Helsinki Half Marathon 2021

12.6.2021 08:30

Helsinki Half Marathon 2021 juostaan 12.6.2021.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.11.2020 02:00
35,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Sisältää ilmoittautumisen vuoden 2021 Helsinki10:lle ja Helsinki Half Marathonille sekä WeRunHelsinki-pipon

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.11.2020 02:00
64,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (1959)

Mika Bergman
Jaakko Knuutila
Sanna Haikonen
Pekka Kangas
Nina Kujanpää
Aki Heinonen
Aki Laine
Eija Sparre
Jussi Sparre
Juha Salmi
Minna Mononen
Niko Nurmi
Allan Maloi
Khalid Koula
Sakari Saukkonen
Kari Pöntinen
Toni Pasanen
Miko Ijäs
Ursula Mikkola
Ramiro Caldas
Conrad Launonen
Axel Keil
Hannu Mäkinen
Heidi Ekholm
Essi Degerstedt
Juha-Pekka Konttinen
Joanna Vivolin
Joel Pyykkönen
Jaakko Kuukka
Markus Mikkola
Minna Wahe-Andersson
Harri Elf
Satu Ståhlstedt
Aku Nummi
Adriano Cavicchi
Henry Tossava
Laura Kuokkanen
Hanna Launonen
Maikki Matikainen
Vilma Tuominen
Tuija Niemi
Janne Lähteenmäki
Kaisa Haaparanta
Petri Forsström
Larissa Risku
Mikko Kokkonen
Satu Rantamäki
Marika Hellberg
Pekka Pitkänen
Suvi Liimatainen
Leena Kemppainen
Annika Ilmaranta
Arja Vesterholm
Kaija Haapamäki
Carmelo Coco
Markku Orispää
Maija Korpi
Anna Rundgren
Niklas Tallqvist
Sanna Karlsson
Kimmo Kaskimies
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Janne Virtala
Pia Kaijärvi
Sofia Sahin
Tiia Mäki
Noa Paul
Sahra Laine
Markus Korhonen
Inka Jalonen
Camilla Eestilä
Niina Marttila
Søren Rasmussen
Heikki Paasonen
Isa Kantanen
Marios Kerkemezos
Jari Suuronen
Karim Pino Neri
Jari Annaniemi
Marko Valta
Piia Parkkali
Teija Konttori
Hanna Forsten
Riina Mikkonen
Samppa Lehtiniemi
Elina Nikko
Maria Volkova
Aleksei Volkov
Heidi Riikonen
Jenny Illman
Anna Antikainen
Jari Nuotio
Sari Uusheimo
Ville Vartiainen
Johanna Samposalo
Keith Gatford
Pontus Londen
Kari Hämynen
Jouni Pönni
Ilppo Kaukola
Christer Kallio
Anssi Lahdensalo
Timo Hujanen
Kirsi Petäjä
Santeri Ihalainen
Jarmo Hillebrand
Tuomas Valmari
Joanna Scott
Antti Niemelä
Manish Kumar
Lauren Graham
Tomi Marttila
Henri Jaaskelainen
Riikka Ruohonen
Jorma Väkiparta
Tino Kokko
Hanna Wickström-Kokko
Timo Paasonen
Lauri-Henrik Jalonen
Antti Mutka
Jenni Mutka
Auri Söderqvist
Anders Wickström
Teemu Sihvonen
Irene Hurmerinta
Linda Ottensmann
Tero Reingoldt
Mari Leppämäki
Aimo Rantanen
Miia Kinnunen
Tiina Repo
Minttu Pylkkönen
Katja Väljä
Samuli Pahkala
Olli Pihjala
Peter Szabo
Sari Salo
Esa Oksanen
Patrik Nyqvist
Meri Venesmaa
Arto Matilainen
Tarja Väisänen
Patricia Åhl-Ellilä
Seppo Anttila
Mia Rönnqvist
Alex Clark
Tarja Antikainen
Niko Hepolampi
Daniel Rönnqvist
Marja-Liisa Wallenius
Juha Jyrkäs
Gerli Tarto
Kristoffer Mankonen
Jens Östbye
Anna Gebel
Tommi Pyykkö
Reet Kolkkanen
Laura Karonen
Maria Partanen
Sanni Sinisalo
Riku Hyyryläinen
Maria Westerlund
Venla Pulkkinen
katri nurmola
Riitta Pöyry
Lisen Lillkvist
Petra Koivisto
Kai Kotoneva
Karri Mattila
Ville Huuhtanen
Anna Immonen
Oskari Vähäpassi
Rosanna Nyrhilä
Maarit Taponen
Ellinoora Lammela
Eemil Salonen
Kimmo Akkanen
Aku Itkonen
Mikael Ervamaa
Anni Knuuttila
Van Truong
Pia Rantanen
Timo Sundström
Jan Lindholm
Petr Evseev
Suvi Tormonen
Heidi Heikkonen
Pauli Virtanen
Tero Kauppinen
Claes Grägg
Jenny Somero
Laura Tarvainen
John Cottam
Outi Merijärvi
Niko Lahdensuo
Jussi Ryynänen
Jenna Haapamäki
Tuomas Rajamäki
Hanna Ikonen
Hanna Laakso
Susanna Tilli
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Gregory Meadowcroft
Pertti Salonen
Petri Palmila
Sébastien Garcia
Anke Sjaba
Anne-Marie Ikonen
Mia Laine
Niina Summerford
Tia Laipaik
Minna Nieminen
Pauliina Juuso
Alexander Chernyshev
Patrik Krogerus
Noora Armila
Johanna Etie
Sini Laurikainen
Hannu Laine
Lucas Dahlström
Evi Kärpijoki
Jenny Snåre
Ville Heino
Otto Pöyry
Sofia Pöyry
Timo Kuni
Suvi Rantanen
Piia Martiskainen
Johanna Palo
Jenna Laaksonen
Eetu Laaksonen
Susann Härkönen
Inga Vakrõõm
Kirsi-Marja Kastemäki
Teemu Ruuska
Anu Ruuska
Sara Hyvärinen
Jouni Määttä
Lilli Hulkko
Teppo Hulkko
Sari Mourujärvi-Holopainen
Jukka Holopainen
Tapio Nurminen
Thibault Caradec
Irene Varila
Anna-Kaisa Eronen
Niina Rahman
Jussi Turpeenoja
Sini Koskinen
Tiia-Maria Hautamäki
Juha Kontturi
Salla Serenius
Mikko Välilahti
Hoang Tran
Petra Tammisto
Jarkko Ansamaa
Tiina Metsovuori
Ville Simola
Aija Saha
Minna Porvali
Antti Horto
Iina Haikola
Olli Pitkänen
Elmo Pitkänen
Outi Toijanniemi
Hanna-Riikka Järvinen
Pasi Salmi
Pontus Kihlman
Anne Kokkola
Tanja Ronkainen
Anssi Itäpaasi
Eva - Lena Wikström
Jenni Järvisalo
Pekka Lindeman
Regina Simakova
Julia Huusko
Hanne-Grete Christensen
Oona Niemelä
Pamela Campbell
Rea Saarioja
Sanna Vesanen
Jenna Pekkala
janica tuomi
Aleksi Äijö
Mikko Lahti
Joona Niemi
Anna Laukkonen
Jenna Nissinen
Henry Kolkkanen
Juha Stenberg
Teemu Martikainen
Antti Merivirta
Lari Tuononen
Sini Anttila
Maija Salminen
Hilla Haapakoski
Leena Volinsky
Siiri Valkama
Henri Simula
Marja Töytäri
Juha Luukkola
Petri Niinikoski
Tommi Lempinen
Juuso Jääskeläinen
Sakari Suontaka
tiina Virtanen
Kimmo Virtanen
Miika Virtanen
Jemina Virtanen
Antti Äijö
Hannele Äijö
maria uusi-simola
katja hällfors
otto kuronen
emmi vuorela
jarno vuorela
Kaarina Bäck
Juho Olamo
Anu Lindholm
Monika Fagerström
Sabina Eerola
Susanna Aura
Henna Pynnönen
Reeta Kangas
Meri-Tuuli Hallikainen
Marjaana Hyttinen
Sara Meronen
Anniina Pakkanen
Ajay Singh
Johanna Lehmus
Roope Sarajärvi
Markus Alander
Yrjö Kivimäki
Virva Ivaska
Jarmo Ivaska
Antti Sipinen
Janne Outinen
Lasse Salminen
Darya Konstantinova
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Aleksi Aalto
Assi Aalto
Elina Aalto
Minna Aaltonen
Markku Aaltonen
Seppo Aapro
Tia Aareskoski
Outi Aarnio
Elina Aarva
Maxime Adam
Mahesh Adhikari
Emmi Ahdesmäki
Alf Ahlvik
Ingegerd Ahlvik
Ilari Ahokas
Iida Ahola
Viivi Ahomäki
Tea Ahonen
Jukka Ahonen
Otto Ahoniemi
Antti Ahtiainen
Eija Airas
Päivi Akkanen
Stella Aladin
Katja Ala-Hynnilä
Salla Ala-Jääski
Piia Alakojola
Matti Ala-Kurikka
Eetu Ala-Luhtala
Elina Ala-Nikkola
Matti Ala-Nikkola
Kalle Alanko
Veera Alanko
Karoliina Alanne
Mark Alén
Sanna Alén
Laura Algo
Nikolay Andreev
Henri Annila
Sari Antikainen
Aino Antila
Anniina Anttila
Venla Anttila
Francisco Arantes
Matti Arjanko
Asko Arkoma
Essi Arminen
Christina Aro
Christina Aro
Minna Aro
Sara Aronen
Elsi Arvola
Carita Autio
Niko Auvinen
Sari Auvinen
Bror Axberg
Pilvi Axberg
Johan Baask
Sucheta Bali
Leighton Ballett
Marco Barbacini
Francesca Barbieri
Ailsa Barclay
Mac Arthur Bartz
Matt Baum
Stephen Bayley
Ivan Bažalík
Ivan Bažalík
Katarína Bažalíková
Daniel Bell
Bruno Benatti
Nina Bergman
Elena Bernardi
Anni Björk
Lars Bjørum
Kati Blomqvist
Gary Blythe
Anny Bolivar
Emelie Borg
Jeroen Bos
Wynand Boshoff
Niko Braam
Doreen Brandt
Heini Brede
Gabriel Brogyanyi
Per Broman
Andis Brucis
Etienne Brunaud
Lubomir Buco
Ulla Butusina
Alan Byron
Esteri Cairns
Johanna Cajanus
Hieu Cao
Jonna Capitao
Camilla Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Sine Celik
Krishna Chauhan
Mickael Chaveroche
Samantha Chilli
Elias Chowdhury
Jack Chris
Silvio Clausen
Clelia Piirsoo
David Colacios Ruiz
Kevin Collet
Aleksi Dahl
Sebastian Dahlström
Andreas Dahlum
Rowina D’Amico
Vuk Damjanovic
Finn Danielsen
Victoria Davenport
Anwen Davies
Richard Davis
Kristien De Deyne
Svetlana Dembitskaya
Oscar Dempsey
Dinalva A. De Oliveira
Cornelia Dethloff
Dee Devine
Ivonne De Vos
Suvash Dey
Patrick D'Hooghe
Annemiek Dijk
Rebecca Dixon
Ronnie Djupsund
Sanna Djupsund
Tien Do
Will Dooley
Roland Doppler
Chris Duncan
Holger Eckardt
Heidi Edsvik
Jennie Elfving
Tobias Elfving
Emilia El Hattab
Mika Eliala
Zeke Elias
Eeviliina Elomaa
Jarna Elomaa
Jukka Elomaa
Pinja Elomaa
Minna Elomaa-Krapu
Jordy Erckens
Anni Erkko
Mari Erma
Markku Eronen
Mika Eronen
Raquel Esquina Seguer
Lotta Etto
Ville Fager
Riikka Fager
Reija Fager
Celia Fagerström
Netta Fatal
Michael Fealy
Huan Feng
Lucy Ferman-Moore
Anne-Li Ferstad
Artemis Filippou
Fabiana Fioravanti
Federico Fioravanti
Francesca Fioravanti
Robert Fischer
Katja Flittner
Anders Forsén
Veronica Forsén
Andreas Forsthövel
Markus Forsthövel
Valentina Fossi
Niko Fransman
Marja-Liisa Franssila
Pia Franzén
Alex Fredriksson
Joni Fredriksson
Tommi Fredriksson
Antje Freihoff
Martin Fremer
Kristina Friesen
Stina Frisen
Henrik Fröberg
Elena Fuster Font
Mirja Färkkilä-Järvinen
Anna Gagneur
Nina Garam
Kristiina Garcia
Christian Gava
Jose Manuel Gavilan Moncada
Masoud Gerami
Taraneh Gerami
Alexandra Gheorghe
Raphaëlle Gibert
Saija Glader
Nimish Godbole
Kristina Goos
Markus Graf
Jenny Grangärd
Magdalena Granholm
Tommy Granlund
Jonny Granvik
Anja Greschkowiak
Olga Grineva
Adriano Grion
Michael Grix
Johan Gromer
Ina Grönlund
Tiia Grönmark
Erna Grönroos
Paula Gunn
Ole-Andreas Gussøy Vorland
Fia Gustafsson
Sofia Haapanen
Hanna Haarnio
Joni Haataja
Pekka Haavisto
Hanna-Maria Habes
Leo Habib
Anders Habostad
Maria Hadjigeorgiou
Tim Hagström
Jakob Hahnsson
Minna Hakala-Oden
Samuli Hakkarainen
Paula Hakulinen
Pekka Hakulinen
Torjus Halden
Sari Halhul
Allan Hallin
Johanna Halonen
Joonas Halonen
Vilina Halonen
Katariina Hanski
Henriika Hara
Marika Harjumaa
Aleksi Harkko
Kevin Hart
Lars Hartemink
Pauliina Hartonen
Syed Zamir Hasan
Henriikka El Hattab
Sondre Haug
Iida Haukijärvi
Paula Haukijärvi
Hanna-Mari Hautamäki
Petra Havana
Kate Haycock
Mette Hedborg
Johanna Hedvik
Laura Heikkilä
Linda Heikkilä
Kalle Heikkinen
Laura Heimo
Annamari Heimonen
Anni Heininen
Aaro Heinonen
Anni Heinonen
Inga Heinsoo
Emilia Heiskanen
Jorma Hekkala
Daniel Helander
Eija Helander
Jonna Helander
Jonna Helenius
Emmi Helle
Saara Helle
Laura Hellen
Nea Hellman
Søren Holmgaard Hellmann
Carmela Hellsten
Tiina Henriksson
Anu Henttonen
Pauliina Hermunen
Luis Hernandez
Sari Herranen
Erica Hetherington
Nora Hietanen
Emmi Hiisilä
Jussi Hildén
Olli Hildén
Lilja Hiltunen
Anna Hirvilammi
Minna Hirvonen
Sanna Hirvonen
Anniina Hjelt
Ann-Mari Hjulfors-Nygård
Jeff Hodgetts
Elizabeth Hogg
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Ville Holm
Harri Holma
Emilia Holmberg
Miriam Holmgaard Hellmann
Lærke Holmgård
Sami Honkala
Matti Honkanen
Jutta Hopia
Aida Hoshiar
Satu Hotakainen
Jussi Huhtala
Lotta Huhtamäki
Tuija Huhtamäki
Tuuli Huhtanen
Sara Huhtinen
Tarja Huikuri-Salo
Linda Huldén
Tarja Huovinen
Vesa Hurme
Henna Hurskainen
David Hussey
Yasmin Huttunen
Lily Huuhtanen
Henry Huuskonen
Mervi Huuskonen
Tytti Hyvärinen
Juho Hyysalo
Pasi Hämäläinen
Anni Hämäläinen
Juri Hämäläinen
Kimi Hämäläinen
Päivi Hämäläinen
Aino Härkönen
Vuokko Härmä
Olli Hönö
Anmari Höyhtyä
Jenni Höyhtyä
Lotta Höyhtyä
Esko Iloranta
Kalle Iloranta
Marko Ilva
Jutta Immonen
Minna Immonen
Nina Ingman
Alina Ishchuk
Riko Ishizuka
Petteri Isoaho
Hanna Iso-Aho
Niko Iso-Aho
Juuso Isoherranen
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Harri Itkonen
Kimmo Itkonen
Riikka Jaakkola
Toni Jaatinen
Katja Jakovleva
Ada Jalkanen
Emmi Jalonen
Jaana Jalonen
Johanna Jalonen
Jouni Jalonen
Jouni Jalonen
Pascal Janssen
Petra Janssen
Kari Jauho
Pasi Jokela
Satu Jokela
Kimmo Jokinen
Satu Jokinen
Leevi Jokitalo
Alex Joly
Maiju Joutjärvi
Auli Junikka
Pinja Junikka
Helena Junkka
Piia Junnikkala
Jenni-Reetta Juntunen
Elina Juva
Janne Juvonen
Tomi Juvonen
Minna Juvonen
Laura Jylkkä
Juuso Jänkälä
Mari Jäntti
Henri Järvelin
Patrik Järvelin
Kristiina Järvelä
Kaisu Järvinen
Samu Järvinen
Kati Järviö
Timo Jääskeläinen
Heidi Kaarresalo
Minna Kaarto-Salonen
Fiona Kaihari
Osku Kaijalainen
Ari Kaikukangas
Ilkka Kaipainen
Roope Kakkola
Irini Kalaja
Timo Kaljunen
Klara Kallio
Santeri Kallio
Tero Kallioinen
Jan Kałuski
Mari Kalvi
Kevin Kamau
Essi Kangas
Pinja Kangas
Elli Kannasmaa
Birgit Kanter
Miki Kantola
Roosa Kantola
Joonas Kantoluoto
Pia Kanto-Väisänen
Jaana Kapanen
Mikko Kapulainen
Jeremie Karell
Linda-Lotta Kari
Pasi Kari
Jaana Karjalainen
Jari Karjalainen
Meri Karjalainen
Frans Karkkimaa
Maria Karlsson
Natalie Karlsson
Peter Karlsson
Tommy Karlsson
Joni Karttunen
Sirje Karttunen
Ilkka Kaskinen
Jaana Kaspiola
Maria Kaste
Viktor Kastelic
Kaisa Kautto
Anu Kavonius
Ruslan Kazantsev
Johanna Kela
Göte Kemi
Josefine Kemi
Anna Kemppainen
Katja Kemppainen
Tiina Kerminen
Anu Kerttula
Tero Keskinen
Tapio Keskitalo
Matias Keso
Turo Ketola
Catarina Ketonen
Dhruba Khadka
Jayden Khakurel
Ibrahim Khan
Matti Kiesilä
Olli Kiiskinen
Elina Kilkku
Essi Kilpeläinen
Heidi Kilpiä
Rebecca Kilponen
Riitta Kima
Aapo Kinnunen
Jessica Kiveliö
Satu Kivilompolo
Jali Kivistö
Stephan Klatt
Kaire Klaus
Anastasiia Klementeva
Joel Klemetti
Maria Klinkmann
Samuel Klinkmann
Anton Klåvus
Andrea Knoerrlein
Andreas Knoerrlein
Wivi Koenkytö
Outi Kohtala
Sami Koistinen
Mariam Kojo
Sari Kokko
Terhi Kokko
Esa Koli
Anna-Kaisa Kolu
Elmeri Komi
Jaakko Komulainen
Onni Komulainen
Topi Konttinen
Juha Korhonen
Timo Korhonen
Timo Korhonen
Juha Korpela
Mika Korpela
Essi Korpinen
Alexey Korsakov
Ella-Maria Kortelahti
Maria Koskelainen
Niklas Koski
Mika Koskikallio
Jani Koskinen
Amanda Koskinen
Kia Koskinen
Maria Koskinen
Maryan Kostoski
Riikka Kotamäki
Kristian Kotilainen
Mikko Kotiranta
Titta Kouri
Erika Kovanen
Tatiana Kozhevnikova
Heidi Krause
András Kretzer
Tiina Krogdahl
Truls Krogstadmo
Christian Krück
Filip Kryszczynski
Piotr Krzysztofik
Andrei Kudriavtcev
Johanna Kuisma
Linda Kuisma
Tuomas Kuisma
Milla Kuismanen
Jermu Kuismin
Antti Kujala
Jaana Kulmala
Juho Kuokkanen
Matti Kurikka
Julia Kurko
Hartmuth Kurzhals
Viljo Kuuluvainen
Jesse Kuusela
Taneli Kuusela
Sami Kuusemaa
Riikka Kuusimäki
Janina Kuutti
Johan Kvalberg
Markku Kyllönen
Pia Kylmäpuro
Sissi Kähkönen
Jenny Kähtävä
Teemu Kälviäinen
Minna Kärnä
Tuomas Kärnä
Hanna Kärppä
Mikael Laaksonen
Vilma Laaksonen
Veikko Laatikainen
Claudia Lacunza Senosiain
Matleena Lahti
Tero Lahti
Lauri Lahtinen
Ville Lahtinen
Cristina Lahuerta De Manuel
Anna Laine
Elias Laine
Susanna Lainio
Marjaana Laitila
Markus Laitila
Jani Laitinen
Joonas Laitinen
Karoliina Laitinen
Mari Laitinen
Markku Laitinen
Markus Laitinen
Matilda Laitinen
Susana Lamana Arenas
Kirsi Lamminen
Kari Lampela
Piia Lampela
Jarkko Lappalainen
Niklas Lappalainen
Outi Lappalainen
Ilona Larinkari
Peter Larsen
Dimitrios Laskos
Antti Latva-Koivisto
Heimo Laukkanen
Tarja Launiainen
Hannu Laurila
Meri Laurila
Anssi Lauttia
Stephen Law
Libor Laznicka
Marianna Laznickova
Trang Le
Josephine Leader
Thomas Leader
Aaro Lehikoinen
Henna Lehikoinen
Frauke Lehmann
Marru Lehtimäki
Mika Lehtimäki
Minna Lehtivuori-Ahonen
Mika Lehtola
Laura Lehtonen
Sari Lehtonen
Terhi Lehtonen
Sampsa Lehtorinta
Annika Lehtovuori
Marco Leijdens
Juhani Leino
Stella Leinonen
Aapo Leisiö
Merja Leisso
Elise Lemaire
Mikael Lepistö
Tuomas Lepola
Elina Leppihalme
Juho Leppänen
Panu Leppäniemi
Pia Leskinen
Teemu Leskinen
Janita Lettoniemi
Suvi Lettoniemi
Kurt Leuschel
Darina Levchuk
Tianran Li
Suvi Liikkanen
Janne Liimatta
Michaela Liljeblad
Katja-Emilia Lillsunde
Chantal Linckens
Kim Lindblom
Nea Lindén
Timo Lindfors
Johanna Lindfors
Sami Lindfors
Juha Lindholm
Mikko Lindqvist
Altti Lindroos
Tommi Lindroos
Janita Lindström
Catherine Lindvall
Katri Link
Teppo Lintula
Henry Liukko-Sipi
Teija Lius
Alexandra Locher
Lari Lohikoski
Oksana Lommi
Rosa Lounela
Bob Luijendijk
Hans Luijendijk
Helle Luist
Oona Lumatjärvi
Sonja Lumme
Erlend Lundby
Eveliina Luoma
Sami Luoma
Tiina Lustig
Tu Luu
Ellinor Lück
Annukka Lyra
Henrik Lyra
Camilla Långsjö
Veera Lähdeniemi
Juha Lähteinen
Harri Lämsä
Valter Maasalo
Alessio Maffeis
Ella Maisonlahti
Jenni Maksimainen
Thibault Malbec
Antti Malinen
Miina Malkki
Joni Malmivaara
Lotta Malmivaara
Nico Malmström
Laura Manninen
Usko Manninen
Tomi Mantela
Natasha Maraschin
Anna Marecka
Petr Markushev
Gabriele Marotta
Vesa Martikainen
Janika Martinsalo
Minni Marttinen-Forsman
Tarja Masalin
Kirsi Mastomäki
Satu Matero
Tomi Matikka
Tiia Matilainen
Laura Matkala
Ari Mattila
Mervi Mattila-Sirén
Eva Mattisson Kemi
Katja Mattsson
Henrik Maunula
Cheryl Mcgahey
Jason Mckinlay
Lauri Mehtonen
Kätlin Mei
Justin Melao
Maartje Melchers
Paolo Melloni
Kaisa Mensonen
Frank Menzel
Janina Merenheimo
Matti Merivaara
Mika Metsojoki
Māra Mežvēvere
Edgars Mežvēvers
Sarah Middlemiss
Jaana Miettinen
Matilda Miettinen
Mika Miettinen
Sauli Minkkinen
Colleen Mohns
Nikita Mokhov
Gabriella Molin
Terhi Mononen
Isla Monteith
Trevor Moore
Josep M. Morera
Roberta Mosconi
Juha Multala
Tuhidul Murad
Noora Murremäki
Vili Mustakallio
Marleen Musthallik
Asko Mustonen
Veikka Mustonen
Paula Mutikainen
Linda Mylly
Lasse Myllys
Viivi Mäenpää
Anne Mäkelä
Otso Mäki
Timo Mäki
Päivi Mäkikyrö
Iisa Mäkinen
Jenna Mäkinen
Kalle Mäkinen
Eine Mäklin
Harri Mäntynen
Elena Neff
Lilla Németh
Taija Nerg
Mikko Neuvonen
Ulla Nevalainen
Jyri Nevalampi
Tomas Nezadal
Chee Beng Ng
Armi Niemelä
Maarit Niemelä
Liisa Niemi
Aatu Niemonen
Antto Niemonen
Ülar Niinepuu
Riku Niittymäki
Marcus Nikander
Jonas Nikkonen
Oskar Nikkonen
Marjaana Nikula
Kati Nikulainen
Kaj Nilsson
Juho Nopanen
Elias Nordman
Maija Norvasto
Janice Norwood
Meeri Nuotio
Jessiina Nurmela
Niko Nurmesviita
Ulla-Maija Nurmi
Miro Nurminen
Pauliina Nurminen
Mohammad Nurunnabi
Allan Nygård
Mikaela Nygård
Anna Nykyri
Marika Nyström
Lotta Näri
Laura Näsänen
Selina Oakes
Katri Ojala
Piia Ojala
Johanna Olfen
Kaija Olli
Johannes Ollikainen
Jukka Ollikainen
Tomi Orassaari
Iida Orispää
Emese Orszag
Andres Ortega
Michal Orzol
Anne O'Sullivan
Zowi Oudendijk
Anita Paasolainen
Manu Paasolainen
Niklas Paasolainen
Pekka Paasolainen
Petri Paavola
Luigi Pace
Peivi Padrek
Severi Pahkala
Tuomas Pajula
Ari Pakarinen
Olli Pakonen
Jonna Palkispää
Aleksi Palo
Aleksi Palo
Jari Palo
Heidi Palomäki
Lauri Palva
Suvi Pankakoski
Arttu Pappila
Marianne Parikainen
Paula Parkkonen
Jussi-Pekka Partanen
Antti Parviainen
Katja Parviainen
Tommi Parviainen
Salla Pasanen
Tea Pasanen
Mika Paukkunen
Kari Paussu
Helena-Irmeli Pekkala
Pirjo Pekkala
Vesa Pekkala
Marko Pekkanen
Jukka Pekki
Tuula Pellikka
Pasi Peltola
Timo Pelttari
Mika Penttilä
Minka Penttinen
Noora Pentzin
Auroora Perttunen
Ainomaija Perämäki
Niko Pesonen
Ville Pesonen
Umberto Pezzetta
Andrea Pieri
Auli Pietarinen
Siru Piiparinen
Juha Piirainen
Ari Piironen
Niina Pippuri
Denis Pirogov
Kari Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Oliver Pitchers
Mikko Pitkänen
Minna Pitkänen
Mirka Pitkänen
Nina Pitkänen
Pia Pitkänen
Sanni Pitkänen
Jani Pitkäranta
Tomas Pocius
Mikko Pohjalainen
Maria Pohjamo
Linda Poikela
Tuomas Poikela
Tero Porri
Annika Porthin
Jarno Portti
Alfred Pospisil
Riku Pousi
Jari Poutanen
Hayley Poutiainen
Pavel Prokopenko
Soile Prusi
Panayiotis Psaltis
Ulpu Puhakka
Nina Pulli
Viljami Pulli
Unni Pulliainen
Giuseppe Pulvirenti
Annukka Puotiniemi
Kaija Purhonen
Ulla Purmonen
Päivi Purra
Obi Puscasu
Riitta Puskala
Anu Puttonen
Maija Pynssi
Leif Pyykkönen
Anne Päkkilä
Anu Pääkkö
Terhi Pölkki
Sanni Pöllänen
Reeta Pölönen
Piia Pöyli
Magnus Qvint
Anu Raahenmaa
Jenni Raatikainen
Mikko Raatikainen
Jussi Raespuro
Tuulia Rajala
Minni Ranki
Mark Rantala
Pia Rantalahti
Antti Rantanen
Matias Rapo
Abu Harunoor Rashid
Annerose Rausch
Tommi Rautavalta
Petra Rautavuoma
Jaakko Rautiainen
Katja Rautiainen
Merja Rautiainen
Kimmo Rautio
Satu Rautio-Haikarainen
Heta Rautio-Härkönen
Sari Rautiola
Denis Rechkunov
Maurizio Remagni
Hanna Repo
Sanna Reunanen
Aino Riala
Maria Riala
Antti Riihimäki
Anna Riijärvi
Laura Riijärvi
Jonna Riikonen
Nina Riikonen
Pasi Riikonen
Henri Rinne
Jonna Rinne
Hanne Rintamäki
Anni Rissanen
Nelli Rissanen
Simeon Rissanen
Harriet Robinson
Xenia Romanova
Iiro Romo
Richard Roos
Erik Rosin
Enrico Rosti
Inci Rotkirch
Robert Rotkirch
Anna Rundelin
Anne Ruoho
Kauko Ruokolainen
Anna Ruotsalainen
Ilpo Ruottinen
Julia Ruottinen
Florian Ruschbaschan
Arttu Ruusila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Maija Rytkönen
Jenna Räihä
Heikki Räsänen
Sini Saanavuo
Jaanus Saar
Veikko Saaranen
Jaana Saarela
Päivi Saari
Markus Saarinen
Salli Saarnio
Stanislav Safonov
Venkateswara Rao Sagineedu
Katriina Sahala
Roomeo Sahin
Samujjwal Sahu
Tommi Saikkonen
Toni Sairanen
Heidi Sajo
Roberta Sala
Juho Salli
Milla Sallinen
Viivi Salmelainen
Eero-Matti Salminen
Miikka Salminen
Jussi Salo
Laura Salo
Olavi Salo
Reetta Salo
Salla Elina Salo
Neea Salonen
Minna Salorinne
Silvano Salvador
Isabel Sanchez Del Campo
Charlotta Sandberg
Mia Sandell
Saimi Sandell
Sebastian Sandell
Ida Sandholm
Henna Sandvik
Sixto Santana Del Pino
Jari Saraniemi
Sanni Sarelma
Eero Sarkio
Katri Sarkio
Maria Sarv
Riitta Saukkonen
Riikka Saulamaa
Kimmo Savolainen
Jonathan Scamans
Linda Schaus
Sanni Scheuer
Lisa Schlomann
Adrian Schneiders
Grit Schubert
Simone Schubert
Blake Schumacher
Tuomas Seidel
Johanna Selin
Tatu Seppä-Lassila
Henna Seppälä
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Jukka Seppänen
Paolo Sfamurri
John Sharp
Carlo Probo Ettore Siepi
Pelle Sigbrandt
Ulrika Sigbrandt
Frédéric Sihvola
Virve Sihvola
Toni Sihvonen
Noora Siikaluoma
Sari Siikasalmi
Merike Siilivask
Raimo Sillanpää
Tanja Sillanpää
Martin Šimána
Sarath Singapati
Marja-Terttu Sinisalo
Mikko Sinisalo
Tuuli Sinisalo
Severi Sipilä
Virve Sipola
Ahti Siponen
Jari Sivén
Matti-Pekka Sivosuo
Emma Sivula
Ona Sjögren
Pia Sjögren
Alex-Raik Skowronek
Christa Smeds
Johanna Snellman
Martin Sokol
Joni Solonen
Iris Sorjonen
Jarkko Soronen
Salla Sorsa
Maria Sorvali
Susanna Sorvali
Linda Srbová
Stiina Starck
Felix Stein
Olaf Stein
Lise Merete Stenmo
Matjaz Ster
Riikka Sternberg
Jennifer Stolarski
Emma Storvall
Kameliya Stoyanova
Heidi Strang
Frazer Streames
Minna Strömsten
Suvi-Maria Suhonen
Gusten Sun
Jukka Sund
Juho Sundin
Taimi Sundström
Carolina Suni
Juho Suni
Fabian Suomela
Anu Suoranta
Johanna Suppi
Eliisa Sutela
Sami Suuronen
Niclas Svahnström
Kristian Svensson
Marcus Syrén
Esko Syrjä
Adam Szuda
Bo Söderholm
Kaja Sølvesen
Jesse Taina
Teemu Taipale
Virpi Taipale
Nea Taittonen
Satu Taivainen
Oona Takala
Tanja Takala
Toni Takala
Saulius Talačka
Maris Tamm
Anu Tamminen
Essi Tanskanen
Maija Tapaninen
Aleksi Tappura
Tommi Tarkiainen
Mika Tasa
Jussi Taskinen
Vasco Tavares
Brandon Taylor
Lynsey Taylor
Stephen Taylor
Enrique Tébar Hurtado
Raigo Teiermanis
Assi Teittinen
Mikaela Tervanen-Takala
Sheetal Teräsaho
Therese Thölberg
Pekka Tiihonen
Joona Tiilimaa
Antti Tikanmäki
Kati Tikka
Hannu Tikkanen
Janne Tikkaoja
Juho Toikka
Aino Toivanen
Tero Toivanen
Pirkko Toiviainen
Riikka Toivo
Päivi Toivola
Otto Tokola
Lasse Tolppi
Ivetka Tonhauserova
Vesa Tornberg
Samuli Toropainen
Joseph Toscano
Tracy Toscano
Aleksi Tossavainen
Mikko Tulokas
Ilkka Tuomainen
Tii Tuomainen
Heikki Tuomela
Joni Tuomi
Mika Tuominen
Sari Tuominen
Timo Tuominen
Marko Turkia
Roosa Turkia
Jenni Turunen
Merja Tuukkanen
Nina Tuukkanen
Pasi Tuupanen
Maarit Tynkkynen
Matilda Törnqvist
Henna Ukkonen
Henna Uljua
Katri Utriainen
Mira Uusitalo
Saija Uuskoski
Jenni Vaalas
Suvi Vaara
Annika Vaher
Sara Vainikainen
Piia Vainio
Akseli Vainionpää
Eveliina Vaittinen
Emilia Valkonen
Tomi Valkonen
Susanna Valtari
Kari Valtonen
Jean Van Den Hurk
Sven Vandevelde
John Van Weersch
Viivi Varis
Monica Varttinen
Sanna Vasama
Mónika Vaski
Peter Vassallo
Sanna Vatjus
Taru Vehi
Iiro Vehviläinen
Marcos Vergara Gómez
Sami Vierikko
Paula Viikari
Minerva Viirto
Mari Viita-Aho
Veera Viitikko
Rosa Vila Guzman
Kari Viljakainen
Wilma Viljanmaa
Marja Villi
Olli-Pekka Virkola
Elsa Virolainen
Selma Virolainen
Joni Virta
Laura Virtanen
Sanna Virtanen
Johanna Virtaniemi
Annika Viskari
Miia Vitikainen
Tytti-Maaria Viuhkola
Hoang Vo
Marcus Voelker
Lennart Voikar
Emilia Volanen
Maija Volotinen
Kari Vornanen
Natalia Voronina
Aleksandr Vostokov
Aleksandr Vostokov
Birgit Vrösch
Tiina Vuolle
Hanna-Mari Vuolukka
Satu Vuorela
Essi Vuorenmaa
Pekka Vuori
Juho Vuorikari
Jenni Vuorimäki
Ann-Elisabeth Vuorinen
Jari Vuoripuro
Katariina Väinämö
Juho Väinölä
Alpo Välimaa
Simon Vänttinen
Jonas Munch Wahl
Are Wahlstrøm
Stephen Waithaka
Kui Wang
Max Warras
David Wasley
Päivi Weckman
Eva-Eliza Weiß
Ilari Welling
Pauliina Welling
Pia Wennerstrand
Pirjo Westerberg
Ceira Whitling
Antti-Juhani Wihuri
Felicia Willman
Tim Wulff
Anne Ylinen
Salla Ylinen
Elina Ylämäki
Wayne Young
Liisa Yrjölä
Huay Shan Yuen
Justina Zeng
Michaela Ziakova
Anna Örling
Tapio Pelkonen
Emilia Thomas
Chandra Shekhar Aryal
Laura Heinonen
Ingela Palmujoki
Benjam Jyrinki
Timo Partanen
Pekka Päkkilä
Tero Forsberg
Vesa Kuivila
Amund Beitnes
Juho Soirinsuo
matz blechingberg
Wilma Diekmann
Per-Mats Petersson
Arno Marcussen
Henri Salmi
Vinod Dogra
Iida Nuutinen
Jeff Kimber
Nicole Cham
Jonna Railio
Päivi Tissari
Hanna Vastamäki
Markus Hinkkanen
Heidi Tuovinen
Vesa Varjoranta
Aulikki Marjaana MUUKKA
Elisa Lehto
Galyna Medyna
Jari Hellberg
Marija Kiuru
Séamus Holohan
Elina Riihimäki
Kati Valli
Kaj Lagerström
Anna Pakkanen
Pekka Pakkanen
Heli Rosendahl
Markus Lakanen
Roosa Ahola
Matleena Uusipaikka
Jasmin Häggman
Elias Hyvönen
Lotta Loveson
Linda Kokkila
Emma Långström
Niina Kangas
Iida Kukkavuori
Tommy Sundholm
Antti Marttala
Reet Marttala
Tuomas Wuoristo
Nadja Karvonen
Tarja Antikainen
Siiri Hakulinen
Katri Ervaati
Jasmiin Lehiste
Minna Nylander
Magdalena Sandell
Barbro Björk-Sinisalo
Nina Ekman
Oskari Mikkola
Aapeli Lahti
Anne Lotvonen
Janne Teräväinen
Matti Rutanen
pasi Nielikäinen
Viivu Vyyryläinen
Mary Rivera
Iiris Jaakkola
Jenni Manninen
Marjo Tuhkanen
Tatiana Susi
Liida-Sofia Kuronen
Dunia Al-hilali
Niklas Evers
Francesco Allaix
Emma Kuusenaho
Janika Leppioja
Inka-meri Piilonen
Tero Leinonen
Hilkka Jalkanen
Lauri Herttuainen
Julia Jauhiainen
Petri Joutsi
Liisa Vänttinen
Merlin Hallman
Joakim Svahn
Noora Wilén
Elina Nikkanen
Anni Salo
Joanna Ahokanto
Jasmin Kurkela
Kepa Eskelinen
Eeva Eskelinen
Juha Määttänen
Simo Ojala
Saana Eronen
Hanna Uusitalo
Peter Stadius
Ina Dent
Jarmo Myllymäki
Anne Kelokaski
Katri Sipponen
Kari Ukkonen
Camilla Merikorpi
Minna Ukkonen
Benjamin Pessi
Miikka Marjamäki
Katri Hukkanen
Jonne Metsänen
Ellen Linde
Noora Rantanen
Ellen Åberg
Heli Hovi
Mervi Heinonen
Lukasz Kosieradzki
Sandra Malka
Mari Anttolainen
Ella Kumpulainen
Ansa Jokiranta
Maija Mäki
Oona Pakarinen
Markus Siro
Eija Lilja
Jasmin Liimatainen
Anitta Iline
Angelika Nikander
Pernilla Karlsson
Sauli Nurmi
Kirill Dolbnev
Albert Laukkanen
Linda Laakkonen
Aino Lindström
Markus Vasara
Veera Luostarinen
Roosa Majanoja
Noora Keski-Säntti
Petri Kinnari
Anna-Maria Borgar
Richard Mitts
Heini Hankanen
Susanna Holappa
mad Sy
Markku Mantere
Paula Haikonen
Jorma Niinimäki
marko malinen
Eve Lehtinen
Tero Mononen
Robert Nyman
Joonas Alm
Tommi Teräsalo
Oskari Nenonen
Ella Norja
Aleksi Tossavainen
Henna Aalto
Juho Meri
Petri Kokkinen
Leevi Kokkinen
Eetu Putkinen
Jimi Ranimäki
Maija-Riitta Räsänen
Annika Maunula
Jenna Vainio
Lari Hirvi
Salla Heiskanen
Janne Ukkonen
Marko Neuvonen
Matilda Panula
Adele Kurkela
Niki Lindström
Anneli Kärki
Antti Viklund
Jesaja Kärkkäinen
Saana Ström
Antti Toivanen
Martina Saaranen
Mika Nylander
Eemil Heiskanen
Juuso Nikkanen
Sari Alaluusua
Jenny Toivio
Eetu Heiskanen
Mikael Hästö
Saana Salo
Heidi Hartman
José Velasco Pastor
Janika Kirjavainen
Eeva Kananen
Marko Vaittinen
Emma Piitulainen
Leo Graf
Alexander Jansson
Iida Ketola
Menna Hedberg
Sara Tervakangas
Maria Salmi
Anna Lagerroos
Satu Leino
Janne Kuoppala
Lucy Saim
Henri Pesonen
Otto Suomela
Sasu Virtanen
Philippe Hakulin
Jenni Salo
Laura Tiainen
Tuukka Tiainen
Henri Isaksson
Adrian Gray
Juuso Heiskanen
Ville Kahkonen
Ville Valtonen
Juulia Anttila
Terhi Seva
Lars Andersson
Tiina Jusenius
Petra Sarvi
Susanna Lukkari
Lauri Vuorikkinen
Rose-Marie Dahlström
Erik Nyström
Tinja Kirjakoff
Janette Salo
Tiina Hellsten
Essi Marttila
Christine Gora
Andreas Timpert
Rosa Ruotsalainen
Heidi Ingman
Nea Ruuskanen
Marika Laakko
Lilia Koivuniemi
Petra Toivonen
Noora Pelkonen
Eetu Kemppainen
Salla-Mari Makkonen
Marko Lapp
Jonna Lehto
Niina Liljeqvist
Jonna Alajoki
Anna Suutarinen
Juha kuosmanen
Jannica Lindberg
Nathalie Hokkanen
Mika Partio
Laura Kumpulainen
heidi hytti
harri hovi
jani hovi
joni hovi
Anniina Ajo-Geertsma
Silja Haapakoski
Jade Saarinen
Netta Paavola
Matilda Törmä
Matti Herranen
Kalle Saarinen
Saara Kaukoranta
Fabienne Zogg
Stanislav Damjanovic

134 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

12.6.2021 08:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Karamzininranta
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi