Helsinki Half Marathon 2022

11.6.2022 08:15

Helsinki Half Marathon 2022 will be run 11.6.2022.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (3138)

Christian Gava
Mikko Kotiranta
Frans Karkkimaa
Helena-Irmeli Pekkala
Anne Kiiski
Ville Pesonen
Marco Leijdens
Jeroen Bos
Bob Luijendijk
Hans Luijendijk
Alan Byron
Huay Shan Yuen
Satu Karoliina Järvinen
Jari Poutanen
Anna Vierinen
Peter Vassallo
Mary Vassallo
Maria Jokinen
Iiro Vehviläinen
Kristiina Guillermin
Andreas Knoerrlein
Andrea Knoerrlein
Laura Virtanen
Sarah Middlemiss
Shavindra Chellen
Harri Mäntynen
Isla Monteith
Ailsa Barclay
Henna Aalto
Jordy Erckens
Maartje Melchers
Pascal Janssen
Petra Janssen-Frissen
John Van Weersch
Birgit Vrösch
Chantal Linckens
Jean Van Den Hurk
Jari Palo
Aleksi Palo
Päivi Hämäläinen
Nikita Mokhov
Jaana Kinnari
Saskia Haecker
Fabian Weiß
Francesca Barbieri
Elena Bernardi
Roberta Sala
Roberta Mosconi
Gary Blythe
Andreas Dahlum
Lise Merete Stenmo
Jaakko Eskelinen
Antti-Juhani Wihuri
Minna Porvali
Mikael Lepistö
Vesa Vinni
Veera Härmä
Hannah Schigutt
Jonas Bärlund
Virpi Bärlund
Anna Hanttu
Mikko Kuusela
Anna Toljamo
Kauko Ruokolainen
Jonna Helenius
Juha-Pekka Konttinen
Timo Pelttari
Sari Antikainen
Oskari Vähäpassi
Aleksei Rudakov
Emilia El Hattab
Jukka Sund
Merja Rautiainen
Antti Latva-Koivisto
Keith Roberts
Venkateswara Rao Sagineedu
Mika Penttilä
Tuuli Viitaniemi
Ulla Purmonen
Antti Ahtiainen
Niina Tajakka
Santtu Tajakka
Olli Pakonen
Jussi Sparre
Eija Sparre
Sami Viitaniemi
Ilkka Numminen
Miia Kinnunen
Heimo Laukkanen
Harri Kiviniemi
Olli Pihjala
Osku Kaijalainen
Aapo Saarela
Kalevi Saarela
Sanna-Riikka Saarela
Jenny Toivio
Minna Strömsten
Sara Tervakangas
Joni Haataja
Tommi Tarkiainen
Laura Seppänen
Patrick D'Hooghe
Juhani Jokitalo
Joni Virta
Nina Järvi
Esko Syrjä
Harri Holma
Veijo Jokinen
Owe Backman
Olli Lindroos
Michael Ryan
Niklas Lappalainen
Antti Horto
Outi Lappalainen
Pekka Haavisto
Kari Hämynen
Paavo Lambropoulos
Oskari Mikkola
Kimmo Rautio
Fia Gustafsson
Menna Hedberg
Iida Ketola
Iiro Kilpi
Andrea Pieri
Kari Ukkonen
Josep M. Morera
Frédéric Sihvola
Karim Pino Neri
Juha Silander
Nelli Ruotsalainen
Joel Klemetti
Elise Lemaire
Jari Annaniemi
Sebastian Dahlström
Tommy Granlund
Elena Fuster Font
Ari Pakarinen
Rose-Marie Dahlström
Oleksandr Shevchenko
Agron Maralija
Satu Jokinen
Hanne-Grete Christensen
Ekaterina Buravleva
Vladimir Buravlev
Kaija Haapamäki
Maija Korpi
Topi Laakso
Assi Aalto
Joakim Adolfsson
Alexander Agerskov
Lars Agerskov
Mathilde Agerskov
Sebastian Ahlstrand
Timo Ahmakari
Markus Alander
Jarkko Ansamaa
Anna Antikainen
Eeva Atangana
Henri Atangana
Amund Beitnes
Ramiro Caldas
Irina Dalfors
Essi Degerstedt
Svetlana Dembitskaya
Hampus Djupenström
Lotta Edis
Heidi Edsvik
Juho Ellmen
Anna-Kaisa Eronen
Petr Evseev
Emilia Falck
Johanna Falck
Mika Falck
Sara Forsman
Keith Gatford
Antonin Gaveau
Christine Gora
Leo Graf
Robert Granfelt
patrik grönfors
Erna Grönroos
Kristian Gustafsson
Hanna-Maria Habes
Leo Habib
Kati Hakala
Niina Hakoköngäs
Esa Hakulinen
Juha Hannula
Sami Hantula
Roosa Harju
Aleksi Harkko
Kristiina Heikkonen
Josefiina Helenius
Laura Hellen
Jesse Helminen
Niko Hepolampi
Markus Hinkkanen
Séamus Holohan
Sami Honkala
Elisa Honkavaara
Arthur Hughes
Mia Huhta-Keskinen
Sara Huhtinen
Jenni Huovinen
Aarne Hyppölä
Tuomas Hyttinen
Jani Hyvönen
Susann Härkönen
Santeri Ihalainen
Jarno Ikonen
Joni Ikäläinen
Katja Imberg
Annariina Jantunen
Artturi Jokelainen
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Juuso Jääskeläinen
Christer Kallio
Pekka Kangas
Jaana Kari
Tuomas Kari
Veli-Matti Karila
Ruslan Kazantsev
Atte Kenttälä
Matias Keso
Aapo Kinnunen
Jessica Kiveliö
Anni Knuuttila
Jari Kohtamäki
Henry Kolkkanen
Reet Kolkkanen
Nikolas Komulainen
Markus Korhonen
Hanna Koskinen
Khalid Koula
Karel Kriik
Patrik Krogerus
Milla Kuismanen
Vesa Kuivila
Antti Kujala
Nina Kujanpää
Marianna Kupias
Sami Kuusemaa
Lina Kuusisto
Pia Kylmäpuro
Ilmi Laakso
Laura Laasonen
Valtteri Lahnala
Aapeli Lahti
Juuso Lahtinen
Ville Lahtinen
Riku Laiho
Aki Laine
Tia Laipaik
Karoliina Laitinen
Maiju Laitinen
Hanna Lattu
Matti Lattu
Hannu Laurila
Sampsa Lehtorinta
Juho Lehtoviita
Tommi Lempinen
Tuomas Lepola
Jenna Leppelmeier
Kurt Leuschel
Tuomas Lieskivi
Suvi Salonoja
Anu Lindholm
Juha Lindholm
Altti Lindroos
Kristian Lindroos
Aleksi Lintunen
Rishi Maharaj
Niko Mahlamäki
Antero Manner
Tomi Mantela
Markku Mantere
Satu Matero
Maikki Matikainen
Galyna Medyna
Victorien Mermillon
Mika Metsojoki
Tiina Metsovuori
Jaana Miettinen
Ursula Mikkola
Minna Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Aulikki Marjaana MUUKKA
Lasse Myllys
Hanne-Lotta Mäenpää
Mika Mäkelä
Eve Mäkinen
Miia Mäkäläinen
Armi Niemelä
Joona Niemi
Oskari Nieminen
Petri Niinikoski
Marina Nordström
Sauli Nurmi
Carita Nurminen
Minja Nurminen
Miro Nurminen
Juha-Pekka Nuutinen
Johanna Oikarinen
Juho Olamo
Pekko Paajanen
Tomi-Valtteri Paavilainen
Sara Paavola
Henna Pakarinen
Arttu Pappila
Eric PAQUAY
Sofia Parkkola
Niilo Partanen
Pauliina Pekonen
Martina Perento
Sampsa Perttunen
Ari Piironen
Jani Pitkäranta
Oula Poikolainen
Riku Poikolainen
Amnuaychai Poosri
Eetu Poso
Soile Prusi
Roosa Puro
Eetu Putkinen
Virpi Puustinen
Tommi Pyykkö
Joel Pyykkönen
Leif Pyykkönen
Anna Päivärinta
Kari Pöntinen
Sophia Rahimeh
Jimi Ranimäki
Mark Rantala
Antti Rantanen
Jere Remes
Jonna Rinne
Pinja Rintakoski
Hanne Rintamäki
Larissa Risku
Inci Rotkirch
Robert Rotkirch
Marja Rousu
Diego Ruiz Pomares
Anna Rundgren
Anne Ruokamo
Maija Rytkönen
Jussi Ryynänen
Miira Räty
Samujjwal Sahu
Milla Sallinen
Eero-Matti Salminen
Elina Saltio
Magdalena Sandell
Mia Sandell
Sebastian Sandell
Mikaela Schröder
Mikko Sell
Toni Sihvonen
Martin Šimána
Elina Siponen
Joni Solonen
Miika Somersalo
Linda Srbová
Sophie Stenholm
Antti Stenhäll
Carolina Suni
Joakim Svahn
Jesse Taina
Anna Takalo
Tuomas Tampsi
Maarit Taponen
Arttur Teränen
Jeremias Tilander
Andreas Timpert
Nikita Tolonen
Pekka Tuomi
Santeri Turunen
Tomi Tyrmi
Sami Uolamo
Sonja Uolamo
Harri Uotila
Valter Uotila
Niina Vaahtera
Kari Valtonen
José Velasco Pastor
Alex Ventin
Bart Vermeulen
Emilia Volanen
Aleksei Volkov
Maria Volkova
Satu Vuorela
Minttu Väisänen
Tuija Väisänen
Emma Väliaho
Veera Välikangas
Mikko Välilahti
Oliver Westerberg
Pirjo Westerberg
Wayne Young
Abdurrahman Zekaj
Alessio Maffeis
Zeke Elias
Alex clark
Peter Larsson
Anssi Lahdensalo
Mikko Monto
Laura Ridell
Kimmo Kaskimies
Tom Grahn
Petri Palmila
Harri Bergholm
Rasmus Bergholm
Minna Bergholm
Siiri Bergholm
Heikki Paasonen
Tapio Pelkonen
Marko Kahilainen
Meri Venesmaa
Wilma Mantere
Ilkka Kettunen
Jenna Hietikko
Satu Matero
Jenna Nyman
Oskar Monnberg
Jonna Musa
Manish Kumar
Lari Lohikoski
Jari Puolakka
Jenny Liukkonen
Salla Ryynänen
Jenni Huovinen
Marjo Ylitalo
Tanja Takala
Marcus Syrén
Katja Morelli
Nga Doan
Juuso Nikkanen
Toni Toivanen
Tero Keskinen
Annika Komulainen
Sanna Haikonen
Santeri Salo
Helmi Viitakangas
Ari Nyyssönen
Iris Laitinen
Jari Väisänen
Olli Jaakonaho
Simon Haglund
Per Broman
Henri Autio
marko sankelo
Marios Kerkemezos
Ritva Kauppi
Linda Hyytiäinen
Antti Malinen
Sari Markkanen
TUOMAS SALOVAARA
Juha Aalto
Jari Suuronen
Maija Taka
Katja Broman
Heidi Ekholm
Carmelo Coco
Laura Vanhanrn
Niklas Tallqvist
Joonas Vilmi
Frida Henson
pasi Nielikäinen
Linda Turtola
Tuija Niemi
Heikki Räsänen
Tarik Ahsanullah
Lars Bjørum
Dmitrii Tikhonov
Irene Varila
Andrew Cresswell
Annika Jalovaara
Sara Vesterinen
Tiina Hellsten
Sari Mourujärvi-Holopainen
Kaj Nilsson
Markus Ahola
Clelia Piirsoo
Juho Väinölä
Reetta Jeskanen
Inka Nykvist
Jarkko Ansamaa
Sanni Scheuer
Maia Linda Kaps
Klaus Torwald Kessel
Jarmo Hillebrand
Jukka Ahonen
Emilia Huldén
Janina Voutilainen
Elsa Virolainen
Ira Hassinen
Aada Vähäkangas
Henri Simula
Teo Lehto
Laura Jylkkä
Kaija Purhonen
Roman Tarabarin
Ajay Singh
Laura Lintula
Marjo Lukkarinen
Nina Ruokonen
Riitta-Leena Inki
Tuulianna Tulokas
Essi Marttila
Harri Härkönen
Matti Merivaara
Tiia Mäki
Marjo Tuhkanen
Arttu Itänen
Tuukka Välimäki
Pasi Nieminen
Markus Laitila
Tommi Saikkonen
Sami Toivola
Manuel Bösch
Petra Havana
Stephen Waithaka
Pia Sjögren
Kaisu Järvinen
Antti Mutka
Miina Malkki
Viivi Lämsä
Juho Mäkelä
Rosa Vila
Henri Rinne
Oona Takala
Riikka Saulamaa
Minni Marttinen-Forsman
Anu Kavonius
James Adamson
Manu Paasolainen
Tomi Kyöstilä
Tuomas Valmari
Vinod Dogra
Janne Kilpinen
Cetin Sahin
Pertti Laine
Jessiina Nurmela
Martin Fremer
Arif Hoque
Paula Haikonen
Marko Malinen
Emese Ország
Hanne Romsi
Pasi Mastomäki
Sari Halhul
Peter Szabo
Heidi Laaksonen
Jenni Sinertö
Catarina Ketonen
Salla Heiskanen
Sahra Laine
Aleksi Tappura
Emmi Haapasaari
Raimo Sillanpää
Karin Akrong
Aslak Mamadou
Susanna Eurola
Hely Vähäkangas
Heikki Nurkkala
Kari Pennanen
Antti Sipinen
Jyri Piensalo
Heidi Kekkonen
Niko Braam
Iija Uusi-Rauva
Elina Rintamäki
Tetja Leivo
Veera Wright
Petri Virta
Kirsi Mäkinen
Pauli Parkkila
Karoliina Tuuha
Merituuli Väisänen
Irina Kitinprami
Johan Niilo-Rämä
Esa Koli
Tuuli Erkko
Heidi Ingman
JUN ZHANG
Johanna Samposalo
Antti-Jussi Pölkki
Terhi Pölkki
Laura Klefbohm
Mikko Linnavuori
Tuukka Tiainen
Torben Petermann
Toni Hukkanen
Mikael Myllymäki
Patrick Huotari
Josefina Saarenpää
Marton Gabor Takacs
Riina Hyyppä
Katja Väinöläinen
Satu Taivainen
Inga Vakrõõm
Jussi Sparre
Susanna Holappa
Mika Koskelo
Aleksi Tossavainen
Karl Lidsle
Veera Jämsén
Asko Arkoma
Päivi Laurila
Anni Riski
Antti Latva-Koivisto
Julian Wehnert
Pontus Kihlman
Anna-Liisa Heiskala
Minna Nylander
Tommi Mäkinen
Kati Hakkarainen
Patricia Åhl-Ellilä
Anna Jutila
Lasse Kumpulainen
Jonna Kujala
Tony Åberg
Sami Alardt
Ville Simola
Mikko Raatikainen
Heini Tuononen
Ella-Maria Kortelahti
Sina Rasela
Johannes Roto
Lotta Majoniemi
Essi Kilpeläinen
Anne-Li Ferstad
Ilppo Kaukola
Tom Hildén
Salla Elina Salo
John Cottam
Holger Eckardt
Marika Hellberg
Siiri Perälä
Kalle Hollmén
Victoria Davenport
Liisi Lappalainen
Katja-Emilia Lillsunde
Tomas Nezadal
Daria Konstantinova
Jari Hellberg
Timo Hantula
Jarmo Rantala
Heini Hankanen
Sara Daavittila
Mika Nylander
Sini Pellinen
Marko Tukiainen
Katja Salomeri
Iina Haikola
Jorma Väkiparta
Malin Leppänen
Kameliya Stoyanova
Jenni Raatikainen
Armi Niemelä
Samuel Klinkmann
Erik Pelkonen
Nicole Nield
Olavi Haapala
Vilhelm Nordström
Mikael Parviainen
Lasse Salminen
Sauli Painilainen
Eija Airas
Antti Norja
Tero Reingoldt
Annastiina Noir
Heini Rajaniemi
Lars Andersson
Pauliina Lukkarila
Kaisa Wessman
Erik Rosin
Päivi Saari
Liisa Niemi
Ida Hakalax
Ville Kervinen
Seppo Anttila
Joonas Koskivirta
Mari Leppämäki
Pekka Vuori
Antti Toivanen
Laura Heikkilä
Kaja Sølvesen
Juha Vartiainen
Aimo Rantanen
Ville Kukkonen
Jukka Alatalo
Krista Eskeli
Marja Viita-aho
Ari Luomi
Stanislav Safonov
Birgit Simell
Iida Nuutinen
Sarianna Salonen
Tomas Pocius
Henri Pesonen
Bhabishya Gurung
Pertti Laine
Petri Kovanen
Jaakko Kujanpää
Harriet Linnell
Katriona Beveridge
Maria Partanen
Jeremie Karell
Maria Partanen
Kirsi Mastomäki
Miia Koivisto
Joonas Pakkanen
Tuija Mero
Jasper Rouvinen
Gerli Tara
Jasmiin Lehiste
Johanna Haapala
Mari Sarin
Teemu Myllymäki
Mia Huhtanen
Kurt Leuschel
Patrik Kuhlman
Minna Wahe-Andersson
Ari Mattila
Erkka Laukkarinen
Kristiina Kokko
Kim Åberg
Niko Åberg
Heikki Keskiväli
Juha-Pekka Kettunen
Tatiana Susi
Laura Nissinen
Taina Renkonen
Abhijit Jakkannavar
Juha Kuosmanen
Henry Nganga
Laura Karonen
Francesco Allaix
Hannu Laine
Sanna Hirvonen
Heini Hirvinen
Hanna Pajala
Pasi Peltola
Elina Hurtta
Ari Kantola
Laura Ahmaoja
Maria Klinkmann
Tomi Marttila
Elisa Kosonen
Jenni Gerlander
Sonja Kvist
Cornelia Dethloff
Joonas Alm
Merja Tuukkanen
Vera Kusmin
Perttu Saarinen
Nancy Stuart
Richard Pegg
Jennifer Silberschneider
Anton Kiselev
Milka Sotkasiira
Marcus Völker
Kauko Metsähovi
Jessica Perhiö
Melissa Koski
Katja Mattsson
Taimi Sundström
Samuli Hakkarainen
Oso Hautamo
Jeff Kimber
Elisa Hattunen
Silja Hormia
Tiia Ekholm
Salla Ylinen
Mikko Virtanen
Timo Virtanen
Jere Virtanen
Hanna Lakianperä
Ona Sjögren
Katrin Tolla
Arttu Norja
Oskari Nenonen
Jenni Sinkkonen
Lotta Näri
Satu Laakso
Tytti Seppänen
Niklas Alm
Katja Jakovleva
Peter Karlsson
Maikki Matikainen
Johanna Hedvik
Alexandra Reuter
Juulia Anttila
Julia Jauhiainen
Nikolay Andreev
Elias Lehtomäki
Pekka Paasolainen
Erkki Ebeling
Tomi Lauren
NATALIA VORONINA
ANDREI KUDRIAVTCEV
Panu Oikkonen
Sami Luoma
Nina Tuukkanen
Janika Resi
Ahti Siponen
Emma Storvall
Ilona Iivonen
Ann-Elisabeth Vuorinen
Juha-Matti Männikkö
Petri Kinnari
Juha Korhonen
Niklas Paasolainen
Anita Paasolainen
Noa Paul
Otto Tiainen
Juha Helander
Árpád Poór
Judit Sarkady
Marianne Nyman
Keijo Koivula
Francesca Fioravanti
Fabiana Fioravanti
Jere-Johan Hukkinen
Niki Lindström
Mika Eronen
Jenny Svartström
Hans Sundell
Matilda panula
Jaakko Komulainen
Susanna Rantala
Heini Brede
Vilina Halonen
Anna Nykyri
Siiri Pirjamo
Reeta Cagnani
Samu Järvinen
Sofia Falck
Lauri Väätäinen
Christian Puolokainen
Arvo Nieminen
Miika Lehvonen
Kimi Nganga
Henri Jääskeläinen
Amy Adlard
Matthew Eastlake
sabina svenns
Matti Herranen
Sanna Lepistö
Antti Hannula
Henry Shoma
Selma Virolainen
Saila Vihtari
Tuomas Wuoristo
MICHAEL FEALY
Mira Joenlehto
Janne Juvonen
Petteri Lammi
Tomi Kotila
Nicole Bernats
Ramon Koonen
Audrey Regterschot
Stella Qin
Jan-Henrik Stecker
Heta Koski
Satu Uuttu