Helsinki10 2020

26.9.2020 11:00

Helsinki10 2020 will be run 26.9.2020.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. You can read more detailed instructions on payments with sport vouchers here. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (1764)

Carita Hedberg
Katri Tapio
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Henrik Koivuranta
Aleksi Harkko
Kaisa Parker
Andrew Neal
Anne-Mari Kangas
Mikko Mäntynen
Elise Lemaire
Jarkko Karvonen
Anu Suoranta
Kari Lampela
Piia Lampela
Joseph Hallam
Meri Salomaa
Bettina Sundström
Iines Maaronen
Sari Tuominen
Heidi Sajo
Hilkka Lötjönen
MARY VAARPU
Andrés Salgado
Susan Gamache
Jenni Fredriksson-bass
Erna Grönroos
Raisa Huotari
Urmas Telling
Tero Honkasalo
Patrik Streng
Rosa Mai
Dimitris Prokopis
Samuli Reijula
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Ulla Särkikangas
Hanne Lehtosalo
Sanna Kullberg
Kaija Purhonen
Lotta Krogius-Kurikka
Janne Holmlund
Mari Rauhala
Andreas Ioannidis
Risto Ojakoski
Jenni Turunen
Iida Orispää
Tomi Kuusiniemi
Tanja Koskela
Simeon Rissanen
Johanna Koponen
Virve Rajamäki
Virve Sihvola
Visa Hallamaa
Wilma Viljanmaa
Zoltan Toth
Aija Leinonen
Aki Laine
Akseli Vainionpää
Aleksi Kunnas
Aleksi Tossavainen
Alex Björklund
Alexandre Tellier
Amanda Kaukomies
Andras Pauko
Annamari Heimonen
Annarita Koli
Anne Lahtinen
Anne Lyytinen
Anne Mäkelä
Anni Kanto
Annika Virtanen
Antti Latva-Koivisto
Antti Lauri
Anu Kallio
Anu Puttonen
Ari Hietala
Arto Härkönen
Carita Kolehmainen
Christa Olovsson
Claes Grägg
Clinton Deacon
Colin Mcgarvie
Dean Pattrick
Diego Gomez
Dmitry Sapronov
Eeri-Mari Rönnberg
Eero Onnela
Eeva Nuutinen
Eija Sparre
Elisa Ranta
Emilia Väänänen
Emma Ilona Suni
Erja Saario
Erkki Leppälä
Erkki Mäntyharju
Esa Koli
Eve Fedotova
Fabien Cadaut
Frédéric Sihvola
Giuseppe De Vincenzo
Gun Finnberg
Gunnar Meronen
Hanna Nokio
Hanna Rosti
Hannu Mäkinen
Harri Holma
Harri Pellikka
Heimo Laukkanen
Heli-Marie Palmiste
Henri Karjula
Henri Nokio
Henri Ryhänen
Henrik Fröberg
Henry Huuskonen
Ida Qvarnström
Iida Dahlman
Iisa Mäkinen
Ilona Larinkari
Inna Aaltonen
Ira Malmberg
Jaana Andrews
Jaana Karjalainen
Jaana Kesänen
Janette Kaukomies
Janne Nurmi
Jannika Herttuainen
Jari Annaniemi
Jari Uusitalo
Jari Virta
Jarmo-Juhani Huttunen
Jenni Rinkelo
Jenny Mcguire
Johanna Eronen
Johanna Lindfors
Johanna Virtaniemi
Joni Tuomi
Joona Niemi
Jouko Metsi
Jouni Väisälä
Juha Salminen
Jussi Omaheimo
Jussi Salo
Jussi Sparre
Jutta Vahvanen
Kaarina Bäck
Kai Jäntti
Kaisa Deacon
Kaisa Mensonen
Kalle Hollmen
Kari Heiskanen
Kari Lehtinen
Kari Pöntinen
Kari Valtonen
Kariliis Liiskmaa
Karin Akrong
Karo Hämäläinen
Katariina Hanski
Katariina Väinämö
Kati Järviö
Kati Saario
Kati Valli
Katja Harja
Katja Keiho-Lintula
Kauko Harteva
Keith Davis
Kimmo Akkanen
Kirsi Harju
Kirsi Niemelä
Kjell Tikander
Kristi Saard
Kristian Lindroos
Kristine Savolainen
Lasse Myllys
Laura Lepola
Laura Lätti
Laura Sunila
Lauren Oddie
Lea Oja
Leena Mäkäräinen
Lesley Kiernan
Linda Löfbacka-Skog
Maarit Kuisma
Maarit Tynkkynen
Magnus Valkama
Margit Huttunen
Maria Laine
Maria Vahuri
Marika Hellberg
Marika Lauri
Marina Kitaigorodski
Marketta Tuomi
Marko Malinen
Marko Tauvo
Markus Kääriäinen
Markus Nuopponen
Matti Korhonen
Merja Harteva
Merja Niemi
Merja Rautiainen
Merja Tuukkanen
Mia Numminen
Miia Halme
Miikka Salminen
Mika Bergman
Mika Lehtovirta
Mikko Mäkelä
Mikko Romppainen
Milla Kasurinen
Milla Sallinen
Mimmu Kaukinen
MINNA JUVONEN
Minna Leinonen
Minna Riikonen
Minna Ryynänen
Minna Salorinne
Mira Karppinen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Mirva Ojala
Mischa Moss
Mitchel Tiznado
Mona Penttinen
Niclas Selin
Niina Nenonen
Niklas Koski
Niko Nurmi
Nina Tuukkanen
Noora Kuronen
Ossi Kokkonen
Otso Mäki
Panu Koskinen
Paul Mcguire
Paula Haikonen
Paulina Vihavainen
Pekka Korsinkin
Pekka Raatikainen
Pertti Jäppinen
Petri Hämäläinen
Petri Kekki
Petri Tuominen
Pia Kylmäpuro
Pia Olkkonen
Piia Ojala
Piia Pöyhönen
Pippi Hongell-Nyman
Richard Robinson
Riia Hokkanen
Riikka Karhu
Riikka Kiel
Riikka Porvali
Riikka Rask
Rik Van Den Biggelaar
Ritva Rajakallio
Robert Kettunen
Roosa Väisälä
Samantha Singh
Sami Kuusemaa
Sami Sundström
Sami Suuronen
Sandra Uotila
Sanna Heikkilä
Sanna Ilmarinen
Sanna Rockström
Sanna Ryhänen
Sari Herranen
Sari Vähäkuopus
Tatiana Susi
Satu Matero
Satu Uusivirta
Seppo Jylhäaho
Sheetal Teräsaho
Sini Kuosmanen
Sirpa Lehtinen
Soile Kouvonen
Soile Prusi
Stella Löfström
Susann Härkönen
Susanna Holappa
Suvi-S S Liimatainen
Taina Rytkönen
Tapio Keskitalo
Tarja Oja
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tarja Stålberg
Tero Alanko
Tero Kunnas
Tiina Henriksson
Tiina Ojala
Tiina Saikko
Timo Holopainen
Timo Korhonen
Timo Mieskylä
Timo Pelttari
Tomi Mänttäri
Tuhidul Murad
Tuomas Lepola
Tuukka Karjalainen
Tuula Majander
Tuula Pellikka
Tuula Saari
Tuure Koski
Ulla Purmonen
Veera Saario
Veera Välikangas
Veka Ohtamaa
Veronika Aspås
Vesa Hurme
Vesa Vainikainen
Vinod Dogra
Tommi Parviainen
Joel Klemetti
Hanna Forsten
Saara Timonen
Markus Myllymäki
Niko Auvinen
Sami Nenonen
Noora Nissinen
Tiia Hakulinen
Katja Parviainen
Eliisa Sutela
Suvi Lindholm
Henna Sandvik
Tommi Kallio
Hanna Kallio
Jaakko Leikko
Tomi Kyöstilä
Elmo Pitkänen
Juuso Isoherranen
Irmeli Räihä
Kari Salmi
Terhi Aunila
Shahlan Namiq
Satu Rantamäki
Päivi Kauhanen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Veikko Paasikoski
Elina Leppihalme
Gunnar Meronen
Laopo Xu
Saija Oksa
Tim Schjødte
Päivi Toivola
Sari Lehtonen
Nina Pitkänen
Olli Pitkänen
Minna Pitkänen
Jennifer Stolarski
Eija Immonen
John Whitesmith
Kari Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Antti Riihimäki
Juuso Luukkonen
Heikki Rusama
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Sanni Nordström
Jonas Tufvesson
Svetlana Dembitskaya
Kyösti Pesonen
Henri Pesonen
Petteri Leppikallio
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Pekka Tauriainen
Kätlin Mei
Olli Kiiskinen
Timo Mastokangas
Betsy King
Mikaela Wessberg
Leila Heinilä
Piia Kodjo
Tiina Uusi-Kerttula
Topi Hirvonen
Janne Reunanen
Miia Myyryläinen
Janne Rusama
Tom Yao
Dominick Hardy
Cetin Sahin
Jarno Manni
Alan Pirdil
mati hussar
Valpuri Mäkinen
Tiina Rinkinen
Ruut Laakso
Minna Tuominen
Marko Vaittinen
Piia Koponen
Jyri Stenvall
Rikhard Matalalampi
Vasilii Bogatov
Sari Uusheimo
Gilbert Gwe
Tuulikki Laitinen
Johanna Niemi
Ella Sperling
Saija Hakanen
Eero-Matti Salminen
Anne Ylinen
Julia von Hertzen
Sonja von Hertzen
Hanna Tallberg
Tiina Yli-Ilkka
Pinja Toivanen
Senja Koskinen
Helena Eerola
Yasmin Huttunen
Ville Simola
Ville Pesonen
Ulla-Maija Nurmi
Ulla Nevalainen
Tuure Koski
Tuomas Hyttinen
Tuija Niemi
Toni Pasanen
Tommi Virtanen
Tommi Tarkiainen
Tomi Rämä
Tomi Orassaari
Timo Tuominen
Timo Räihä
Timo Pelttari
Timo Kaljunen
Tiina Lustig
Tiia Mäkiranta
Teija Rauhala
Teija Konttori
Tapio Nurminen
Tapio Alaviiri
Sébastien Garcia
Suvi Vaara
Suvi Sankelo
Susanna Lainio
Soile Suhonen
Severi Pahkala
Sebastian Sandell
Satu Ståhlstedt
Sari Antikainen
Sarah Ajlan
Sanni Mustajoki
Sanna Kytölä
Sanna Haikonen
Samuli Toropainen
Samuli Pahkala
Samuli Hakkarainen
Samppa Lehtiniemi
Sampo Salovesi
Sami Simola
Riku Poikolainen
Riikka Porvali
Riikka Jaakkola
Remco Schellingerhout
REIJA FAGER
Pirjo Westerberg
Pirjo Koskelainen
Liina Penttinen
Pia Kanerva
Petri Kekki
Pertti Jäppinen
Pekka Lindeman
Pekka Kangas
Pekka Haavisto
Pavlina Gregorova
Panu Pahkamaa
Outi Aarnio
Oula Poikolainen
Otto Poikolainen
Olli Vesanto
Nina Erno-Ustinov
Niina Roth
Niclas Svahnström
Natalja Tsetsko
Minni Marttinen-Forsman
Minna Strömsten
Minna Salorinne
Minna Nylander
Minna Hirvonen
Mika Lehtimäki
Mika Korpela
Miika Mäntyniemi
Mia Sandell
Matti Merivaara
Matti Ala-Nikkola
Martti Nurmi
Marru Lehtimäki
Marko Tukiainen
marko sankelo
Marko Pekkanen
Marko Ilva
Marko Hollanti
Markku Laitinen
Markku Hyvönen
Maria Sorvali
Maria Koskelainen
Mari Leppämäki
Maija Kivi
Liina Koponen
Leo Habib
Leif Pyykkönen
Laura Vuorimies
Laura Jylkkä
Lari Lohikoski
Lari Assmuth
Kurt Leuschel
Kristian Svensson
Kirsi Vepsäläinen
Kirsi Petäjä
Kirsi Hämäläinen
Kimmo Uusikumpu
Kevin Kamau
Kaveri Saminathan
Kauko Ruokolainen
Kati Blomqvist
Kalle Iloranta
Kalle Ahtola
Jyri Nevalampi
Juuso Utriainen
Jussi-Pekka Partanen
Jukka Seppänen
Jukka Ikkala
Jukka Elomaa
Jukka Ahonen
Juho Kauppi
Juha Tamminen
Juha Stenberg
Juha Piirainen
Juha Korhonen
Jouni Määttä
José Velasco Pastor
Jorma Hekkala
Joonas Paavola
Jonna Riikonen
Jonna Palkispää
Johanna Lindfors
Johanna Hedvik
Jesse Kuusela
Jenni Manninen
Jenna Mäkinen
Jarno Salomäki
Jari Palo
Janne Kalliomäki
Jani Pitkäranta
jani koskinen
Jaana Miettinen
Jaana Kaspiola
Jaakko Knuutila
Henrik Lyra
Henri Isaksson
Henna Ukkonen
Henna Lehikoinen
Henna Hurskainen
Heini Hankanen
Heikki Räsänen
Heidi-Marie Savela
Harri Uotila
Harri Mäntynen
Hans Seidel
Hannu Laurila
Hanna-Maria Habes
Hanna-Mari Vuolukka
Hanna Ikonen
Galyna Medyna
Gabriele Marotta
Frédéric Sihvola
Frans Karkkimaa
Francesco Allaix
Fernando Trolia Slamic
Ferenc Vilisics
Etienne Brunaud
Esko Syrjä
Esko Iloranta
Emilia Thomas
Emilia Suhonen
Ellinor Lück
Ella Maisonlahti
Eija Airas
Eeki Ruponen
Daniil Jakovlev
Cristina Lahuerta de manuel
Christina Gates
Aulikki Nieminen
Assi Aalto
Arto Koskelainen
Artemis Filippou
Arna Thorgeirsdottir
Ari Mattila
Anu Tamminen
Anu Päivinen
Antti Toivanen
Antti Luostarinen
Antti Härmä
Antti Honka
Annukka Niemelä
Annukka Lyra
Annika Kopra
Anniina Hjelt
Anne Ruokamo
Anna Rundelin
ANDRES SIIM
Alpo Välimaa
Alex Clark
Aleksi Palo
Aki Heinonen
Aapo Kinnunen
Vuokko Härmä
Ville Ruokoja
Victorien Mermillon
Tommi Lylykangas
Tommi Lindroos
Timo Isolammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Tiina Remes
Tatu Seppä-Lassila
Sonja Levan
Sini Koivunen
Simo Räsänen
Selma Virolainen
Sari Saarinen
Sari Antikainen
Sarath Singapati
Samuli Aho
Samujjwal Sahu
Salla Elina Salo
Saija Uuskoski
Ruslan Kazantsev
Riikka Sternberg
Petteri Tarkiainen
Petra Rautavuoma
Otto Savolainen
Onerva Hurmerinta
Ona Sjögren
Nina Riikonen
Niina Salminen
Nea Nalli
Nea Hellman
Mikko Saloaro
Mikaela Tervanen-Takala
Mika Miettinen
Miisa Salmela
Matilda Miettinen
Marjo Marttinen
Marjaana Nikula
Laura Riijärvi
Laura Jylkkä
Lassi Kurkijärvi
Kristine Savolainen
Katja-Emilia Lillsunde
Kati Korkiakoski
Kari Viljakainen
Kaisa Ahopelto
Julia Ruottinen
Joni Tuomi
Johanna Suppi
Johanna Selin
Johanna Hanwell
Jenni Vuorimäki
Inkku Hautala
Ilpo Ruottinen
Ilkka Herranen
Heikki Tuomela
Essi Kilpeläinen
Elsa Virolainen
Elias Chowdhury
Dmitry Zherbin
Delfin Vassallo
Daniel Melendez
Claes Grägg
Christoffer Tenlenius
Carita Autio
Birgitta Raulo
Auli Pietarinen
Arja Jääskeläinen
Anu Raahenmaa
Anu Piironen
Antti Tikanmäki
Antti Merivirta
Annika Lehtovuori
Annika Ilmaranta
Anna Riijärvi
Ann-Elisabeth Vuorinen
Anja Greschkowiak
Ilari Ahokas
Anu Kärkkäinen
Mervi Juuti
Joona Seeste
Andrew Cresswell
Pawel Kiczko
Pirita Glumerus
Pia Glumerus
Leevi Jokitalo
Oliver Mäntynen
Anita Ekman
Aleksi Somervaara
Tino Lilja
Laura Alasaarela
Annika Lindholm
Janina Lindfors
Milla Hakuli
Miisa Reponen
Shaun Harbord
Benjam Jyrinki
Petra Reimi
Hanna Korniloff
Jussi Vainio
Maxwell Salo
Elina Kallström
Ninna Venäläinen
Zana Shillova
Pekka Tiihonen
Reeta Pölönen
Kiira Löfberg
Hanna Mikkola
Susanna Norvio
Jorma Lindström
Mira Sirkiä
Niko Koponen
Evgenia Melnikova
Katriina Uusitalo
Heidi Kerbs
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Mirja Vartiainen
Markku Kyllönen
Anne Hautala
Karri Koli
Tiina-Mari Tulimaa
Piia Andrejeff
Heidi Rautapalo
Jani Laitinen
Eve Laitinen
Heikki Hannikainen
Iris Rasenberg
Mikhail Torzhinskiy
Helena Lehmusto
Janne Hulkkonen
Ari Purhonen
Pasi Syyli
Jani Juhala
Sini Sandström
Sanna Reunanen
Kalaiarasan Saminathan
Jaakko Kaján
Altti Lindroos
Anna Mattila
Valisa Krairiksh
Mikko Lahti
Leevi Holopainen
Mari Luukkonen
Armi Niemelä
Hannamari Koivula
Kevin Collet
Katriina Sahala
Kimmo Jääskeläinen
Pauliina Jalonen
Leo Graf
Micke Storbjörk
Hanna Kautiainen
Milla Salonen
Seija Ikonen
Sirje Karttunen
MARIA GAVRIIL
Evanthia Koutsotheodori
Kari Rytkönen
Mikko Lahtinen
Maria Bakathanasi
Pantelis Gramvousakis
Christel Lehtinen
Joanna Vivolin
IRINA BOBROVA
Otto Koskinen
Anna Virtanen
Ina Grönlund
Narahari Kasagatta Ramesh
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Maria Lashkul
Petri Uronen
Anna Juhola
Tarmo Juhola
Satu Innamaa
Mirja Hietala
Aki Hummasti
Katariina Kallio
Katja Kemppainen
Anna Asplund
Antti Kuula
Karoliina Grönlund
Riitta Ahti-Tuiskula
Katri Kari
Matias Hienonen
Vuokko Haaparanta
Gun Granqvist
Tero Mononen
Natalia Gerasina
Jaana Urm
Lilja Grönroos
Kaisa Tuiskula
Tomi Uusitalo
Satu Alatalo
Anne Mattsson
Alexandra Lahtinen
Heikki Heinonen
Heli Kähkönen
Lassi Laakso
Elise-mei Kaskinen
Aino Mielo
Venla Leinvuo
Kari Jagt
Jorma Jääskeläinen
Teija Maamela
Sami Maamela
Dmytro Cherepenin
Essi Eranka
Henriette Kristianssen
Ari-Pekka Niemi
Nathalie Huber
Anu Vähäkallio
Erkki Vähäkallio
Violeta Stamboliyska
Linda Hellman
Nikita Rebnitskiy
Alisa Vlasova
Katariina Kirsanova
Maria Kauko
Sami Ylikangas
Juho Häme
Eeva-Maria Suuronen
Antti Suuronen
Aapo Valaranta
Teppo Ahonen
Päivi Suomalainen
Vesa Rönty
Björn Eriksson
Lauri Löksy
Ragnar Freij-Hollanti
Risto Pekkala
Tomi Sinisaari
Francesco Lomio
Karthikesh Raju
Gayathri Ramachandran
Juho Kuokkanen
Laura Virtanen
Mikko Numminen
Tiia Nyyssönen
Tuukka Laukkanen
Heljä Franssila
Nimish Godbole
Noora Seppä
Kaisa Murdoch
Saralotta Engblom
Erkki Ebeling
Sami Pohjola
Juha-Matti Hyttinen
Matti Sillanpää
Saila Strand
Jesse Loisa
Claudia Rimondo
Susanna Aaltonen
Jutta Jaakola
Jorma Ikäheimo
Hanna-Leena Heikkilä
Sanna Karhu
Jenni Korkeaoja
Jani Lampinen
Sari Forsström
Petter Junni
Kimmo Alho
Iiris Jaakkola
Netta Fatal
Daniel Fernandez
Katri Svahnström
Leena Seitovirta
Namrata Kavde
Minna Kervinen
Karoliina Meurman
Jukka Vakkila
Christian Herold
Leena Laitinen
Kariann Fotland
Erik Paulsen
Yasmin Najjar
Elise Tykkyläinen
Mikhail Goloulnikov
Grisell Macdonel
Isabella Rantala
My Nguyen
Heidi Nurminen
Eeva Haverinen
Paavo Lambropoulos
Satu Vuorela
Laura Lahdenperä
Mika Palmgren
Hanna-Riikka Järvinen
Emma Piitulainen
Soile Vesikko-Pouta
Srinivas LakshmiKumar
Janne Juhala
Vadim Sorval
Harri Järvinen
Tommy Karlsson
Frits Soetmann
Mari Herranen
Marietta Pöntinen
Leena Jääskeläinen
Johanna Järviö
Thomas Federico
Paul van Erk
Elina Maunula
Anu Sihvonen
stephen law
Jonna Hanhisalo
Viia Viitanen
Kenth Lang
Satu Tala
Susanna Björkbacka
Marthina Korhonen
Olivia Schalin
Sampo Korvenpää
Emilia Örnmark
Rebecka Fokin
Karoliina Raiski
Heidi Kammonen
Saimi Sandell
Hanna Backman
Noora Ahlholm
Maiju Fernelius
Helen Talviste
Liisa Maalder
Helmi Hieta-aho
Helka Ilola
Marja Arminen
Marko Lauhiala
Janne Kaarla
Vesa Ristikangas
Rafel-Eliel Ristikangas
Peter Peitsalo
Riikka Näveri
Arvind Rathore
Aida Hoshiar
Lani Hartikainen
Marjo Ruippo
Inka Hänninen
Nea Hänninen
Kalle Sällström
Inna Kaluhina
Lotta Lassila
Iikka Kotaja
Micaela Rautiainen
Max Rautiainen
Tiia Lempinen
Nina Nummela
Marios Kerkemezos
Perttu Haliseva
Joonas Sainio
Kimmo Enävuo
Anu Koutuaniemi
Tatu Hämäläinen
Raigo Teiermanis
Päivi Wood
Peter Schalin
Hanna Lunttila
Laura Tolonen
Maarit Koivisto
Lauri Ebeling
Timi Heikkonen
Régis Déau
Mikko Pöllä
Soile Kettunen
Aimo Rantanen
Vilina Halonen
Minna Ojala
Salla Kiviranta
Reija Antila
Katri Leinonen
Elina Rinne
Mikael Hästö
Adam Munson
Jose Antonio Perez Alegre
Oona Uppman
Ida Malmi
Juhani Kanerva
Liinu Kanerva
Viljami Vuorilehmus
Sakari Saukkonen
Tiina Rönnberg
Laura Nurkka
Usko Manninen
Valera Hudoborodov
Constanze Sixt
Markus Sidoroff
Maria Charlotte Vang
Knut Arne Vang
Kjerstin Vang
Isabella Franck
Liisa Nokelainen
Mari Siivonen
Aivi Käba
Marjut Alatalo
Marjo-Riitta Ristikangas
Victoria Ristikangas
Paula Kosonen
Janika Lankinen
Pekka Vartiainen
Guillaume Macquart
Joseph Hamuyuni
Jani Myyryläinen
Antonino Vitale
Barbara Genocchi
Mirva Koskinen
Mika Huovinen
Sanna Koivunen
Tommi Laitinen
Walter Holmgren
Pekka Jussila
Marjo Pihlajamäki
Marko Rapeli
Johanna Johansson
Jatta Toro
Hanna Saari
Mikael Sjöblom
Tomi Tiiperi
Antti Savolainen
Daniel Sundqvist
Petri Lintula
Riina Kuuselo
Milla Westerlund
Kaisu Järvinen
Aki Ainetdin
Tanja Mattila
Roel Freriks
Reetta Minkkinen
Sari Kuisma
Amanda Aalto
Iida Mäkinen
Eva Pasquier
Peder Helland
Anne Manninen
Maria Borg
Maria Volkova
Eemil Karttunen
Milla Koistinen
Suvi Inkinen
Mari Toppari
Annika Karlsson
Alex Karlsson
Noora Silventoinen
saara simes
Pyry Miikkulainen
Ida Hiillos
Susanna Tilli
Camilla Ylisela
Katri Leppälaakso
VIDA OBENG-KWAAH
Petra Siira
Anne Rasku
Hannu Seppä
Ville Laitinen
Wai Chung Lam
Nea Malin
Electa Kamara
Florence Kamara
Sini Tuviala
Juha-Pekka Lempainen
Eeva-Leena Topi-Hulmi
Miro Aaltonen
Kati Rytkönen
Pipsa Paalama-Ernvall
Mia Pulkkinen
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Kjetil Osmundsen
Bodil Brenden
Taija Nurminen
Akila Desilva
Sarah-Jane Desilva
Lara McCoy Roslof
Elise Lampén
Johanna Lehtipuu
Anna-Kaisa Mero
Suvi-Sorja Sammalisto-Kemppainen
Matleena Lahti
Ben Thrash
Rachael Thrash
Anne Lehikoinen
Katariina Jämsä
Dmitrii Dosuzhev
Katja Boman-Hartonen
Mikko Hartonen
Marcus Tallberg
Aija Hukari
Heikki Lehmuskallio
Janne Huotari
Kristiina Nurminen
Kati Hiltunen
Alec Wright
Aleksi Anisimov
AGRON MORALIJA
Pia Lindén
Sami Myllylä
Ville Pesonen
Maija Antila
Kalle Grönman
Vaibhav Rane
Srikanth Yarlagadda
Marianna Korpela
Louise Chua
Teuvo Mattila
Martti Uotila
Sean de villiers
Linnea Laitinen
Ulla-riikka Laitinen
Hilla Karppinen
Mari Malinen
Kerttu Sauk
Kaisa Sauk
Nicole Renwall-Iivonen
James Sutton
Péter Lövei
Jessica Vähämaa
Esa Kukkonen
Anna Anisimova
Maija Puromies
Ninja Haaranen
Merilin Algma
Adna Sokolović
Tomi Nurminen
Zerina Smajović
Ari Piironen
Igor Soroka
Johanna Häkkinen
Ann-Marie Amthor
Stephan Thalmann
Juhani Korhonen
Andy Billington
Pekka Rajala
Antonio Matrone
Kati Boström
Riitta Hiltunen
Noora Vento
Terttu Halonen
Laura Karhu
Hassan Mouini
Luis Wulfert
Riikka Räsänen
Piia Lindroos
Michael Sturm
Terhi Wermundsen
Anna Wotherspoon
Eric PAQUAY
Taina Torniainen
Pietari Torniainen
Walter Concu
Tiia Strandell
Marjo Luusuaniemi
Virve Kohtaniemi
priyadarshi sharma
robin saroha
Antti Ahtiainen
Noora Pumpanen
Ville Harteela
Hoang Vo
Heidi Leino
Katja Pyhälä
Ilse Sundström
Iina Leporanta-Varjus
Hanna Surakka
Joona Pekkala
Vertti Sinivalo
Jarmo Kuivaniemi
Nicolas Recorbet
Senja Sirkeinen
Vesa Kaukjärvi
Ville Kaukjärvi
Eeva Mörsky
Elli Laine
Matilda Lindblom
Panu Henriksson
Musta-Pekka Ruuska
Heikki Helastinen
Marko Mettenranta
Salla Kinnunen
Pipsa Lunkka
Johanna Haiko
Jaakko Lyytinen
Markus Helin
Joel Helin
Elina Soila
Pekko Paajanen
Taru Möller
Charlotta Selin
Kristian Markkanen
Katja Peltola
Elisa Liimatainen
Jouni Hätinen
Suvi Myllymäki
Janina Backlund
Jasmin Ovaskainen
Pipsa Ilola
Paulo Sergio Sande dos Santos
Tanja Malo
Outi Jalovaara
Antti Hynönen
Fredrik Åkerlund
Kristina Tarson
Annika Viskari
Kaisa Raiski
Martin Guggemos
Charlotte Schilling
Meri-Tuuli Pyykkö
Aki Pyykkö
Christopher Williams
Ben West
Oliver Simonds
Prabhav Kolekar
Pratibha Kolekar
Vaibhav Kolekar
Laura Manninen
Üstün Ergenoglu
Antti Sakala
Niklas Lehtinen
Audrey ANASTASI
Anabel Perez
Elina Poikonen
MERIKE SIILIVASK
Artem Makarov
Emmi Lesonen
Ville Suni
Julia Suni
Aino-Maija Hyvönen
Kukka Corander
Antti Pitkänen
Susanna Saikkonen
Niklas Skog
Kaisa Wessman
Hannah Pousi
Reeta Ruija-Kärki
Niina Elo-Korpisaari
Noora Tanskanen
Tatu Korhonen
Veronika Hokkanen
Terje Kroon
Kamonwan Butkhrut
Ulises Aguilar
KP Alare
Jenni Roine
Ella Kaartinen
Mika Metsojoki
Juulia Suomala
Emilia Talvisaari
Jenna Karjalainen
Jessica Piedziak
Mia Le
Max Pekkala
Jussi Sandqvist
Igor Kononov
Jyrki Ruohomäki
Maria Shcherbina
Matti Honkela
Jenni Seise
Tiina Vartiainen
Roxanne Cadenne
Rebecca Laaksonen
Thibault Perrin
Marko Ollila
Sami Sajo
Lotta Malmivaara
Olli Malmivaara
Jaakko Mikkola
Allan Maloi
Boro Sanchis
Viktoria Unger
Rosalie Ovesná
Darius Schulz
Juuso Jänkälä
Manose Narava
Minna Kuivamäki
Ilia Batyrev
Jani Ruohola
Alexey Shelepaev
Antti Niemenmaa
Marika Niemenmaa
Iris Sorjonen
Akseli Majaranta
Catarina Mannila
rosa moujid
Joonas Kotilainen
mikael berg
Petri Enden
Alexej Belskij
Jussi Paulamäki
Minna Intke Hernández
Gonzalo Hernández Reyes
Laura Lammi
Otto Niemi
Olesia Iaskevich
Deidra Kivilompolo
Nina Liimatta
Maria Mroue
Inka Matilainen
Eino Aitamurto
Jimi Miettunen
Kaapo Viirret
Raido Must
Lari Rouvinen
Iines Juntunen
Clint Casano
Aku Rohula
Venla Jyrkinen
Vilja Kuoppala
Veikko Jeskanen
John Trehearn
Päivi Aaltonen
Tiina Allinniemi
Heidi Velasco
Antti Rintamäki
Niina Summerford
Laura Mononen
Riitta Heinonen
Henriikka Aalto
Veera Heinonen
Maarit Mielikäinen
Arto Pantsar
Elsa Mäkinen
Tiina Perälä
Terhi Leppänen
Tuija Metsäaho
Miika Makkonen
Niko Huuskonen
Mira Hoffström
Viivi Kaakinen
Erika Rintamäenpää
Suvi Mattila
Heini Frangén
Auli Käyhkö
sirkku rinne
Lilian Pallas
Tuomas Elo
Timo Kiiveri
Leena Rautanen-Saari
Ilmari Mäkinen
Suvi Lahti
Heli Ruuska
Ari Ukskoski
JAYAKUMAR SAMBASIVAM
MUTHUKUMARASAMY RAVINDRAN
John Pradeep Manickam
Sudharshan Masilamani
Prakash KB
Christoffer Masar
Pyry Eskonlahti
Päivi Eskonlahti
Sami Eskonlahti
Mika Huttunen
Ismo Puuronen
Frans Nilsén
Jarno Limnell
Sanni Sarelma
Emilia Mattsson
Amanda Rimpilä
Camilla Lohenoja
Saila Vihtari
Nina Kimmo
Lena Nyström-Puska
Anna Lehtinen
Karoliina Vierjoki-Väätäinen
Outi Rantala
Paula Uitti
Irene Ratschinsky
Inkeri Lindeman
Jussi Laimio
Mårten Bredarholm
Mari Pajamo
Anna Lagerroos
Minna Lahtinen
Artjom Fjodorov
Toni Honkaranta
Ole Antti Halonen
Riitta Järvenpää
Mariam Kojo
Patrick Irwin
Niina Rosti
Noa Rönkkö
Hilla Toivanen
Beatrice Egger
Jan Egger
Kirsi-Marja Peräkylä
Pertti Hänninen
Jari Sarja
Sujan Karanjeet
Ilkka Sipola
Teemu Junkkaala
Mika Särkelä
Saarastiina Nurmela
Jarkko Aro
Outi Huotari
Timo Viinikka
Iris Hyyrynen
Claudia Lincopan- Honkamäki
Joel Soosilla
Marja Järvinen
Vladimir Kekez
Arto Jokivuori
Claire Shaw
Anri Lehto
Pia Holmberg
Hailley Felter
Monika Milczarek
Bhawna Sharma
Catherine Räikkä
Noomi Kojo
Kati Mattsson
Vikke Niskanen
Virpi Taipale
Juan Trolia Avelli
Juulia Makkonen
Nella Kosonen
Laura Kiuru
Oskar Anttila
Milla Koskenniemi
mikko keskitalo
Linda Ottensmann
Robert Granfelt
Jussi Nieminen
hugh fitzpatrick
simon rodgerson
Jaani Heikkilä
Heidi Du Plessis
Tuomas Palomäki
Juha Linnanen
Joanna Saloranta
Jukka Majander
Radheya Pala
Soili Kosonen
Antti Pääkkönen
Tea Grönfors
Seppo Borenius
Tia Laipaik
Roman Tarabarin
Ritayan Biswas
Kristiina Huttunen
Päivi Vartia
Fernando Spano
Kati Pystynen
Maria Söderström
Carin Göthelid
Julia Silvennoinen
Juho Lehtoviita
Antti Mäki-Opas
Lilja Grönroos
Totti Toivonen
Zuzana Jindrova
Kirsi Pystynen
Saara Malinen
Kirsi Koukku
Bisrat Girma Assefa
Emine Arapkirli
Jani Porkka
Sanna Lakoma
Rukshna kapadia
Timo Jääskeläinen
Maarit Valtonen
Raimo Soininen
Arto Tissari
Henry Johansson
Renee Nurm
Wilhelm Stenbacka
Bhabishya Gurung
Francine Tchoumi
Jukka Anttalainen
Keijo Keränen
Elina Takala
Nina O'Shea
Anna Marjanen
Ville Helminen
Tuomas Hapola
Sami Niemi
Turo Hiltunen
Tommi Elomaa
Niilo Elomaa
Tero Virtanen
Harri Sivonen
Carlos Vazquez Garcia
Masi Rinkinen

280 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

26.9.2020 11:00

Ends:  

26.9.2020 15:00

Add event to your calendar

Event location

Senaatintori
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi