Haaga Run 2023

7.10.2023 12:00

Lassilan liikuntapuisto

Haaga Run 2023 will be run 7.10.2023.

Registration will be open 12.4.2023!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.

For more detailed instructions on sport voucher payment, please see Runner's High website. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (302)

Juho Häme
Mika Bergman
Kari Paakkinen
Taru Valovirta
Miku Boström
Erkki Salminen
Jan Tammela
Toni Kymäläinen
Rosa Lähdeaho
Kari Pöntinen
Sanna Kants
Teemu Sihvonen
Valentina Ursholm
Pekka Turakainen
Heini Mahlamäki
Teemu Lauriala
Milla Parolin
Evgenia Juselius
Sebastian Lindeberg
Lauri Alakuijala
Kostiantyn Khrameshkin
Satu Savolainen
Irina Laurila
Anssi Raevuori
Teemu Launonen
Lauri Pöntinen
Antti Piironen
Martha Cecilia Largaespada Roque
Petri Tuominen
Matilda Miettinen
Teemu Junkkaala
Timo Toivanen
Lotta Toivanen
Roope Toivanen
Karoliina Pekkala
Vilho Pekkanen
Arto Ala-Välkkilä
Sini Strömberg
Iiro Estola
Tuomas Mäkilä
Johanna Heiskanen
Ian MacGregor-Fors
Antti Vanhoja
Susanna Helminen
Saija Sinisalo
Vilppu Sinisalo
Paula Pitkäranta
Aaro Mäkinen
Kalle Lainio
Jimi Salmi
Sanna Palm
Lauri Kostilainen
Sakari Laurikainen
Susann Härkönen
Laura Kauppinen
Marko Nissinen
Kimmo Rautio
Antti Pulkki
Nora Steiner-Forsberg
Lauri Suua
Jessica Hård af Segerstad
Frida Henson
Aatos Sinisalo
Martti Rasa
Eyob Yehualashet
Miikka Tast
Ville Hellman
Anna Tuominen
Paula Jalonen
Ari Kynäslahti
Anna Junnila
Tiina Ojala
Pekka Puhakka
Robert Laitila
Tuukka Seger
Eero Kostilainen
Anna Freund
Heikki Freund
Emil Freund
Julius Freund
Susanna Pöyhönen
Juha Pöyhönen
Aatu Pöyhönen
Vella Pöyhönen
Veeti Pöyhönen
Annika Rautio
Tommi Teräsalo
Jussi Salonen
Maija Mäkelä
Jaakko Suomalainen
Kristiina Pynnöniemi
Marko Nirhola
Suneeta Narumanchi
Ville Koponen
Sisu Santana
Vincent Bailleul
Juuso Vuorenniemi
Ville Vuorenniemi
Ville Karhu
Jaana Karhu
Elina Aarva
Hanna Hänninen
Riitta Rahkila
Julia Pallasvuo
Pauli Kinnunen
Johannes Pietilä
Ville Lahdensivu
Juuso Nisula
Asabeneh Yetayeh
Katja Paanala
Olli Pakonen
Sampsa Hakala
Pekka Ruuska
Jaakko Ruuska
Noora Savolainen
Ossi Linkoaho
Risto Määttä
Mikko Lehtonen
Ilona Lehtonen
Johannes Päivärinta
Harri Kiviniemi
David Micinski
Jouni Virtanen
Iiro Leino
Anni Manninen
Sampo Pakkanen
Seija Nylund
Joonas Jämsä
Joona Nikula
Henri Salmi
Tuomas Toropainen
Niko Järviö
Kati Boijer-Spoof Heikinheimo
Lars Boijer-Spoof Heikinheimo
Eveliina Pakkanen
Maija Vallinoja
Rosa Savolainen
Mikael Tulonen
Eweliina Koponen
Emilia Leino
Pedro Acuna Lopez
Teemu Alhola
Ville Mellgren
Sanna Huldén
Olivia Varjo
Sebastian Varjo
Emma Varjo
Jukka Varjo
Pasi Leskinen
Fanni Jussila
Jukka Hyytiä
Elsa Suomala
Radhika P R
Minna Salorinne
Mari Paanala
Markus Mäkinen
Sanna Ilmarinen
Roope Kariniemi
Sakari Sutela
Katri Laakso
Eero Liimatainen
Mikko Posti
Mikael Malkamäki
Ido Akov
Esko Kiviranta
Marisa Nurminen
Joona Nurminen
Henna Nurmi
Mari Uusitalo
Essi Näreharju
Petri Svärd
Anne Suontaus
Elina Petäjäniemi
Sanni Haara
Kairit Kaasik - Valtonen
Milka Koskipirtti
Joonas Koskivirta
Anu Mänttäri
Saila Teinilä
Johanna Forss-Lähdesmäki
Roosa-Liina Österlund
Kimmo Hellgren
Raila Paakkinen
Onni Uljas Herranen
Heljä Muinonen
Anton Hokkonen
Alexandra Abzalova
Oxana Schneider
Roman Dubovskii
Roger Nystedt
Daniil Levchenko
Johanna Kenttälä
Esko Läikkö
Iris Hyyrynen
Timo Viinikka
Vuokko Härmä
Aatos Härmä
Otso Härmä
Jasmin Hongell Nzarto
Jasmiina Rantala
Olli Hirn
Margit Huttunen
Alina Martikka
Pauli Arbelius
Maksim Sumin
Ronja Sonninen
Minna Nissinen
Kalle Pohls
Simo-Santeri Sinisalo
Sanna Lehto
Aira-Maarit Mantsinen
Viivi Lankinen
Ia Harjunpää
Aki Laurokari
Sanni Junttola
Vilna Kokkinen
Julius Mäkinen
Jukka-Pekka Hänninen
Artjom Savin
Karri Kuusinen
Tuomas Kuusinen
Henrik Hinders
Minna Hauhia
Maksim Ressaar
Simo Suuraho
Mirja Vartiainen
Marko Pekkanen
Toivo Venäläinen
Annette Korhonen
Mia Svahn
Suvi Palmuranta
Inka Remes
Minna Hänninen
Mirja Uljala
Alexey Shelepaev
Igor Mikhaylov
Johanna Ojala
Juha Kulomäki
Sonja Liukkonen
Lauri Kokko
Elizaveta Morozova
Corinne Isler
Elias Mäntynen
Pirjo Pyymäki
Pasi Ämmälä
Jouni Huovilainen
Kirsi Koukku
Elina Mäkinen
Timo Holopainen
Jari Viksten
Thomas Steiner
Julius Steiner
Lumi Steiner
Mikko Kuusinen
Jaana miettinen
Helmi Virtanen
Heljä Virtanen

45 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

7.10.2023 12:00

Ends:  

7.10.2023 15:00

Add event to your calendar

Event location

Lassilan liikuntapuisto

Laurinniitynpolku 2
00440 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy & FC POHU

tapahtumat@runhigh.fi