Helsinki Night Trail 2021

15.10.2021 19:30

Helsinki Night Trail 2021 juostaan 15.10.2021.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (489)

Taija Kosonen
Suvi Peltomäki
Antti Kuula
Anna Väisänen
Tero Helenius
Camilla Eestilä
Terhi Aunila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Scott Pritchard
Kalle Hollmén
Leena Kauko
Tommi Ikonen
Mare Lappi
Elina Tuomaala
Vikke Häkkinen
Juan Carlos Borrás
Ina Grönlund
Jussi Jokela
Mirka Monni
Mikko Londen
Johanna Laurila
Kirsi Montonen
Riz Haque
Riku Valtasola
Katja Ristimäki
Tiina Yli-Ilkka
Kai Akkanen
Tupuna Mäntysaari
Markku Hyvönen
Riitta Rahkila
Shashank Shukla
Petri Haatainen
tomi vakkilainen
Jonna Hameri
Juulia Kataikko
Ben Fagerström
Jouni Pasanen
Marcus Caselius
Petri Tuomela
Minttu Poikkijoki
Aleksi Mallea
Juho-Ville Kinnunen
Raimo Tikkanen
Tatu Seppä-Lassila
Petri Tuominen
Hanna Hietaniemi
Fernando Ramirez
Sanna Yli-Patola
Marko Ahola
Niko Koponen
Sanna Karlsson
Jeroen Coessens
Jon Jelinski
Tapio Johtimo
Katarzyna Leskinen
Markus Wikström
Harri Mäntynen
Aija Salo
Leo Jokinen
Roosa Tikanoja
Rik van den Biggelaar
Matthys Kool
Sanna Mäkelä
Juha Sorvari
Hanna Sorvari
Lukas Kohl
Lauri Makkonen
Juha Karstunen
Samu Suominen
Outi Luomala
Petra Petra Morbin
Mari Kaskinen
Terhi Hämeenkorpi
Marcus Tallberg
Teemu Evilä
Julia Jouhki
Mari Paloheimo
Pauliina Kulla
Filip Trejtnar
Olli Hirn
Caitlin Huotilainen
Santtu Huotilainen
Matti Nissinen
Mikko Rytkönen
J-P Salminen
Nina Pelkonen
Juuli Vihersaari
Nico Österberg
Perttu Kulmala
Pedro Cardoso
Marko Forsell
Andra Kosse
Katre Soukko
Kenny Stålhammar
Jaana Tynys
Jaana Leikkola
Nina Huuska
Riku Särkelä
Sanna Reunanen
Iiro Halonen
Essi Degerstedt
Jaana Metsä
Hanna Teivainen
Mari Hurskainen
Eero Remes
Taru Remes
Maria Tengbergen
Samuli Cederström
Anne Salo
Joanna Vivolin
Christine Messo
Tero Vuorinen
Anna-Kaisa Kolu
Anna Wotherspoon
Maikki Messo
Antti Parjanne
Konsta Ikonen
Riikka Tuominen
Yabets Elorant
Eljas Ryhänen
Mavin Viisainen
Markus Kyläheiko
Neeraj Saini
Malvika Jain
Lotta Kuuteri
Henri Lankinen
Väinö Repo
Maria Pulli
Panu Oikkonen
Antti Rinta-Jaskari
Samu Ollikainen
Janne Ruonio
Keijo Mäkelä
Silja Hormia
Kati Nirkkonen
Jenna Teivainen
Mikael Kuusisto
Jorge Sinisterra
Pia Holopainen
Silja Vuohensilta
Minna Mononen
Mirka Pitkänen
Sara Brown
Hilla Rudanko
Mirella Valkkinen
Sami Juutilainen
Niilo Luotonen
Mirva Gullman
jani viitanen
Tero Kähärä
Sami Haapanala
Janne Liimatta
Mikko Eronen
Mari Malinen
Oskari Kruth
Emilia Makkonen
George Courtnadge
Rose-Marie Dahlström
Mette Hedborg
Enni Tuutti
Marianna Salo
Thomas Gale
Michael Schachner
Heidi Riikonen
Sami Kuusemaa
Laura Enqvist
Marianne Horppu
Perttu Haliseva
Johannes Nuutinen
Mikael Sokero
Ville Nordberg
Ville-Matti Tarvonen
Kalle Halonen
Jaakko Jakkila
Juha Manu
Reima Viitala
Erica Grahn
Nils Iso-Markku
Johanna Salminen
Mari Lähde
Ruth Nousiainen
Inari Taskila
Laura Saarinen
Jere Santala
Kalle Salonen
Anna-Maria Mende
Nadja Granholm
Hanna Piivek
Katri Halmes
Jonna Salomaa
Elina Leppihalme
Jarkko Husu
Mikko Iso-Oja
Jussi Ernamo
Mariia Molodkina
Arvo Nieminen
Antti Niemelä
Timo Suonsyrjä
Heini Miettinen
Laura Rasinkangas
Juuso Luukkonen
Milla Sallinen
Jonas Kallis
Laura Turpeinen
Mira Vuoriheimo
Ulla Saarikko-Piirainen
Jukka Kopra
Hanna Teirmaa
Petri Korhonen
Kaisa Pukkila
Sanni Eloneva
Jonne Savo
Janne Selin
Marko Ortela
Kaija Junttila
Jaana Herranen
Sami Kähäri
Dorothée Liikanen
Vanessa CONAN
JESSICA ROMS
Kenneth Granroth
Elin Gottberg
Aleksi Juselius
Kimmo Akkanen
Janne Warpenius
Oskar Brenner
Marjo Kukkonen
Claire Vaxelaire
Damien Vaxelaire
Lotta Meismaa
Henri Vaitomaa
Simon Lindqvist
Jonna Louhelo
Tuomas Lindholm
Eevamaija Roininen
Satu sillanpää
Harald Åström
Rale Tiiainen
Signe Täär
Selina Arn
Pinja Harjunpää
Emmi Kulta
Mia Väisänen
Pekka Väisänen
Ari Warpenius
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Teemu Väre
Katarina Kajastie
Robert Silén
Tuulia Tanskanen
Otto Kaalikoski
Terje Kroon
Salla-Mari Makkonen
Ulla Nevalainen
Riikka Ruohonen
Elias Hyvönen
Mira Piispanen
Janni Lehtinen
Joona Tiilimaa
Kalle Iloranta
Nina Kekäle
Jarkko Kekäle
Helena Vähäkuopus
Saara Toivola
Sanni Viitanen
Elina Lindstedt
Karoliina Toikka
Päivö Osmaja
Riku Laiho
Alex Vidqvist
Minna Lahtinen
Eeva Sävelä
Laura Laaksonen
Daniel Persson
Emma Holopainen
Marika Nieminen
Elizaveta Pashkovskaya
Lotta Paloniemi
Kalle Hämäläinen
Karlina Ozolina
Annika Lindholm
Anna Lazareva-Zubova
Imanuel Schipper
Ville-Oskari Sallinen
Pia Kanto-Väisänen
Anna-Kaisa Ihalainen
Heidi Johansson
Tomi Kouva
Anna Erkamo
Marco Venanzoni
Stefan Cave
Joni Tuomi
Siru Liesola
Minna Kairisalo-Stenfors
Elias Kettunen
Timo Laitila
Marjaana Laitila
Niklas Grönqvist
Jani Kolehmainen
Tommi Soratie
Olli Enqvist
Antti Vilen
Aino Forss
Jukka Nurminen
Maksim Sumin
Jesper Bonde Jensen
Vilina Halonen
Maksim Sumin
Ida Vänttinen
Sanni Pöllänen
Maria Rosenström
Gemma Tweedie
Heidi Jungar
Päivi Pöntinen
Taru Tuusa
Susanna Kuparinen
Anastasiia Sergeeva
Heidi Elisa Häyrinen
Pinja Harjunpää
Eetu Nordman
Sari Teräs
Jesaja Kärkkäinen
Satu Ruutiainen
Jens Kremer
Susanna Engblom
Pauliina Puustinen
Mirja Vartiainen
Rosanna Nyrhilä
Juhani Salo
Liisa Serenius
Salla Serenius
Sanni Kauppinen
Olli Kara
Kaisu Hienonen
Sini Idänheimo
Liza Meriluoto
Stela Soda Coutinho-Lopez
Janne Vehmas
Emma Malmgren
Risto Sarjonen
Venla Väänänen
Pinja Hietanen
Milla Valtonen
Lasse Roiha
Juha Niemi
Pasi Ukkola
Rasmus Töyrylä
Janina Pohja
Noora Hietaharju
Ulla Pulkkinen
Sandrine LEFEVRE
Remi LEFEVRE
Immo Salo
Niina Saaranen
Kojo Acquah
Maria Acquah
Sara Privitera
Anna-Maria Mende
Nadja Granholm
Mikko Hoikka
Tero Mäkinen
Jenni Minkkinen
Olli Erkkilä
Matteo Testa
Teemu Savolainwn
Meri Valtiala
Janne Suominen
Jani Sipovaara
Kristiina Kalsta
Elina Heikkinen
Patrick Dalez
Tiina Huovinen
Jorge Romero
Jesus Vera Vera
Pekka Telilä
Vesa Ihalainen
Meri Salomaa
Aino Paloniemi
Antti Tammivuori
Joel Tammivuori
Jenny Järvinen
Alexandru Nitulescu
Markus Nygård
Urpo Väänänen
Minna Salorinne
Jani Räisänen
Miika Laaksonen

100 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

15.10.2021 19:30

Päättyy:  

15.10.2021 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi