Helsinki Trail Run 2022

18.6.2022 12:00

Paloheinän maja

Helsinki Trail Run 2022 juostaan 18.6.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet tapahtuman nettisivuilta

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (260)

Mikko Holmgren
Hanne-Grete Christensen
vesa lipponen
Jassu Laivuori
Darja Hukkanen
Gemma Tweedie
Mikko Polvi
Jukka Ahonen
Jani Aho
Wilma Viljanmaa
Jarmo Vuorinen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Alexander Myers
Kalle Hollmén
Pia Holopainen
Johanna Hoffrén
Ville Helenius
Sirpa Uuspelto
Nicola Ugas
Tuija Kuutti
Sami Kuusemaa
Tupuna Mäntysaari
Riikka Kuittinen
Frédéric Sihvola
Hanna-Mari Uuksulainen
Raisa Huotari
Liisa Lylynen
Hanna Sario
Olli Sjöström
Angela Carpenter
Susanna Wikberg
Maria Kontro
Sarika Gahlawat
Ajay Sangwan
Daniel Moran
Sampsa Jantunen
Niko Martikainen
Tapio Peltonen
Mika Rautaparta
Anne Föhr
Mia Nyman
Hanna Kivirinta
Risto Lammi
Tuomas Jokela
Vesa Kyyhkynen
Kati Hakkarainen
Virve Sihvola
Petri Köykkä
Jonathan Duplissy
Tuomo Nieminen
Tommy Sundholm
Anto Roots
Linda Sjöberg
Antti Moisanen
Joonas Tuomi
Joonas Siitonen
Katariina Rönnqvist
Irina Dalfors
Jarno Ikonen
Helene Deighton
JOEL KUMPULAINEN
Mandi Huuki
Claudia Danesi
Kari Karppinen
Jose Perez
Julia Akusok
Ruben Verde
Jukka Hill
avnish chandel
Hanna Ahrnberg
Nicola Ugas
Mirka Vartiainen
Janne Vartiainen
Dmitry Petrov
Ivan Petrov
Minna Salorinne
Marianne Horppu
Eero Puolatie
Elina Laaksonen
Oskar Reunanen
Jorma Sahamies
Kevin Sjöberg
Diyako Germiani
Tuuli Martikainen
Aleksi Sipilä
Katharina Beck
Seppo Katilainen
Samuel Halme
Jaana Metsä
Margarita Simonova
Teija Murtomäki
Joanna Vivolin
Tia Seppänen
Hannes Örmälä
Annika Perkinen
Tom King
Eeva Eronen
Meri Venesmaa
Laura Seppänen
Ville Ala-Seppälä
Gabor Angyal
Juuso Konttinen
Juho Viitanen
Mio Nietula
Neila Penninkangas
Salli Penninkangas
Shivani Jambur
Anna Eriksson
Anne Orjala
Matti Lindroth
Niko Suoranta
Mikael Kari
Jekaterina Lindberg
Stenar Bukk
Renar Voort
Anniina Paavilainen
Laura Lammi
Tero Heinonen
Markus Minkkinen
Annika Lindholm
Keijo Autio
Drina Jovanovic
Jadrana Jovanovic
Tara Jovanovic
Eleni Kamkeris
Pia Valkama
Kalle Salonen
Jarno Limnell
Ruben Merilä
Peetu Saarto
Hannamari Ålander
Mikael Melén
Oliver Pardo
Olli Riikonen
Angelica Välilä
Sari Castren
Aron Marttinen
Vuokko Marttinen
Aarikha Anoop
Sairam Anoop
Samuel Hartman
Saima Hartman
Natalia Gerasina
Eevi Lehto
Tuuli Erkko
Anna Hopia
Janne Koskimies
Amanda Helminen
Sophia Rahimeh
Elias Järventaus
Susanna Immonen
Aleksi Malmberg
Ira Hassinen
Ritva Kauppi
Saskia Soomets
Lilli Reissaar
Oliver Reissaar
Vilma Tuominen
Sasu Halme
Sara Vainikainen
Michael Sturm
Elisa Sihvola
Marika Hellberg
Jari Hellberg
Toivo Sokero
Oiva Sokero
Azad Shamsaddini
Petri Kettunen
Tuomas Herranen
Nicolas Recorbet
Olivia Repo
Valtteri Repo
Duílio Sasdelli
Daniel Martins
Ali Leivo
Anas Adam
Aleksi Aartola
Jiri Kadlec
Helmi Suihkonen
Hilma Suihkonen
Eino Suihkonen
Emriikka Jurttila
Elias Mäntynen
Elisa Forsman
Heidi Maaranen
Anne Hyvönen
Anne Hyvönen
Aapo Niinikoski
Hilla Niinikoski
Anne Hautala
Maksim Ressaar
Taru Remes
Sofia Muinonen

66 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

18.6.2022 12:00

Päättyy:  

18.6.2022 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

tapahtumat@runhigh.fi