suomeksi in English

ARCTIC CHALLENGE - WINTER EDITION

Levi, Finland – 25.1.2020

A chilling arctic battle, Arctic Challenge Winter Edition, strikes Levi on the 25.1.2018.

This is a winter version of the popular obstacle course / running event which has achieved great success in Levi allready six times before. If you thought you had given everything already in the summer edition of the Arctic Challenge, the Winter Edition will shape your view once more. This time we don’t wade in a swamp or swim in the pond, but instead we slosh around in snow in mercy of the arctic weather while giving everything we have. The Arctic Challenge Winter Edition will upgrade your Levi holiday into this millennium - It is an experience, which you will remember and it will give you stories to tell. Are you ready for the Arctic challenge?

The Arctic Challenge Winter Edition path travels through the scenic and grueling Levi Mountain, where the deep layers of snow adds a new factor to the challenge. The running part scours the slopes up and down about 6 km altogether. On the course you will experience challenges that will test both your physical and mental resources.

We guarantee that the participants will get wet again, flounder and fight, and above all, to overcome themselves. Also the famous race log aka kisapölli, is once again your travelling companion, other surprises we don’t yet disclose.The basic principles of the Arctic Challenge remain the same and infuse the power to the participants. The strong values of the race are self-overcoming, willpower, teamwork and respect for nature. You can participate as a duo or as a team; essentially, it’s about conquering yourself. We still don’t rank the participants nor do we have timing on the race.

The Arctic Winter Edition Challenge entry fee is 70€.

Arctic Challenge Winter Edition is a huge event which provides participants and their supporter troops great content from dawn to dusk. It will be a comprehensive experience in the north of Lapland that visitors will remember for a long time. So get ready for the challenge of your life, collect your strength and join us - it's worth it!

No tickets available anymore.

Event attendees

Jaana Suutari
Tuomas Olkkonen
Elina Palojoki
Henry Vuorela
Marianne Rasmus
Mia Laine
Timo Havana
Kaija Mäkiö
Elisa Kinnunen
Jenni Ristimaa
Heidi Herranen
Nina Viiri
Marika Kahilainen
Sami Halttunen
Emilia Attias
Heli Alatalo
Katri Krohns
Marika Koskela
Hanna Nieminen
Henna Kullberg
Tero Leinonen
Kaisa Haapanen
Sonja Sarajärvi
Joni Valkama
Marko Sarajärvi
Anniina Karjarinta
Päivi Lintula
Jaana Fält
Turo Siipo
Tiina Karjalainen
Tiina Uutela
Julia Kuikka
Ulla Jääskeläinen
Nina Sunnari
Tero Kylä-Kaila
Tero Niemelä
Paula Suvanto
Janne Mikkola
Liisa Kallio
Lenita Lähdemäki
Mirka Romakkaniemi
Harri Vanhanarkaus
Piia Parviainen
silja kinnunen
Helena Jaukkuri
Teppo Jaukkuri
Hilla Lahdensuu
Mikko Välimaa
Veera Huotari
Birit Angeli
Arto Naasko
Markus Rovio
Anna-Maria Tepsa
Valtteri Timonen
Jenni Pelkonen
Katja Tuukkanen
Pauliina Anias
Matti Tuukkanen
Miia Lapinniemi
Pekka Kadenius
Maija Kärkkäinen
Suvi Riisalo
Paula Niskala
Mika Kaikkonen
Jaana Kaikkonen
Juuso Herajärvi
Saara Palosaari
Pekka Kelloniemi
Päivi Ylitalo
Tero Kuusela
Pinja Hiljanen
Ville Jussila
Jaana Fingerroos
Tanja Laine
Manu Karjalainen
Heli Harila
Laura Ritakorpi-Filppula
Eveliina Louhimaa
Antti Suistola
Teemu Ylinampa
jussi reuna
Miia Tyvitalo
Seila Ruokamo
Riitta-Liisa Kultima
Anni Heikkinen
Mirja Laukka
Riikka Salonpää
Joonas Lassila
Liisi Vähäsöyrinki
Henna Takalo
Sarianna Kalapudas
Marita Hulkkonen
Petteri vuopio
Atte Hulkkonen
Tiia Rauhala
Teija-Leena Luoma
Anu Annala
Minna Rantapää
Noora Pääkkölä
Johanna Aikio
Mika Väisänen
Jani-Pekka Jäntti
Laura Leppäjärvi
Jonna Alariesto
Juuso Mehtälä
Marko Kononen
Riikka Kononen
Elina Hiltula
Salla Nieminen
Carita Koskensalo
Marge Ollila
Johanna Raappana
Lotta Porola
Sara Kuotesaho
Terhi Pätsi
Mikko Ahnger
Jenni Raivikko
Olli-Pekka Liimatta
Eemeli Valve
Ari Hyvärinen
Jarno Illikainen
Anni Romo
Sanna Kivivirta
Saara Lehtoranta-Naskali
Ilona Lehtonen
Ronja Kulmala
Anni Lehtonen
Nora Saloranta
Laura Cannavo
Risto Luokkanen
Katriina Sieppi
Pihla Tiilikainen
Katriina Säkkinen
Terhi Ruokangas
Pirjo Lohilahti
Heli Soitula
Saara Ranta
Jutta Niemi
Sari Saariniemi
Eemeli Määttä
Johanna Ylisaukko-oja
Maarit Reiniharju
Mari Frilander
Hanna Oiva
Soile Krzywacki
Reima Nurmi
Tapio Moberg
Jesse Kuokkanen
Jarkko Hoikka
Sara Heino
Reeta Kauppinen
Kiia Tefke
Tiia Paavola
Meri Peuhkurinen
Joona Alikoski
Olli Marttila
Markus Pikkarainen
Jouni Heikkilä
Saija Pikkarainen
Satu Lappalainen
Emilia Sormunen
Elina Rantapää
Henna Smolander
Heidi Smolander
Mika Ylitalo
Juha Pallas
Elina Kivimäki-Keto
Katja Pasma
Tommi Hannukainen
Anna Mäkitalo
Jenna Harju
Heidi Pukema
Katja Lohiniva
Jari Hietanen
Kati Jantunen
Piia Niinivirta-Rauhala
Petra Nurminen
Janne Vänskä
Matti Tiikkainen
Outi Teeriaho
Riitta Pauna
Jukka-Pekka Hyvärinen
Aino Karjalainen
Jasmin Toivanen
erno alanko
Janne Keskiniva
Jenni Kantola
Jessica Juvonen
Susanna Huuhilo
Leena Mört
Henry Ollila
Patrik Ollila
Ines Mielikäinen
Amanda Palmgren
Jouni Olsen
Seppo Paldanius
Sami Mustonen
Taina Mustonen
Petra Halonen
Pia Pyylampi
Eveliina Yliheikkilä
Jouni Lund
Mari Tervo
Jani Mourujärvi
Piia Andelin
Johanna Kakko
Toni Keisala
Ville Rinta-Runsala
Aatu Rantala
Eetu Kristo
Petri Suominen
Tea Valkola
Jenni Kela
Neea Viiri
Anne Melvaskoski
Laura Pohjola
Jenni Peltoniemi
Juho Latomaa
Antti Ansamaa
Anni Pirinen
Toni Silvola
Katariina Lukkarinen
sini junnola
Maria Rantalainen
Kaisa Hujanen
Mira Haaja
Eijariitta Paajanen
Timo Kouri
Nova van der Ende
Samuli Kössö
Tico Svart
Antti Marttila
Tami Koivuniemi
Pasi Nevalainen
Henry Aarnio
Satu Uotila
Pirjo Alppivuori
Milla Pohtio
Tuomas Kaarniemi
Toni Keto
Henri Luoma
Janina Jatkola
Ansu Paulavirta
Lare Lautiainen
Antton Alamettälä
Fanny Pajuniemi
anssi somppi
Joel Lauri
Markus Kaarlejärvi
Stefan Sirkiä
Pekka Vesanen
Anastasia Petrenko
Marko Simonen
Nora Lindahl
Tero Saukko
Veera Mansner
Pekka Kinnunen
Petri Jartti
Heikki Suhonen
Janne Lindberg
Tony Repo
Tomas Vanhala
Joonas Hilpi
Jarkko Koivunen
Pekka Soikkanen
Juuso Loukola
Nina Mäntynen
Sami Kaivonen
Nea Tamminen
Aki Stenman
Pekka Paadar
Simo Lahtinen
Jari Kumpulainen
Mariela Veikkola
Eeva Johansson
Franck Longin
Leila Kivimäki

75 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:
25.1.2020 10:00
Ends:
25.1.2020 18:00

Add event to your calendar

Event location

Levi, Lapland
Tunturitie 2
99130 Sirkka

Organizer

Levi Wellness Club Oy
0400232641
info@leviwellnessclub.fi
Tunturitie 2, 99130 Sirkka
Eventilla

Powered by Eventilla.