Hyvän hallinnon perusteet -verkkokoulutus

Hyvän hallinnon osaaja -verkkokurssi 2023

Haluatko syventää osaamistasi kunnan virkamiehenä, viranomaisena tai asiantuntijana ja luoda laajan teoriaperustan vastuulliselle ja laadukkaalle virkatehtävien hoitamiselle?

EnviroVet järjestää odotetun verkkokurssin hyvän hallinnon vaatimuksista. Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää osallistujien tietoja julkisen hallinnon vaatimuksista ja antaa valmiudet laadukkaaseen toimintaan ja päätöksentekoon kunnallisessa virkatyössä.

Koulutus soveltuu kaikille virkasuhteessa toimiville toimialasta tai työtehtävistä riippumatta sekä ostopalveluna kunnan tehtäviä hoitaville.

canva-justice-law-hammer.jpg (3.05 MB)

Koulutuksen sisältö

Koulutuskokonaisuuteen kuuluu kolme moduulia: I Julkisen vallan käyttäjä, II Päätöksentekijä ja III Vastuullinen virkamies. Luennoilla käydään läpi muun muassa keskeinen lainsäädäntö ja sen soveltaminen, virkavastuu ja -velvollisuudet, julkisen vallan käyttö, hyvän hallinnon vaatimukset ja oikeusperiaatteet, päätöksentekomenettely, esteellisyys ja virkamiesetiikka.

Kuhunkin moduuliin sisältyy kunnan arkityöhön liittyviä kysymyksiä, joita jokainen osallistuja pääsee pohtimaan luennoidun teorian valossa. Lisäksi koulutukseen sisältyy Tapausharjoitukset-osio, jossa pohditaan niin oikeustapauksia, päätöksentekoa kuin käytännön eettisiä ristiriitatilanteitakin. Kysymyksiä ja tapausharjoituksia voi valita omiin työtehtäviin sopiviksi ja myös esimiehille ja toimielinten esittelijöille on runsaasti materiaalia.

Kurssialustalle on koottu keskeinen lainsäädäntö sekä runsaasti aihepiiriä syventävää muuta materiaalia ja linkkejä.

women-holding-space-gray-iphone-x-and-black-pen-744461.jpg (2.48 MB)

Kurssin suorittaminen

Koulutuksen voi suorittaa omassa aikataulussa. Seuraavaan moduuliin pääsee etenemään suoritettuaan edellisen moduulin tehtävät hyväksytysti. Mikäli vastaukset vaativat täydentämistä, tehtävien korjaajat pyytävät täydennyksiä, kunnes tulos on hyväksyttävä.

Koulutuksen vaativuustaso noudattelee kunnallishallinnon yliopisto-opetuksen perussisältöä, mutta luennot ovat käytännönläheisiä ja arkityöhön helposti sovellettavia.

Koulutuksen laajuus vastaa viittä opintopistettä (5 op). Jokaisessa moduulissa on 4-5 puolen tunnin mittaista luentoa ja 7-8 kysymystä. Tapausharjoituksia tulee tehdä vähintään kolme.

Lisäksi LaatuNet-asiakkailla on mahdollisuus valita valinnainen osio, joka käsittelee ympäristöterveydenhuollon menettelyjä ja lainsäädäntöä. Tässä osiossa on lisäksi erilliset kysymykset ja tapausharjoitus.

Suoritettuaan koko kurssin hyväksytysti jokainen osallistuja saa Hyvän hallinnon osaajan (5 op) sertifikaatin. Suoritetut opintopisteet hyväksytään myös osaksi muita jatko-opintoja. Sertifikaatti on voimassa 3 vuotta myöntämisestä.

Hinnat ja ilmoittautuminen

- Koulutuksen hinta on 375 € (+ alv)/hlö sisältäen opiskeluoikeuden, tenttien ja tehtävien tarkistamisen sekä diplomin.
- LaatuNet-asiakkaille hinta on 185 € (+ alv)/hlö
- LaatuNet-kuntien muille toimialoille 215 € (+ alv)/hlö.

JATKUVA ilmoittautuminen (huom. arvioinneissa ja ilmoittautumisissa on kesätauko Heinäkuussa)

Voit myös kysyä organisaatiokohtaista tarjousta, mikäli osallistujia samasta organisaatiosta on yli viisi.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Hinta Määrä
LaatuNet-valvontayksiköt 185,00 € (+ALV 24.0%)
LaatuNet-kuntien muut edustajat 215,00 € (+ALV 24.0%)
Muut osallistujat 375,00 € (+ALV 24.0%)

Tapahtumapaikka

Verkkokurssi

Järjestäjä

Envirovet Oy

info@envirovet.fi

Eventilla

Powered by Eventilla