Helsinki Marathon 2021

21.8.2021 08:30

Helsinki Marathon 2021 will be run 21.8.2021.

Registration fee for marathon includes event t-shirt. 10k, 1/2-marathon and marathon relay runners may buy shirt for 12 € in the registration form.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please read the instructions here or contact info@helsinkimarathon.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Helsinki Marathon 10k - registration

Enter coupon code
Sale ends 1.6.2021 02:00
37,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon 21,1k - registration

Enter coupon code
Sale ends 1.6.2021 02:00
50,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon 2021 -ilmoittautuminen

Enter coupon code
Sale ends 1.6.2021 02:00
69,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon marathon relay - registration

Enter coupon code
Sale ends 1.6.2021 02:00
135,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Sale ends 1.8.2021 02:00
12,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (1697)

Mika Bergman
Petri Tuominen
Antti Vähä-Sipilä
Kalle Elo
Matthew Whattam
Satu Matero
Marko Kahilainen
Sami Stedt
Sari Markkanen
Niklas Tallqvist
Emmi Kupari
Antti Toivanen
Riikka Karhu
Aarni Korhonen
Kimmo Rautio
Nikhil Sharma
Kai Lahtinen
Nicola Whattam
Hannu Mäkinen
John Cottam
Mikko Honkasalo
Annamari Heimonen
Hannamari Koivula
Jussi Sparre
Eija Sparre
Suvi Liimatainen
Saila Vihtari
Terhi Aunila
Elina Leppihalme
Tommi Tarkiainen
Sanni Sinisalo
Marika Hellberg
Joonatan Ala-Mello
Krista Igbarria
Tuuli Hämäläinen
Veera Niskanen
Peter Friis
Arja Härmä
Teemu Martikainen
Joanna Scott
Noora Koskenniemi
Oscar Rahtu
Aija Lehtinen
Ann-Sofie Långvik
Hanne-Grete Christensen
Minna Salorinne
Harri Elf
Sirje Kaljumäe
Üllar Kaljumäe
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Harri Holma
Markku Laitinen
Veera Välikangas
Sanna Heikkilä
Jaakko Heikkilä
Matti Risikko
Nina Kujanpää
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Minna Mononen
Anssi Virtanen
Seela Pykäläinen
Terhi Kiiskinen
Satu Orava
Esko Orava
Nina Isokorpi
Esa Härkönen
Mikko Kotiranta
Lesley Kiernan
Anniina Salminen
Inari Taskila
Tuija Niemi
Artturi Jokelainen
Marko Mäkelä
Santeri Pulkkinen
Fanny Mustalahti
Anna-Sofia Nicol
Vera Vänskä
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Santeri Hämäläinen
Jose Antonio Velasco Pastor
Jari Annaniemi
Elina Ravattinen
Jaakko Keltto
Julia Vesala
pekka tiihonen
Kimmo Kääriäinen
Ruslan Kazantsev
David Cifuentes
Magnus Forsgård
Patrik Flink
Pirita Turtola
Tina Pienkuukka
Joakim Berghäll
Jussi Omaheimo
Raphaëlle Reggio
Sannamari Räty
Juhani Räty
Lauri Heinonen
Satu Jokinen
Hamda Alapelto
Joshua Clarke
Juha Korhonen
Saija Glader
Elin Eriksen
Iliana Nisimova
Marja Ahonen
Panu Henriksson
Eugene Cherneta
Tuhidul Murad
Tiina Sorsimo
Hernan Ponce de Leon
Tomi Juvonen
Liina Tuul
Kai Erlund
Heikki Penttilä
Kariliis Tuovinen
ADRIAN GAUNA
Antti Saarikallio
Heidi Kekkonen
Roxana Nagy
Przemyslaw Janecki
Veli-Matti Päkkilä
Venkateswara Rao Sagineedu
Otto Tiainen
Marcus Nikander
Sari Nuotio
Jenna Leppelmeier
Viktoriia Petrova
Vesa-Matti Heikkuri
Gilles Defours
Petri Maaninen
Svetlana Valgina
Tatiana Dobrinskaia
Roman SHEVCHENKO
Erik Sedat
Matti Marttala
GEOFF O'GRADY
Jacqueline Joseph
Olli Seppänen
Igors Vucans
Henrik Fröberg
Pia Hjerppe
Joanna Cieslak
Petri Leppänen
Mikael Kylmämaa
Axel Nordman
Aki Härkönen
Bhabishya Gurung
ekaterina doudanova
DALIA Greiciene
Kaire Kullas
Andrine Hestad
Paal Thunæs
Andres Kaera
Tarja Stålberg
Ilkka Sirniö
Mikko Savolainen
Jonas Ingves
Annina Holmberg
Kenny Ross
Andrea Wagner
Christel Lehtinen
Minna Juvonen
Tommi Lindroos
Jenny Somero
Juan camilo Franco Bernal
Riikka Hokkanen
Miikka Vento
Jesse Turkulainen
Mikael Wall
Petra Varttinen
Dmitrii Lykov
Stijn Zanders
Christophe BLANDIN
Antoine GRELET
Niina Tonder
Arttu Kauhanen
Mari Hirvonen
Istvan Nagy
Mika Hirvonen
Carl Hallencreutz
Joel Tölli
Janne Taskinen
Anne Forsbacka
David Avellaneda
Sofia Karlsson
Kari Kuusisto
David Gray
JUAN JOSÉ MARTÍN ARAHAL
Alexander Morber
Aleksandr Ivanov
Claudio Nava
Klavdiia Bukina
Mario Cruz
Kari Pykäläinen
Julius Poskiparta
Joni Kalliomäki
Olga Ivanova
Elisa Horsma
Xin Wang
Emmi Maunuksela
Jani Huotari
Mia Huotari
Dmytro Paliy
WEN HSIANG SHIH
Otto Ahoniemi
Mika Palmu
Sofia Huotilainen
Petra Mikkolainen
Dennis Borgström
denisa surdu
Jari Nuotio
Sebastian Dahlström
Hanna Ikonen
Markku Hyvönen
OLIVIERO VIRGILIO
Eriikka Harjula
Christine Tunkel
Judith Fialek
Simo Mäkinen
Suvi Erlund
Joona Laine
Santeri Mulari
Jarkko Ansamaa
Aleksandr Radchenko
Olesia Kullberg
Camilla Eestilä
Joonas Heiskanen
Timo Suonsyrjä
Petri Tuominen
Hermann Alatalo
Seppo Hölttä
Grzegorz Krawczyk
Susanna Jansson
Anna Hanttu
Arto Jääskeläinen
Roshan Cherian John
Minna Kouva
Anni Kanto
Iben Nielsen
Esko Eckan Böhm
Minna Äikäs
Eija Böhm
Petri Mononen
Andrei Uksov
Tanja Suhonen
Mikaela Kokko
Harold Gordillo
Katerina Kairo
Philippe Hakulin
Teemu Hurtta
Eleni Dragona
John Moore
Mika Penttilä
Kirsi Metsävainio
Iris Rasenberg
Juri Hämäläinen
Anton Simovaara
Madelon Bakker
Tijmen van Paasen
Aino Laitila
Raivo Luht
Pekka Rautio
Marelice Aminde Fonya
Milla Kuismanen
Minna Lahtinen
Kalle Mäkinen
Eeva Kortesoja
Roope Kuitunen
Janika Markkanen
Sauli Karttunen
Topi Marttila
Valter Rutanen
Jari Aho
Huong Thai
Anne Ylinen
Michal Guspiel
Lingzi zhao
Karen Kellerer-Meister
Heli Selkee
Marjo Kaipainen-Vilppula
Tapani Nieminen
Magnus Lönn
Milan Femic
Mirja Femic
Maria Partanen
Axel Krapf
Kalevi Kurkijärvi
Christian Ekblom
Eino Herlevi
Miia Moilanen
Samuli Lehmusvainio
Roni Koskinen
Natalya Ivanova
Mirjam Nybacka
Maiju Tuomainen
Nina Myhrberg
Eduardo Lopez
Ulla Purmonen
Sohvi Linja
Reijo Naalisvaara
Antti Tornberg
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Elli Vainio-Mattila
Kari Hämynen
Jenni Harala
Katri Ekebom
Amanda Snellman
Liudmila Tolkach
Petri Joutsi
Aleksi Mallea
Nina Skinnari
Aleksei Kumpulainen
Jani Hirvonen
Juha Palenius
Kerttu Syreeni
Henrik Lindén
Julia Venesmaa
Jukka-Pekka Hassinen
Elise Lemaire
Heikki Hartikainen
Agron Maralija
Päivi Laurila
Einari Junter
Päivi Lampi
Anna Lampi
Jenni Lampi
Kauko Harteva
Merja Reunanen
Erkki Keskinen
Birgit Ohra-aho
Pasi Kujala
Toni Ohra-aho
Esa Koli
Asser Seppä
Michel Schmidt
Simo Eerikäinen
Anna Luukkonen
Juuso Luukkonen
Harry Suhonen
Olli Pihjala
Katharina Beck
Meira-Pia Lohiluoma
Maxx Maaskola
Lotta Edis
Satu Vuorela
Peter Högström
Natalia Angelika Brulinska
Miro Nurminen
Miro Nurminen
Anna Heijbel
Ida-Kaisa Isoviita
Ritva Rajakallio
Leea Parhiala
Akram Karhu
Thomaz Nordh
Panu Räty
Ulf Friberg
Kari Pöntinen
Teemu Huusko
Laura Lindh
Ville Lahtinen
Essi Hyvönen
Mika Metsojoki
Toni Pasanen
Awa Ahmed
Sauli Nurmi
Toni Kahila
Kristiina Kahila
Julius Riikonen
Mattias Widmark
Kari Viljakainen
Pontus Londen
Daria Zhuravleva
Vasilii Sverchkov
Hanna-Maria Habes
Petri Holopainen
Masi Kallio
Tuuli Lagerroos
Linda Löfbacka-Skog
Kurt Leuschel
Jan Bremer
Aamu Leikola
Pippi Hongell-Nyman
Joona Pekkala
Mischa Moss
Niko Korte
Janica Söderlund
Max Pekkala
Fernando Trolia Slamic
Eija Uusi-Esko
Tapio Keskitalo
Taina Rytkönen
Marianne Lindman
Ekaterina Meriläinen
Osmo Tuomisto
Vesa Kuivila
Amin Alizadeh
Petri Malmi
Anna Goeva
Tuomas Lepola
Anton Varho
Markus Räikkönen
Tommi Pyykkö
Pia Perttula
Tarik Nasretdin
Kristian Tuomilehto
Anni Poikola
Paula Perttula
Jaana Miettinen
Timo Herrala
Nicole Mills
Gunnar Hilen
Si Nguyen Ky
Erkko Korhonen
Juuso Isoherranen
Ritva Rajakallio
Riitta Pölönen
Polina Sholeninova
Pihla Mattila
Kari Tikkala
Simo Ojala
Michela Söderström
Niklas Kråknäs
martine gevaert
Kimmo Oinas
herman van vracem
Jarkko Ala-Nisula
Jani Kaunisto
Christian Pestat
Lashley Austria
Sanna Pyörälä
Suvi Pyörälä
Heikki Hartikainen
Peter Hoffman
Iidamiia Kärkelä
Dimas Lizardo
Su Lin
Anu Raahenmaa
Pekka Väisänen
Boris Sheliapin
Mònica Muñoz Thuile
Joan Lázaro Sogués
Fernando Huerta
Markus Mård
Ingmar Snellman
Robin Snellman
Jennie Klemets
Robert Häggman
Denis Snellman
Ralf Snellman
Tommi Mård
Juha-Pekka Konttinen
O'Neil Wright
James O’Neill
Annika Kopra
Elina Palin
Vjaceslavs Sarkels
Otto Lasma
Matthew Brooks Fleet
Saara Heikkilä
Markus Pokkinen
Katriina Raine
Arttu Kauhanen
Päivi Niemelä
Sanna Reunanen
Timo Hasanen
Marina Skobeleva
Nikolai Skobelev
Stefan Stuffer
Anne Tammimäki
Hanna Keskinen
Matti Kleemola
Johanna Kleemola
Ville Sarviaho
Hannu Seppälä
Pentti Rantanen
Jarno Virta
Heikki Penttilä
Anneli Peegel
Santeri Martiskainen
Igor Vasilev
Pertti Nurmi
Heli Fox
Alexander Bryan
Mari Kukkonen
Lieke Rongen
Stella Suvanto
Marek Atonen
Mario Atonen
Polina Berejkova
Elina Peltola
Narendra Koju
Kaisa Sormunen
Rasmus Stoltzenberg
Peter Blomster
Jeanne Barrett
Gerard Rongen
Julius Sarkapalo
Andrey Averkin
manish pakhrin
Henny Rongen
Eeva Harjula
Mika Lejonqvist
Anette Ingman
Jessica Hölttä
Laura Takala
ANDRES JESUS MARTINEZ MORENO
Gabor Kovacs
Vivi Ahtiainen
Laura Ylikoski
Elias Chowdhury
Elias Chowdhury
Elias Chowdhury
Khalid Koula
Anniina Hjelt
Anna Eriksson
Joel Pyykkönen
DMITRII ANTONOV
Kauppi Kujala
Tanja Kooij
Senja Sadakova
Niko Huuskonen
Markus Seikku
Walter Kousa
Tuija Niemi
Marjo Niinimäki
Diana Arnaudova
Anjum Shahzad
Andreas Hägg
Tomi-Valtteri Paavilainen
Niina Ahvenainen
Mika Koskinen
Tony Träskelin
Aleksi Saapunki
Thomas Börnich
Laura Virtanen
Anniina Heinisuo
Annamari Siekkinen
Stella Löfström
Risto Mäntylä
Niko Koponen
Frédéric Sihvola
Auri Söderqvist
Laura Jylkkä
Simon Smith
Tapio Saari
Cem Utkan
Kristofer Maripuu
Helina Liblik
Marjo Lukkarinen
Noora Pumpanen
Maarit Räisänen
Pirkko Lukkarinen
Ave Paju
Henri Mäkivirta
Antti Laakso
Mad sy
Santtu Moilanen
Karin Sallmén
Janne Laakkonen
Ira Malmberg
Sebastian Sandell
Christopher Kervinen
Erica Mäki-Ullakko
Juho Knuuttila
Tommi Airaksinen
Jussi Hietala
Markus Melander
Laura Sihvonen
Leona Sihvonen
Heidi Ekholm
Christin Lang
Aleksi Harkko
Hieu Cao
Kristina Frolova
Hanne Wiik
Anna Peltonen
Kristina Ekqvist
Milla Bäckman
Radheya Pala
Elena Kurttila
Tarja Anttila
Eedi Sepp
Ronja Sonninen
Antti Hyttinen
Juha Ruotsalainen
Markus Hinkkanen
Matleena Salminen
Pia Kylmäpuro
Jukka Niittykangas
Kalle Väänänen
Abdulkarim Pino Neri
Kari Valtonen
Soile Prusi
Michael Robertson
Jessica Vähämaa
Sofia Parkkola
Tuomas Wuoristo
Benny Snellman
Janina Enkvist Snellman
Joel Klemetti
Oskari Mikkola
Oscar Nyholm
Tobias Olenius
Ville Wallgren
Patrik Smidtslund
Jani Rintamäki
Antti Kaikkonen
Enni Naakka
Emma Lautala
Minni Takala
Lotta Lenkkeri
Olli Pihjala
Joni Rouvali
Antti Anttonen
Eetu Putkinen
Sini Jämsén
Jacob Vikström
Jenna Leminen
Fanni Vuori
Petri Joutsi
Sami Korhonen
Laura Mononen
Perttu Ervelius
Veli-Matti Puhakka
Kristel Markus
Sergii Danylchenko
Emma Kivinen
Emilia Lehtonen
Katri Laakso
Jarkko Ansamaa
Anni Lautala
Pasi Aaltonen
Riitta Heinonen
Veera Heinonen
Allan Maloi
Juuso Nikkanen
Sampsa Lehtorinta
Arto Nevala
Andreas Löfroos
Jouni Väisälä
Marko Pekkanen
Roosa Väisälä
Pasi Vehmala
Carsten Mallwitz
Metti Leppänen
Henna Lahtinen
Laura Lampi
Kaisa Tuominen
Jussi Vainio
Markus Nygård
Joni Yrjölä
Janne Peltola
Rafael Jonathan Camilo Vera Rodríguez
Maja Svenfelt
Pia Piirainen
Henna Huhtamella
Laura Kannelniemi
Petteri Hyppänen
Tommi Koivisto
Jose Oldemar Chaves Urbina
Ulla Nevalainen
Jake Pistokoski
Markus Gehrmann
NELE NORMAK
Laura Kuldkepp
Alex Moilanen
Riina Harik
Arthur Kekki
Christa Borgman
Bart Vermeulen
Mikko Törmälehto
Niina Tuppurainen
Filip Hård af Segerstad
Aleksanteri Kuosa
Iina Korkiakoski
Arja Kyttänen
Gulbahar Bal
Pauliina Hirvonen
Miia Kiviluoto
Susan Ball
Carolina Suni
Niko Haarala
Iisa Aaltonen
Stella Laine
Nuha Abuzaid
Lotta Laine
Jani Immonen
Ehtel Odras
Oleg Gorbatchev
Richard Bethell
Joona Oikarinen
Maturin Tchoumi
Ilppo Kaukola
Pia Sjögren
Veli-Matti Perttula
Anne Kemppi
Heikki Tanskanen
Mikko Vepsäläinen
Mikko Pousi
ANNAMARI VÄNSKÄ
Rose-Marie Dahlström
Suvi Peltomäki
Kaisa Castagna
Filippo Trainini
Diana Bartolo
Jose Morales
Janne Inkinen
Kaire Kornelt
Juha Määttänen
Siiri Helotie
Sennu Ylimys
Nia Renee Sullivan
Olli Tähtinen
miika korhonen
Tommy Sundholm
Niko Hepolampi
Sarah Ajlan
Jenni Manninen
Ida-Maria Bergman
Tomas Sundholm
Niina Uimonen
Essi Degerstedt
Maija Rytkönen
Tapio Laitinen
Katja Fuertes
Maria Abas
Vesa Huotarinen
Robert Bergholm
Tomi Isopoussu
Jussi-Pekka Partanen
Mio Mokki
Reetta-Julia Ojala
Suvi Tiainen
Kenta Watanabe
Thomas Barrault
Joel Jääskeläinen
Alina Lahtinen
Yusuf Guled
Iina Lohvansuu
Joonas Lehtovaara
Sara Tervakangas
Otto Lauer
Amnuaychai Poosri
Tanja Lehtomäki
Jesse Miettinen
Timo Pelttari
Johanna Toivanen
Timo Taussi
Riku Laiho
Altti Lindroos
Evelina Laaksonen
Markus Hirvola
Sara Huhtinen
Quyen To
Anne Kiiski
YUKI IINUMA
Diego Ruiz Pomares
Michael Ryan
Cordian Just
Aleksi Somervaara
Päivi Niittyvuopio
Samuli Kaivola
Nikola Grujic
Matti Teirikko
Petra Haapa-aro
Niko Hakulinen
Ari-Pekka Anttonen
Jari Teräsaho
Minna Nirkkonen
Suvi Tast
Marko Tast
Sami Kuntola
Samu Tanskanen
Anni Hartikainen
Jenni Huovinen
Niklas Ulfves
Šárka ALEŠOVÁ
Emanuel ALEŠ
Hanna Honkanen
Iiro Honkanen
Essi Koskinen
Wade Kariniemi
Aleksi Länkelä
Noora Hautala
Jouni Vatanen
Heini Vatanen
Jasmiina Vahvelainen
Lauri Kortelainen
Sonja Korpela
Ben Sharrock
Dominic Gardner
Alban Denieul
Sandesh Poudel
Petri Kovanen
Jenny Fröberg
Andreas Basdekis
Katri-Susan Kerttunen
Elina Valtonen
Amitav Chakraborty
Noora Hytönen
Samuel Eskola
Sakari Pöyhönen
Neftalem Yohannes
Ari Virtanen
Eliott Tallqvist
Janne Outinen
Alex Hadi
Morgan Muranyi
Harry Rason
Marcos Axel Pardo Santana
Tero Aunula
Grace Cotter
Tom Efrati
Esa Kotilainen
Tero Mäenpää
Heljä Muinonen
Christina Jäger
Jouko Katajamäki
Mari Vuolteenaho
Jyri Hämäläinen
Annika Ekström
Jarno Hartikainen
Søren Rasmussen
Nairi Azezian
Ari Hietala
Elias Herva
Andrew Fletcher
Martin Ferenc
Martina Ferencová
Elina Ussa
Jamie Balderston
Mikko Finnberg
Jonne Karanta
Lasse Paavola
Kirsi Holopainen
Susanna Nyholm
Tomi Immonen
Joonas Rauramo
Aleksandar Robeski
Toni Jaako
Jarmo Kautonen
Tommi Härkönen
Marjo Ylitalo
Teemu Karhunen
Ville Pesonen
Mikko Sell
Juha Vasama
Tyler Walton
Julia Nivala
Kirsi-Marja Kastemäki
Viivi Räsänen
Milja Harju
Miikka Paumo
Jari Tiilikka
Henry Aho
Mikko Tuononen
Panu Oikkonen
Carolina Herberts
Benjamin Hadaya
Polina Polusk
Sami Kyllönen
George Penny
Tom Parker
Andreas Michael
Hamza Aynashe
Huw Simpson
Lassi Kauttonen
Patrik Smulter
Mia Smulter
Samuli Viita
Tommi Hentonen
Olivia Mantila
Aleksi Heinonen
Miro Seittamo
Harrison White
Kaljo Hanni
RJ San Agustin
Isak Stenman
Markus Mäkelä
Veera Vähäsöyrinki
Milla Paakinaho
Saana Paakinaho
Anna Lohilahti
Minna Pekonen
Johanna Salo
Sissi Suikkanen
Anni Ilvesaro
Minttu Hyvönen
Iina Sylander
Päivi Lankosaari
Ella Niemi
Kirsi Salminen
Vesa Jaakola
Antti Mikkonen
Teemu Leinonen
Otto Machreich
Miklas Machreich
Tuomo Leinonen
Anna Lampenius
patrick parent
Kalle Hollmén
Tomas Leinonen
Juuso Häkämies
Jori Hylkinen
Hamza Aynashe
Amanda Angeria
Otto Ranta-Ojala
Iitu Salakka
Ilpo Viertola
Torsti Siren
Svetlana DEMBITSKAYA
Jenni Rokkanen
Johanna Saarteinen
Pasi Nopanen
Toni Gröndahl
Karl Engelvuori
Mikko Naakka
Tuukka Siltanen
Tom Grahn
Pavlo Malyshkin
Marcus Jakobsson
Tiina Remes
Sanna Vatjus
Veera Heikkilä
Leevi Vekka
Tapio Vekka
Karoliina Frank
Saana Viitanen
Milla Mikkola
Andrea Molnar
Tuuli Marenk
Satu Koskenpuro
santeri smolander
saara smolander
Paula Kiri
Mona Kurppa
Ella-Maria Kortelahti
Jenni Jokinen
Suvi Haveri
Jenna Näppi
Ary Amin
Michael Mathur
Tianran Li
Tiia Mars
Patrik Knutar
Mevenig Robert
Jenna Koskela
Emma Hiukka
Janne Hartikka
Christoffer Masar
Eemeli Purmonen
Markus Blomvall
Seyyed Fatemi
Suvi Baloch
Emma Anderssén
Viktor Pika
Anita Kumari
Heta Mäkinen
Lauri Kivelä
Maria Ruutuoksa
Kaisa Liimatainen
Anni Hämäläinen
Essi Lepistö
Veera Nikkilä
David He
Petri Uotinen
Raimo Uotinen
Mikael Hästö
Anna Mäkinen
Reeta Littow
Heidi Sofia Kirjonen
Juho-Pekka Nykänen
Ville Ruotsalainen
Christopher Phillips
Benoit Espinola
Milla Selkimäki
Sammeli Saari
Laura Hartikainen
Teija Vuorinen
Mikko Järvinen
Tuomas Harju
Iines Harju
Vladimir Vasilevski
Mikael Levander
Heidi Perukangas
Janne Vähäaho
FIONA MCKEAN
Kirsi Luhta
Andrew Cresswell
Kasper Koivula
Reetta Rautio
Juho Marttinen
Jonas Rintanen
Mai Huong Hoang
Joni Haataja
Katrin Kinnunen
ALICE KWAK
Craig Millard
Roosa Harju
IGOR MIKHAYLOV
Matilda Himmelroos
Mikael Liikanen
Iina Savolainen
Ellen Savolainen
Wilma Savolainen
Neea Savolainen
Ben Hoskin
Iida Helminen
Anton Bogatchenko
Mika Mäkelä
Hanna Ollila
Lauri Toivonen
Ronja Riikonen
Noora Koivisto
Joonatan Brandt
Juho Nisula
Miksuu Rigby
Olli Tiikkainen
Eve Laurent
Louis Laurent
Catherine Lacoste
Eemeli Saukkonen
Henry Shoma
Henry Shoma
René Zimmermann
Arttu Saarinen
Korppu Korpinen
Mikko Vehviläinen
Anni Nora
Maria Martens
Stéphane TASSONI
Oliver Nässi
Janita Yliruusi
Jonna Mäkelä
Juuso Jääskeläinen
Juha Luukkola
Aapo Oranen
Nelli Haapaniemi
Jussi Savolainen
Oksana Skorodihina
Mia Huhta-Keskinen
Tuomas Rajamäki
Anita Korhonen
Nina Malo
Tania Akter
Leea Parhiala
Tommy Ek
Pihla Hakala
Miko Lankinen
Kari Pennanen
Elina Saltio
Olli Jyrkkiö
Jonas Rautiainen
Lucas Sundman
Vera Sundman
Johan Roorda
Bart Van Sloten
Roope Reponen
Sami Nykänen
Akseli Nieminen
Pekka Kangas
Kai Mustalahti
Linda Aho
Eliise Vares
Henna-Leena Lindberg
Hanna Lindberg
Roland Preussner
Annina Preussner
Sebastian Preussner
Viivi Vainio
Alan Thompson
Joanne Muff
Alissa Virtanen
Rasmus Parkkonen
Milja Boström
Topias Tolonen
Vilma-Leena Pajamäki
Liisa Vasara
Matti Nissinen
Jussi Ernamo
Timo Tolonen
Neida Cabello - Nousiainen
Pilvi Pyykki-Kainulainen
Juuso Jussila
Joonas Paldanius
Fanny Sallinen
Teemu Vaara
Janika Markkanen
Jenni Laitila
Rebekka Holma
Zoran Marjanovic
Reea Vainio
Matleena Leinonen
Max Kähärä
Hermanni Haaparanta
Teijo Rajala
Maija Norvasto
Matilda Ulkuniemi
Alex Thomas
Anniina Kananen
Santeri Nisula
Mari Rupponen
Otto Kuvaja
Markus Kokkonen
Vera Tattari
Saleh Khan
Zaki Azedani
Adam Adam
Mikael Andersson
Hunderra Assefa
Minna Laine
Leon Schnabel
Mikael Reijonen
Jay Bhavsar
Juho Häme
Nora Koski
Bertta Lampela
Fiira-Lotta Rintanen
ROOPE KETO
Niko Lönnroos
Pihla Hekkala
Eetla Kantola
Aino Piiroinen
Olli Laesvirta
Ilona Haverinen
Ida Slöör
Olivia Landén
Matias Piittala
Elisa Salonen
Roosa Kyyrä
Annamari Varrio
Timo Berry
Ruut Berry
Ilona Toivonen
Peter Parviainen
Eduardo Valiente
Pierre Bratu
Laura Liikanen
Matti Kurvinen
Laura Mertsalmi
Sophia Rahimeh
Greta Lohi
Ville Larimo
Ella Kainulainen
Viola Valtonen
Sami Dahina
Tania de la Rosa
Jonas Pihlaja
Filip Bengs
Katja Hämäläinen
Harri Apell
Eeva Kallunki
Nea Lyytikäinen
Claudia Neiman
Tiina Helojärvi
Vilma Välimäki
Perttu Pitkänen
Sami Petäjäjärvi
Tom Jenvey
Zaki Azedani
Markus Nieminen
Jon Duran
Nayeli Carmona
Kevin Görgü
Henri Valtere
Josefine Nordling
Kristian Melander
Tiina Muona
Elias Peltola
Marja Holopainen
Ville Keskitapio
Tuomas Nummela
Kristina Pjatnova
Alexandra Lehtonen
Tommi Berg
Wilhelmina Tamminen
Milja Salo
Juho Mattila
Kristo Halme
Terttu Halonen
Anna Hyyppä
Mark Griffiths
Amanda Laakkonen
Kalevi Saarela
Anni Jaakkonen
Jaakko Haapala
Niklas Salonen
Leevi Holopainen
Henry Vierimaa
Veini Tiainen
Matías A Salo
Thiago Poles
Juuli Jokinen
Martha Cecilia Largaespada Roque
Tanja Osorio
Santiago Osorio
Leticia Poles
Laura Nissinen
Nikola Medarevic
Robin York
Sampo Kaunola
Anu Koutuaniemi
Jari Kesälä
Mohammed Al-Musawi
Anna Vierinen
Camilla Hollanti
Algimantas Krokas
Ville Fagerholm
Risto Luht
Miro Säkkinen
Matias Myntti
Thomas Schmid
Robin Meijer
Jenni Heinonen
Lotta Paloniemi
Kalle Hämäläinen
Aino Paloniemi
Reetta Hämäläinen
Inka Kalliokoski
Aliisa Seppänen
Iida Puttonen
Kaisu Tofferi
Rita Sippola
Arsenii Iudin
Graziano Gentili
Juha Hautala
Juuso Hautala
Iiro Hautala
Arif Tirto Aji
Hubert Odwrot
Włodziwierz Chwalisz
Mikael Lagerroos
Tingyang Li
Milla Koski
Matias Gaetz
Tuomas Suni
Artur Rataj
Heli Juutinen
Vilma Lappi
Juhani Lindh
Andrzej Bielecki
Patrik Kirjonen
Aleksandra Zgoda
Tomasz Zgoda
Santeri Jokinen
Fabiane Campos de Jesus
Fernando Oliveira Paes
Anu Rossi
Paavo Lempinen
elmeri kukkonen
Juha Malmberg
Laura Malmberg
Paula Malmberg
Silja Hell
Miikka Pelkonen
Heta Partanen
Annamari Heimonen
Staffan Småros
Tommi Soratie
Erica Hetherington
Daniel Rotko
Alex Morber
Tuomo Niemelä
JUN ZHANG
Suvi Tanriverdi
Richard Örn
Vitali Nalesnik
Ninni Mattila
Iida Laitinen
Ida Hemming
Eeva Aaltonen
Jarkko Partanen
Juhani Haaparanta
Vebjørn Kjerstad
Nathan Larson
Lars Hartemink
Fernanda Gomez Baumgartner
Brigitte Baumgartner
Ivan Bezzaborkin
Antti Ahtiainen
Sebastian von Alfthan
Silva Pelli
Tarja Kuusela
Janne Kuusela
Jonas Kuusela
Lari Peltonen
Aapo Klemetti
Zheng Li
Anton Kesäläinen
Lukasz Golec
Heidi Rinneheimo
Nea Katajamäki
Jesper Bange
Aku Nummi
Jarkko Pekki
Inka Kangas
Richard Örn
Gustaf Antman
Adrian Gray
Otto Koponen
Stefan Stuffer
ronja maunula
Kaarel Kraus
Simon Marin
Weenalene Montilla
Niina Koukkari
Tuomas Zacheus
Jan-Henrik Stecker
Mia Keinänen
Susanna Keski-Nisula
Kalle Paasonen
Tam Truong
Laura Corral Peltola
Harri Miettinen
JORGE ALEJANDRO VILLARROEL ORTEGA
Timo Kõlvald
Maria Ahlström
Flavia Bellesia
Sean Carr
Charles Cenci
Sandra Hallvar
Laura Lourenço de Sousa
john abbott
Antti Jääskeläinen
Mikaela Klemets
Ansa Ahola
Sampo Muukkonen
Niki Honkasalo
Moritz Fontboté Schmidt
Tuomas Rantsi
Leo Graf
Boris Stepanov
Natalia Stepanova
Elena Stepanova
Sergei Stepanov
Tommi Hakkarainen
Tomi Asikainen
Anssi Lehtonen
Harriet George
Wura Ajetunmobi
Kaius Vanajas
Maki Vanajas
Vilja Perttola
Luka Balac
Jonna Toikka
Wilma Branders
Man Yi Lee
Kari Lehti
QISHENG HE
Lina Macatiag
Vera Elopuro
Santeri Lahtinen
Linda Hyytiäinen
Man Yi Lee
Maija Tietäväinen
Aapo Niinikoski
Hilla Niinikoski
Emma Lassila
Boris Taliev
Maya Hippeläinen
Sorko Sandhanakrishnan
Leona Lindfors
Ellen Lindfors
Noelia Lindfors
Niina Mikkonen
Siiri Mustonen
Peppi Morottaja
Mimosa Savonen
Steve Hibbs
Mbacha Eric Mangeh
Heta Korpivaara
Alessandro Bruno
Lucas Chun
Eric Yang
Nea Palenius
Oona Palenius
Toni Janka
Elle Valtonen
Lauri Luhta
Kalle Ollonqvist
Niko Liukkonen
Malva Janka
Jesper Aaen
Rupesh Gaikwad
Ekaterina Frolova
Tiina Hämäläinen
Ulpu Tervashonka
Kenneth Eskman
Mikko Huittinen
Maximilian Rehn
Nadia D'Allura
Arinka Bongertman
Akamitl Quezada
Antti Virkkunen
Hermanni Mielonen
Anna-Liisa Ahola
Jonas Gruber
Jukka Laakkonen
Emil Kallio
Roosa Saarenmaa
Oscar Marín Cortés
Anni Juutilainen
Nita Toom
Manas Behra
Purnima Pal
Hanna Ahola
Mikko Syrjälä
Marko Pihlajamaa
Olli Sjöström
Ronja Sipiläinen
Marisa Kallioinen
Sami Liukkonen
Jon Saartia
Sisu Tarkki
Ukko Tarkki
jessica Qian
Karl Rönnholm
Leo Sederholm
Mikko Merilä
Nguyet Tran Minh
Van Nguyen Le
Nam Dinh Nguyen
Phuong Anh Le
Sujata Jadhav
Aarni Suvitie
Thom Keen
Carl-Wilhelm Björkendahl
Pinja Kulmalahti
Senja Kulmalahti
Ronja Kulmalahti
Alexandra Kulmalahti
Kévin Doré
Juri Guljajev
Sauli Mustonen
Richard Waldron

258 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

21.8.2021 08:30

Ends:  

21.8.2021 17:00

Add event to your calendar

Event location

Meripuisto
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi