Helsinki Marathon 2023

19.8.2023 08:30

Helsinki Marathon 2023 juostaan 19.8.2023.

Ilmoittaudu nyt mukaan! Voit myös ilmoittautumisen yhteydessä ostaa tapahtuman t-paidan hintaan 15 €.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2022 02:00
28,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2022 02:00
33,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon 2023 -ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2022 02:00
46,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 17.10.2022 02:00
85,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (549)

Mika Bergman
Mika Utriainen
Tuomas Mattila
Jasmin Ristolainen
Jyrki Kiihamäki
Meeri Palokangas
Jonna Santtila
Hanna Pelkonen
Nina Hardén
Tarja Masalin
Andrzej Wilkus
Sami Hantula
Jevgeni Bogdanov
Marko Malinen
Sirpa Puolakanaho
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Pia Sjögren
Jani Rintamäki
Annamari Heimonen
Manish Kumar
Aida Väisänen
Kalle Vihma
Mahendra Mahat
Antti Toivanen
Niklas Tallqvist
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Tony Träskelin
Kai Lahtinen
Anni Kanto
Kia Kivelä
Ellen Sundberg
Anni Marin
Nellimari Palokangas
Salla Tölli
Mikko Savolainen
Annina Holmberg
Hanna-Mari Uuksulainen
Stefan Huber
Ayleena Huber
Muhammad Irfan Khan
Marko Halmeenpää
Ronja Sonninen
Laura Jäppinen
Jörg Neist
Katri Miettinen
Kati Heiniö
Iiro Nuotio
Jessica Forss
Jari Nuotio
Sonja Borges
Jennika Pohjola
Mika Penttilä
Nina Kujanpää
Juhani Räty
Eero Laamanen
Gintaras Gražulevičius
Ron Cirillo
Ville Lahtinen
Nikke Koivisto
Emilia Pettersson
Peetu Virkkala
Antti Tornberg
Sami Kuusemaa
Tuomas Rajamäki
Petri Tuominen
Jean Pierre Plebani
Heidi Ekholm
Ennio Zuccaro
Elina Valtonen
Liban Mude
Katja Keiho-Lintula
Miro Nurminen
Anna Korkalainen
Kirsi-Marja Kastemäki
Boris Gusev
Claudio Nava
Joonas Heiskanen
Markku Hyvönen
Maiju Rasinen
Laura Mononen
Isa Von Bonsdorff
Kaija Purhonen
Stefan Linge
Heikki Hidén
Maxx Maaskola
Matti Risikko
Maija Heinonen
Hannu Komulainen
janne teräväinen
Eva Mattersberger
Nina Skinnari
Juha Hietanen
Arnaud Petit
Denise Kinnin
Emma Davidsson
maija haapala
Kaija Olli
Qinlian Xu
Olga Uttu
Aksel Eskola
Anne Paananen
Mia Vainio
Marju Nylund
Mikko Äijö
Urho Kaipainen
Rüdiger Terasa
Mervi Räsänen
Kirsi Kaffka
Susanna Ilomäki
Jouko ilomäki
Jenni ilomäki
Heidi Kivinen
Kari Hellman
Katja Kurki
Kamilla Rajander
Rola Alhalaseh
Sakari Ikkonen
Somporn Kopisto
Toni Jaako
Aarni Ahvonen
Joonas Espo
Mika Tasa
Kalle Elo
Katriina Salminen
Emmi Paulakannas
Srujan Ageeru
Jarmo Väänänen
Eira Kraft
Pyry Heikkilä
Deni Lyte
Tuomas Liski
Tapio Sippola
Tanja Vartiainen
Kimmo Rintala
Marika Saadi
Zaki Azedani
Elisa Kosonen
Benjamin Lindström
Kirill Grushetskii
Mika Dahl
Vilhelm Nordström
Annika Arikainen
Mikael Kylmämaa
Toni Kymäläinen
Elli Hänninen
Petteri Anttila
Alex Clark
Jaan-Martin Kalanen
Maarit Leinonen
Rasmus Oksanen
Heli Ahola
Sophie Stenholm
Timo Taussi
Jouni Wirtavuori
Mirja Färkkilä-Järvinen
Somporn Kopisto
Rosa Rosenberg
Arto Jääskeläinen
Paavo Seppälä
Tiina Henriksson
Kari Rahkonen
Sari Sivonen
Patrik Knutar
Esa Kotilainen
Wongrit Virolainen
Namthip Flinck
Leena Zogg
Jasmine Laine
Gabriele Marotta
Merlin Hallman
Üllar Kaljumäe
Karl Kaljumäe
Teemu Lauriala
Sauli Nurmi
Antti Syrjä
Hans Seidel
Maria Vesterinen
Petri Tuomela
Simo Mäkinen
Johannes Lammin-Soila
Atte Makkonen
Tony Lindman
Lasse Paavola
Shravan kumar Boddula
Maria Hösch
Jessica Hagelberg
Jaana Miettinen
Kristian Zak
Petri Holopainen
Emma Varmavuo
Anatoly Tolstukhin
Heidi Kontola
Joona Ojala
Petri Malmi
Nima Däman
Kristian Kere
Isto Salakoski
Michel Schmidt
Marek Atonen
Mario Atonen
Ragnar Atonen
Mette Hedborg
Susanne Lahdenperä
Julia Mali
John Moore
Nikhil Dev Chunchu
Mette Lipponen
Juri Hämäläinen
Lovell D'souza
Laura Nissinen
Jenna Paavola
Snezhana Pronovich
Anna Roni
Suvi Liikkanen
Markku Laitinen
ANDRES SIIM
Pekka Rautio
Annika Kopra
Johanna Savulahti
Iida Savulahti
Sissi Kähkönen
Sonja Niemelä
Laura Sihvonen
Eero Okkolin
Matti Hyyrynen
Emil Richards
Hile Haapala
Juhani Ahola
Marcello Feroce
Ville Laitinen
Jenny Fröberg
Samuel Maukonen
Anni Viita
Niklas Matikainen
Juha Leikas
Markus Kareinen
Rasmus Stoltzenberg
Anna Lillie
Linnea Tokola
Olli Lindroos
Anssi Lahdensalo
YUKI IINUMA
Malin Nordström
Riku Lyly
Anni Myllymäki
Emmiina Kuisma
Chand Malu
Simo Eerikäinen
Pertti Jäppinen
Andrew Cresswell
Klavdiia Bukina
Jukka-Pekka Ovaska
Tuomas Lepola
Mikael Lagerroos
Ekaterina Popova
Akash Gupta
KATJA KOSSI
Kaisa Piirainen
Jussi-Pekka Erkkola
Mikael Pursi
Mikko Kuitula
Katja Saastamoinen
Tuukka Kraft
Timo Mäkinen
Pippi Hongell-Nyman
Tuomas Anttikoski
Petra Lauronen
Pasi Hämäläinen
Pirjo Boman
Minna Mononen
Petri Palmila
Malek Hamdi
Amanda Ahlmark
Stephan Hofmann
Kristian Tuomilehto
Sebastian Forsbäck
Janina Henriksson
Emma Timonen
Maki Vanajas
Einari Junter
Kimmo Kartasalo
Esa Kruskopf
Jani Hirvonen
Linus Sandell
Jani Ylisaukko-oja
Amanda Tuomisto
Juha-Pekka Parto
Sampo Salovesi
Matti Semenuk
Leevi Kinnarinen
Juha Ojala
Hannu keskitalo
Tino Kokko
Jenni Jokinen
Hanna Wickström-Kokko
Vera Vänskä
Sohvi Linja
Ira Hassinen
Kaisa Haaparanta
Tom Grahn
Henri Simula
Teemu Huusko
Saara Jämsä
Johanna Samposalo
Ajay Kunwar
Shilu Pradhan
Bob Dhillon
Eeva Haapala
Armi Niemelä
Tiago Monte
Maricel Koivu
Larissa Risku
Minttu Huotari
Markus Heino
Jaana Volanto
Eleni Kamkeris
Carl Hallencreutz
Sauli Rantanen
Noora Ruotsalainen
Timo Hasanen
Suvi Salonoja
Eetu Pernu
Mari Olkola
Anna-mari Puttonen
Abhilash Nandeshwar
Girdhar Sharma
Elina Ylämäki
Katri Saarenheimo
Suvi Saarnio
Pyry Saarnio
Maret Nurm
Mikko Honkasalo
Maria Hytönen
Matti Silenius
Tyler Lloyd
Ilkka Lindberg
Chloe Kangas
Roosa Parto
Venkateswara Rao Sagineedu
Kimmo Taskinen
Perttu Honkanen
Helmi Huoviala
Ella Maisonlahti
Maija Brunfeldt
Markus Mäkelä
Oskari Mustonen
Artur Tikka
Elmiina Heiskanen
Tiia Nyyssönen
Nikhil Sharma
Pia Sillanpää
Peppi Pietikäinen
Tommi Airaksinen
Eliise Vares
Tingyang Li
Jukka Haikara
Saija Talsi
Ville Simula
Emmi Anttila
Juuso Anttila
Lari Ruotsalainen
Amanda Angeria
Ilari Lamminmäki
Riitta-Leena Inki
Aki Suvilahti
Jarkko Patama
Ada Bäckström
Tuukka Laukkanen
Disa Laine
Naimeesh Darshan Mistry
Salli Kaavinen
Mikko Iso-Oja
Eemil Heiskanen
Ruslan Kirianov
Helmi Rosenström
Max Thomas
Heikki Klami
Amitav Chakraborty
Fernando Trolia Slamic
Fabian Landes
Nea Jokinen
Merina Kallionpää
Piotr Drygas
Antti Ahtiainen
Tuuli Lagerroos
Etienne Brunaud
Mārtiņš Bankovskis
Tanja Lehtomäki
Jay Bhavsar
Eemeli Korvenpää
REIJA FAGER
Mauno Ahlgren
Miska Widgrén
Raita Säynäjoki
Elena Kurttila
Eero Eloranta
Helena Repo
Olli Kapanen
Martin Babek
Hanna Ikonen
Tiina Talvitie
Otto von Hellens
Leonid Samofalov
Dmitrii Tsilin
Antti Kinnunen
Andrei Lambinen
Karin Sahar-Lambinen
Jonas Hindsjö
Johanna Kenttälä
Johannes Määttä
Thomas Österman
Søren Berg Rasmussen
Pirjo Westerberg
Essi Mäkelä
Elad Solomon
Sini Kytölä
Anna Jylhä
Noora Pakkanen
louis boden
IRENA SELA
ROBERT STUKL
Chi Zhang
Mika Pajala
Rebecca Adrianzen
Mai Huong Hoang
Pauliina Laurila
Jonas Rintanen
Jenni Pärkinen
Ant O'Neill
Laura Leinikka
Vladimir Liubarsky
Chris Sheridan
SHIGEO NISHIKAWA
pasi Nielikäinen
Claudia Lincopan- Honkamäki
Miika Laurila
Maiju Malkamäki-Laurila
Renars Sutris-Adijans
Dace Savvina
Jose Soto
Mio Mokki
Katariina Mustonen
Iira Soares
Sara Elshani
Hunter Groninger
Saki Manninen
Julius Lubys
jari kiiski
Mia Numminen
Eerika Olkkonen
Seppo Hölttä
Espen R Johansen
Ryan Parker
Alpi Seppälä
Jose Antonio Velasco Pastor
Jake Pistokoski

91 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

19.8.2023 08:30

Päättyy:  

19.8.2023 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Meripuisto
00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi