Helsinki Half Marathon 2023

10.6.2023 08:15

Helsinki Half Marathon 2023 juostaan 10.6.2023.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.1.2023 02:00
45,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (1384)

Mika Bergman
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Markku Hyvönen
Kimmo Rautio
Sara Kaistinen
Frans Karkkimaa
Marko Kyllönen
Merja Sinkkonen
Juha Degerlund
Asko Arkoma
Laura Meller
Maya Poutala
Hanna Oittila
Laura Hannila
Minea Mäkelä
Antero Kasurinen
Tamila Vlasova
Tomas Nezadal
Mia Numminen
Jorma Väkiparta
Pasi Savolainen
Jeremias Tilander
Mari Miettinen
Santeri Turunen
Linus Olofsson
Riikka Porvali
Janne Korhonen
Birgit Simell
steve Bodman
Harri Lämsä
Marios Kerkemezos
Tommi Tarkiainen
Gerli Tara
Terje Kraavi
Pekka Vartiainen
Jenny Engström
Lauri Mehtonen
Bernie Siu
Tiina Snellman
Mika Penttilä
Jassu Laivuori
Pekka Vuori
Laura Nissinen
Petteri Mikander
Hanna-Mari Uuksulainen
Pertti Jäppinen
Heljä Muinonen
Jarmo Hillebrand
Paavo Ilveskero
Ville Lahtinen
Kati Hakala
Antti Partinen
Rauli Arjatsalo
Tuomas Seidel
Stephan Klatt-Lafitte
Kaisu Saarela
Juha Saarela
Jari Suuronen
Katja Immonen
Tommi Saikkonen
Meri Venesmaa
Mikko Leino
Jaakko Ilveskero
Juha Ahtola
Oleg Fedorov
Kimmo Kaskimies
Tuija Niemi
Arto Matilainen
Roni Laitinen
Sauli Nurmi
Nina Kujanpää
Jacquelin De Faveri
Reet Kolkkanen
Henry Kolkkanen
Kati Korkiakoski
Tero Lahti
Arttu Norja
Jake Pistokoski
Pietari Leppänen
Christer Kallio
Lasse Myllys
Mikko Iso-Oja
Giuseppe Pulvirenti
Dmitrii Tikhonov
Anna Elo
Tomasz Darmetko
Mark Owen
Marjo Kaplas
Sohvi Linja
Antonio Ramirez
Antti Hemilä
Antti Piironen
Tuomas Rajamäki
Erik Rosin
Sari Halhul
Markus Hippi
Nina Hänninen
José Velasco Pastor
Niko Lindholm
Eija Airas
Heikki Paasonen
pasi Nielikäinen
Miro Nurminen
Marko Mäe
Olli Pihjala
Pauliina Welling
Sofia Hovi
Maria Lääväri
Janika Lahtinen
Pekka Tuomi
Anniina Rantakaulio
Joonas Lehtonen
Kaisa Ojajärvi
Heidi Hartman
Leo Hannolainen
Emmi Parkkinen
Simon Liebe
Antti Lempinen
Enrika Uusitalo
Risto Uusitalo
Zahidul Bhuiyan
Mårten Mårtensson
Katja Imberg
Outi Lappalainen
Niina Marttila
Riitta-Leena Inki
Roy Karsh
Guido Zucca
Riccardo Gori
Antti Sipinen
Claudia Teikko
Kaija Olli
Maritta Meriluoto
Jaana Kuusinen
Vesa Kuivila
Carolina Törnqvist
Daniela Korkiakoski
Salla Nykänen
Tuomas Valmari
Eerika Isometsä
Santeri Kenttä
Hanne-Grete Christensen
Janne Virtala
Laura Isotalo
Ylva von Wright
Perttu Saarinen
Jenny Toivio
Rosa Vila
Frank Denoulet
Olavi Salo
Ari Luomi
Tarja Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Juuso Vuorenniemi
Markus Pekari
Laura Lammi
Jani Pitkäranta
Markus Korhonen
Iina Haikola
Inka-Meri Piilonen
Tarja Huikuri-Salo
Samu-Eetu Sillanpää
Ilkka Numminen
Jori Kemell
Mika Tasa
Anniina Venäläinen
Mikael Ingman
magnus Ingman
Lotta Majoniemi
Tero Hannula
Sara Soini
Markus Zohner
Nina Rosenkranz
Esa Koskelin
Andras Kretzer
Tommi Kuntola
Gabriele Marotta
Minna Fernelius
Jonna Kujala
Anna-Kaisa Eronen
Surinder Singh
Mika Nylander
Anu Lindholm
Sauli Painilainen
Irene Varila
Eeva Lauronen
Mika Kautonen
Maciej Czaja
Małgorzata Czaja
Laura Karonen
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Sanna Jochim
Mika Muhonen
Antti Hannula
Tomi Kotila
Juho Ellmén
Satu Ellmén
Tapio Sippola
Minja Nurminen
Johanna Siven
Karina Viholainen
Essi Pyöriäinen
Petri Miikkola
Jenna Haapamäki
Niklas Tallqvist
Camilla Selenius
Mats Selenius
Tiina Remes
Sami Uolamo
Ira Elena Hassinen
Sari Antikainen
Magdalena Sandell
Andrey Zhiltsov
Joel Pokkinen
Jaana Volanto
Gabor Acs
TAINA HAAPALA
Ulla Sahrakorpi
Riikka Saulamaa
György János Velkey
Tiina Kerminen
Petra Havana
Timo Kaljunen
Ahti Siponen
Marja Hagström
paavo laurila
Johanna Samposalo
Jenni Huovinen
Venkateswara Rao Sagineedu
Frida Henson
Salla Ryynänen
Wynona Grant
Silja Hormia
Jarkko Hakola
Teemu Taipale
Jari Nuotio
Hanna Koskinen
Lauri-Henrik Jalonen
Jenny Somero
Marko Laaksonen
Matias Komulainen
Mikael Laaksonen
Antje B. Hayn
Pia Leskinen
Susanna Holappa
Jenna Hietikko
Anni Kanto
Mari Rajaniemi
Teemu Villberg
Veli-Matti Mattila
Tarja Suhonen
Laura Laasonen
Sami Mahkonen
Antti Jaatsi
Tommi Teräsalo
Marko Teppo
Mia Muhonen
Hieu Cao
Hilda Laiho
Tapio Nurminen
Anke Sjaba
Ellinor Lück
Noora Kujala
Marianna Palola
Sanna Karlsson
Jenni Parkkinen
Elina Kuusniemi
Outi Tikanoja
Maare Liiv
Nimish Godbole
Jouni Söderlund
Jarkko Ansamaa
Jenni Manninen
Sami Hantula
Katja Mäki-Kantti
Jeff Kimber
Simon BOYLE
Glynis Boyle
Edith Kortekangas
Joachim Daetz
Satu Jokinen
Jenni Jokinen
Hertta Ramirez
Minna Hulkko
Fernando Trolia Slamic
Satu Miettinen
Hannu Laurila
Kseniya Rychkova
Kai Kosonen
Sakari Saukkonen
Petri Palmila
Anne Pennanen
Karl Stigler
Olivia Munson
Minna Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Sandya Gomes
Arif Hoque
Vili Jaakola
Jenni Ahosilta
Antti Venäläinen
Andrew Cresswell
Markku Hänninen
Lotta Lilja
Quyen To
Johanna Haapala
Tom Efrati
Kaisa Kero
Theodor Schneiter
Ulla Purmonen
Erika Strand
TANELI LALLUKKA
Ilkka Virtanen
Christopher Wilson
Pasi Hämäläinen
Katriina Sahala
Justina Zeng
chee beng Ng
Virpi Turunen
Minna Leppänen
Lotta Huhtamäki
Tuuli Teittinen
Pekka Pasanen
Pertti Laine
Niko Heikkinen
Tatu Virta
Juho Äikäs
Kirsi Mastomäki
Viktor Paulinen
Kari Paakkinen
Ronja Kortelainen
Lauri Vuorikkinen
Sanna Kilpinen
Heini Sinisalo
Frans Lehtovirta
Rasmus Saarnia
Elisa Lehto
Riku Pousi
Aleksandra Sohlman
Anna Rojková
Waldemar Blommendahl
Pauliina Lehtikangas
Jeffrey Parker
Julian Wehnert
Andrii Luzan
Hanna Multanen
Antti-Eemil Helin
Camilla Hongell
Tuulia Tanskanen
Gabriela Barco
Lauri Kurikka
Anni Savolainen
Anoop David
Ida Pellikka
Sami Kaunonen
Annukka Palvalin
Lilia Emaldynova
Maaret Finnilä
Tiia Nyyssönen
Andrii Pronenko
Olli Mäkinen
Elsa Ida Linnea Virolainen
Jonna Palkispää
Reinhard Schulte
Piia Pöyli
Rieke Schulte
Katri Kuusisto
Linda Vanni
Roman Borshch
Juuli Mikkonen
Heidi Ekholm
Meri-Tuuli Hallikainen
Sari Auvinen
Nina Pitkänen
Ines Guzman
Kimmo Tuuha
Emmi Haapasaari
Vilina Halonen
Essi Degerstedt
Timo Ahmakari
Tero Lindström
Tobias Lindberg
Niklas Laaksonen
Henna Böckerman
Iisa Kainulainen
Veera Välikangas
Joonas Häyhä
Salla Virén
Ville Reijonen
Juho Rauta
Petra Rautavuoma
Chiara Grieco
Monika Grieco
Henry Nganga
Kirsti Tiinanen
Susanna Malaska
Heiko Bonaventura Billhard Schulte
Arvo Nieminen
Kalle Pohls
Juha Kontturi
Meri-Tuulia Seppänen
Maria Ojanen
Were Oyomno
Jukka Heino
Jussi Malminen
Tomi Saarinen
Salla Rikkilä
Julia Venesmaa
Sini Lehtinen
Emma Vihervaara
Alexander Nystén
Simon Söderlund
Mika Nieminen
Vilma Nieminen
Ellie Whittaker
Kari Lehti
Ulla-Maija Somero
Outi Huotari
Rebecca Gary
William Stjernberg
Sari Fagerström
Miika Kuusisto
Laura Heikkilä
Ville Kemppi
Markus Torkkeli
Riikka Lindholm
Iris Vuori
Wilma Branders
Lauren Graham
Allan Crocker
Auli Pietarinen
Lucas Molin
Gabriella Molin
Susanna Rantala
Tarja Raivio
Nona Wallasvaara
Juuso Nikkanen
Tomas Nurminen
Oona Nurminen
Fredrik Kontinen
Tuomas Jaakola
Annette Jaakola
Henna Hiltunen
Otso Taari
Evgenia Juselius
Anna Toljamo
Eero Tiainen
Krista Kara
Hannamari Koivula
Arho Toikka
Eliisa Sutela
Jonni Veikkonen
Emma Paasimäki
Aino Haavisto
Mikko Sinisalo
Carmelo Coco
Oona Tuomi
Stéphanie Robinet
Armi Mourujärvi
Petteri Nyrhilä
Hanna Kuukka
Emilia Sivula
Loviisa Jokiranta
Jarkko Vuorikoski
Uladzimir Mandryk
Aliaksey Mandryk
Viivi Porola
Lauri Kortelainen
Julius Hurri
Heidi Perukangas
Heta Wathén
Pia Sjögren
Saara Smolander
Santeri Smolander
mamoud Sy
Holger Eckardt
Aleksi Somervaara
Tiina Saikko
Piia Pöyhönen
Roksana Antila
Noora Karlsson
Tiina Remes
Andrea Pepe
Samu Kaplas
Hanna Pajala
Olajide Arowofela
Manish Kumar
Andrew Walls
Kristine Savolainen
Keijo Mäkelä
Taru Mäkelä
Johanna Havula
Joonas Pakkanen
Bhabishya Gurung
Katja Rajaniemi
Jenni Kuitunen
Riina Hyyppä
Salla Sorsa
Arttu Elias Salonen
Ina Dent
Urho Kaipainen
Jenny Liukkonen
Ruediger Terasa
Harri Kiviniemi
Elina Lehtinen
Veikka Manninen
Nicoletta Björkman
Jonna Mäkelä
Pia Rantanen
Arto Kukkonen
Janne Koivisto
Saija Korpi Carlsson
Erno Nokio
Ellinor Österåker
Mikaela Tuominen
Qinlian Xu
Aki Laine
Victoria Davenport
Otto Savolainen
Anni Toppila
Janne Ketola
Anna Kyppö
Päivi Koivisto
Ari Pakarinen
Betsy Enkovaara
Lissu Halonen
Tom Hildén
Kai Kosonen
Ville Pesonen
Fredrik Rönnberg
Karri Uronen
Ilona Lemmens
SAKARI SUONTAKA
Caroline Bransden
Anna Vaccari
Mike Bransden
Richard Slater
Ayla Gaez
Lehikoinen Jenna
Miikka Ihalainen
Joonatan Anttila
Kimmo Hellgren
Henri Simula
Kalle Jääskeläinen
Jaana Volanto
Jussi Längman
Miikka Kilpeläinen
Irene Harjunpää
Jari Laakkonen
Bettina Eriksson
Samuel Muuronen
Assi Aalto
Erna Grönroos
Saila Karonen
Teemu Kunto
Freya Hägglund
Hannu Mäki
Frida Erikslund
Kimi Mikkonen
Eveliina Rautiainen
Hayley Lau
Sanna Reunanen
Mikael Myllymäki
Jenny Fröberg
Mikko Laakkonen
Amanda Partridge
Mikko Oksman
Katri Kortelainen
Topi Rönkä
Margherita De Benetti
Helena-Irmeli Pekkala
Suvi Pellikka
Jouni Kekkonen
Anna Knuck
Timo Nieminen
Mia Hassinen
Janne Hassinen
Joona Vikström
Maria Ekblad
Mikael Ekblad
Tommi Juntunen
Aaron Eklund
Tuukka Välimäki
Arttu Itänen
Jussi Vähäsalo
Johannes Salo
Janne Outinen
Jasmin Hirth
Milla Koistinen
Heidi Pikki
Lotta Poltto
Miikka Koistinen
Matilda Tiitinen
Anna Tapio
Juha Kuosmanen
Ollipekka Terävä
Heidi Ruotsalainen
Markus Hinkkanen
Henna Kiema
Anne-Sophie Kirstein
Hannelore Bruyninckx
Sara Soini
Kia Virta
shaun willox
Eetu Koskinen
Kalle Peltonen
Janne Lepola
Eemeli Vierimaa
Mikael Sten
Mika Holmberg
Mårten Mårtensson
Saara Pöyhönen
Heikki Kärkkäinen
Jere Sakara
Riikka Kuittinen
Christian Heller
Mingzhi Bäckström
Lina Arponen
Arto Heinonen
Mattia Panazzolo
Lisa Rebellato
Jouni Tuoriniemi
Samppa Lehtiniemi
Jari Kalliomäki
Saana Kalliomäki
Suru Piiparinen
Mikael Malinen
Topias Leppänen
Graham Horsman
Janne Teräväinen
Lasse Palmberg
Pontus Kihlman
Tage Lemström
Nikke Vilmi
Tony Åberg
Essi Koskelin
Petri Kekki
Anton Axberg
Niina Nieminen
Paul McNeillis
Isabella Inutile
Terri Menghini
Marcus Menghini
louise wiart
BOUVARD Chloé
Tomi Rajala
Tuomas Rajala
William Koehler
Niilo Partanen
Petri Kukkola
Emil Koskimäki
Tanja Mattila
Veera Petrova
Markus Mäkinen
Anna Ilonen
Päivi Reinikainen
Emma Lappalainen
Ronja Korhonen
Arja Hartikka
Jarmo Hartikka
Riitta Hartikka
Alma Rantavuori
Sohvi Silius
Dominique Petit
Mats Harald
Netta Saikkonen
Helen Juselius
Jessica Manngård
Andreas Höglund
Vilma Tuominen
Emilia Pettersson
Teemu Valminen
Hannamari Harju
Kimmo Akkanen
Nikos Heikkilä
Annika Iljina
Aleksandro Tigno
Maria Viitasaari
Kalle Heikkinen
Jan-Martin Nummensalo
Saku Koskinen
Elina Orre
Conner Mckissack
Xi Xiao
Chengyuan Fang
Toni Kujala
Dipak Rajaram Shinde
Martha Cecilia Largaespada Roque
Minna Arkko-Huumonen
Jari Mustonen
Henri Ojala
Rada Kyntäjä
Oskar Bjorklof
Roy Holmberg
Sami Hämäläinen
Mikko Hetemäki
Tomi Kiuru
Joonas Rouvinen
Haoyu Wei
Martti Koski
Elias Koski
Mikko Kemppinen
Jari Salonen
Antti Ilves
Henri Ilves
Sauli Tynkkynen
Iines Juntunen
Atte Seppänen
Matti Ilves
Pekka Niemistö
Tobias Eriksson
Matilda Roto
Samuel Haavisto
Anton Koskimäki
Johannes Roto
Tomi Kallio-Könnö
Jukka Viertiö
Aarno Hänninen
Joonas Karttunen
Neil Stewart
Juhana Koski
Markku Alén
Harshad Kale
Jonas Stenvall
Jukka Sirén
Sirpa Harju
Olli Isosalo
Sofia Vikfors
Malin Nysand
Jouni Herranen
Kasimir Heikkinen
Markus Mäkelä
Jasber Eriksson
Tuomas Lahti
Eliott Tallqvist
Virpi Hakanen
Kalle Hakanen
Isla Koskinen
Satu Haikarainen
Matti Kohonen
Eeva Kohonen
Danny Vargas
Iiris Alakärppä
Lari Verhelä
Elsa Sulkinoja
Lászlo Zakariás Kiss
Terhi Galvez
Sanna Lepistö
Tianran Li
Rosanna Hu
David He
Nai-Wen Kan
Yibo Zhang
Nian Wu
Masaki Takimoto
Aarne Aalto
Elina Aarva
Juhani Ahola
Ville Ala-Seppälä
Jonas Anthoni
Sari Antikainen
Mika Apell
Juan Camilo Avendano Diaz
Anna Belik
Miku Boström
Christophe Brutel
Linnea Böhme
Louise Chua
Alex Clark
Svetlana Dembitskaya
Sophie Dorn
Harri Elf
Benoit Espinola
Federico Fioravanti
Andreas Fjellstad
Jussi Forsström
Hanna Forsten
Roel Freriks
Thomas Gale
Keith Gatford
Belén González
Leo Graf
Tom Grahn
Tom Grahn
Claes Grägg
Tea Grönfors
Akash Gupta
Kaisa Haaparanta
Arttu Haavisto
Jessica Hagelberg
Sanna Haikonen
Philippe Hakulin
Heini Hankanen
Daniel Hannus
Oso Hautamo
Johanna Hedvik
Elina Heino
Ville Heino
Aki Heinonen
Jorma Hekkala
Marika Hellberg
Tiina Henriksson
Eino Herlevi
Sari Herranen
Minna Hirvonen
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Aki Hummasti
Kari Hämynen
Pasi Hämäläinen
Susann Härkönen
Iiro Ikäheimo
Nina Isokorpi
Abhijit Jakkannavar
Veijo Jokinen
Jip Jonkman
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Arto Kainulainen
Jukka Kanerva
Tommy Karlsson
Kirsi-Marja Kastemäki
Ruslan Kazantsev
Atte Keitaanranta
Petri Kekki
Sanna Ketola
Kostiantyn Khrameshkin
Matti Kiesilä
Jaana Kinnari
Miia Kinnunen
Joel Klemetti
Harri Koivisto
Iuliia Kokorieva
Esa Koli
Juha-Pekka Konttinen
Milka Koskipirtti
Timo Kuni
Olavi Kurunsaari
Tuomo Kurunsaari
Sami Kuusemaa
Markku Kyllönen
Jukka Kyyrö
Sissi Kähkönen
Merlis Kärson
Eveliina Laine
Tia Laipaik
Markku Laitinen
Jonathan Lawless
Sanna Lehto
Tuomas Lepola
Mari Leppämäki
Sari Lindén
Antti Loimalahti
Sandra Luhtaniemi
Antti Lukkari
Marko Malinen
Paula Malinen
Minna Manni
Pauliina Manninen
Tuomas Martikainen
Tomi Marttila
Ari Mattila
Elina Mattila
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
Markus Moilanen
Minna Mononen
Ulla Montonen
Valentina Mosina
Eveliina Mukala
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Maria Myyryläinen
Rauha Mäkilä
Nina Männistö
Teemu Männistö
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Claudio Nava
Mathieu Negrerie
Johanna Niemi
Joona Niemi
Elina Nikkanen
Marko Nissinen
Saarastiina Nurmela
Iida Nuutinen
Minna Nylander
simo ojala
Mirva Ojala
Satu Orava
Markku Orispää
Tommi Paavilainen
Jan Pakarinen
Lilian Pallas
Jari Palo
Marta Paricio Montesinos
Toni Pasanen
Niko Pastinen
Marko Pekkanen
Timo Pelttari
Nina Poppius
Kirsi Pystynen
Janni Pääkkönen
Kari Pöntinen
Mervi Rahko
Pinja Rajakari
Søren Berg Rasmussen
Merja Rautiainen
Petteri Rehumäki
FAGER REIJA
José Alberto Rey López
Sanna Risikko
Reeta Rissanen
Reeta Ruija-Kärki
Eeki Ruponen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Taina Rytkönen
Richard Sahrakorpi
Tiia Sahrakorpi
Isto Salakoski
Minna Salorinne
Sampo Salovesi
Emma Salusjärvi
Kaveri Saminathan
Satu Savolainen
Erik Sedat
Hans Seidel
Marjo Seliö
Jukka Seppänen
Aleksandr Shevelev
Frédéric Sihvola
Virve Sihvola
ANDRES SIIM
Marika Silvikko
Snehadri Sinha
Sanni Sinisalo
Andrew Smith
Mareena Soininen
Ronja Sonninen
Nora Steiner-Forsberg
Juha Stenberg
Minna Stern
Satu