Helsinki Central Park Run 2024

14.6.2024 18:00

Paloheinän maja

Helsinki Central Park Run 2024 will be run 14.6.2024.

Registration is open now!

Read more on the event's website.

Payment can be made with most credit cards and also Finnish online banks. In addition, we accept most Finnish sport vouchers.

For more detailed instructions on paying with sport vouchers, please see Runner's High website. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (299)

Enni Tyyskä
Marina Kitaigorodski
Timo Suonsyrjä
Juha-Pekka Nurmela
Marja Järvinen
Sanna-Mari Tiihonen
Virve Haapala
Minna Hirvonen
Matti Weitz
Toni Pasanen
Alisa Tikkunen
Lotta Enqvist
Ronja Sonninen
Sofya Yanchevskaya
Elina Ala-Kojola
Petri Tuominen
Anders Niimeister
Friida Bröms
Kirsi Niemelä
Niklas Tallqvist
Kim Berg
Sami Enonkoski
Satu Innamaa
Lauri Alakuijala
Camilla Johansson
Reeta Ruija-Kärki
Victoria Nestor
Tiina Partio
Mikko Partio
Sanna Ilmarinen
Sanna Oksanen
Matleena Suonpää
Ahti Pirnes
Hanna Ahrnberg
Gabor Angyal
Topi Laakso
Hany Moussa
Mikko Välilahti
Astrid Portero Hernandez
Eduardo Anaya Plaza
Wolf Angyal
stephen law
Marianne Lindman
Amanda Bäckmark
Viktor Bäckmark
Belinda Wickholm
Rauha Mäkilä
Tommy Sundholm
Daniela Wickholm
Alisa Vlasova
Emma Mäkitalo
Tilda Toivonen
Tanja Koskela
Marina von Ungern-Sternberg
päivi pöntinen
Niko Lindholm
Toni Hekkala
Marjo Myyryläinen
Leena Karhu
Anniina Iskanius
Jere Mäkinen
Terhi Mäkinen
Mikael Heikinheimo
Jarkko Räbinä
Jaakko Kaján
Jenna Viljamaa
Jenna Hakulinen
Anna Christel Veronica Hietala
Erik Lantz
Xabier Erana
John Kuusimäki
Kristel Hirvonen
Eetu Venejärvi
Samu Nikkinen
Lauri Hoffren
Henni Niemi
Esa Koli
Jani Koskinen
Julia Jussilainen
Jaakko Sumanen
Minna Julku
Hely Yli-Kaitala
Maria Warto
Ville Lipsonen
Mirva Koskinen
Pekka Kijanen
Nicky Tuominen
Frida Heinonen
Eleni Kamkeris
Idan Tene
Tuija Niemi
Sven Schlegel
Toivo Venäläinen
Markus Hirvonen
Sari Kettunen
Roosa Aho
Roope Reponen
Jasmin Sarker
Essi Heinämäki
Markku Lähteenmäki
Saana Neulasalmi
Pilvi Isotalus
Toni Alvas
Joonas Mustonen
Olli Pelkonen
Konsta Toivonen
Sara Hoikkala
Samuli Laine
Henna Hartikka
Ruben Viljanen
Erkki Yli-Juuti
Anna Laine
Julie Kurumaa
Susanna Lindegrön
Tanja Piha
Henri Salmi
Maaret Karjalainen
Daria Kriukova
Lucila Tessa
Lasse Keisalo
Mika Lemmetyinen
Antti Väisänen
Anu Kiiski
Markus Nygård
Eve Fedotova
Elis Lillmets
Eetu Salama-Laine
Mariana Salama-Laine
Joel Valjakka
Kalle Salonen
Lauri Heikkilä
Juulia Lampinen
Kira Huuska
Neena Välimaa
Tarja Truu
Johanna Repo
Mathias Granberg
Nea Mänty
Auli Yli-Kaitala
Anna Fischer
Anna Nieminen
Tero Tallgren
Ami Heikkinen
Laura Juola
Susanna Immonen
Anna Kovarova
Henna Immonen
Henna Salmela
Felipe Cañete
Anni Jokimies
Elina Nikkanen
Inka Noramaa
Markku Hyvönen
Niko Jokinen
Jere Jokinen
Jouni Manninen
Elina Kulmanen
Jenni Karjalainen
Niko Järviö
Nina Nummela
Miikka Hakala
Jukka Ahonen
Roger Valdemar Nystedt
Ville Rohiola
Katarina Skräddar
Ida Puoliväli
Heidi Savolainen
Radu Pârvu
Omar El-Begawy
Timo Heinonen
Sami Ylikangas
Michael Sandström
Kalle Grönroos
Marina Jungner
Rolf Gaib
Yusuf Guled
Tiina Henriksson
Mikael Saarikangas
Nicolas Dolce
Inka Salminen
Milla Shor
Petrus Tuoma
Olli Korpi
Salla Alopaeus
Tea Grönfors
Mirja Vartiainen
Sirje Kuivanen
Anna Vilppunen
Heli Markkanen
Outi Tammilehto
Amalia Karpechko
Juhana Mikkola
Juri Guljajev
Timo Holopainen
Tommi Jäkkö
Jarmo Jäkkö
Antti Väinälä
Veikko Väinälä
Emppu Suhonen
Maria Kaipiainen
Patrik Andsten
Jääkarhu Iman
Aapo Kinnunen
Lauri Tiikasalo
Joni Sarjosalo
Andrea Pieri
Kaarina Bäck
Tomi Lonka
Asanda Lonka
Tiina Minkkinen
Jouni Loukkalahti
Sirpa Åvall
Aarni Suvitie
Markus Ylimaa
Harri Niemi
Tapani Ilkka
Elina Kanto-Niskanen
Tuomo Lukkarinen
Julia Huusko
Jukka Hyytiä
veiko innos
Kati Järviö
Jukka Sirén
Pauliina Veijalainen
Henrik Haapalainen
Andrei Lopukh
Jonne Koski
Tanja Ignatius
Ville Nenonen
Ludvig Hahnsson
Dennis Hagström
Joni Järvi
Sami Haverinen
Nikolaos Petrakides
Minna Lamminen

64 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:   14.6.2024 18:00
Ends:   14.6.2024 21:00

Add event to your calendar

Event location

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi