Helsinki Night Trail 2024

19.4.2024 20:45

Helsinki Night Trail 2024 juostaan 19.4.2024.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (313)

Sirpa Walker
Tiina Ojala
Katarzyna Leskinen
Nicole Af Björksten
Petri Tuominen
Raimo Tikkanen
Mirko Tikkanen
Taina Nyman
Esa Rauhala
Sanna Tonteri
Markus Schneider
Lauri Alakuijala
Tove Strömsholm
Anna Ruuskanen
Satu Karjalainen
Tuula Ahonen
Sanna Reunanen
Sanna Vikström
Markus Kortesmäki
Tuomas Mäihäniemi
Juuli-Anna Tauren
Thomas Vincent
Frida Henson
Samuli Cederström
Jonna Haavisto Murole
Janne Pitko
Roosa Kaasinen
Terhi Hautaviita
Markus Mattsson
Henrik Räbinä
Minna Anttalainen
Heidi Köyste
Toni Oksman
Mika Venho
Mika Muhonen
Heidi Ekholm
Seija Pulli
Susanna Vähäkuopus
Ehsan Zangene
Juuso Vuorenniemi
András Huszti
Pekka Ruuska
Leena Kauko
Jasmin Kovanen
Olli Horttana
Veera Tasapuro
Sami Kuusemaa
Tuomo Saarinen
Conner Mckissack
Henriikka Holopainen
Pontus Koivisto
Staffan Fagerudd
Mare Lappi
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Jukka Malin
Seppo Tusa
Frej Strömberg
Heta Biermann
Jaakko Mauri Tapani Mikkola
Minna Liisa Mikkola
Kati Nirkkonen
Marilis Mänd
Elina Nikkanen
Jarmo Saikkonen
Milla Rytkönen
Juhani Mattsson
Riku Valtasola
Taneli Toikka
Sanni Ringblom
Jari Pimiä
Eero Parkkonen
Vesa Lipponen
Sanna Pietola
Antti Vahteri
Olli Hirvonen
Annika Perkinen
Markus Nygård
Tommi Pajala
Julia Ollila
Richard Ollila
Marjukka Tanttari
Marianne Horppu
Aleksi Siitari
Anne Rosti
Claire Amsellem
Tarja Timonen
Willem Heijdeman
Riitta Rahkila
Pia Holopainen
Eduardo Lopez
Elisa Liras
Rouven Koch
Ville Hellman
Susanna Halkosaari
Tomi Niiranen
Joel Saarinen
Sela Tsukimoto
Michihito Mizutani
Sanna Liimatta
Tomi Tanninen
Michael Schachner
Keijo Autio
Tuija Niemi
Samu Erkkilä
Patrick Tauriainen
Aleksandr Klepikov
Kaisa Malm
Jere Lilja
Heli Palomaa
Esa Rantasalo
Aino Mällinen
Jeremias Mällinen
Marjaana Laivamaa
Miira Räty
Milla Valtonen
Geert Van Moer
Lasse Lehtonen
Rami Grönlund
Sari Backlund
Sofia Vaahteranoksa
Timo Pulkkinen
Daphne Hoeppener
Jenni Boughanmi
Karim Boughanmi
Tuukka Rantanen
Akseli Johannes Varpula
Iina Niiranen
Tommi Elo
Aira Mällinen
Suvi Tiainen
Susanna Laaksonen
Vesa Ihalainen
Tereza Lopatarova
Sauli Rantanen
Juha-Matti Salo
Sari Suominen
Esa Suominen
Lauri Vehi
Emma Malmgren
Sven Schlegel
Johannes Mielo
Sari Auvinen
Svetlana Dembitskaya
Hanna Ruotsalainen
Qinlian Xu
Kasperi Lepistö
Kalle Salonen
Tea Ekström
Tomas Storas
Friida Bröms
Miikka Siekkinen
Tanja Turpeinen
Sini Markoff
Sang Markoff
Johanna Havula
Anna-Riikka Leppäranta
Laura Virjula
Kimmo Saviluoto
Ahti Pirnes
Heidi Sidensnöre-Jakka
Samuli Sidensnöre
Sandra Broborn
Ilan Tokazier
Terhi Ruotsalainen
Marjo Riipinen
Riku Piira
Krista Kohonen
Santeri Virta
Krista Lahti
Olli-Matti Valkonen
Joonas Lehtovaara
Oskari Hänninen
Tony Rönnqvist
Sara Räikkönen
Arja Niinimäki
Kirsi Taimisto
Mirka Vahtera
Marika Humala
Emilia Vinberg
Minna Lindholm
Hanne Silvan
Matheus Bueno Magalhães
Ella Vilén
Kari Hellman
Riccardo Repetto
OLIVIER LUKENGU
Olivier Guenec
Mikhael Santos
Leena Syrjä
Teemu Seppälä
Jesse Ihalainen
Jani Sillanpää
Bianca Behm
Anni Salo
Sanni Pöllänen
Jenni Raatikainen
Leeni Kirvesmäki
Teija Korvala
Nea Karenius
Jasmin Lehto
Kimmo Vahteri
Vesa Puisto
Seppo Puttonen
Teemu Niskanen
Yevgeni Fishman
Pauliina Manninen
Hanna Viitanen
Kevin Broady
Nico Rotstein
Markku Saari
Viivi Kauko
Katriina Pennanen
Jussi Pennanen
Kimmo Mäki
Tom Hildén
Marina Nordström
Dorothée Liikanen
Vanessa Conan
Tarja Bonde Jensen
Daniela Suur-Kujala
Anna Kovarova
Iina Taiminen
Kaj Koskinen
Samuel Halme
Antto Toivio
Tero Mäkinen
Elona Heiskanen
Noora Rapo
Kajsa Forsén
Sara Eriksson
Lauri Mattila
Rony Vartio
Sanna Andelin
Heli Hyypiä
Kari Kokkinen
Mathias Nyman
Philippe Hakulin
Tatu Tyrisevä
Mikko Viikari
Osmo Sundberg
Eetu Nordman
Iida Lappi
Hanna Riski
Inka Touru
Henri Eskelinen
Joonas Marjomaa
Samuli Romppanen
Niko Karhapää

64 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

19.4.2024 20:45

Päättyy:  

19.4.2024 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi