Helsinki Marathon 2022

20.8.2022 08:30

Helsinki Marathon 2022 will be run 20.8.2022.

Registration fee for marathon includes event t-shirt. 10k, 1/2-marathon and marathon relay runners may buy shirt for 15 € in the registration form.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please read the instructions here or contact info@helsinkimarathon.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (3251)

Satu Ikonen
Tino Kokko
Santeri Metsola
Kai Lahtinen
Veera Niskanen
Päivi Päätalo
Ville Lahtinen
Tuomas Rantsi
Tarja Stålberg
Hanna Pelkonen
Teemu Laaksonen
Tony Träskelin
Antti Vähä-Sipilä
Arto Jääskeläinen
Saki Manninen
Tommi Pyykkö
Riina Mikkonen
Hermann Alatalo
Sirje Kaljumäe
Üllar Kaljumäe
Heli Westerberg
Henrik Westerberg
Tommi Berg
Heikki Paasonen
Antti Mikkonen
Mikko Kotirants
Laura Sihvonen
Annina Holmberg
Mikko Savolainen
Otto Metsämäki
Joonas Juolevi
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Salla Kammonen
Mariana Ahmad Vähäsöyrinki
Aija Lehtinen
Simon Haglund
Vesa Painilainen
Sirpa Puolakanaho
Lena Ammosova
Juha Hile
Antti Tornberg
Juhani Räty
Hannu Komulainen
Vesa Kuivila
Risto Mäntylä
Karoliina Silander
Katri-Susan Kerttunen
Tuomas Lepola
Matti Risikko
Henri Turunen
Jo Wilson
Eriikka Harjula
Jose Antonio Velasco Pastor
Maki Vanajas
Jennika Pohjola
Jukka Haikara
Niklas Tallqvist
Jari Nuotio
Kalle Hollmén
Ari-Pekka Anttonen
Jani Rintamäki
VILLE KÄHKÖNEN
Aaro Heinonen
Rasmus Stoltzenberg
Perttu Ervelius
Olga Uttu
Peter Hoffman
Samu Tanskanen
Miro Nurminen
Harry Suhonen
Jorma Mustonen
Emma Malmsten
Thomas Malmsten
Rea Saarioja
Antti Toivanen
Ville Pesonen
Deni Lyte
Jonna Santtila
Saimi Sandell
Dmytro Paliy
Markku Laitinen
Craig Millard
Laura Heimo
Ari Virtanen
Jarkko Ansamaa
Jani Leinonen
Anni Poikola
Kaisu Järvinen
Mike Belinskiy
Svetlana Belinskaya
Anna Mäki-Jokela
Maarit Tanskanen
Sami Kuusemaa
Panu Räty
Kari Hämynen
Satu Jokinen
Anu Nyman
Kerttu Syreeni
Henrik Lindén
Hanne-Grete Christensen
Niina Tonder
Tyler Walton
Annamari Siekkinen
Elise Lemaire
Tommi Hentonen
Juha Kauppinen
Joel Jääskeläinen
Jarkko Ala-Nisula
Markus Blomvall
Tuuli Hämäläinen
Eija SPARRE
john moore
Andrus Kaldma
Linda Uutela
Noona Heikkilä
Carolina Herberts
Marko Hollanti
Kimmo Rautio
Kari Viljakainen
Noora Koskenniemi
Karo Hämäläinen
Janne Inkinen
Hanne Wiik
Jannika Herttuainen
Maiko Lankau
Christian Wiegandt
Sebastian Wiegandt
Julia Kärkkäinen
Topias Heikkilä
Lassi Kauttonen
Jari Kärkkäinen
Christopher Elledge
Heta Partanen
Pinja Huovila
Minna Löytynoja
Jenny Liukkonen
Stella Löfström
Kristine Savolainen
Jonne Eilimö
Bhabishya Gurung
Ekaterina Meriläinen
Ainomaija Perämäki
Katri Laakso
Suvi Kaunisto
Henri Salmi
Daniel Stranius
Joonatan Ala-Mello
Minttu-Maria Mäkinen
Leena Zogg
Juri Hämäläinen
Goran Fatah
Anssi Virtanen
Frits Soetmann
Jessica Vähämaa
Roosa Lehtinen
Seppo Tolppi
Mari Anttolainen
Simo Mäkinen
Miro Nurminen
Henna Böckerman
Marika Saadi
Tomi Juvonen
Alpi Seppälä
Mikael Lepistö
Ida Armanini
Kaisa Piirainen
Sami Kuivalainen
Sakari Saukkonen
Martti Pirhonen
Ville Wallgren
Mari Kukkonen
Kim Laukonlinna
Simon Smith
Aimo Rantanen
Maxx Maaskola
Diego Ruiz Pomares
Claudio Nava
Anna Heijbel
Dalia Greičienė
Anders Wickström
Annika Kopra
Robert Tiismus
Kimmo Kerman
Maria Partanen
Sakari Pietilä
Joakim Söderling
Mikael Hästö
Petri Holopainen
Tomi-Valtteri Paavilainen
Viktoriya Petrova
Matti Lehtinen
Sauli Nurmi
Raivo Luht
Petra Simojoki
Tommy Ek
Heidi Ekholm
Elina Valtonen
Lauri Torvinen
Pasi Numminen
Mikko Kemppinen
Minna Hirvonen
Patrik Knutar
Sonja Niemelä
Axel Sjödin
Alexandra Sjödin
Lasse Paavola
VICTOR SALAZAR PONCE
Teemu Huusko
Mikko Sell
Tino Sydänmaa
Somporn Kopisto
Masi Kallio
Kerkko Lähteenmäki
Marina Lähteenmäki
Amos Nordman
Sonja Korhonen
Sami Korhonen
Jenna Paavola
Dmitrii Lykov
Leevi Leipälä
Linnea Leipälä
JOHN ABBOTT
Mikko Onomor
Markus Schiestl
Katja Puhakainen
Iuliia Kokorieva
Kari Pöntinen
Pasi Aaltonen
Graham Devlin
IGOR MIKHAYLOV
Petri Leppänen
Markku Mantere
Christian Dahlström
Igor Pellinen
Satu Vuorela
Fredrik Karlsson
Anni Hämäläinen
Viktor Muuli
Laura Mononen
Timo Herrala
Petteri Hyppänen
Oskari Mikkola
Huong Thai
Antti Jaakkola
Disa Laine
Nea Katajamäki
Allan Maloi
Panu Piirainen
Sebastian Sunnarborg
Jari Annaniemi
Sissi Suikkanen
Nina Kujanpää
Tommi Koivisto
Ruslan Kazantsev
Ritva Rajakallio
Sarah Middlemiss
Tuhidul Murad
Matthew Freda
Thomaz Nordh
Sami Kuntola
Eugene Cherneta
Sophia Rahimeh
Michael Mathur
Santeri Pulkkinen
Alex Thomas
Kyösti Sivula
Anna Roni
Minna Pekonen
Santiago Osorio
Pia Sjogren
Paula Perttula
Pia Perttula
Shawn Webb
Lauri Herttuainen
Ilkka Lindberg
Aleksei Rudakov
Silja Kinnunen
Atte Ylä-Mattila
James O’Neill
Gilles Defours
Markku Salminen
Markus Siro
Tuukka Siltanen
Luigi Pace
Narendra Koju
David Keinert
Minna Laine
Joona Kärkkäinen
Heta Korpivaara
Max Kähärä
Panu Oikkonen
Mikko Vieltojärvi
Saara Heikkilä
Oscar Rahtu
Tommi Airaksinen
Hanna Keskinen
Jani Radmer
Tobias Olenius
Andreas Löfroos
Juha Rauhalammi
Roope Kuitunen
Nikola Grujic
Jesse Turkulainen
Dunia Al-hilali
Oona Lumatjärvi
Anu Raahenmaa
Zaki Azedani
Maija Toikkanen
Saulius Talacka
Loviisa Jokiranta
Keeley Wicks
Jussi Partanen
Alexander Jansson
Miika Repo
Pentti Makkonen
Tania Akter
Olli Tähtinen
Nia Sullivan
Niina Tuppurainen
christophe laurenti
Tomas Leinonen
Toni Luomala
Anu Koutuaniemi
Jari Kesälä
Kaisa Liimatainen
Maria Ruutuoksa
Anssi Lehtonen
Petri Tuominen
Taru Havio
Tiivi Lind
Mauritz Lunabba
Robin Guélou
Annika Piirainen
Panu Piirainen
Loris Grandjean
Tarja Stålberg
Leo Graf
Sylvain Souvestre
Maret Nurm
Pilvi Pyykki-Kainulainen
Maarit Vimpeli
Susanna Manninen
Päivi Pantsar
Tapio Loponen
Tuija Niemi
Essi Ojala
Simon Maurer
Holly Lamb
Jessica Gustafsson
Petri Malmi
Käthlin Paas
Jenni Somervuori
Tingyang Li
Arto Kainulainen
Valtteri Tastula
Mika Pajala
Mamoud Sy
Marju Nylund
Laura Nevala
heikki ikonen
Heli lindholm
Markus Selin
Alina Saarela
Mika Koskimies
Sami Dabbagh
Ruusu Ojala
Boris Kaakkunen
Riikka Porvali
Lauri Orkoneva
Timo Lehmus
Sampsa Kurvinen
Kati Heiniö
Aleksi Piirainen
Jing Tian
Salla Piirainen
Kirsty Mulvey
Ville Koivisto
Tiia Kostiainen
Roni Hassel
Katherine Harkness
Jonathan Healy
Sini Tuulia Kytölä
Katiella Kytölä
Helen Hänninen
Liisa-Sofia Nikula
Albert Navarro Garcia
Tiina Ynnilä
Riitta Ynnilä
Anders Wahlberg
Jeffrey Healy
Kätlin Mei
seppo kauppinen
Jonne Heikkilä
Fanni Suominen
Tommi Ynnilä
Tuomas Aakenus
Habibeh Rezaei
Claudia Vezzaro
Fabio Sinatra
Jesse Ynnilä
Eeva Ojansuu
Yang Yang
Minna Mellin
Ronja Haikarainen
Dimas Lizardo
Marja Rajamäki
Jenny Matikainen
Pauli Piirainen
Tessa Wichern
Kira Behrens
Juuso Laitinen
anneline pinson
Catherine Kerr
Sarah Chapman
Suresh Palli
Janne Outinen
Daniel Behrens
Camilla Lipponen
Bing-Cheng Xiang
Alexander Haslinger
Lemedu Berihun
Neena Välimaa
Jukka Pehrman
Janne Randelin
Nicole Gaar
Tobias Rossmann
Denise Clarke
Christin Barreira
Lea Jahns
Scarlett Mertin
Anna-Kaisa Kangasniemi
Adam Herrmann
Karsten Bohn
Mbacha Eric mangeh
Henry Ordonez
Fabio bux
Monica Garberg Kolstø
Linda Larsen Jespersen
Jens Klaus Arnold
Sanna Muurinen
Zoltan Balogh
Tamás Balog
Julia Seiffert
Denise Stoddart
Alison Parr
Jaana Kulmala
Henrik Nyberg
Harnarain singh Brar
Kaarina Bäck
Anna Elo
Evgenia Fedotova
Evelin Haava
Joseph Hallam
Annamari Heimonen
Markku Hyvönen
Anni Kanto
Helina Liblik
Kirsi Luhta
Olli Malmivaara
Tanja Malo
Gabriele Marotta
Erkki Mäntyharju
Toni Pasanen
Mervi Reentilä
Jose Alberto Rey López
Niina Kanninen
Meri Salomaa
Leevi Sandell
Harvinder Singh
Nina Skinnari
Nicolas Tammelin
Auni Tamminen
Hande Topa
John Trehearn
Taru Vartiainen
Sanna Vatjus
Saila Vihtari
Jari Virta
Daria Afenteva
Hanna Ahrnberg
Jan Bremer
Anni Erkko
Jaakko Eskelinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Maaya Hasegawa
ari hietala
Renja Honkanen
Jukka Hurme
Margit Huttunen
Jenni Jokinen
Ville-Petteri Juselius
Minna Juvonen
Marko Kahilainen
Hanna Karhapää
Riikka Karhu
Johanna Kenttälä
Piia Kokko
Mari Kolmonen
Teija Konttori
Anna Kruglaia
Ann-Sofie Långvik
Tuomo Maisala
Kristofer Maripuu
Heidi Moisio
Jenni Mutka
Mathieu Negrerie
Theodora Nyberg
Rosanna Nyrhilä
Juhani Nyström
Roni Oksanen
Johannes Ollikainen
Jonna Paasonen
Otto Paasonen
Ruslan Paasonen
Tuula Raikas
Oliver Rotko
Henri Ryhänen
Taina Rytkönen
Pasi Salmi
Marjo Seliö
ANDRES SIIM
Matti-Pekka Sivosuo
Staffan Småros
Kimmo Soukka
Tommy Sundholm
MAtti Taipale
Outi Toijanniemi
Laura Toura
Joni Tuomi
Jarkko Turpeinen
Jenni Turunen
Maarit Tynkkynen
Sanja Valkeapää
Aarne Aalto
Henry Aho
Antti Ahtiainen
Cyril Barrow
Paolo Carabaich
Ricky Chan
Elias Chowdhury
Andrew Cresswell
Jukka Dannbäck
Harri Elf
Eero Eloranta
Kenneth Eskman
Reima Haiminen
Anne-Mari Halmepuro
Lauri Häme
Nina Isokorpi
Aleksi Johansson
Artturi Jokelainen
Juuli Jokinen
Veijo Jokinen
Lasse Juvonen
Tommi Järvelä
Tero Järvinen
Jaana Karjalainen
Kirsi-Marja Kastemäki
Kostiantyn Khrameshkin
Vera Koskeli
Sampsa Kotajärvi
Evi Kärpijoki
Jonathan Lawless
Miki Leivo
Simon Liebe
Elena Lin
Marina Lindström
Eduardo Lopez
Petri Maaninen
Jani Mäkelä
Veikka Niemitukia
Simo Ojala
Kaija Olli
Satu Orava
Irene Pérez Molina
Heidi Perukangas
Kristiina Pynnöniemi
Jouni Pönni
Toni Pörsti
Søren Rasmussen
Tiina Remes
Jari Rissanen
Annamari Ruusu
Sanna Ryhänen
Sampo Salovesi
Sebastian Sandell
Tuomas Savikangas
Evelina Siekkinen
Henri Simula
Hanna Sinkko
Ronja Sonninen
Eliisa Sutela
Joakim Svahn
Kim Säppi
Auri Söderqvist
Quyen To
Lauri Toivonen
Mikko Tulokas
Kristian Tuomilehto
Petri Tuominen
Petra Varttinen
Marko Lapp
Jonna Lehto
Markus Matilainen
Alexander Curran
Stefan Linge
David Micinski
Eugen Yegudin
Valentin Boittin
ANASTASIIA KUGACH
Lisa Julia Nebel
Annika Mueller
Linn Rosqvist
Becca Wrelton
Lucy Pritchard
Kamilla Rajander
Joonatan Haapalainen
Filip Malm
Maria Hytönen
Michael Malm
Rikhard Iso-Kungas
Martti Keinänen
Philippe Hakulin
David Lownds
Andrea Williams
Matias Huovila
Valtteri Uutela
Pontus Lidberg
Kalle Vihma
Ralf Forsman
Mathias Ehrich
Niko Järvimaa
Antti Outakoski
Satu Savolainen
Hertta Erkkilä
Tanja Osorio
Aleksi Somervaara
Andres Kaera
kristo Halme
Antti Latva-Koivisto
Pablo Ruiz Martinez
Mindaugas Latisenka
Taina Lyly
Marko Pekkanen
Michel Schmidt
Anni Myllymäki
maija haapala
Tytti McVeigh
Joseph McVeigh
Mika Utriainen
Niklas Juslin
Chris Wilson
Heikki Tuomela
Otto Nyström
Gaëlle Fornier
Hanna-Maria Habes
Jesper Aaen
Ari Kanerva
Mattias Takala
Elena Kurttila
Paula Wranger
Piotr Drygas
Pasi Säilä
Frederick Lebrecht
Matt Warne
Matti Nyrhinen
Mariko Okakura
Paula Gazarkiewicz
Leonid Samofalov
Ruslan Kirianov
Beno Dalko
Viktoriia Gudyma
Esther Balsom
Philip Barber
Mikko Nukarinen
Mary Massicks
Christian Massicks
Katariina Mäkiniemi
Taisto Herlevi
Kurt Leuschel
Morel Jean-Baptiste
Pauliina Herrala
Jonathan Evans
Heikki Rinne
Eetu Salokari
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Nina Taube
Kai Rieke
David Ellison
Mariusz Wadolowski
KP Alare
Timo Urbano
Sergii Danylchenko
Ville Hänninen
Emilia Pettersson
Kimmo Kartasalo
Mirka Pitkänen
Timo Tuominen
Aija Saha
Ora Förbom
Otto Grönberg
Christopher Bull
Leevi Vähälä
Veikko Punkka
Arttu Ryhänen
Marika Kapiainen
Tuomas Haikonen
Jarno Hartikainen
Mika Shemeikka
Timo Juolevi
Rob Westhead
Laura Vanhanen
Rafael Lima da Silva
Saija Talsi
Selja Kylliäinen
BRIEUC JEGU
Anna Takala
Minttu Harjula
Mandy Gerth
Achim Gerth
Kati Mäntylä
Toni Jaako
Jan Myllykoski
Tony Niemi
Emilia Sivula
Paul-Erik Korvela
Nikolay Lipatov
Simo Kekäläinen
Aleksandra Sohlman
Anna Korkalainen
Jari Kiiski
Toby White
Joel Jokivuori
Sadık Ekin Özbay
Joel Karjalainen
Neea Loikkanen
Bikash Gurung
Hanni Sarvijärvi
Susanna Aho
Dan Mesika
Jukka Räsänen
Can Altinigne
Sina Hostettler
Rasmus Englund
Ross Millar
Kaisa Lahti
Aino Järvinen
Donn Holohan
Aoife Holohan
Petri Tuomela
Johannes Borg
Mikko Välilahti
Anni Lautala
Huw Thomas
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Anna Vierinen
Anne Kiiski
Emma Lindroos
Carina Mellberg
Pinja Karttunen
Annika Ekström
Anna Vihersalo
Anniina Laurila
Sata Panelius
Malena Österman
Antti Hemilä
Fernando Frias Civantos
Ats Mõtsnik
Francesco Bottini
Annika Vihavainen
Päivi Kettunen
Ludmila Romanova
Jutta Blank
Hardy Krepp
Markus Kareinen
Adriana Rodriguez Abril
Pooja Mansha
Ida Hemming
Tero Mäenpää
Kirill Grushetskii
Hannes Stoiffel
EDUARDO Zamora Martínez
Heikki Hartikainen
Juha Palenius
Ivan Lysenkov
Kalbassi Schahin
Jia Fernandez
Damien Barrow
Christian Schulz
Andrew Nyongesa
Inka Westerlund
Gary Mulvey
Prarthana Kapoor
Kulman Kapoor
Antti-Pekka Pääkkö
Sakri Arkimies
Daniel Lappalainen
Isa Von Bonsdorff
Riina Koskinen
Milla Kondakov
Maximilian Rewell
Henni Tanninen
Mikko Miettinen
Maija Haatainen
Sanni Riit'aho
Veera Granath
Sirin Björkstam
Ronja Dufholm
Waltteri Nironen
Tytti Nironen
Pauli Kukkola
Ida Kukkonen
Iida Dahlström
Niamh Sheehan
Aidan Holohan
Jaakko Turunen
Conor Bliss
Heikki Metso
Pauliina Hartikainen
Rocio Maldonado
Sanna-Leena Lavanti
Waheed Jowiya
Suvi Sikstus
Paolo Robazza
Michaela Flander
Krista Varjoranta
Jarkko Varjoranta
Jari Jekkonen
Niina Karhu
Essi Stålnacke
Viljami Kutvonen
Elina Ylämäki
Kiia Einistö
Anna Ilonen
Joonas Ahola
Benjamin Moisio
Emil Schönberg
Vitaly Chernishev
Alexandra Stepanova
Janni Pääkkönen
Saga Pirskanen
Sampo Pakkanen
Leonardo Scanavino
Marjut Rantapuro
Aatu Hokkanen
Petteri Kalliomäki
Josefiina Isokangas
Dao Van
Rasmus Hellström
Moonika Kinnunen
Elina Hytönen
Miquel Torrents-Tico
Salli Airaksinen
Viivi Teirmaa
Mikko Kukko
Sami Antikainen
minna forsell
Jenna Tiainen
Vilja Välimäki
Marjaana Rantala
Martta Salmi
Lotta Nylander
Ari Jouhki
Robert Hoffmann
Anna Haataja
Johanna Kela