Helsinki10 2021

24.4.2021 13:00

Helsinki10 2021 juostaan 24.4.2021.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.11.2020 02:00
29,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Sisältää ilmoittautumisen vuoden 2021 Helsinki10:lle ja Helsinki Half Marathonille sekä WeRunHelsinki-pipon

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 16.11.2020 02:00
64,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (831)

Andras Pauko
Zoltan Toth
Peter Toth
merja1966@hotmail.com Niemi
kariliis liiskmaa
Anni Kanto
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Janne Lähteenmäki
Kristi Saard
Petri Hämäläinen
Vladimir Kekez
Lauri Tulkki
Ranvir Singh
Petri Tuominen
Jarkko Vesikansa
Pertti Jäppinen
Kari Paakkinen
Toni Janka
Jenna Kauppinen
suvi heinonen
Markus Myllymäki
Elina Lahikainen
Hans Sundell
Irene Pérez Molina
Niina Nenonen
Nina Liimatta
Anne Lehikoinen
Timo Korhonen
Riitta Järvenpää
Jari Virta
Tuula Saari
Piia Andrejefg
Tiina Henriksson
Tarja Stålberg
Kenth Lang
Frédéric Sihvola
Minna Lahtinen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Milla Sallinen
Juho Lehtoviita
Päivi Toivola
Heidi Kerbs
Sami Kuusemaa
Jasmiina Vahvelainen
Jannika Vahvelainen
Sanni Nevala
Antti Mäki-Opas
Merja Rautiainen
Erna Grönroos
Esa Koli
Piia Lampela
Elise Lemaire
Juan Trolia Avelli
Fernando Trolia Slamic
ari hietala
Tatu Han
Kristiina Makkonen
Mari Toppari
Sanna Jäppinen
Johanna Uimonen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Birgit Simell
Satu Matero
Irina Bobrova
Jari Uusitalo
Tom Grahn
Eric PAQUAY
Niko Koponen
Tiina Allinniemi
Eeva Rahkonen
Anna Markkanen
Jimmy Adamson
Takanobu Hori
Yuko Hori
Tommy Karlsson
Severi Pahkala
Christina Jäger
Riikka Kettunen
Totti Toivonen
Wilma Viljanmaa
Anssi Rantanen
Pasi Korpela
Minna Hakala-oden
Lilian Pallas
Eva Pallas
Jouko Metsi
Jussi Miinalainen
Tiina Hyttinen
Niclas Svahnström
Tomi-Jukka Nurminen
Tuula Majander
Emma Anderssén
Claudia Lincopan - Honkamäki
Yaritza Silva Lincopan
Assi Aalto
Marja Arminen
Julian Moreno
jani koskinen
Jari-Pekka Putkivaara
Marcus Tallberg
emma suni
Anni Toppila
Jukka Majander
Sandra Pihlström
Sanna Ilmarinen
Anna Toljamo
Kalle Hollmén
Jesse Lindberg
Oskari Hellman
Sara Helminen
Mikko Ruusula
Martha Cecilia Largaespada Roque
Venla Cederberg
Tiina Rönnberg
Mark Rantala
Merja Reunanen
Kauko Harteva
Antti Latva-Koivisto
Miia Kovanen
Jenna Kumpulainen
Inka Karhunsuo
Teija Rauhala
Harri Kiviniemi
Terje Kroon
Jessica Perhiö
Melissa Koski
Vikke Niskanen
Jasmin Ovaskainen
Iiro Kilpi
Guido Janssen
Juliët Quint
Arja Vesterholm
Reija Antila
Tytti Marttila
Paavo Lambropoulos
Jukka-Pekka Hassinen
Jaana Tilus
Tuula Kuha
Radheya Pala
Aivi Käba
Ennio Zuccaro
Emma Holmström
Helina Liblik
Melissa Huuskonen
Antti Turunen
Aleksi Harkko
miia koivisto
Hanni Vanhanen
Noora Lahti
Ave Paju
Kimmo Enävuo
Jorma Ikäheimo
Heli Ikäheimo
Tuomas Hyttinen
Minna Mononen
Jaana Miettinen
Juho Häme
Philippe Arnez
Joona Tiilimaa
Kristian Lindroos
Petteri Paajanen
Anu Kärkkäinen
Nea Kivekäs
Maria Chernysheva
Taru Saarikoski
Janina Ruuskanen
Miia Pehkonen
Katja Merivirta
Erkki Ebeling
Saralotta Engblom
Tytti Virmanen
Krista Siermala
Karin Akrong
Marinka Linna
Marko Ilva
Maria Koskelainen
Jesse Kuusela
Hans Seidel
Olli Vesanto
Anne Manninen
Kurt Leuschel
Katariina Kallio
Kauko Ruokolainen
Mervi Huuskonen
Jari Palo
Richard Caponigro
Kirsi Petäjä
Kristiina Nurminen
Jaakko Mikkola
Pekka Jussila
Anne Ylinen
Harri Uotila
Olli Pitkänen
Pasi Syyli
Marko Tukiainen
Pekka Kangas
Satu Vuorela
Minna Pitkänen
Marjut Alatalo
Topi Putkonen
Minna Nylander
Mari Leppämäki
Delfin Vassallo
Heidi Leino
Nina Riikonen
Mika Metsojoki
Tarja Pirttikangas
Tommi kallio
Raisa Huotari
kari Pirttikangas
Ulla Butusina
Tatu Korhonen
Niina Roth
Saila Vihtari
Tiina-Kaisa Isolammi
Netta Fatal
Juhani Kanerva
Tomi Nurminen
Remco Schellingerhout
Maria Borg
satu Tala
Vesa Ristikangas
Senja Koskinen
Samppa Lehtiniemi
Päivi Akkanen
Satu Innamaa
Isabella Franck
Tapio Nurminen
Vesa Rönty
Kimmo Uusikumpu
Mikko Numminen
Merike Siilivask
Jani Pitkäranta
Karri Koli
Laura Manninen
Saimi Sandell
Mika Miettinen
Jorma Hekkala
Peter Peitsalo
Hanna Kallio
Daniel Fernandez
Mika Lehtimäki
Miika Mäntyniemi
Sirpa Ilmivalta
Johanna Selin
Kari Lampela
Tommi Tarkiainen
Timo Mastokangas
Mirja Hietala
Gonzalo Hernández Reyes
Katja Pyhälä
Heini Grönlund
Carita Autio
Katri Kari
Chiara Perazzolo
Henna Lehikoinen
Tomi Uusitalo
José Velasco Pastor
Pekka Lindeman
Anne Ruokamo
Timo Mäki
Sanna Haikonen
Dominick Hardy
Marjaana Nikula
Mari Siivonen
Saija Hakanen
Tanja Koskela
Marko Hollanti
Hannamari Koivula
Janina Lindfors
Mirva Koskinen
Katriina Sahala
Antti Tammivuori
Niklas Skog
Taru Lindeman
Panu Henriksson
Riikka Jaakkola
Ruut Laakso
Jarkko Karvonen
Christina Gates
Frans Karkkimaa
Annika Lindholm
Kati Korkiakoski
Karoliina Meurman
Kalle Iloranta
Outi Aarnio
John Trehearn
Merja Leisso
Tiina Tammivuori
Päivi Kauhanen
Matleena Lahti
Kalle Sällström
Matias Hienonen
Inkku Hautala
Jenni Fredriksson-Bass
Teppo Ahonen
Arna Thorgeirsdottir
Jatta Toro
Pirita Glumerus
Usko Manninen
Paul van Erk
Päivi Suomalainen
Maria Sorvali
Hanna Lunttila
Jutta Kovaniemi-Kivistö
Marios Kerkemezos
Miikka Jyrkönen
Mikaela Wessberg
Paula Uitti
Antti Merivirta
Kevin Collet
Jenni Turunen
Anu Tamminen
Jussi-Pekka Partanen
Anna-Leena Mäki
Leo Graf
Minna Äikäs
Minna Äikäs
Eliisa Sutela
Vuokko Härmä
Iiro Vehviläinen
Liisa-Maria Harju
Kristiina Garcia
Johanna Suppi
Päivi Salo
Riikka Sternberg
Mika Korpela
Kätlin Mei
Hannu Laurila
Satu Alatalo
Varpu Hyvärinen
Juuso Utriainen
Elisa Liras
Saija Glader
Timo Tuominen
Saija Uuskoski
Anna Mattila
Toni Honkaranta
Topi Hirvonen
Kalle-Pekka Alare
Marjo Pihlajamäki
Tuomas Kärnä
Jayden Khakurel
Reeta Pölönen
Sarath Singapati
Helka Ilola
Heikki Räsänen
Markku Laitinen
Matti Pitkänen
Antti Tikanmäki
Maria Volkova
Leena Seitovirta
Lilja Grönroos
Mikael Sjöblom
Alexander Clark
Matthew Aagren
Lauri Löksy
Heikki Lehmuskallio
Sanna Karhu
Pavel Prokopenko
Maria Rosvall
Victorien Mermillon
Henri Pesonen
Hanna Aagren
Heidi Kammonen
Mari Laitinen
Susanna Aaltonen
Üstün Ergenoglu
Tomi Rämä
Päivi Pitkänen
Anabel Perez
Suvi Vaara
Samu Lassila
Toni Hellgren
Esko Iloranta
Merilin Algma
Tatu Hämäläinen
Tom Yao
Joonas Kotilainen
Juha Piirainen
Joni Karttunen
Ragnar Freij-Hollanti
Suvi Lindholm
Evgenia Melnikova
Laura Tolonen
Mary Megalooikonomou
ville Simola
Pantelis Gramvousakis
Henna Sandvik
Ville Pesonen
Gabriele Marotta
Iro Throuvala
Arto Pantsar
Carita Hedberg
Jussi Vainio
Katri Leinonen
Satu Ståhlstedt
Samujjwal Sahu
Noora Nissinen
Galyna Medyna
Boro Sanchis
Prakash Kubendran Babu
Pia Glumerus
Anja Greschkowiak
Leevi Jokitalo
Jenna Mäkinen
Sini Sandström
Sanna Vasama
Kristian Svensson
Jaana Kaspiola
Jouni Pönni
Tiina-Mari Tulimaa
Sirje Karttunen
Jenni Vuorimäki
Agron Maralija
Ruslan Kazantsev
Jesse Loisa
Laura Virtanen
Marianna Korpela
Miikka Lemmetty
Mira Hoffström
Janne Holmlund
Heidi Nurminen
Barbara Genocchi
Anna-Kaisa Mero
Iris Sorjonen
Antti Toivanen
Joonas Paavola
Ulla Montonen
Etienne Brunaud
Ulla Patajoki
Patrik Streng
Noora Ahlholm
Johanna Johansson
Andrés Salgado
Henna Hurskainen
Pirjo Westerberg
Laura Lahdenperä
Ville Harteela
Kristian Markkanen
Jenni Seise
Aida Hoshiar
Maria Bakathanasi
Tommi Lindroos
Tomi Kuusiniemi
Essi Kilpeläinen
Yasmin Huttunen
Anu Piironen
Aimo Rantanen
Kalaiarasan Saminathan
Roel Freriks
Eevi Tomperi
Ina Grönlund
Simo Räsänen
Heini Hankanen
Maarit Koivisto
Reetta Minkkinen
Nimish Godbole
Otto Koskinen
Tatu Seppä-Lassila
Otto Poikolainen
Niina Salminen
Minna Ojala
Nea Malin
Jussi Taskinen
Tanja Mattila
Matilda Miettinen
Elina Poikonen
Janika Lankinen
Hanna-Riikka Järvinen
Mikael Laaksonen
Francesco Lomio
Sakari Saukkonen
Juuso Jänkälä
Rosa Moujid
Maija Rytkönen
Ella Sperling
Alpo Välimaa
Pekko Paajanen
Anna Virtanen
Mari Herranen
Nina Pitkänen
Saara Helle
Tommi Virtanen
Hilla Karppinen
Toni Pasanen
Jenna Karjalainen
Johanna Hanwell
Reetta Salo
Henna Seppälä
Camilla Långsjö
Emma Storvall
Henri Isaksson
Juuso Isoherranen
Lotta Leppihalme
Sanna Boström
Tommi Parviainen
Jasmina Anttila
Inka Hänninen
Tiia Hakulinen
Helena Lehmusto
Lotta Lausjärvi
Tino Lilja
Erika Karstinen
Maria Lashkul
Tiia Hirvonen
Annukka Niemelä
evanthia koutsotheodori
Tomi Kyöstilä
Karoliina Raiski
Julia Kurko
Katja Parviainen
Laura Nurkka
Eetu Viljanen
Eetu Viljanen
Daniel Melendez
Sonja Levan
Miro Aaltonen
Helmi Hieta-aho
Aija Hukari
Susanna Saikkonen
Suvi Liimatainen
Vili Mustakallio
Sami Boström
Alan Pirdil
Minna Hirvonen
Nea Hellman
Veikko Paasikoski
Paula Koskelo
Oula Poikolainen
Ellinor Lück
Artem Makarov
Camilla Eestilä
Hoang Vo
Leevi Holopainen
Aini Putkonen
Dmitrii Dosuzhev
Juulia Suomala
Sampo Korvenpää
Veera Lähdeniemi
Olivia Schalin
Jessica Piedziak
Riku Poikolainen
Akseli Majaranta
Erika Kovanen
Deidra Kivilompolo
Mikael Saarenvirta
Emilia Mattsson
Kalle Grönman
Amanda Rimpilä
Ida Malmi
Eerika Hiekkamies
Aleksi Palo
Veikko Jeskanen
Clint Casano
Katariina Kirsanova
Sini Pirttikangas
Inka Matilainen
Venla Jyrkinen
Kaapo Viirret
Jimi Miettunen
Lari Rouvinen
Evi Koivunen
Marika Aho
Aku Rohula
Eino Aitamurto
Rada Gvozdeva
Vilja Kuoppala
Viljami Vuorilehmus
Vilina Halonen
Liinu Kanerva
Joel Tammivuori
Julius Numminen
Aleksi Hursti
Ulla Nevalainen
Anne Mattsson
DANIELA NICHIFOR
Heikki Heinonen
Petra Siira
Minna Intke Hernández
saara simes
Kaisu Järvinen
Rik van den Biggelaar
Eija Sparre
kari lehtinen
Miikka Salminen
Maria Laine
Satu Uusivirta
Katja Keiho-Lintula
Leena Mäkäräinen
Tiina Saikko
Niko Nurmi
Iida Dahlman
Riikka Porvali
Sébastien Garcia
Tarja Ryhänen-Dahlman
Marika Lauri
Iisa Mäkinen
Heimo Laukkanen
Evgenia Fedotova
Tiina Ojala
Katariina Hanski
Jari Annaniemi
Ilona Larinkari
Jussi Salo
Mika Bergman
Katja Valkosaari
Kristine Savolainen
Tapio Keskitalo
Jussi Sparre
Sini Kuosmanen
Timo Pelttari
Sandra Uotila
Emilia Väänänen
Miia Halme
Piia Pöyhönen
Antti Lauri
Hanna Nokio
Harri Holma
Veronika Aspås
Kirsi Harju
Leevi Lepola
Jaana Karjalainen
Aki Laine
Sami Sundström
Eeri-Mari Rönnberg
Anne Lahtinen
Tuukka Karjalainen
Akseli Vainionpää
Marika Lindgrén
Ossi Kokkonen
Sara Josefiina Huhtinen
Tuula Pellikka
Kari Heiskanen
Noora Kuronen
Soile Kouvonen
Sheetal Teräsaho
Niclas Selin
Johanna Virtaniemi
Hannu Mäkinen
Niklas Koski
Katariina Väinämö
Anu Puttonen
Sari Kokko
Petri Kekki
Minna Salorinne
Linda Löfbacka-Skog
Claes Grägg
Riikka Kiel
Piia Ojala
hanna Rosti
Erkki Leppälä
Katja Harja
Riikka Karhu
Arto Härkönen
Kati Valli
Tuomas Lepola
Susann Härkönen
Jannika Herttuainen
Virve Rajamäki
Abu Harunoor Rashid
Nina Tuukkanen
Vinod Dogra
Joni Tuomi
Merja Tuukkanen
Joona Niemi
Colin McGarvie
Dean Pattrick
Veka Ohtamaa
Kai Jäntti
Kaisa Mensonen
Jussi Omaheimo
Laura Sunila
Tuhidul Murad
Taina Rytkönen
Fabien Cadaut
Annarita Koli
Julia Saarholm
Nina Fallström
Alexi Barinov
Christel Lehtinen
Marja Pakkanen
Svetlana Dembitskaya
Tiia Bister
Valerii Lubnin
REIJA FAGER
Mirka Pitkänen
Tiitu Hokkanen
Bibu Hokkanen
Anna Alinen
Sudharshan Masilamani
Juulia Makkonen
Elina Makkonen
Johanna Valkonen
Pinja Jylänki
Tuomas Lehtonen
Leea Hovén
Kirsi Hämäläinen
Ilkka Korhonen
Kaija Purhonen
Juha Linnanen
Frida Odrischinsky
Sari Herranen
Laura Mononen
Olli Malmivaara
Oona Heinonen
Soile Prusi
Kari Valtonen
Sampo Lammi
Lauri Ristola
Keijo Savolainen
Eija Hurri
Julia Vänttinen
Jessica Vänttinen
Mervi Vänttinen
Heli-Marie Palmiste
Milla Kasurinen
Ari Mattila
Minna Merikallio
Tuomas Tähkä
Mariia Bobrova
Teija Maamela
Noora Jumppanen
Tomi Lehtonen
Niko Hurskainen
JESVIN JOHN
JOHN PRADEEP MANICKAM
Altti Lindroos
Maia Leichner
Veera Heinonen
Sanna Kalliokoski
Kristian Ristkari
Maija Meriläinen
Riitta Heinonen
Salla Salo
Ulla Lintunen
Sari Auvinen
Mikko Koivumäki
Helena Solin
Piia Lindroos
Marko Pekkanen
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Ossama Algayal
Petri Koivisto
Pihla Karhu
Pia Kylmäpuro
Annukka Hämäläinen
Sofia Pihlgren
Cetin Sahin
Jenni Pirkola
Tuomas Tikkanen
Riikka Näveri
Rafael-Eliel Ristikangas
Victoria Ristikangas
Marjo-Riitta Ristikangas
Anna Lönnroth
Laura Kuvaja
Jonas Bäcklund
Reelika Piigli
Veli-Pekka Karstela
Riitta Karstela
Kaisa Haverinen
Kimmo Lindström
Ekaterina Khan
Tatu Leppämäki
Assi Teittinen
Adnana Husejnovic
Satu Järvinen
Sonja Kananen
Sami Salonen
Arttu Niskakangas

57 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

24.4.2021 13:00

Päättyy:  

24.4.2021 15:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi