Helsinki Half Marathon 2023

10.6.2023 08:15

Helsinki Half Marathon 2023 will be run 10.6.2023.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 1.9.2022 02:00
32,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (436)

Mika Bergman
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Markku Hyvönen
Kimmo Rautio
Sara Kaistinen
Frans Karkkimaa
Marko Kyllönen
Merja Sinkkonen
Juha Degerlund
Asko Arkoma
Laura Meller
Maya Poutala
Hanna Oittila
Laura Hannila
Minea Mäkelä
Antero Kasurinen
Tamila Vlasova
Markku Kyllönen
Tomas Nezadal
Mia Numminen
Jorma Väkiparta
Pasi Savolainen
Jeremias Tilander
Mari Miettinen
Santeri Turunen
Linus Olofsson
Riikka Porvali
Janne Korhonen
Birgit Simell
steve Bodman
Harri Lämsä
Marios Kerkemezos
Tommi Tarkiainen
Gerli Tara
Terje Kraavi
Pekka Vartiainen
Jenny Engström
Lauri Mehtonen
Bernie Siu
Tiina Snellman
Mika Penttilä
Jassu Laivuori
Pekka Vuori
Laura Nissinen
Petteri Mikander
Hanna-Mari Uuksulainen
Pertti Jäppinen
Heljä Muinonen
Jarmo Hillebrand
Paavo Ilveskero
Ville Lahtinen
Kati Hakala
Antti Partinen
Rauli Arjatsalo
Tuomas Seidel
Stephan Klatt-Lafitte
Kaisu Saarela
Juha Saarela
Jari Suuronen
Katja Immonen
Tommi Saikkonen
Meri Venesmaa
Mikko Leino
Jaakko Ilveskero
Juha Ahtola
Oleg Fedorov
Kimmo Kaskimies
Tuija Niemi
Arto Matilainen
Roni Laitinen
Sauli Nurmi
Nina Kujanpää
Jacquelin De Faveri
Reet Kolkkanen
Henry Kolkkanen
Kati Korkiakoski
Tero Lahti
Arttu Norja
Jake Pistokoski
Pietari Leppänen
Christer Kallio
Lasse Myllys
Mikko Iso-Oja
Giuseppe Pulvirenti
Dmitrii Tikhonov
Anna Elo
Tomasz Darmetko
Mark Owen
Marjo Kaplas
Sohvi Linja
Antonio Ramirez
Antti Hemilä
Antti Piironen
Tuomas Rajamäki
Erik Rosin
Sari Halhul
Markus Hippi
Nina Hänninen
José Velasco Pastor
Niko Lindholm
Eija Airas
Heikki Paasonen
pasi Nielikäinen
Miro Nurminen
Marko Mäe
Olli Pihjala
Pauliina Welling
Sofia Hovi
Maria Lääväri
Janika Lahtinen
Pekka Tuomi
Anniina Rantakaulio
Joonas Lehtonen
Kaisa Ojajärvi
Heidi Hartman
Leo Hannolainen
Emmi Parkkinen
Simon Liebe
Antti Lempinen
Enrika Uusitalo
Risto Uusitalo
Zahidul Bhuiyan
Mikko Kotiranta
Mårten Mårtensson
Katja Imberg
Outi Lappalainen
Niina Marttila
Riitta-Leena Inki
Roy Karsh
Guido Zucca
Riccardo Gori
Karina Viholainen
Antti Sipinen
Claudia Teikko
Kaija Olli
Maritta Meriluoto
Jaana Kuusinen
Vesa Kuivila
Carolina Törnqvist
Daniela Korkiakoski
Salla Nykänen
Tuomas Valmari
Eerika Isometsä
Santeri Kenttä
Hanne-Grete Christensen
Janne Virtala
Laura Isotalo
Ylva von Wright
Perttu Saarinen
Jenny Toivio
Rosa Vila
Frank Denoulet
Olavi Salo
Ari Luomi
Tarja Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Juuso Vuorenniemi
Markus Pekari
Laura Lammi
Jani Pitkäranta
Markus Korhonen
Iina Haikola
Inka-Meri Piilonen
Tarja Huikuri-Salo
Samu-Eetu Sillanpää
Ilkka Numminen
Jori Kemell
Mika Tasa
Anniina Venäläinen
Mikael Ingman
magnus Ingman
Lotta Majoniemi
Tero Hannula
Sara Soini
Markus Zohner
Nina Rosenkranz
Esa Koskelin
Andras Kretzer
Tommi Kuntola
Gabriele Marotta
Minna Fernelius
Jonna Kujala
Anna-Kaisa Eronen
Surinder Singh
Mika Nylander
Anu Lindholm
Sauli Painilainen
Irene Varila
Eeva Lauronen
Mika Kautonen
Maciej Czaja
Małgorzata Czaja
Laura Karonen
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Sanna Jochim
Mika Muhonen
Antti Hannula
Tomi Kotila
Juho Ellmén
Satu Ellmén
Tapio Sippola
Minja Nurminen
Johanna Siven
Karina Viholainen
Essi Pyöriäinen
Petri Miikkola
Jenna Haapamäki
Niklas Tallqvist
Camilla Selenius
Mats Selenius
Tiina Remes
Sami Uolamo
Ira Elena Hassinen
Sari Antikainen
Magdalena Sandell
Andrey Zhiltsov
Joel Pokkinen
Jaana Volanto
Gabor Acs
TAINA HAAPALA
Ulla Sahrakorpi
Riikka Saulamaa
György János Velkey
Tiina Kerminen
Petra Havana
Timo Kaljunen
Ahti Siponen
Marja Hagström
paavo laurila
Johanna Samposalo
Ines Guzman
Jenni Huovinen
Venkateswara Rao Sagineedu
Frida Henson
Salla Ryynänen
Wynona Grant
Silja Hormia
Jarkko Hakola
Teemu Taipale
Jari Nuotio
Hanna Koskinen
Lauri-Henrik Jalonen
Jenny Somero
Marko Laaksonen
Matias Komulainen
Mikael Laaksonen
Antje B. Hayn
Pia Leskinen
Susanna Holappa
Jenna Hietikko
Anni Kanto
Mari Rajaniemi
Teemu Villberg
Veli-Matti Mattila
Tarja Suhonen
Laura Laasonen
Sami Mahkonen
Antti Jaatsi
Tommi Teräsalo
Marko Teppo
Mia Muhonen
Hieu Cao
Hilda Laiho
Tapio Nurminen
Anke Sjaba
Ellinor Lück
Noora Kujala
Marianna Palola
Sanna Karlsson
Jenni Parkkinen
Elina Kuusniemi
Outi Tikanoja
Maare Liiv
Nimish Godbole
Jouni Söderlund
Jarkko Ansamaa
Jenni Manninen
Sami Hantula
Katja Mäki-Kantti
Jeff Kimber
Simon BOYLE
Glynis Boyle
Edith Kortekangas
Joachim Daetz
Satu Jokinen
Jenni Jokinen
Hertta Ramirez
Minna Hulkko
Fernando Trolia Slamic
Satu Miettinen
Hannu Laurila
Kseniya Rychkova
Kai Kosonen
Sakari Saukkonen
Petri Palmila
Anne Pennanen
Karl Stigler
Olivia Munson
Minna Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Sandya Gomes
Arif Hoque
Vili Jaakola
Jenni Ahosilta
Antti Venäläinen
Andrew Cresswell
Markku Hänninen
Lotta Lilja
Quyen To
Johanna Haapala
Tom Efrati
Kaisa Kero
Theodor Schneiter
Ulla Purmonen
Erika Strand
TANELI LALLUKKA
Ilkka Virtanen
Christopher Wilson
Pasi Hämäläinen
Katriina Sahala
Justina Zeng
chee beng Ng
Virpi Turunen
Minna Leppänen
Lotta Huhtamäki
Tuuli Teittinen
Pekka Pasanen
Pertti Laine
Niko Heikkinen
Tatu Virta
Juho Äikäs
Kirsi Mastomäki
Viktor Paulinen
Kari Paakkinen
Ronja Kortelainen
Lauri Vuorikkinen
Sanna Kilpinen
Heini Sinisalo
Frans Lehtovirta
Rasmus Saarnia
Elisa Lehto
Riku Pousi
Aleksandra Sohlman
Anna Rojková
Waldemar Blommendahl
Pauliina Lehtikangas
Jeffrey Parker
Julian Wehnert
Andrii Luzan
Hanna Multanen
Antti-Eemil Helin
Camilla Hongell
Tuulia Tanskanen

81 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

10.6.2023 08:15

Ends:  

10.6.2023 12:00

Add event to your calendar

Event location

Karamzininranta
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi