Helsinki Halloween Run 2023

28.10.2023 17:30

Ammattikorkeakoulu Arcada

Helsinki Halloween Run 2023 juostaan 28.10.2023.

Ilmoittautuminen avataan 1.4.2023!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (649)

Henriksson Tiina
Anna Tuominen
JT Mokko
Minna Manni
Annika Talikka
Merja Virtanen
Leila Lintula
Liisa Lintula
Petri Lintula
Katja Keiho-Lintula
Frodo Rossander
Petra Morbin
Staffan Småros
Petri Tuominen
Joni Tuomi
Adeline Clarke
Eero Kunnas
Urho Kunnas
Maija Nurmi
Laura Koivisto
Annika Knekt
Arto Ala-Välkkilä
Iurii Karnilaev
Tomi Kotila
Pauliina Manninen
Masaki Takimoto
Ngoc Vu
Khang Vu
Jonas Soderstrom
Alli Sihvonen
Tuomas Ronkainen
Anssi Sihvonen
Tomasz Darmetko
Sari Kangasniemi
Ann-Christin Pilviö
Marita Lindqvist
Krista Kara
Merja Valkonen
Eeva-Maria Jurkkala
REIJA FAGER
Kaisa Tuominen
Mervi Rahko
Janni Pääkkönen
Kristel Mönkkönen
Antti Hannula
Claudia Scaringi
Lenka Hejduková
Armi Sutinen
Suvi Kaunisto
Jonna Hakala
Päivi Peltokumpu
Heidi Kuivamäki
Lisa von Lüpke
Evelin Haava
Janika Turunen
Marja Kanigan
Alessandra Kinnunen
Rosita Turula
Berta Schneider Serra
Jenny Nyman
PAWEL TARGOWSKI
Lyydia Kivelä
Sini Halm
Pia Palevuo-Antas
Aino Antas
Mihael Machado de Souza
Ana Lúcia Lindroth Dauner
Kaisa Murdoch
Minna Anttalainen
Tommy Sundholm
Iisa-Lotta Haikarainen
Jessica Hård af Segerstad
Alexej Belskij
Janne Outinen
Karlotta Makkonen
Markus Schneider
Saarastiina Nurmela
Anne Aho-Eagling
Elias Eagling
Rei Takimoto
Nina Takimoto
Kristel Welander
Edith Welander
Adèle Welander
Antoine Welander
Marko Manninen
Väinö Manninen
Esteri Talvio
Sini Korpi
Juuso Talvio
Tuula Lappalainen
Evgeniia Maslennikova
Viacheslav Maslennikov
Merete Hind
Minna Mustakallio
Linda Ben Cheikh
Mari Forssell
Anna-Maria Mende
Tilly Thureson
Vilma Huhtala
Karoliina Kihlström
Leo Hoikka
Niilo Hoikka
Elias Hoikka
Ralf Holmberg
Susanne Vatanen
Sirpa Pylväs
Minna Koivula
Jukka Roininen
Kalle Peltonen
Salla Grönholm
Meri Pöyhönen
Meri Viskari
Sanna Immonen-Eskman
Satu Innamaa
Mirva Koskinen
Alexander Hurme
Veronika Georgieva
Tatu Leppämäki
Luca Salo
Joanne Muff
Ada Nyström
Linnea Mickelsson
Ronny Räsänen
Ida Irz
Adrian lindeberg
Kasperi Aro
Selina Kokkonen
Teo Ylä-Anttila
Niko Vänskä
Antton Laakkonen
Topi Lindqvist
Tobias Lindborg
Vilma Forsström
Vilho Perttilä
Max Suni
Max Suni
Erno Aalto-Urantowka
Viivu Vyyryläinen
Anna Heikkinen
Marika Pasanen
Liisa Heikinheimo
Petri Pesonen
Ellen Toivanen
Nikolas Jokelainen
Svitlana Romanovych
Keven Häyrinen
Katsiaryna Samak
Tanja Välipakka-Toivonen
Saif Alhardanee
Emma Haapoja
Annina Kokljuschkin
Antti Kajas
Pipsa Haavisto
Meiju Petrelius
Anna-Riitta Jussila
Tero Halme
Juuli-Anna Tauren
Topi Mustonen
Ingrid Maula
Henrik Grenner
Colin Lindholm
Anne Hirsikko
Tommi Luomanperä
Akseli Kulta
HIROKI TOKUDOME
Untamo Kokkonen
Vanamo Kokkonen
Vihtori Kokkonen
Kaija Junttila
Leo Kallio
Vertti Sinivalo
Oliver Kallio
Daria Rodina
Aaro Palmu
Wilma Häkkinen
Alexandra Stenberg
Wilma Forsman
Jaakko Linkoheimo
Iuliia Kokorieva
Alisa Kokorieva
Karina Kovaleva
Aarni Jakobsson
Einari Jakobsson
Edith Salokari
Sandra Kojovic
Atte Kohtala
Elena Sariola
Yury Nikulin
Nedin Vrazalica
Hädis Rezaei
Inni Jokipii
Matilda Miettinen
Iiris Majewski
Annika Ketola
Kristofer Esko
Kristelle Esko
Milka Koskipirtti
Elsa Koskipirtti
Reetta Lipsanen
Yue Yu
Sami Yli-Hakula
Pirkka Kärenlampi
Hanna Hägglund
Viljami Nissi
Tuomas Mennola
Nida Salonen
Gerli Pappe
Anastasia Prijic
Gerli Pappe
Matias Salmi
Teemu Lähteinen
Annalena Dittmann
Anja Dittmann
Kamilla Bloigu
Ruusu Rissanen
Tara Alleah Martin
Fanni Suominen
Muha Al-itawa
Onni Purola
Elvi Vandamme
Noel Vandamme
Johanna Wüstenberg
Juuso Yrjölä
Minna Majaniemi
Etienne Deslandes
Sammy O'Brien
Jenni Rusila
Love Öström
Max Grigoriadi
Saku Kyllönen
Vili Vahla
Emil Hogan
Elias Helpelä
Bettina Parvikoski
Paavo Hartikainen
Nooa Huhtala
Ella Hällström
Sampo Sainio
Luukas Brito
Matteus Brito
Olivia Mustonen
Sanni Varpula
Jorma Jokelainen
Sami Mehtonen
Pia-Maria Ratinen
Jade Oinio
Perla Oinio
Antti Pääkkönen
Tuija Väisänen
Henna Pakarinen
Daria Vasileva
Juuso Vuorenniemi
Sanna Lehto
Alec Ciriperu
Kirsi Haikala
Jenni Säntti
Heikki Pitkänen
Ilse Tuohimaa
Elf Benjaminsson
Joakim Nikkinen
Sylvia Rantala
Santeri Rantala
Lotta Lundell
Titta Lundell
Ahmad Samra
Lauri Hörkkä
Erik Eriksson
Eki Korpiola
Miro Koutaniemi
Amruth Varshan
Hanne Rajanen
Taru Haimi
Pirkko Timonen
Isabella Sandholm
Aini Pyykkö
Aino Kangas
Tiina Metsovuori
Joanna Rintala
Tyyne Rintala
Voitto Rintala
Maija Niemi
Vjatseslav Laisev
Emma Laiseva
Mikko Puustinen
Rebekka Rissanen
Artturi Saariluoma
Justus Järvinen
Tony Joas
Saima Kinnunen
Alisa Kinnunen
Björn Zweigberg
Paula Zweigberg
Niina Ikonen
Elli Papadatos
Fedja Khirug
Emilia Huhta
Niilo Huhta
Georgios Giannoulis
Johannes Ristimäki
Clément Freton
Iris Hilippälä
Rosa Hilippälä
TINJA KANNISTO
Ezra Kyrönseppä
Jenni Mattila
Katri Turunen
Sirkku Mäntynen
Sini Viskari
Anu Petäjä
Riina Koramo
Joel Siljala
Venla Siljala
Johan Luthardt
Nina Nummela
Olli Holtappels
Ella Katter
Mila Katter
Minna Salorinne
Bea Kalliola
Johanna Tervi
Johanna Storm
Anniina Tervi
Taika Paasiluoto
Laura Koponen
Charlotta Alen
Sanni Sallanko
Lotta Virtanen
Antti Virtanen
Carita Lagerspetz
Olli Lagerspetz
Kristiina Thessman
Milja Haikonen
Kirsi Thessman
Kristiina Thessman
Veeti Aho
Sari Jokela
David Haslam
Lena Nyström-Puska
Petr Tkachuk
Heli Kähkönen
Milla Kalsta
Siiri Seppälä
Reetta Nuutinen
Roosa Niemi
Vjatseslav Laisev
Otso Harjanne
Viktor Komarov
Vilma Vepsäläinen
Topias Niemi
Janne Häivälä
Nico Weiß
Jonna Pulkkinen
Sami Palin
Mishka Kakodkar
Maija Alander
Matti Weitz
IA HARJUNPÄÄ
Mirka Laurila
Greg Anderson
Kalle Lainio
Satu Heiniluoma
Miisa Vehmanen
Qinlian Xu
Manna Becker
Noel Escartin
IRIS Heilakka
Antti Tiger
Dagne Rebel
Otto Koskijoki
Janelle Gustavson
Anne Norema
Oliver Välipakka
Kati Sutelainen
Saga Bruun
Tero Kärkkäinen
Janne Koppinen
Linda Cainberg
Johannes Puranen
Nelli Kummu
Terhi Friman
Aamu Peltokangas
Bella Ahmadi
Lilja Grönroos
Jesse Sundström
Jani Jämsä
Eeva Pulli
Jussi Halonen
Miska Malmivaara
Sofia Huhtala
Ville Hyvärinen
Risto Palin
Eero Korteniemi
Kerttu Kalliainen
Heikki Paasonen
Matti Tynjä
Elina Lakkavaara
Jari-Pekka Karhu
Tiina Gustafsson
Riitta Helevä
Miia Björkqvist
Marja Kankainen
Juha Kokko
Aditya Choragudi
Minea Vikstedt
Anna Tarasova
Maria Palm
Minna Intke-Hernandez
Gonzalo Hernandez Reyes
Viktor Intke Hernandez
Katie Allen
Ken Allen
Varvara Stankevich
Eleni Kamkeris
Paula Jalonen
Onerva Martikainen
Tuomas Martikainen
Anne Rasku
Ananya Panwar
Anvit Panwar
Sanna Hirvonen
Petri Kovanen
Oscar Korhonen
Inchara Hasygar
Sari Herranen
Tuija Marstio
Kristiina Pynnöniemi
Viljami Wuollet
Raisa Wuollet
Azouz Ben Chahla
Reese Aliis Schumann
Henrika Arle
Neela Valokainen
Eemeli Nissi
Lenna Adamberg
Marten Kast
Kristofer Arula
Timo Jääskeläinen
Sofia Rinne
Ronja Kalo
Aamos Trontti
Karoliina Fogelberg
Kim Häggblom
Pasi Nurmenaho
Michael Hannus
Lotta Haarahiltunen
Tanja Malinen
Enni Haitto
Mari Leppämäki
Emil Sommarström
Remi Ruohomäki
Jonna Strandberg
Aino Korkala
Eero Korkala
Sandra Luhtaniemi
Daniel Liguori
Violetta Korhonen
Viljami Korppi
Saija Korppi
Fria Haaja
Essi Sarnikorpi
Timo Nurminen
Nina Kimmo
Bill Hellberg
Erja Adler
Aaro Eagling
Henrik Hinders
Sander Kuzmin
Emily Halewood
Oliver Halewood
Elisa Lukkarinen
Rachel Gisselquist
Zara McDoom
Zakarias McDoom
Omar McDoom
David Gisselquist
Amélie Korhonen
Olivia Blomqvist
Timur Chichanov
Siiri Slant
Kasperi Elomaa
jussi noronen
Jani Jaakkola
Ellen Männikkö
Mikael Männikkö
Kalle Koli
Anne-Maria Puikko
Corinne Björklund
Nora Steiner-Forsberg
Esko Syrjä
Maksim Ressaar
Sara Urpalainen
Frans Peltonen
Sini Suvanto
Kequn Zhang

154 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   28.10.2023 17:30
Päättyy:   28.10.2023 20:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Ammattikorkeakoulu Arcada

Jan-Magnus Janssonin aukio 4
00550 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi