savonia-ammattikorkeakoulu peruu koulutuksen tai terveydentilasi estää osallistumisen opintoihin (lääkärintodistus esitettävä). Ilmoittautuja hyväksyy maksu- ja peruutusehdot ilmoittautuessaan. 

Ilmoittautuminen
Ilmoittautumisaika on 1.11. - 15.12.2021. 
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Katso opiskelijatietohallinnan tietosuojaselosteesta, miten ja mihin ilmoittautumislomakkeella antamiasi tietoja käytetään.

Opiskelun aikaiset tuet
Opiskelu avoimessa ammattikorkeakoulussa ei oikeuta opintotukeen eikä opintososiaalisiin etuuksiin. Jos olet työtön työnhakija, neuvottele opinnoista TE-toimiston kanssa ennen ilmoittautumista opintoihin. Työssäolevien on mahdollista saada Työllisyysrahaston aikuisopintorahaa opintovapaan ajaksi, jos muut edellytykset täyttyvät.

Lisätiedot
- sisällön ja toteutuksen osalta: lehtori Teija Honkanen, teija.honkanen@savonia.fi
- ilmoittautumisen osalta: opintoneuvojat, avoinamk@savonia.fi
Savonia-ammattikorkeakoulu varaa oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

Tervetuloa Savoniaan!

 

 Valitse haluamasi ilmoittautumisvaihtoehto
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen päättyy
Hinta
Määrä

Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
150,00 €

Määrä:


Ilmoittautuminen päättyy 15.12.2021 23:59
ilmainen

Määrä:


Ajankohta

Alkaa:  

5.1.2022

Päättyy:  

31.5.2022

Tapahtumapaikka

Varkauden kampus

Opiskelijankatu 3
78210 Varkaus

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Lisätiedot

avoinamk@savonia.fi

www.savonia.fi