14.12.2018 15:00 RIL
RILin jouluglögit

Tervetuloa nauttimaan hyvästä seurasta ja lämpimästä tunnelmasta RILin jouluglögeille perjantaina 14.12. klo 15-18 osoitteeseen Lapinlahdenkatu 1 B, Helsinki.

Tule tapaamaan tuttuja ja virittäytymään (pikku)joulutunnelmaan!

 

Tavataan glögeillä!

RILin toimiston väki

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumaan osallistujat

Eemeli Saarelainen
Juho Lukkari
Jarkko Salmenoja
Ilkka Larjomaa
Risto Kiviluoma
Helinä Kallio
Marja-Liisa (Pipsa) Poikolainen
Markku Antinoja
Samuel Tuovinen
Ari Angervuori
Tuomo Sirkiä
Hanna-Liisa Järvinen
Markku Leppävuori
Matti-Pekka Rasilainen
Juha Krankka
Maija Krankka
Antti Schwartz
Matti Martola
Pertti Huovinen
Markku Sillanpää
Matti Kivelä
Irene Konola
Teemu Meriluoto
Hamilkar Bergroth
Joni Virkki
Olli-Pekka Kari
Pauli Moilanen
Olli Hämäläinen
Marika Latvala
Tarmo Savolainen
Jorma Haapamäki
Niilo Järviluoma
Seppo Mäki
Esa Nissinen
Kyösti Kanerva
Heikki Teräsvirta
Samuli Ojanperä
Niko Kälkäjä
Sampo Oksama
Jukka Yli-Kuivila
Risto Ylä-Rautio
Asko Sarja
Jari Virta
Jyri Mäkelä
Iikka Kärki
pentti varpasuo
Sofia Inkeroinen
Pyry Piispanen
Jaakko Heikkilä
Tuomo Poutanen
Kalle Euro
Petteri Nygren
Ari Huomo
Veli-Matti Uotinen
Marketta Ruutiainen
Eija Haapaniemi
Joonas Lehtovaara
Otso Cronvall
Kyösti Oasmaa
Aulis Nironen
Kari Parila
Joonas Hoikkala
Juhani Etelälahti
Timo Hautakoski
Matti Koskivaara
Tage Eriksson
Ville Lehmuskoski
Johannes Laurila
Ari Strandman
Aimo Heimala
Heikki Heikkonen
Petri Jalasto
Harri Kemppainen
Jukka Virtanen
Pia Gramén
Lauri Kortelainen
Pasi Taatila
Mika Savolainen
kari Avellan
Sakari Pakonen
Markus Melander
Pertti Metiäinen
Tiina Strand
Esko Rechardt
Kari Lautso
Kari Sipilä
Milla Mattila
Pekka Korhonen
Sari Lehtonen
Jukka Lehtonen
Joel Salminen
Teemu Suhonen
Aarne Jutila
Jouni Parkkonen
Sofia Amberla
Antti Vimpari
Arto Salmela
Olavi Tupamäki
Gunnar Åström
Elina Väistö
Olli Salo
Olli Sihvola
Kari Homanen
Kai Gulin
Kuisma Reinikainen
Heikki Rinne
Jouni Kivirinne
Katriina Meszka
Mikko Leppänen
Timo Helenius
Tuomo Heinonen
Jouni Kolppanen
Mikko Tuohino
Hannu Virtasalo
Erkki Eriksson
Urpo Karesniemi
Ensio Laaksonen
Mika Tarhala
Kai BRANDSTACK
Yrjö Matikainen
Valentin Velinov
Esko Lindblad
Pia Selroos
Susa Laine
Marjut Partanen-Hertell
Kalle Kähkönen
Ulla Haverinen-Shaughnessy
Mikko Kettunen
Pekka Salmenhaara
Hannele Vainio
Juha Vainio
Mika Pussinen
Satu Holopainen
Sulevi Lyly
Mika Lemmetyinen
Matti Loukola
Eero Honkavaara
Anders Nordström
Ville Alasalmi
Mikko Hyyrynen
Erkki Santala
Seppo Saarelainen
Veikko Heino
Juha Tammivuori
timo koski
Kaarle Korhonen
Lindström Harry
Risto Levanto
Jukka Piekkari
Eino Rantala
Tapani TUisku
Lauri Palojärvi
Saara Lassila
Arttu Ruismäki
Ari Turunen
Juha Saramies
Olavi Knihtilä
Seppo Wallinmaa
Laila Hosia
Matti Antikainen
Heikki Leppänen
Pekka Rantamäki
Tuomas Kiuru
Tomi Tiainen
Maija Jokela
raimo tapio
Kari Ruohonen
Samu Viitanen
Jari Inkinen
Jyrki Palmu
Auni Palo
Mika Lautanala
Aimo Nousiainen
Jaakko Kouvalainen
Matti Rantala
Timo Toivanen
Lauri Porokka
Jukka Pitkänen
Jorma Virtanen
Pekka Laamanen
Ari Joro
Jyrki Laitinen
Matti Hakkarainen
Otto Pesola
Sami Niemi
Pekka Laurikainen
Pentti Nakari
Matti Levomäki
Jari-Tapio Aalto
Kaisa Vähänen
Jarmo Saarinen
Jouni Hakkarainen
Sami Eronen
Tiina Koppinen
Jouko Kuusela
Liisa Suvanto
Seppo Viita
Markku Tuhola
Riku Laiho
Harri Kailasalo
Matti Janhunen
Ghaffar Khan
Eläkeläiset Tiainen
Emma Niemistö
Mikko Koskivuori
Juha Olkinuora
Ville Virnes
Tahvo Pekkinen
Jouko Rimminen
Jaak Kadak
Matti Leskinen
Erkki Raimovaara
Vesa Rakkola
Sakari Tohmo
Ville Jokela
Jukka Rinkinen
Hannu Lonka
Martti Leppälä
Juha Salminen
Aulis Ukkonen
Heini Snellman
Jaakko Henttonen
Tapio Koivu
Lauri Salokangas
Jouni Åhman
Lauri Kivekäs
Antero Olaste
Silja Yli-Juuti
Mia Roslund
MARTTI ROTH
Timo Tuomaala
Petri Janhunen
Rauno Matila
Riku Vahala
Eila Hämäläinen
Maire Seppänen
Antti Aaltonen
Jussi Sainomaa
Laura Majoinen
Jarmo Murtonen
Janne Peltola
Jorma Jussilainen
Elina Paukku
Tuija Lönnrot
Merja Mannila
Markku Palo
Seppo Näykki
Antti Junnila
Jussi Markkanen
Risto Pesonen
Juha Franssila
Jyry Kuokkanen
Katariina Laine
Verneri Lehtovirta
Eero Virtanen
Kari Hellén
timo ronkainen
Jouko Pellosniemi
Eero Häikiö
Kati Alakoski
Timo Vuori
Ilkka Rahtu
Ilpo Rahtu
Riikka Sihvola
Riikka Rautavaara
Sampsa Heilä
Leena Saviranta
Juha Karttunen
Maija Toivonen
Olli-Pekka Hartikainen
Tommi Lius
Pekka Roitto
Kimmo Kärkkäinen
Leif Sebbas
Martti Peljo
Pirkkoliisa Meincke
Tuula Grönfors
Antti Rauhala
Sami Karvinen
Heli Niesniemi
Päivi Laitila
Juha Siegberg
Jorma Kemppinen
Katariina Vedenkannas
Jaana Sinkkonen
Hannu Aurinko
Ari Karjalainen
Vili Eilavaara
Antti Saarinen
Hannes Mäkelä
Petri Kela
Olli-Pekka Poutanen
Anna Tarhonen
Markku Mäkinen
Jukka Harju-Autti
Pekka Narinen
Tuomo Aine
Fia Inkala
Vesa Laukkanen
Tuomo Laine
Jarmo Leskelä
Juhani Luhtanen
Timo Kallio
Tomi Jokiranta
Jukka Horttanainen
Harry Lindström
Pentti J Hautala
Pekka Huovinen
Ilkka Romo
Pasi Riikonen
Maijaliisa Kalliomäki
Juha Laasonen
Kalle Laakso
Antti Pitkänen
Jorma Konsti
Jarno Jalonen
Jani Ruotsalainen
Raimo Kauhanen
Pekka Häyrinen
Suoma Sihto
Jukka Mäntyala
Lari Metsäpelto
Juhani Siiroinen
Lauri Koistinen
Raimo K Saarinen
Jorma Vesanen
Pertti Sandberg
Esko Ojanperä
Juhani Sandström
Leo Ollikainen
Mikko Virtanen
Pekka Jokela
Mika Tulimaa
Markku Vesa
Oskari Takala
Petri Neuvonen
Ismo Tawast
Kimmo Fischer
Kimmo Mannola
Juho Siipo
Ilkka Kerola
Miia Kari
Klaus Nygård
Timo Myllys
Teemu Nivell
Esko Komonen
Matti Kiljunen
Vesa Lehtomäki
Kari Peltonen
Antti Rinta-Porkkunen
Erkki Laitinen
Juha Valjus
Ilkka Niska
Maija Musto
Mikko Kylliäinen
Juhani Nortomaa
Jari Isaksson
Risto Hiekka
Paavo Taipale
Hans Weckman
Tiina Talvitie
Mikko Mäkelä
Rita Piirainen
Pertti Schröder
Pirjo Pernu
Pertti Nieminen
Kyösti Ronkainen
Risto Hintikka
Marja Wuori
Jussi Rauhala
Ossi Inkiläinen
Tanja Sundberg
Marja-Kaarina Söderqvist
Juha Niemelä
Klaus Munsterhjelm
Eero Timonen
Juha Väyrilä
Eetu Mustonen
Henri Tiusanen
Timo Pulkki
Vilho Roos
Kari Melander
Tuomas Rantsi
Juha Liukas
Pietari Pellinen
Timo Kukkola
Mari Päätalo
Katarina Varteva
Erkki Aalto
Tommi Nieminen
Petri Mannonen
Simo Autio
Tytti Kuusikko
Niko Asikainen
Henry Gustavsson
Anu Karvonen
Aku-Matti Kauppinen
Peter Molin
Ari Mattila
Markku Laurikainen
Markku Laine
Vesa Isakov
Nelli Wederhorn
Reijo Kouhia
Timo Tirkkonen
Teemu Taajaranta
Mirva Koskinen
Janne Raitisto
Janne Porkka
Petri Kinnunen
Matti öhaaramo
Tapani Angervuori

13 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Paikkoja jäljellä

Ajankohta

Alkaa:
14.12.2018 15:00
Päättyy:
14.12.2018 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

RIL
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Järjestäjä