Helsinki Marathon 2021

21.8.2021 08:30

Helsinki Marathon 2021 juostaan 21.8.2021.

Maratonin ilmoittautumismaksuun sisältyy tapahtuman t-paita. 10 km:lle, 1/2-maratonille ja maratonviestiin ilmoittautuvat voivat ostaa paidan hintaan 12 € ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.10.2020 02:00
25,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.10.2020 02:00
28,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 2020 -ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.10.2020 02:00
43,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 7.10.2020 02:00
85,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (617)

Mika Bergman
Petri Tuominen
Antti Vähä-Sipilä
Kalle Elo
Matthew Whattam
Satu Matero
Marko Kahilainen
Sami Stedt
Sari Markkanen
Niklas Tallqvist
Emmi Kupari
Antti Toivanen
Riikka Karhu
Aarni Korhonen
Kimmo Rautio
Nikhil Sharma
Kai Lahtinen
Nicola Whattam
Hannu Mäkinen
John Cottam
Mikko Honkasalo
Annamari Heimonen
Tiina Henriksson
Hannamari Koivula
Jussi Sparre
Eija Sparre
Suvi Liimatainen
Saila Vihtari
Terhi Aunila
Elina Leppihalme
Tommi Tarkiainen
Sanni Sinisalo
Marika Hellberg
Joonatan Ala-Mello
Krista Igbarria
Tuuli Hämäläinen
Veera Niskanen
Peter Friis
Arja Härmä
Teemu Martikainen
Joanna Scott
Noora Koskenniemi
Oscar Rahtu
Aija Lehtinen
Ann-Sofie Långvik
Hanne-Grete Christensen
Minna Salorinne
Harri Elf
Üllar Kaljumäe
Sirje Kaljumäe
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Harri Holma
Markku Laitinen
Sanna Heikkilä
Veera Välikangas
Jaakko Heikkilä
Nina Kujanpää
Matti Risikko
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jussi Kovalainen
Minna Mononen
Anssi Virtanen
Seela Pykäläinen
Terhi Kiiskinen
Satu Orava
Esko Orava
Nina Isokorpi
Esa Härkönen
Mikko Kotiranta
Lesley Kiernan
Anniina Salminen
Inari Taskila
Tuija Niemi
Artturi Jokelainen
Marko Mäkelä
Santeri Pulkkinen
Fanny Mustalahti
Anna-Sofia Nicol
Vera Vänskä
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Santeri Hämäläinen
Jose Antonio Velasco Pastor
Jari Annaniemi
Elina Ravattinen
Jaakko Keltto
Julia Vesala
pekka tiihonen
Kimmo Kääriäinen
Ruslan Kazantsev
David Cifuentes
Magnus Forsgård
Patrik Flink
Pirita Turtola
Tina Pienkuukka
Joakim Berghäll
Pasi Hämäläinen
Jussi Omaheimo
Raphaëlle Reggio
Sannamari Räty
Juhani Räty
Lauri Heinonen
Satu Jokinen
Hamda Alapelto
Joshua Clarke
Juha Korhonen
Saija Glader
Elin Eriksen
Iliana Nisimova
Marja Ahonen
Panu Henriksson
Eugene Cherneta
Tuhidul Murad
Tiina Sorsimo
Hernan Ponce de Leon
Tomi Juvonen
Liina Tuul
Kai Erlund
Heikki Penttilä
Kariliis Tuovinen
ADRIAN GAUNA
Antti Saarikallio
Heidi Kekkonen
Roxana Nagy
Przemyslaw Janecki
Veli-Matti Päkkilä
Venkateswara Rao Sagineedu
Otto Tiainen
Marcus Nikander
Sari Nuotio
Jenna Leppelmeier
Viktoriia Petrova
Vesa-Matti Heikkuri
Gilles Defours
Petri Maaninen
Svetlana Valgina
Tatiana Dobrinskaia
Roman SHEVCHENKO
Erik Sedat
Matti Marttala
GEOFF O'GRADY
Jacqueline Joseph
Olli Seppänen
Igors Vucans
Henrik Fröberg
Pia Hjerppe
Joanna Cieslak
Petri Leppänen
Mikael Kylmämaa
Axel Nordman
Aki Härkönen
Bhabishya Gurung
ekaterina doudanova
DALIA Greiciene
Kaire Kullas
Paal Thunæs
Andrine Hestad
Tarja Stålberg
Ilkka Sirniö
Mikko Savolainen
Jonas Ingves
Annina Holmberg
Kenny Ross
Andrea Wagner
Christel Lehtinen
Minna Juvonen
Tommi Lindroos
Jenny Somero
Juan camilo Franco Bernal
Riikka Hokkanen
Miikka Vento
Mikael Wall
Jesse Turkulainen
Petra Varttinen
Dmitrii Lykov
Stijn Zanders
Christophe BLANDIN
Antoine GRELET
Niina Tonder
Arttu Kauhanen
Mari Hirvonen
Istvan Nagy
Mika Hirvonen
Carl Hallencreutz
Joel Tölli
Janne Taskinen
Anne Forsbacka
David Avellaneda
Sofia Karlsson
Kari Kuusisto
David Gray
JUAN JOSÉ MARTÍN ARAHAL
Alexander Morber
Aleksandr Ivanov
Claudio Nava
Klavdiia Bukina
Mario Cruz
Kari Pykäläinen
Julius Poskiparta
Joni Kalliomäki
Olli Kiiskinen
Olga Ivanova
Elisa Horsma
Xin Wang
Emmi Maunuksela
Jani Huotari
Mia Huotari
Dmytro Paliy
WEN HSIANG SHIH
Otto Ahoniemi
Mika Palmu
Sofia Huotilainen
Petra Mikkolainen
Dennis Borgström
denisa surdu
Jari Nuotio
Sebastian Dahlström
Hanna Ikonen
Markku Hyvönen
OLIVIERO VIRGILIO
Eriikka Harjula
Christine Tunkel
Judith Fialek
Simo Mäkinen
Suvi Erlund
Joona Laine
Santeri Mulari
Jarkko Ansamaa
Aleksandr Radchenko
Olesia Kullberg
Camilla Eestilä
Joonas Heiskanen
Timo Suonsyrjä
Petri Tuominen
Hermann Alatalo
Seppo Hölttä
Grzegorz Krawczyk
Ann-Sofie Shevlane
Susanna Jansson
Anna Hanttu
Arto Jääskeläinen
Roshan Cherian John
Minna Kouva
Anni Kanto
Iben Nielsen
Esko Eckan Böhm
Minna Äikäs
Eija Böhm
Petri Mononen
Andrei Uksov
Tanja Suhonen
Mikaela Kokko
Harold Gordillo
Katerina Kairo
Philippe Hakulin
Teemu Hurtta
Eleni Dragona
John Moore
Mika Penttilä
Kirsi Metsävainio
Iris Rasenberg
Juri Hämäläinen
Anton Simovaara
Madelon Bakker
Tijmen van Paasen
Aino Laitila
Raivo Luht
Pekka Rautio
Marelice Aminde Fonya
Milla Kuismanen
Minna Lahtinen
Kalle Mäkinen
Eeva Kortesoja
Roope Kuitunen
Janika Markkanen
Sauli Karttunen
Topi Marttila
Valter Rutanen
Jari Aho
Huong Thai
Anne Ylinen
Michal Guspiel
Lingzi zhao
Karen Kellerer-Meister
Heli Selkee
Marjo Kaipainen-Vilppula
Tapani Nieminen
Magnus Lönn
Mirja Femic
Milan Femic
Maria Partanen
Axel Krapf
Kalevi Kurkijärvi
Christian Ekblom
Eino Herlevi
Miia Moilanen
Samuli Lehmusvainio
Roni Koskinen
Natalya Ivanova
Mirjam Nybacka
Maiju Tuomainen
Nina Myhrberg
Eduardo Lopez
Ulla Purmonen
Sohvi Linja
Timo 'KANE' Niskanen
Reijo Naalisvaara
Antti Tornberg
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Elli Vainio-Mattila
Kari Hämynen
Jenni Harala
Katri Ekebom
Amanda Snellman
Liudmila Tolkach
Petri Joutsi
Aleksi Mallea
Nina Skinnari
Aleksei Kumpulainen
Jani Hirvonen
Juha Palenius
Kerttu Syreeni
Anna Mäki-Jokela
Henrik Lindén
Julia Venesmaa
Jukka-Pekka Hassinen
Elise Lemaire
Heikki Hartikainen
Agron Maralija
Päivi Laurila
Einari Junter
Jenni Lampi
Päivi Lampi
Anna Lampi
Merja Reunanen
Kauko Harteva
Erkki Keskinen
Pasi Kujala
Toni Ohra-aho
Birgit Ohra-aho
Esa Koli
Asser Seppä
Michel Schmidt
Simo Eerikäinen
Harry Suhonen
Olli Pihjala
Katharina Beck
Meira-Pia Lohiluoma
Maxx Maaskola
Lotta Edis
Satu Vuorela
Peter Högström
Natalia Angelika Brulinska
Miro Nurminen
Miro Nurminen
Anna Heijbel
Ida-Kaisa Isoviita
Ritva Rajakallio
Leea Parhiala
Akram Karhu
Thomaz Nordh
Panu Räty
Ulf Friberg
Kari Pöntinen
Teemu Huusko
Laura Lindh
Ville Lahtinen
Essi Hyvönen
Mika Metsojoki
Toni Pasanen
Awa Ahmed
Sauli Nurmi
Kristiina Kahila
Toni Kahila
Julius Riikonen
Mattias Widmark
Kari Viljakainen
Pontus Londen
Vasilii Sverchkov
Daria Zhuravleva
Hanna-Maria Habes
Petri Holopainen
Masi Kallio
Tuuli Lagerroos
Linda Löfbacka-Skog
Kurt Leuschel
Jan Bremer
Aamu Leikola
Pippi Hongell-Nyman
Joona Pekkala
Mischa Moss
Niko Korte
Janica Söderlund
Max Pekkala
Fernando Trolia Slamic
Eija Uusi-Esko
Tapio Keskitalo
Taina Rytkönen
Marianne Lindman
Ekaterina Meriläinen
Osmo Tuomisto
Vesa Kuivila
Amin Alizadeh
Petri Malmi
Anna Goeva
Tuomas Lepola
Anton Varho
Markus Räikkönen
Tommi Pyykkö
Pia Perttula
Tarik Nasretdin
Kristian Tuomilehto
Anni Poikola
Paula Perttula
Jaana Miettinen
Timo Herrala
Nicole Mills
Gunnar Hilen
Si Nguyen Ky
Erkko Korhonen
Juuso Isoherranen
Ritva Rajakallio
Riitta Pölönen
Keeley Wicks
Polina Sholeninova
Pihla Mattila
Kari Tikkala
Simo Ojala
Niklas Kråknäs
Michela Söderström
martine gevaert
Kimmo Oinas
herman van vracem
Jarkko Ala-Nisula
Jani Kaunisto
Christian Pestat
Lashley Austria
Sanna Pyörälä
Suvi Pyörälä
Heikki Hartikainen
Peter Hoffman
Iidamiia Kärkelä
Dimas Lizardo
Su Lin
Anu Raahenmaa
Pekka Väisänen
Boris Sheliapin
Mònica Muñoz Thuile
Joan Lázaro Sogués
Fernando Huerta
Fernando Huerta
Markus Mård
Ingmar Snellman
Robin Snellman
Jennie Klemets
Robert Häggman
Denis Snellman
Ralf Snellman
Tommi Mård
Juha-Pekka Konttinen
O'Neil Wright
James O’Neill
Annika Kopra
Elina Palin
Vjaceslavs Sarkels
Otto Lasma
Matthew Brooks Fleet
Saara Heikkilä
Markus Pokkinen
Katriina Raine
Arttu Kauhanen
Päivi Niemelä
Sanna Reunanen
Timo Hasanen
Nikolai Skobelev
Marina Skobeleva
Stefan Stuffer
Anne Tammimäki
Hanna Keskinen
Jarno Virta
Heikki Penttilä
Matti Kleemola
Johanna Kleemola
Ville Sarviaho
Hannu Seppälä
Pentti Rantanen
Anneli Peegel
Santeri Martiskainen
Igor Vasilev
Pertti Nurmi
Heli Fox
Alexander Bryan
Mari Kukkonen
Lieke Rongen
Stella Suvanto
Marek Atonen
Mario Atonen
Polina Berejkova
Elina Peltola
Narendra Koju
Kaisa Sormunen
Rasmus Stoltzenberg
Peter Blomster
Jeanne Barrett
Gerard Rongen
Julius Sarkapalo
Andrey Averkin
manish pakhrin
Henny Rongen
Eeva Harjula
Mika Lejonqvist
Anette Ingman
Jessica Hölttä
Laura Takala
ANDRES JESUS MARTINEZ MORENO
Gabor Kovacs
Vivi Ahtiainen
Laura Ylikoski
Elias Chowdhury
Elias Chowdhury
Elias Chowdhury
Khalid Koula
Anniina Hjelt
Anna Eriksson
Joel Pyykkönen
DMITRII ANTONOV

90 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

21.8.2021 08:30

Päättyy:  

21.8.2021 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Meripuisto
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi