Arctic Challenge Summer 2019 

Arctic Challenge on äärimmäisen kova estejuoksukilpailu Lapissa, Levillä. Kyseessä ei ole mikä tahansa tunturihölkkä vaan tapahtuma, jossa koetellaan niin henkisiä kuin sitten fyysisiä voimavaroja. Arctic Challengessä käyt omien voimiesi äärirajoilla ja ylität itsesi esteillä, joita et edes tiennyt olevan olemassa. 

Arctic Challenge on uniikki kokemus, jota et pääse kokemaan missään muualla. Radalle ei lähdetä yksin vaan joukkueena ja kisanumerona toimii tietysti Lappilainen PÖLLI. Kyllä luit oikein. Koko kisan ajan mukanasi kulkee Pölli, johon on poltettu joukkueesi kisanumero. Radalla Pölliin muodostuu uskomaton viha-rakkaussuhde ja maalissa mielesi tekee pilkko pölli samontein takkapuiksi, mutta samaan aikaan haluat nukkua tulevan yön pölli kainalossa. 

Arctic Challengessä rata kulkee pitkin tunturimaastoa, jossa eteesi voi tulla mitä tahansa. Tässä kisassa suot on tehty ylitettäväksi ja tunturit valloitettaviksi. Hidasteina matkallasi saattaa olla hyytäviä lammikoita, haastavia kivikoita tai mutaisia mäkiä jotka tulet ylittämään yhdessä joukkuuesi kanssa. Rata voi olla 6 kilometriä pitkä tai sitten se voi olla 17 kilometriä pitkä, mutta tiedät kyllä koska olet maalissa ja se tieto sinulle riittää. Tulet kohtamaan useita esteitä, joissa joudut ylittäämään itsesi. Olet ottanut haasteen vastaan ja sinä selätät jokaisen haasteen aina siihen saakka, kunnes olet maalissa ja kaulaasi ripustetaan virallinen kisakuksa. #BeatTheChallenge

Arctic Challengessä ei ole ajanottoa ja ketään ei laiteta numerojärjestykseen, koska jokainen lähtee radalle voittamaan ainoastaan itsensä ja omat voimansa. Kaikkia autetaan radalla aina alusta loppuun saakka. Oli kyse sitten parista, joukkueestasi tai kenestä tahansa niin kaikki auttaa kaikkia. #NotMeButWe 

Arctic Challengessä jokainen kisaaja varustautuu asianmukaisin varustein kohti rataa ja radalla ei ole esim. juomapisteitä vaan jokaisella kisaajalla tulee olla radalle lähtiessään oma juomavyö, juomareppu tai jokin muu vastaava, jolla kantaa omat juomat. 

Arctic Challengessä jokainen kisaa omalla vastuulla ja jokaisella kisaajalla tulee olla voimassa vakuutus, joka kattaa urheilutapahtumat. 

LIPUT 

Peruslippu 70€

Mitä aikaisemmin ilmoittaudut sen halvemmalla pääset!

1.8-31.8.2018 -30%

1.9-30.10.2018 -20%

1.10-31.12.2018 -10%

 

 

 

Lisätietoja tapahtumasta

Levi Wellness Club Oy 

info@leviwellnessclub.fi

0400232641

 

 

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat

Johanna Aikio
Päivi Mikkola
Anniina Karjarinta
Ringa Kokkonen
Janne Numminen
Reetta Ängeslevä
Veera Huotari
Vellu Pirttikoski
Marja Timonen
Heidi Kyyrönen
Janne Liimatta
Kari Koskinen
Katariina Kumpula
Minna Koskela
Jarkko Koskela
Anna Antila
Heli Salmela
Pirjo Salmela
Minna Suvanto
Teppo Jaukkuri
Helena Jaukkuri
Lare Lautiainen
Marketta Ollila
Marko Rytky
Paula Kaija
Auni Haapalahti
Jenni Tikkanen
Reijo Haapalahti
Johanna Kinnunen
Kati Kivikanto
Janne Vitikka
Minna Mäkirinne-Autio
Pasi Autio
Christina Alexander
Heidi Kuusiluoto
Victoria Alexander
Kati Yli-Sipilä
Kaisa Luoma
Kristian Alexander
Riia Pallari
Henna Määttä
Annu Määttä
Teija Ristola
Ritva-Leena Vierelä
Mia Laine
Riikka Kuirinlahti
Sami Kuirinlahti
Anni Immonen
Laura Alestalo
Laura Vesala
Kimmo Tahvanainen
Kerttu Tirilä
Linda Tokola
Saara Lukkarila
Netta Auranen
Tanja Heikkilä
Outi Teeriaho
Mirva Vaara
Miia Pasanen
Perttu Lukkarila
Eetu Puntala
Annika Hiltunen
Reima Nurmi
Tapio Moberg
Roosa Nurmi
Toni Ojamaa
Seija Erkkilä
Nina Sunnari
Satu Sikkilä
Jemina Sikkilä
Aku Niska
Jussi Kuusiluoto
Mari Kumpula
Tiina Vuorenpää
Petteri Kuure
Auli Ahava
Tuomas Törmänen
Mari Vuontisvaara
Petri Toivanen
Janne Toivanen
Viola Tarujärvi
Terhi Salmela
Anne Sillanpää
Minna Rantapää
Johanna Nokkanen
Essi Salmijärvi
Maija Kärkkäinen
Niko Tervo
Mika Eräluoto
Kimi Mursu
Marko Hautajoki
Jonna Ollila
Taina Kosunen
Tuija Ohtonen
Päivi Ylitalo
Pirjo Holappa
Maija Valkama
Juha Valkama
Jari Hietanen
Seppo Lehto
Maarit Reiniharju
Ari Teivainen
Krista Kovalainen
Sanna Mikkonen
Katja Kurkela
Tiina Keskitalo
Katja Salmi
Teija Rauhala
Ville Reponiemi
Tero Siukkola
Jenny Maunula
Marko Tiihonen
Minna Rajala
Elina Palojoki
Maija Keskitalo
Henry Vuorela
Maarit Toivola
Juuso Toivola
Kati Miettinen
Sanna Paavola
Leena Kajavalta
Tiia Uusi-Autti
Sanna Liikanen
Oona Sammalniemi
Roni Jänkälä
Toni Simukka
Heini Niutanen
Noora Tolonen
Jari Jääskeläinen
Janne Ojantakanen
JENNA PALOVAARA
Petri Joensuu
Matti Joensuu
Erika Salo
Eeva Palomäki
Heli Alatalo
Saana Rainto
Jukka Rainto
Juha Hämeenniemi
Sini Forsman
Titta Niemelä
Sanna Holla
Minna Laine
Ville Vornanen
Petja Hippi
Tuure Vairio
Jouko Jalkanen
Kati Kääriäinen
Jussi-Tapio Selkälä
Juulianna Jussinniemi
Harriet Huhtakangas
Outi Niiranen
Juhani Lehtonen
Elina Salo
Jessika Saarinen
Maija Soppela
Elisa Alakärppä
Jukka Juutinen
Mika Kangasperko
Marja Luotonen
Essi Niemelä
Jukka Nyberg
Hanne Nyberg
Elina Rantapää
Krista Stauffer
Juha-Matti Mella-Aho
Pinni Heinonen
Veera Tikkinen
Juha Hiltunen
Tapani Poikela
Pekka Juopperi
Päivi Vanninen
Ville-Pekka Vanninen
Sami Heikkinen
Piia Kotka
Petri Kotka
Anna Lähteenmäki
Joni Valkama
Heini Martikainen
Henni Gröhn
Juha-Matti Laaksonen
Mika Paaso
Anna Ollikainen
Miia Pakanen
Jutta Siuvatti
Tanja Raatikainen
Anna Nousiainen
Anne Vuorinen
Pia Rive
Saku Rive
Mari Tuunainen
Saija Kuusela
Erkko Antila
Mira Martikainen
Erja Lindberg
Sanna Lehto
Eero Lehto
Piia Päivinen
Tiia Takanen
Tilda Mustajärvi
Helmi Kontio
Maria Erkkilä
Johanna Niemi
Jaakko Lipponen
Rasmus Raimoranta
Kari Ollila
Minna Ollila
Sini Salomaa
Sami Tapio
Anne Ojanaho
Juha Ojanaho
jukka filppula
Laura Ritakorpi-Filppula
Mikko Auranen
Heli Satokangas
Harri Salmela
Tanja Isomaa
Tero Leinonen
Tuomas Kaikkonen
Sanna Eilola
Eila Kaunisvaara
Annika Kilpeläinen
Eija Väisänen
Kaisa Kantola
Maria Virranniemi
Susanna Kurvinen
Veera Niemelä
Heidi Herranen
Anette Kilpimaa
Matti Kilpimaa
Nina Viiri
Tiina Jänkälä
Paavo Hietanen
elina riikonen
Päivi Aaku
Senna Lindström
Jonna Ojala
Jaakko Taanila
Marjo Kuittinen
Elisa Arola
Mikko Arola
Saana Manninen
Hanna Salminen
Katja Tuukkanen
Matti Tuukkanen
Paula Kurth
Jenni Ristimaa
Sanna Närhi
Marjo Keskitalo
joni Kotavuopio
Elli-Kaarina Saari
Piia Parviainen
Mauri Kieksi
Suvi Riisalo
Suvi Riisalo
Jenni Ikonen
Jonna Huopalainen
Minna Saarenkylä
Katariina Moilanen
Jasmiina Ihalainen
Outi Huhta
Aleksandra Saarni
Katja Jurvanen
Emma Kortesalmi
Johanna Mursu
Pekka Mursu
Juha pasi Törmänen
Sami Korva
Tanja Korva
Silja Leirost
Reiko Sova
Elina Yrjänheikki
Jari Yrjänheikki
Tommi Hannukainen
Tico Svart
Kaija Mäkiö
Katja Remes
Annika Körkkö
Marjo Marttila
Tiina Vaihoja
Kaisu Järvelä
Laura Tornberg
Kristiina Kakko
Ulla Mankinen
Jenni Alalauri
Johanna Haapakoski
Nina Pelkonen
Jesse Salonen
Katri Kytöaho
Eveliina Korhonen
Elina Ridell
Tiina Määttä
Meri Marjala
Jussi Uusitalo
Teemu Pajala
Minna Pajala
Anna-Maria Tepsa
Mikko Välimaa
Laura Törmänen
Joni Törmänen
Taija Pääkkö
Ari Palola
Markus Pennanen
Emma Salmela
Jonna Rautio
Sara Vuolab
Satu Sarin
Eeva-Sofia Korsulainen
Teemu Koivisto
Arto Naasko
Sami Korhonen
Jouni Piirainen
Teemu Ollila
Leena Hepola
Jesse Pöntisenaho
Tero Korjonen
Jonna Pietiläinen
Emma Kivimäki
Antti Tammela
Emmi Hukkanen
Reeta Kauppinen
Teemu Kanerva
Krista Aho
Tiina Hirvimäki
Carita Ilmonius
Kimmo Salo
Jenna Alatalo
Matias Rusanen
Antero Kiljunen
Mari Kiljunen
Tinja Hannula
Terhi Anttila
Katja Myllyoja
Kirsi Haapaniemi
Asta Halonen
Lasse Hämäläinen
Tuomas Kurronen
Sakari Laitila
Lauri Niva
Tiia Mällinen
Anniina Henttinen
Johanna Ålander
Sari Miettinen
Arto Tuomi
Emmi Mattila
Nita Ollitervo
Jani Jäntti
Marianne Hiltula
Salla Meriläinen
Saana Ala-Poikela
Noora Ala-Poikela
Kati Ala-Poikela
Miija Kellokumpu
Juho Tahkola
Krista Koski
Oona Kuusela
Linda Tervaniemi
Mona Kuusela
Anna Rask
Liia-Marilyn Tiihonen
Katja Suomi
Niilo Kehus
Saana Malinen
Maiju Kemppainen
Piia Korvala
Elisa Mikkonen
Essi Jäntti
Marko Määttä
Jari Harju
Terhi Harju
Nea-Lotta Harju
Toni Kallo
Jorma Ojala
Janne Vainio
Harri Vanhanarkaus
Kirsi Ihalainen
Panu Ihalainen
Anne Paajanen
Katri Vänttilä
Hente Vänttilä
Juho Vainiomäki
Teemu Räsänen
Tytti Peltola
Riikka Orava
Sanna Saarelainen
Laura Harmanen
Tino Ruotsalainen
Seppo Paldanius
Salla-Mari Säynäjäkangas
Katariina Talma
Jani Hyyryläinen
Marita Hulkkonen
Ville Ravaska
Jonne Juotasniemi
Anssi Jurmu
Tuomas Salmela
Heli Harila
Mirka Tapio
Janika Kakko
Jenna Haapala
Niina Onnila
Anu Ovaskainen
Virpi Thornton
Netta Tepponen
Jenna Pynttäri
Jani Unga
Elina Laurila
Mari Latva
Laura Viuhkola
Kati Rantanen
Markus Laine
Jari Lindstedt
Tiia Torsti
Otso Könönen
petri juntunen
Henna Salomäki
Joonas Harila
Tiia Rauhala
Katriina Sieppi
Saana Meriläinen
Outi Kantola
Jenni Toivola
Pinja Hiljanen
Minna Keskikallio
Janna Rauhala
Tapio Rauhala
Essi Rauhala
Piia Niinivirta-Rauhala
Jaana Kaikkonen
Mika Kaikkonen
Jaana Fingerroos
Janne Asenbrygg
Aarne Isometsä
Sami Haapala
Jaana Haapala
Milla Kaarlela
Matti Kaarlela
Niina Valle
Janne Mikkola
Sini Paavola
Joona Ylilehto
Miika Rantamaa
Kimmo Ruuska
Ulla Ruuska
Hanna Saari-Pantsar
Jukka-Pekka Pantsar
Roosa Rantamaa
Emma Nyyssölä
Antti Tyystälä
Karoliina Vierikka
Anne Airola
Outi Antila
Harri Saarijärvi
Anna Viinikka
Veera Lotvonen
Pirita Ollila
Jenni Koivisto
Hanna-Kaisa Korhonen
Liisa Koivisto
Hannu Koivisto
Mathias Lauraeus
Matti Vuorisalo
Tatu-Petteri Bergroth
Miia Lapinniemi
Antti Koivu
Hanna Järvinen
Helmi Kuusela
Marja Riitta Ahola
Paula Nieminen
Minna Väisänen
Katariina Ylinen
Eero Suomala
Jonna Löf
Heidi Rantanen
Sonja Karppinen
Olli Silvonen
Antti Kotivuori
Nea Heikkilä
Timo Silander
Aleksi Kauppi
Iris Vesamäki
Marjukka Springare
Meri Lehtonen
Minna Mäkelä
Jonna Koskela
Susanna Rauma
Timo Rauma
Noora Pääkkölä
Mikko Ahnger
Sonja Naukkarinen
Satu Kaarlela
Susanne Hildonen
Samuli Hiltunen
Juhani Vanhatapio
Jani Mäkelä
Antti-Pekka Juvani
Laura Kalenius
Laura Hirttiö
Sini Tyybäkinoja
Jaana Pöykkö
Johanna Pöykkö
Dries Gilles
Jonna Anttilainen
Jenni Vetoniemi
Johanna Niemelä
Toni Kantola
Jouni Sikala
Maisa Moberg
Elina Pöykkö
Sini Karjalainen
Janne Mehtälä
Jessica Mehtälä
Mika Väisänen
Jussi Reuna
Matti Pöykkö
Markus Partanen
Nana Partanen
jani sääskilahti
katja salmela
Nelli Poikajärvi
Reetta Rautionaho
Oskari Leskelä
Mari-Sanna Fellman
Alexander Rainov
Julia Benzar
Timo Jurvanen
Alexandra Heller
Eemeli Bergström
Heli Majava
Johanna Hyötylä
Masi Järvinen
Katja Kumpula
Jenni Lehto
Maarit Pihlaja
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Jarkko Koivunen
Markus Lehtonen
Aleksi Partanen
Mika Kuisma
Tomi Ronimus
Jukka Kumpula
Milla Rönn
Virve Simonen
Jouni Simonen
Antti Lampela
Niina Saunavaara
Emilia Martimo
Feodorit Suopela
Sami Kinnunen
Lauri Koivuharju
Sami Lenruth
Hanna Rytkönen
Kaisu Karvinen
Peter Kinnunen
Sanna Vara
Ines Vettanen
Ailu Vuolli
Anna Leskinen
Sanna Keskipalosaari
Emmi-Maria Kemppe
Kirsi-Maria Tikkanen
Samuli Niemelä
Laura Lukkari
Kirsi Suomalainen
Eetu Sarajärvi
Ville Lausto
Erno Hepoaho
Miika Erola
Tero Niemelä
Jenny Lahtela
Karoliina Seppälä
Vilma Lamminpää
Maria Ojala
Pauliina Palojärvi
Pekka Makkonen
Kaisa Ylitalo
Heidi Härkönen
Sanna Kujala
Katja Vähä
Maiju Takala
Sofia Karimäki
Hanna Buttigieg
Silja Kinnunen
Birit Angeli
Jenni Laakso
Hilla Mäntylä
Kyösti Tuuha
Esa Päivärinta
Janne Somero
Salla Seger
Salla Seger

87 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
20.7.2019 09:00
Päättyy:
20.7.2019 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Levi
Hissitie
99130 Sirkka

Järjestäjä

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi

Eventilla

Powered by Eventilla.