Haaga Run 2020

15.8.2020 12:00

Lassilan liikuntapuisto

Haaga Run 2020 juostaan 15.8.2020.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (203)

Susann Härkönen
Petri Tuominen
Kari Paakkinen
Mika Bergman
Timo Paasonen
Jukka-Pekka Hänninen
Niklas Koski
Anssi Raevuori
Teemu Launonen
Marianne Lindqvist
Juho Häme
Hilda Vedenpää
Sami Myllylä
Iida Niiles
Taru Valovirta
Minna Salorinne
Kari Pöntinen
Lauri Pöntinen
Jaana Kirjonen
Ville Kirjonen
Tero Tomukorpi
Lauri Vuoristo
Jesse Hakola
Erkki Mäntyharju
Edvard Ekholm
Antton Lounasheimo
Olivia Lainio
Lydia Palo
Anu Kostiainen
Andras Pauko
Hanna-Mari Toivonen
Zoltan Toth
Elina Petäjäniemi
Anne Suontaus
Nea Isännäinen
Hanna Laakso
Minna Saano
Asta Saano
Ville Mellgren
Sanna Huldén
Sanna Pihlaja
Marko Kilpeläinen
Tiina Henriksson
Milla Rosenholm
Sinikka Salmenkylä
Patricia Holmström
Leevi Suhonen
Liisa Suhonen
Jaakko Nuottokari
Suvi Poutiainen
Kristian Lindroos
Annukka Hämäläinen
Olli Mäkinen
Kalle Kallio
Niko Korhonen
Aapo Stenfors
Joni Kiikola
Saila Vihtari
Katja Sivonen
Jakob Samuel
Jaana Andrews
Jani Ruohola
Kristine Savolainen
Saila Teinilä
Jenni Hyvärinen
Nora Steiner-Forsberg
Laura Tolonen
Janne Väisänen
Johanna Öman
Tuukka Rantanen
Arja Härmä
Sari Tuomaala
Antero Päärni
Jouni Varpelaide
Seija Nylund
Olli Vesala
Kaaren Erhola
Eija Sparre
Tarja Oinonen
Niko Koponen
Sanna Haikonen
Kaarina Bäck
Lauri Tynys
Hannu Parviainen
Eero-Matti Salminen
Taneli ja Sanni Haara
Igor Mikhaylov
Martha Cecilia Largaespada Roque
Jonna Railio
Tea Blom
Monna Myllylä
Topi Maarno
Ville Sahimaa
Linnea Peltomäki
Helin Vesala
Anna-Maria Lahesmaa-Korpinen
Juhani Pietarinen
Juuso Jänkälä
Anne Lyytinen
Markku Hyvönen
Elias Kettunen
Aki Metsola
Ibai Mendia Iztueta
Lauri Jaakkonen
Ragnar Freij-Hollanti
Juho Kuokkanen
Tommi Kaartinen
Markku Orispää
Antti Perälä
Ville Karhu
Ville Glad
Natalia Gerasina
Sami Salminen
Mikko Mäkelä
Jari kohtamäki
Timo Jääskeläinen
Toni Kaskiala
Adam Adam
Hunderra Assefa
Lotta Malmivaara
Ville Tolkki
Zaki Azedani
Esa Hakulinen
Otso Häme
Inari Häme
Lauri Häme
Tomi Immonen
Antti Toivanen
Mikko Sallinen
Ilari Talman
Soili Kosonen
Saleh Khan
Niko Perttilä
Ville Lehtoniemi
Lea Oja
Tuomas Tampsi
Seppo Jylhäaho
Robert Granfelt
Veera Lehto
Elisa Sihvola
oona valkeinen
aatu valkeinen
Janne Kalliomäki
Arttu Niiles
Tuukka Rintala
Minna Maasilta
David Micinski
Max Karlsson
Armi Niemelä
Olli-Pekka Lammi
Tommi Teräsalo
ALEKSEI ILIN
Tuomas Häme
Hanna Viertiö-Oja
Aarne Oja
reijo niemi
Tommy Nyholm
Sanna Nyholm
Juho Lehtoviita
Cristian Heikkilä
Philippe Arnez
Mikael Andersson
Totti Toivonen
Toni Pasanen
Risto Säntti
Olli Andström
Riikka-Leena Leskelä
Johanna Taskinen
Tuukka Taskinen
Niilo Taskinen
Ville Nokipii
Jani Salmi
Laura Kurki
Veijo Åberg

29 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.8.2020 12:00

Päättyy:  

15.8.2020 18:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Lassilan liikuntapuisto

Laurinniitynpolku 2
00440 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy & FC POHU

tapahtumat@runhigh.fi