Helsinki Marathon 2022

20.8.2022 08:30

Helsinki Marathon 2022 juostaan 20.8.2022.

Maratonin ilmoittautumismaksuun sisältyy tapahtuman t-paita. 10 km:lle, 1/2-maratonille ja maratonviestiin ilmoittautuvat voivat ostaa paidan hintaan 15 € ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 8.10.2021 02:00
28,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 8.10.2021 02:00
32,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 2021 -ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 8.10.2021 02:00
44,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 8.10.2021 02:00
85,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (467)

Satu Ikonen
John Cottam
Tino Kokko
Hanna Wickström-Kokko
Santeri Metsola
Roxana Sadvokassova
Kai Lahtinen
Veera Niskanen
Päivi Päätalo
Ulises Aguilar
Ville Lahtinen
Tuomas Rantsi
Tarja Stålberg
Hanna Pelkonen
Teemu Laaksonen
Tony Träskelin
Minnamaissi Limnell
Antti Vähä-Sipilä
Arto Jääskeläinen
Ben Levin Bauschke
Saki Manninen
Tommi Pyykkö
Riina Mikkonen
Hermann Alatalo
Sirje Kaljumäe
Üllar Kaljumäe
Heli Westerberg
Henrik Westerberg
Tommi Berg
Heikki Paasonen
Antti Mikkonen
Mikko Kotirants
Laura Sihvonen
Leona Sihvonen
Annina Holmberg
Mikko Savolainen
Otto Metsämäki
Joonas Juolevi
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Stefon Dore
Gillian Dore
Salla Kammonen
Olga Mikhailova
Mariana Ahmad Vähäsöyrinki
Aija Lehtinen
Simon Haglund
Vesa Painilainen
Sirpa Puolakanaho
Lena Ammosova
Juha Hile
Antti Tornberg
Katja Kossi
Timo Mäkinen
Juhani Räty
Armando Quadrani
Tuomas Anttikoski
Hannu Komulainen
Vesa Kuivila
Risto Mäntylä
Karoliina Silander
Katri-Susan Kerttunen
Tuomas Lepola
Matti Risikko
Henri Turunen
Jo Wilson
Eriikka Harjula
Jose Antonio Velasco Pastor
Maki Vanajas
Jennika Pohjola
Jukka Haikara
Niklas Tallqvist
Jari Nuotio
Kalle Hollmén
Maarit Räisänen
Andrea Casalta
Ari-Pekka Anttonen
Jani Rintamäki
VILLE KÄHKÖNEN
Aaro Heinonen
Rasmus Stoltzenberg
Rasmus Stoltzenberg
Perttu Ervelius
Olga Uttu
Peter Hoffman
Samu Tanskanen
Miro Nurminen
Harry Suhonen
Mikko Honkasalo
Jorma Mustonen
Emma Malmsten
Thomas Malmsten
Rea Saarioja
Antti Toivanen
Ville Pesonen
Deni Lyte
Jonna Santtila
Saimi Sandell
Dmytro Paliy
Markku Laitinen
Craig Millard
Minna Mononen
Laura Heimo
Suvi Liimatainen
Ari Virtanen
Jarkko Ansamaa
Jani Leinonen
Anni Poikola
Kaisu Järvinen
Mike Belinskiy
Svetlana Belinskaya
Ville-Mikko Tiainen
Anna Mäki-Jokela
Maarit Tanskanen
Sami Kuusemaa
Panu Räty
Kari Hämynen
Satu Jokinen
Anu Nyman
Kerttu Syreeni
Henrik Lindén
Hanne-Grete Christensen
Niina Tonder
Tyler Walton
Jonas Rintanen
Annamari Siekkinen
Elise Lemaire
Jon Duran
Tommi Hentonen
Nele Normak
Juha Kauppinen
Joel Jääskeläinen
Nikhil Sharma
Jarkko Ala-Nisula
Markus Blomvall
Tuuli Hämäläinen
Eija SPARRE
john moore
Andrus Kaldma
Linda Uutela
Noona Heikkilä
Carolina Herberts
Marko Hollanti
Juha Ojala
Kimmo Rautio
Kari Viljakainen
Noora Koskenniemi
Petra Hirsjärvi
Mikael Kylmämaa
Samuli Viita
Karo Hämäläinen
Janne Inkinen
Hanne Wiik
Jannika Herttuainen
Maiko Lankau
Christian Wiegandt
Sebastian Wiegandt
Julia Kärkkäinen
Topias Heikkilä
Lassi Kauttonen
Jari Kärkkäinen
Christopher Elledge
Heta Partanen
Minna Löytynoja
Hieu Cao
Pia Hjerppe
Jenny Liukkonen
Stella Löfström
Klavdiia Bukina
Antti keskitapio
Mai Huong Hoang
Kristine Savolainen
Jonne Eilimö
Bhabishya Gurung
Ekaterina Meriläinen
Ainomaija Perämäki
Katri Laakso
Tomi Kyöstilä
Julius Riikonen
Suvi Kaunisto
Essi Degerstedt
Henri Salmi
Minna Stranius
Daniel Stranius
Joonatan Ala-Mello
Minttu-Maria Mäkinen
Leena Zogg
Juri Hämäläinen
Goran Fatah
Anssi Virtanen
Frits Soetmann
Jessica Vähämaa
Roosa Lehtinen
Seppo Tolppi
Mari Anttolainen
Simo Mäkinen
Miro Nurminen
Henna Böckerman
Marika Saadi
Tomi Juvonen
Alpi Seppälä
Mikael Lepistö
Ida Armanini
Kaisa Piirainen
Mauno Ahlgren
Sami Kuivalainen
Sakari Saukkonen
Martti Pirhonen
Ville Wallgren
Mari Kukkonen
Kim Laukonlinna
Simon Smith
Tapio Keskitalo
Pasi Hämäläinen
Juha Määttänen
YUKI IINUMA
Milja Boström
Aimo Rantanen
Maxx Maaskola
Diego Ruiz Pomares
Claudio Nava
Anna Heijbel
Einari Junter
Dalia Greičienė
Anders Wickström
Jeanne Barrett
Annika Kopra
Robert Tiismus
Kimmo Kerman
Maria Partanen
Sakari Pietilä
Joakim Söderling
Mikael Hästö
Petri Holopainen
Tomi-Valtteri Paavilainen
Viktoriya Petrova
Matti Lehtinen
Sofia Seger
Sauli Nurmi
Raivo Luht
Petra Simojoki
Tommy Ek
Heidi Ekholm
Elina Valtonen
Lauri Torvinen
Pasi Numminen
Mikko Kemppinen
Minna Hirvonen
Patrik Knutar
Sonja Niemelä
Axel Sjödin
Alexandra Sjödin
Lasse Paavola
VICTOR SALAZAR PONCE
Simo Eerikäinen
Teemu Huusko
Mikko Sell
Tino Sydänmaa
Somporn Kopisto
Masi Kallio
Kerkko Lähteenmäki
Marina Lähteenmäki
Amos Nordman
Sonja Korhonen
Sami Korhonen
Jenna Paavola
Venkateswara Rao Sagineedu
Dmitrii Lykov
Amanda Angeria
Leevi Leipälä
Linnea Leipälä
JOHN ABBOTT
Mikko Onomor
Markus Schiestl
Katja Puhakainen
Iuliia Kokorieva
Kari Pöntinen
Pasi Aaltonen
Juha-Pekka Parto
Graham Devlin
Roosa Parto
IGOR MIKHAYLOV
Petri Leppänen
Markku Mantere
Christian Dahlström
Igor Pellinen
Satu Vuorela
Fredrik Karlsson
Anni Hämäläinen
Esa Kotilainen
Viktor Muuli
Laura Mononen
Timo Herrala
Petteri Hyppänen
Oskari Mikkola
Huong Thai
Amitav Chakraborty
Antti Jaakkola
Disa Laine
Kimmo Kääriäinen
Nea Katajamäki
Allan Maloi
Panu Piirainen
Sebastian Sunnarborg
Jari Annaniemi
Sissi Suikkanen
Nina Kujanpää
Tommi Koivisto
Miia Moilanen
Kalle Mäkinen
Ruslan Kazantsev
Ritva Rajakallio
Sarah Middlemiss
Meeri Varis
Tuhidul Murad
Matthew Freda
Thomaz Nordh
Liudmila Tolkach
Liudmila Tolkach
Sami Kuntola
Eugene Cherneta
Sophia Rahimeh
Michael Mathur
Vuk Damjanovic
Laura Kannelniemi
Santeri Pulkkinen
Alex Thomas
Kyösti Sivula
Anna Roni
Minna Pekonen
Santiago Osorio
Pia Sjogren
Paula Perttula
Pia Perttula
Shawn Webb
Lauri Herttuainen
Ilkka Lindberg
Aleksei Rudakov
Tanja Lehtomäki
Silja Kinnunen
Otto Ranta-Ojala
Atte Ylä-Mattila
James O’Neill
Gilles Defours
Markku Salminen
Minna Strömsten
Markus Siro
Tuukka Siltanen
Luigi Pace
Narendra Koju
David Keinert
Minna Laine
Joona Kärkkäinen
Heta Korpivaara
Max Kähärä
Panu Oikkonen
Mikko Vieltojärvi
Saara Heikkilä
Oscar Rahtu
Tommi Airaksinen
Hanna Keskinen
Jani Radmer
Sebastien Garcia
Tobias Olenius
Andreas Löfroos
Juha Rauhalammi
Roope Kuitunen
Carl Hallencreutz
Nikola Grujic
Jesse Turkulainen
Mikael Wall
Dunia Al-hilali
Oona Lumatjärvi
Anu Raahenmaa
Heini Sinisalo
Tuuli Lagerroos
Zaki Azedani
Wura Ajetunmobi
Maija Toikkanen
Saulius Talacka
Loviisa Jokiranta
Keeley Wicks
Jussi Partanen
Alexander Jansson
Miika Repo
Pentti Makkonen
Tania Akter
Olli Tähtinen
Nia Sullivan
Niina Tuppurainen
christophe laurenti
Tomas Leinonen
Toni Luomala
Anu Koutuaniemi
Jari Kesälä
Kaisa Liimatainen
Maria Ruutuoksa
Anssi Lehtonen
Petri Tuominen
Taru Havio
Tiivi Lind
Mauritz Lunabba
Robin Guélou
Annika Piirainen
Panu Piirainen
Loris Grandjean
Tarja Stålberg
Leo Graf
Sylvain Souvestre
Maret Nurm

57 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

20.8.2022 08:30

Päättyy:  

20.8.2022 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Meripuisto
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi