New Balance Helsinki Central Park Run 2023

16.6.2023 18:00

Paloheinän maja

New Balance Helsinki Central Park Run 2023 juostaan 16.6.2023.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (301)

Minna Hakkarainen
Anniina Rantamäki
Tinja Ekroth
Athene Wecksten
Ronja Sonninen
Janina Rajala
Ella Paasilinna
Anna Tuominen
Timo Telsavaara
Satu Innamaa
Mirva Koskinen
Riikka Gröhn
Erika Gröhn
Petri Huovinen
Sanna Suhonen
Minttu Nenonen
Johanna Toivanen
Matleena Toivanen
Mika Seppala
Wolf Angyal
Christian Dahlström
Joanna Vivolin
Niklas Tallqvist
Kalle Salonen
Jasmin Ristolainen
Mari Leppämäki
Marjo Nikkanen
Mikko Pusa
Matias Mannerkoski
Piia Kunelius
Suvi Kirjavainen
Johanna Nyman
Dante Jarhos
Olivier Thierie
Kirill Grushetskii
Mikael Heikinheimo
Suvi Kirjavainen
Camilla Vilen
Teresa Vilen
Maria Ruuskanen
Johanna Soini
Ona Sandberg
Minna Lucander
Stefanie Hägg-Holmberg
Sanna Ilmarinen
Elina Hyytiäinen
Samuel Tuovinen
Lena Nyström-Puska
Ville Lipsonen
Emilia Kullberg
Linda Helaskoski
Tommy Sundholm
Linnea Sundholm
Pirjo Oksalampi
Thomas Hofmarcher
Pasi Hämäläinen
Roger Nystedt
Pekka Piiparinen
Suneeta Narumanchi
Olav Maas
Kevin Kamau
Ivan Lysenkov
Olli Mäkinen
Pasi Sipola
Eira Balkov
Paula Jalonen
Nina Kimmo
Jyri Lahelma
Hanna Forsten
Ville Kiviharju
Eemeli Karsikas
Michael OReilly
Chayarnan Narmphoongunurag
Juho Lipsonen
Hanna Huotari
Erik Lantz
Caterina Giobbio
Michele Robatto
Henri Karjula
Hanna Ahrnberg
Petri Svärd
Karolina Lång
Mervi Peltonen
Satu Matero
Lauri Ekroth
Toivo Venäläinen
Jarno Juntunen
Piia Kiuru
Monni Mirka
Heli Nykänen
Lan Anh Nguyen Vu
Riku Rajala
Sami Ylikangas
Leo Moring
Rita Martinson
Anni Jassinskaja
Laura Vuorinen
Marina von Ungern-Sternberg
Robert von Ungern-Sternberg
Sabine Van Roten
Staffan Småros
Outi Koskela
Anne Rosti
Pia Holopainen
Simo Jääskeläinen
Mira Mattsson
Mariel Wuolio
Nicholas Boettcher
Nicole Af Björksten
Teemu Junkkaala
Siiri Matinpuro
Salla Lenkola
Otto Laitinen
Eve Fedotova
Richard Roos
Jay Klievink
Linda Sjö Klievink
Joni Tuomi
Alexandra Lahtinen
Asabeneh Yetayeh
Miikka Raininko
Felipe Cañete
Aleksi Järveläinen
Omar El-Begawy
Asta Esansaari
Tapani Ilkka
Nina Alen
Jessica Hård af Segerstad
Joonas Mustonen
Eleanora Alen
Noora Valjakka
Esa Jalomäki
Masi Kopisto
Ano Sirppiniemi
Laura Sirppiniemi
Arto Ala-Välkkilä
Maxwell Nana Agyekum
Minna Maasilta
Juha-Pekka Nurmela
Jyrki Alenius
Ulla Seijavuori
Eero Liimatainen
Henni Bogomoloff
Sissi Pöyry
Mia Vanhala
Jouko Väärälä
Linnea Leskinen
Markku Lähteenmäki
Elis Lillmets
Kristinn Sigurdur Sigurdsson
Inka Salminen
Pertti Salminen
Sakari Böök
Janne Immonen
Pinaki Halale
Jorma Lindström
Mirja Vartiainen
Rebekka Schefer
Jessikka Aro
Janne Toivonen
Tea Grönfors
Kristiina Pynnöniemi
Daniel Grönvall
Kaarina Bäck
Tanja Piha
Oliver Piha
Juulia Paavonen
Sanna Hamberg
Neil Kirk
Hanna Kirk
Petra Morbin
Henri Chi
Eyob Yehualashet
Antti Kiiski
Henna Hartikka
Heli Hartman-Mattila
Esa Katajamäki
Markku Hyvönen
Elena Robatto
Riku Mikkonen
Senja Kuokkanen
Anette Joelsson
Philippe Hakulin
Taru Tuusa
Mika Toiviainen
Suvi Lämsä
Petri Manu
Juha Luukkola
Joni Parviainen
Emma Vuolanto
Pinja Hietanen
Nina Nummela
Tiina Henriksson
Jari Sainio
David Micinski
Aleksei Morozov
Vladimir Holofjan
Päivi Pöntinen
Timo Holopainen
Ilmari Sirén
Katja Immonen
Said Rhouni Bellouti
Jouni Loukkalahti
Sirpa Åvall
Taru Niemi
Jeanette Kvarnström
Ville Rohiola
Timo Nikula
Jorma Savonen
Anti Adamberg
avnish chandel
Päivi Kauppinen
Timo Seppälä
Harri Lehto
Julia Huusko
Juho Vuorikari
Inka Noramaa
Alexey Karpechko
Oscar Holmström
Marios Kerkemezos
Ekaterina Gordeeva
Arash Ahmad Gul
Sanni-Mari Kaarto
Heikki Timonen
Ulla Westermarck
Antti Käyhty
Linn Palmgren
Aleksi Harkko
Lloyd Davis
Irene Siira
Minea Kosunen
Kim Ohtonen
Esa Koli
Ella Karjalainen
Mikko Koli
Liubov Holofjan
Heljä Franssila
Jukka Hyytiä
Johanna Kenttälä
Pinja Harjunpää
Joel Suomi
Jerinja Porkka
Sami Maamela
Heini Savinen
Sara Malmberg
Tanja Ignatius
Seppo Madekivi
Elias Mäntynen
Pepe Pyykkö
Ville Koponen

51 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   16.6.2023 18:00
Päättyy:   16.6.2023 21:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi