Haaga Run 2022

13.8.2022 12:00

Lassilan liikuntapuisto

Haaga Run 2022 will be run 13.8.2022.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.

For more detailed instructions on sport voucher payment, please see Runner's High website. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 12.8.2022 02:00
30,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Enter coupon code
Sale ends 12.8.2022 02:00
35,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (170)

Sebastian lindeberg
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Toni Kymäläinen
Jan Tammela
Mika Bergman
Olli Pakonen
Raila Paakkinen
Mira Thind
Antti Piironen
Armi Niemelä
Kari Paakkinen
Aada Niittyvuopio
Mari Leppämäki
Matleena Toivanen
Johanna Toivanen
Marja Järvinen
Matilda Miettinen
Pirjo Oksalampi
Max Karlsson
Sanna Suhonen
Kari Pöntinen
Lauri Pöntinen
Kalle Lainio
Jimi Salmi
Susann Härkönen
Hanna Law
Gary Law
Petri Huovinen
Mikko Välilahti
Juho Häme
Jussi-Pekka Erkkola
Anton Lagerstedt
Jonna Joutsijoki
Juulianna Joutsijoki
Mari Paanala
Tapio Mäkinen
Katja Paanala
Marianne Horppu
Johanna Heiskanen
Antti Heiskanen
Jukka Hill
Tuomas Mäkilä
Joni Tuomi
Sanna Lehto
Sanna Ilmarinen
Andreas Kivi
Tommi Teräsalo
Mikko Posti
Nora Steiner-Forsberg
Frans Lehtovirta
Petri Joutsi
Henrik Hinders
Jyri Forsström
Janne Kallinen
CLARA VAZQUEZ
IVAN NUÑEZ
Alexej Belskij
Marjo Nikkanen
Saija Vesterinen
Saila Teinilä
Antti Vanhoja
Teemu Huikuri
Jorma Hekkala
Eveliina Suokonautio
Meeri Seppik
Ida Jouhki
Antti Lukkari
Raisa Huotari
Ilari Itkonen
Annukka Loikkanen
Pekka Tiihonen
Ian MacGregor-Fors
Ville Mellgren
Sanna Huldén
Hanna-Leena Kelottijärvi
Anita Kuronen
Oleg Fedorov
Lauri Nousiainen
Daniel Iman
Kati Valli
Mariia Bobrova
Joel Koppinen
Eeva-Maria Theman
Emma Varjo
Marko Nirhola
Lasse Jerkku
Olli Mäkinen
Hanna Ahrnberg
Marcos Axel Pardo Santana
Markus Lintunen
Anne Lyytinen
Kaarina Bäck
Joona Niemi
Vesa Kämppi
Kirill Grushetskii
Senja Kettunen
Ennio Zuccaro
Petri Tuominen
Anne Hautala
Aki Hummasti
Tiuku Luukka
Seija Nylund
Henna Leivo
Kim Berg
Saara Sarsa
Martijn Hermans
Markus Uhlin
Mikael Malkamäki
Mirja Vartiainen
Netta Saikkonen
Upi Hyvärinen
Petra Aaltonen
Satu Ikonen
Binh Le
Minna Salorinne
Juha Luukkola
Joanna Morin
Cyril Sjöström
THABET METCHAT
Antti Pösö
Taru Valovirta
Niklas Koski
Mareike Paul
Kaj Råstedt
Raigo Teiermanis
Miika Tervo
Juha Manninen
Mikko Antikainen
Leena Honkasalo
Kaisa Haaparanta
Taru Nyholm
Mitch Tolo
Tanja Piha
Esko Läikkö
Laura Hievanen
Andrey Zhiltsov
Leena Mäkäräinen
Heidi Sajo
Ville Räisänen
Reeta Pösö
Paavo Hakkarainen
Elina Nikkanen
Juha Lempiäinen

26 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

13.8.2022 12:00

Ends:  

13.8.2022 15:00

Add event to your calendar

Event location

Lassilan liikuntapuisto

Laurinniitynpolku 2
00440 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy & FC POHU

tapahtumat@runhigh.fi