Helsinki Night Trail 2021

15.10.2021 19:30

Helsinki Night Trail 2021 will be run 15.10.2021.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 1.6.2021 02:00
30,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (353)

Taija Kosonen
Suvi Peltomäki
Antti Kuula
Anna Väisänen
Tero Helenius
Camilla Eestilä
Terhi Aunila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Scott Pritchard
Kalle Hollmén
Leena Kauko
Tommi Ikonen
Mare Lappi
Elina Tuomaala
Vikke Häkkinen
Juan Carlos Borrás
Ina Grönlund
Jussi Jokela
Mirka Monni
Mikko Londen
Johanna Laurila
Kirsi Montonen
Riz Haque
Riku Valtasola
Katja Ristimäki
Liisa Taskila
Tiina Yli-Ilkka
Kai Akkanen
Tupuna Mäntysaari
Markku Hyvönen
Riitta Rahkila
Shashank Shukla
Petri Haatainen
tomi vakkilainen
Jonna Hameri
Juulia Kataikko
Ben Fagerström
Jouni Pasanen
Marcus Caselius
Petri Tuomela
Carlo Martini
Sini-kaari Parkkola
Minttu Poikkijoki
Aleksi Mallea
Juho-Ville Kinnunen
Raimo Tikkanen
Tatu Seppä-Lassila
Tuomas Pasanen
Petri Tuominen
Hanna Hietaniemi
Fernando Ramirez
Sanna Yli-Patola
Marko Ahola
Niko Koponen
Sanna Karlsson
Jeroen Coessens
Jon Jelinski
Tapio Johtimo
Katarzyna Leskinen
Markus Wikström
Harri Mäntynen
Aija Salo
Leo Jokinen
Roosa Tikanoja
Rik van den Biggelaar
Matthys Kool
Sami Kallio
Sanna Mäkelä
Juha Sorvari
Hanna Sorvari
Lukas Kohl
Lauri Makkonen
Juha Karstunen
Samu Suominen
Outi Luomala
Petra Petra Morbin
Mari Kaskinen
Terhi Hämeenkorpi
Marcus Tallberg
Teemu Evilä
Julia Jouhki
Mari Paloheimo
Pauliina Kulla
Filip Trejtnar
Olli Hirn
Caitlin Huotilainen
Santtu Huotilainen
Matti Nissinen
Mikko Rytkönen
J-P Salminen
Nina Pelkonen
Juuli Vihersaari
Nico Österberg
Perttu Kulmala
Pedro Cardoso
Marko Forsell
Andra Kosse
Katre Soukko
Kenny Stålhammar
Jaana Tynys
Jaana Leikkola
Nina Huuska
Riku Särkelä
Sanna Reunanen
Iiro Halonen
Essi Degerstedt
Jaana Metsä
Hanna Teivainen
Mari Hurskainen
Eero Remes
Taru Remes
Maria Tengbergen
Samuli Cederström
Anne Salo
Joanna Vivolin
Roosa Lehtinen
Seppo Tolppi
Christine Messo
Tero Vuorinen
Anna-Kaisa Kolu
Anna Wotherspoon
Maikki Messo
Antti Parjanne
Anni Väisänen
Konsta Ikonen
Riikka Tuominen
Yabets Elorant
Eljas Ryhänen
Mavin Viisainen
Markus Kyläheiko
Neeraj Saini
Malvika Jain
Lotta Kuuteri
Henri Lankinen
Väinö Repo
Maria Pulli
Panu Oikkonen
Antti Rinta-Jaskari
Samu Ollikainen
Janne Ruonio
Keijo Mäkelä
Silja Hormia
Kati Nirkkonen
Jenna Teivainen
Mikael Kuusisto
Jorge Sinisterra
Pia Holopainen
Silja Vuohensilta
Luca Maurizi
Emmi Järvelä
Minna Mononen
Mirka Pitkänen
Sara Brown
Johanna Väisänen
Hilla Rudanko
Mirella Valkkinen
Sami Juutilainen
Niilo Luotonen
Seppo Katilainen
Mirva Gullman
jani viitanen
Tero Kähärä
Kim Kronlund
Sami Haapanala
Markus Mittler
Janne Liimatta
Mikko Eronen
Mari Malinen
Oskari Kruth
Emilia Makkonen
George Courtnadge
Rose-Marie Dahlström
Mette Hedborg
Enni Tuutti
Marianna Salo
Thomas Gale
Michael Schachner
Saija Luotola
Heidi Riikonen
Sami Kuusemaa
Laura Enqvist
Marianne Horppu
Perttu Haliseva
Jenni Honkanen
Johannes Nuutinen
Mikael Sokero
Lea Linnero
Ville Nordberg
Ville-Matti Tarvonen
Kalle Halonen
Jaakko Jakkila
Juha Manu
Reima Viitala
Erica Grahn
Nils Iso-Markku
Nova van der Ende
Johanna Salminen
Mari Lähde
Ruth Nousiainen
Inari Taskila
Laura Saarinen
Jere Santala
Kalle Salonen
Anna-Maria Mende
Nadja Granholm
Hanna Piivek
Katri Halmes
Jonna Salomaa
Elina Leppihalme
Jarkko Husu
Mikko Iso-Oja
Jussi Ernamo
Mariia Molodkina
Arvo Nieminen
Antti Niemelä
Timo Suonsyrjä
Matti Syrjälä
Heini Miettinen
Laura Rasinkangas
Juuso Luukkonen
Milla Sallinen
Jonas Kallis
Laura Turpeinen
Mira Vuoriheimo
Ulla Saarikko-Piirainen
Jukka Kopra
Hanna Teirmaa
Petri Korhonen
Kaisa Pukkila
Sanni Eloneva
Jonne Savo
Janne Selin
Marko Ortela
Kaija Junttila
Jaana Herranen
Sami Kähäri
Elina Laine
Dorothée Liikanen
Vanessa CONAN
Ylva Sjölund
Erica Sjölund
JESSICA ROMS
Kenneth Granroth
Elin Gottberg
Aleksi Juselius
Kimmo Akkanen
Janne Warpenius
Oskar Brenner
Marjo Kukkonen
Claire Vaxelaire
Damien Vaxelaire
Lotta Meismaa
Henri Vaitomaa
Simon Lindqvist
Jonna Louhelo
Tuomas Lindholm
Eevamaija Roininen
Daniel Holmberg
Satu sillanpää
Harald Åström
Rale Tiiainen
Signe Täär
Nestor Fernández Arbeloa
Selina Arn
Pinja Harjunpää
Emmi Kulta
Mia Väisänen
Pekka Väisänen
Ari Warpenius
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Teemu Väre
Katarina Kajastie
Robert Silén
Suvi Silén
Tuulia Tanskanen
Otto Kaalikoski
Terje Kroon
Salla-Mari Makkonen
Ulla Nevalainen
Riikka Ruohonen
Ronja Sonninen
Joanna Scott

69 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

15.10.2021 19:30

Ends:  

15.10.2021 23:30

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi