suomeksi in English

ARCTIC CHALLENGE - WINTER EDITION

Levi, Finland – 16.3.2018

A chilling arctic battle, Arctic Challenge Winter Edition, strikes Levi on the 16.3.2018.

This is a winter version of the popular obstacle course / running event which has achieved great success in Levi allready six times before. If you thought you had given everything already in the summer edition of the Arctic Challenge, the Winter Edition will shape your view once more. This time we don’t wade in a swamp or swim in the pond, but instead we slosh around in snow in mercy of the arctic weather while giving everything we have. The Arctic Challenge Winter Edition will upgrade your Levi holiday into this millennium - It is an experience, which you will remember and it will give you stories to tell. Are you ready for the Arctic challenge?

The Arctic Challenge Winter Edition path travels through the scenic and grueling Levi Mountain, where the deep layers of snow adds a new factor to the challenge. The running part scours the slopes up and down about 6 km altogether. On the course you will experience challenges that will test both your physical and mental resources.

We guarantee that the participants will get wet again, flounder and fight, and above all, to overcome themselves. Also the famous race log aka kisapölli, is once again your travelling companion, other surprises we don’t yet disclose.The basic principles of the Arctic Challenge remain the same and infuse the power to the participants. The strong values of the race are self-overcoming, willpower, teamwork and respect for nature. You can participate as a duo or as a team; essentially, it’s about conquering yourself. We still don’t rank the participants nor do we have timing on the race.

The Arctic Winter Edition Challenge entry fee is 65 €.

Arctic Challenge Winter Edition is a huge event which provides participants and their supporter troops great content from dawn to dusk. It will be a comprehensive experience in the north of Lapland that visitors will remember for a long time. So get ready for the challenge of your life, collect your strength and join us - it's worth it!

No tickets available anymore.

Event attendees

Ida Rossi
Katja Suomalainen
Johanna Vanhatapio
Heli Holappa
Michaela Sundström
Lauri Hackman
Meri Aaltonen
Emma Liimatainen
Tero Laitila
Mari Mikkonen
Tuija Liedes
Miia Tyvitalo
Heidi Tasala
Miia Vieltojärvi
Niina Vieltojärvi
Melinda Blomqvist
Lare Lautiainen
Emmi Sysiö
Anna Vahteri
Päivi Enbuska
Tiina Hankonen
Noora Niemi
Heli Illikainen
Nina Viiri
Teija Rauhala
Antti Tammela
Heidi Herranen
Jenni Reponiemi
Anna Kaisa Heikkilä
Oona Parviainen
Mira Mettovaara
Pasi Ahola
Eira Kangas
Olli-Pekka Niskanen
Hanna Petäjäniemi
Paula Niskala
Maija Kärkkäinen
Katja Kumpulainen
Jaana Alutoin
Sanna Aalto
Seila Ruokamo
Meri Peuhkurinen
Elina Laurila
Ville Reponiemi
Tanja Isomaa
Roosa Rantamaa
Janika Kilponen
Karoliina Varis
Tuula Lod
Laura Tervala
Jari Kumpulainen
Elina Molkkari
Kaisa Haapanen
Minna Väisänen
Ulla Saarikko-Piirainen
Mikko Piirainen
Jenni Tikkanen
Paula Suvanto
Pirjo Alppivuori
Sanna Marjeta
Laura Alestalo
Mia Laine
jesse kuokkanen
Harri Vanhanarkaus
Veikko Niinikoski
Annika Hiltunen
Kimi Mursu
Heidi Pukema
Heidi Lapinkangas
Jaana Fingerroos
Turo Siipo
Sonja Paakki
Maret Nurm
Emilia Attias
Jenni Mäkitalo
Manu Karjalainen
Joonas Lassila
Helena Puttonen
Milja Tienhaara
Anni Heikkinen
Jenni Pelkonen
Salla Kangas
Kristiina Ikäläinen
Ville Anttila
Pauliina Anias
Anna Visuri
Riikka Hillukkala
Heikki Sutinen
Heidi Lumiaho
Teemu Lumiaho
Tiina Karjalainen
Antti Erola
Hanna-Leena Sarkkinen
Sauli Sarkkinen
Riina-Sisko Kestikievari
Henna Kellinsalmi
Riina Oinonen
Tuija Nuutinen
Janika Möttönen
Satu Tiihonen
Hanna-Leena Tyynelä
Paula Aatsinki
Sirpa Tamminen
Sari Malkki
Essi Holkonen
Mika Nevalainen
Arttu Huttula
Mirko Micklin
Tiina Sorvoja
Asta Vieltojärvi
Mait Kivisaari
Tuija Säteri
Mari Alasalmi
Merja Sillanpää
Juha-matti Sillanpää
Jere Knaapila
Elisa Arola
Mikko Arola
Jenni Ristimaa
Sari Viitanen
JENNI KESÄLÄ
Jesse Viitanen
Elisa Pihlaja
Päivi Mäkelä
Paavo Jarva
Noora Ylitalo
Eeli viholainen
Teemu Ylinampa
Minna Rantapää
Maarit Hyytinen
Pertti Hyytinen
Katariina Lukkarinen
Sannakaisa Marjamäki-Nieminen
Alisa Virkki
Leena Kärki
Thomas Lindholm
Sanna Lindholm
Anniina Soramäki-Miettunen
Sanna Närhi
Karoliina Niskakangas
Leena Kostamovaara
Reetta Geselle
Lea Ohenoja
Sami Halttunen
Marika Kahilainen
Anne Ojanaho
Juha Ojanaho
Kaisa Luoma
Minna Rantala
Sini Tyybäkinoja
Janne Partala
Emmi-Riina Martin
Sinikka Kangas
Maarit Ruutinen
Saara Hannula
Tiina Liski
Heikki Ruotsalainen
Jasmin Toivanen
Elina Piippo
Joonas Törmälä
Henri Lintula
Niina Lintula
Anna Saraste
Noora Pääkkölä
Johanna Hurme
Hanna Nieminen
Lea Malkki
Hamish McGrady
Elina Palojoki
Henry Vuorela
Tanja Laine
Mika Kangasperko
Tero Kuusela
Tiina Jänkälä
Minna Vikeväinen
Eugenie Corsten
Hanna Nieminen
Tero Leinonen
Jarno Ekonoja
Suvi Lahtinen
Merja Mäkitasku
Essi Henell
Annika Repo
Sanna Keränen
Arto Naasko
Sari Leinonen
Anne Vääräniemi
Sanna Vääräniemi
Virpi Turpeinen
Jari Hietanen
Riikka Penttinen
Riinamaria Hongisto
jukka filppula
Laura Ritakorpi-Filppula
Nina Väisänen
Johanna Mursu
Pekka Mursu
Kaarina Salonpää
Riikka Autio
Mika Väisänen
Mirjami Kaikkonen
Alisa Salonpää
Ville Loponen
Satu-Maarit Ilonen
Markku Kivimäki
Liisa Loponen
Marita Autio
Lauri Karttunen
Pirjo Lohilahti
sanna närhi
Jukka Saarikko
Sini Junnola
Tuomas Olkkonen
Emilia Sormunen
Jenni Vuokila
Jaakko Vuokila
Elisa Pesonen
Jussi-Petteri Pesonen
Joni Valkama
jussi reuna
Janne Kangastie
Anni Pirinen
Outi Teeriaho
Santeri Väätäinen
Janniina Tapio
Jonna Löf
Jonna Vesaaja
Merja Flankkila
Susan Strömberg
Seija Henttonen
Pirjo Karppinen
Riitta Kallinen
Paula Granqvist
Jaana Kaikkonen
Mika Kaikkonen
Timo Kouri
Jari-Pekka Mikkola
Taneli Mäkipelto
Viivi Savelius
Mikko Välimaa
Aki Reinikainen
Alma Reinikainen
Satu Sarin
Emmi Koskinen
Soile Krzywacki
Anne-Mari Mankonen
Piia Niinivirta-Rauhala
Paula Nieminen
Maria Tauriainen
Janne Palojärvi
Jasmin Sipola
Riitta Ahola
Krista Maikkunen
Anu Leskelä
Arttu Aho
Minna Saarenkylä
Anniina Mäkinen
Iida Mäkelä
Matti Hartikainen
Jenni Heikkinen
Marko Taponen
Leena Taponen
Henna-Leena Kylmänen
Niko Kylmänen
Paula Heikkinen
Kimmo Ruuska
Ulla Ruuska
Laura Tervonen
Vesku Vuorenmaa
Anna Viinikka
Veera Lotvonen
Pirjo Alppivuori
Jari Vikström
Henna Parviainen
JOUNI LUND
JANI MOURUJÄRVI
Aino Karjalainen
Elias Rajalaakso
janni tuominen
Michelle Williams
Antti Malkamäki
Helka Närhi
Katja Rajala
Hanna Määttä
Teija-Leena Luoma
Maarit Virranniemi
Vesa Kytö
Fanni Kostamovaara
Janika Vaara
Antti Ansamaa
Sanna Mattila
Ari Pöyhönen
Katja Koskela
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Marko Simonen
Anastasia Petrenko
Nora Lindahl
Tero Saukko
Heidi Saarinen
Kari Kellokoski
Veera Mansner
Jussi Karpansalo
Pasi Moilanen
Aki Stenman
Heikki Suhonen
Pertti Jarla
Petra Sieppo
Tony Repo
Janne Lindberg
Tomi Ronimus
Constantin Freche
Antero Kivikoski
Suvi Tahvanainen
Janina Löllö
Rosa Pitkänen
Pekka Pitkänen
Janne Nordman
Suvi Taikina-aho
Minttu-Maaria Mäntylä
Milla Rauhala
Toni Keisala
Linda Nurmela
Jasmin Jokinen
Heidi Alariesto
Tuija Joona
Santeri Natunen
Pia Kangas
Stefania Dassie
Arina Toivonen
Maarit Koelle
Riina Vaarala
Katja Laihanen
Janne Hedlund
Jenni Kuivala
Mili Holmberg
Laura Savolainen
Teemu Virtanen
Kimmo Järvinen
Jan Lindbom
Elina Riikonen
Kaisa Lämsä
Janne Mikkola
Juha Moilanen
Tanja Karjalainen
Nina Valjus
Mika Turola
Karoliina Jimenez
Jaana Hilonen
Maarit Salomäki
Karin Nummelin
Outi Hannonen
Tommi Hannukainen
Simo Lahtinen
Pirkko Salpakivi
Tiina Hämäläinen
Valeria Kunnari
Yulia Benzar
Jenna Korkalainen

51 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:
16.3.2019 10:00
Ends:
16.3.2019 18:00

Add event to your calendar

Event location

Levi, Lapland
Tunturitie 2
99130 Sirkka

Organizer

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi
Hiihtäjänkuja 10, 99130 Sirkka
Eventilla

Powered by Eventilla.