Helsinki10 2022

23.4.2022 20:30

Helsinki10 2022 juostaan 23.4.2022.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (1171)

Sami Kuusemaa
Niina Nenonen
Suvi Heinonen
Jenna Kauppinen
Kari Salmi
Marika Lauri
Keith Gatford
Kristi Saard
Martti Kaasalainen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Agata Switalska-Stuppi
Claudio Stuppi
Emma Suni
Laura Liikanen
Janina Kinnunen
Marina Nordström
Niina Karppanen
Juan Trolia Avelli
Leevi Lepola
Elina Ussa
Jyri Stenvall
Soile Prusi
Kaija Purhonen
Alexey Shelepaev
Zoltan Toth
Ville Vesterinen
Paavo Lambropoulos
Miikka Jyrkönen
Harri Kiviniemi
Jenni Pekkinen
Tuula Ansamäki
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Outi Aarnio
Jimmy Adamson
Ulises Aguilar
Reeta Ahola
Päivi Akkanen
Jari Annaniemi
Philippe Arnez
Jarkko Aro
Terhi Aunila
Susanna Aura
Tiia Bister
Philip Chalmers
Maria Chernysheva
Svetlana Dembitskaya
Vinod Dogra
Kirill Dolbnev
Erkki Ebeling
Camilla Eestilä
Nina Fallström
Saija Glader
Leo Graf
Tom Grahn
Kaija Haapamäki
Kaisa Haaparanta
Paula Haikonen
Sanna Haikonen
Esa Hakulinen
Heini Hankanen
Katariina Hanski
Jukka-Pekka Hassinen
Kari Heiskanen
Antti Hemilä
Niko Hepolampi
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Harri Holma
Emma Holmström
Raisa Huotari
Yasmin Huttunen
Petri Hämäläinen
Arto Härkönen
Sanna Ilmarinen
Kalle Iloranta
Nina Isokorpi
Riikka Jaakkola
Nora Janka
Toni Janka
Petri Joutsi
Pertti Jäppinen
Hanna-Riikka Järvinen
Andres Kaera
Inna Kaluhina
Heidi Kammonen
Frans Karkkimaa
Kirsi-Marja Kastemäki
Milla Kasurinen
Jenni Katajamäki
Vladimir Kekez
Marios Kerkemezos
Tapio Keskitalo
Nea Kivekäs
Miia Koivisto
Hannamari Koivula
Sari Kokko
Esa Koli
Karri Koli
Niko Koponen
Tatu Korhonen
Tanja Koskela
Janne Koskimies
Tuula Kuha
Erika Kuosa
Mikael Laaksonen
Alexandra Lahtinen
Aki Laine
Markku Laitinen
Timo Lappeteläinen
Heimo Laukkanen
Heimo Laukkanen
kari lehtinen
Christel Lehtinen
Katri Leinonen
Tuomas Lepola
Mari Leppämäki
Kariliis Liiskmaa
Altti Lindroos
Olli Lindroos
Marina Lindström
Marinka Linna
Helle Luist
Juha Luukkola
Janne Lähteenmäki
Jenni Manninen
Usko Manninen
Agron Maralija
Sari Markkanen
Tomi Marttila
Satu Matero
Anna Mattila
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
Oskari Mikkola
Minna Mononen
Tuhidul Murad
Olli-Pekka Mutanen
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Juha Määttänen
Sanni Nevala
Ulla Nevalainen
DANIELA NICHIFOR
Pepita Niemelä
Juuso Nikkanen
Emilia Norjalahti
Niko Nurmi
Sauli Nurmi
Robert Nyman
Tiina Ojala
Joonas Paavola
Radheya Pala
Jonna Palkispää
Eva Pallas
Lilian Pallas
Toni Pasanen
Timo Pelttari
Ville Pesonen
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Nina Pohjola
Henna Pynnönen
Tommi Pyykkö
Kari Pöntinen
Piia Pöyhönen
Esa Rajala
Petra Rautavuoma
Merja Rautiainen
hanna Rosti
Anne Ruokamo
Maija Rytkönen
Tiina Saikko
Milla Sallinen
Miikka Salminen
Saimi Sandell
Joanna Scott
Ville Simola
Snorre Solvang
Eija Sparre
Jussi Sparre
Tarja Stålberg
Sami Sundström
Joni Suominen
Johanna Suppi
Tommi Tarkiainen
Raigo Teiermanis
Assi Teittinen
Sara Tervakangas
Tuomas Teuri
Joonas Tiiro
Susanna Tilli
Outi Toijanniemi
Antti Toivanen
Tiina-Mari Tulimaa
Jasmin Tuominen
Jussi Turpeenoja
Harri Uotila
Juuso Utriainen
Hanna Uusitalo
Jari Uusitalo
Satu Uusivirta
Jussi Vainio
Akseli Vainionpää
Johanna Valkonen
Katja Valkosaari
Hanni Vanhanen
Mirja Vartiainen
José Velasco Pastor
Bart Vermeulen
Sanna Vesanen
Laura Virros
Johanna Virtaniemi
Satu Vuorela
Emilia Väänänen
nina wahlsten
Mikaela Wessberg
Anne Ylinen
NORMAN ZIELKE
Minna Äikäs
Matleena Lahti
Valter Uotila
Kaisu Järvinen
Sallaroosa Häme
Inari Häme
Otso Häme
Annika Ekroos-Ylönen
Sara Kaistinen
Ellinor Lück
Roshan Cherian John
Marija Stanic
Kai Jäntti
Mari Toppari
Anton Rinta-Jouppi
Lauri Tulkki
Tatu Seppä-Lassila
Susanna Pulkka
Olivia Niemi
Darja Hukkanen
Ilppo Kaukola
Saija Uuskoski
Tatiana Susi
Nicole Renwall-Iivonen
Arsenii Iudin
Jesse Hiltunen
Mikko Lehto
Erdogan Pekcan Erkan
Katja Laitinen
Veronika Aspås
Mira Reijonen
Valerii Lubnin
Jenni Rinkelo
Julia Saarholm
Jannika Herttuainen
Miia Pehkonen
Minna Nylander
Katja Merivirta
Taru Kemppainen
Heljä Franssila
Tuukka Laukkanen
Katja Lähde
Emma Storvall
Sakari Saukkonen
Ville Laitinen
Tomi Kyöstilä
Sudharshan Masilamani
Helena Lehmusto
Kaisa Tuominen
Mariia Bobrova
Pia Hjerppe
Tarja Pirttikangas
Petri Uronen
Nathalie Huber
Kirsi Hämäläinen
Minna Hakala-oden
Charlotte Lindroos
Galyna Medyna
Mervi Vänttinen
Jukka Vänttinen
Julia Vänttinen
Jessica Vänttinen
Frédéric Sihvola
Jussi Kuusirinne
Elina Kiiskinen
Ken Laht
Sari Mourujärvi-Holopainen
Mikael Heikinheimo
Frits SOETMANN
Hanna Pajala
Miro Nurminen
Ina Dent
Jere Jaakkola
Teemu Lammi
Timo Taussi
Laura Turpeinen
Janina Lindqvist
Leila Hilen
Pyry Ilmarinen
Sanna Karlsson
Riikka Kuittinen
Hanna Raeluoto
Niina Johanna Backman
Juuli Ahola
Juulia Suomala
Maria Partanen
Juha Ketola
Katja Wallin
Sami Haunia
Mia Sandell
Emmi Karppanen
Laura Karppanen
Mikko Numminen
Eija Hurri
Petra Sievänen
Mikko Välilahti
Kirsi Harju
Sini Kuosmanen
Heli-Marie Palmiste
Nimish Godbole
Gayathri Ramachandran
Karthikesh Raju
Mirja Hietala
Ari Mattila
Ella Korpela
Satu Rautavalta
Tommi Rautavalta
Laura Mononen
Gowri Pulkkinen
Veli-Pekka Pulkkinen
Leevi Jokitalo
Tiina Jokitalo
Henri Pesonen
Merja Tuukkanen
Irma Muthugalage
Jessica Perhiö
Melissa Koski
Eva Ploshchadnaya
Tiina Rönnberg
Lauri Herttuainen
Heidi Lippo
Petri Leppänen
Topi Laakso
Nina Tuukkanen
Suvi Baloch
Vuokko Haaparanta
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tuula Ryhänen
Maarit Pesonen
Annarita Koli
Vesa Kaukjärvi
Ruut Laakso
Jaakko Nurmi
Sheetal Chauhan
Hans Sundell
Daniela Thomasson
Daniel Rönnqvist
Juha Kontturi
Andras Pauko
Anna Lindgren
Jouni Lindgren
Taija Dannbäck
Henri Jääskeläinen
Niina Summerford
Emma Bogue
Mila Hursti
Miko Ijäs
Toni Rantanen
Krista Järvimäki
Jari-Pekka Putkivaara
Eeri-Mari Rönnberg
Kerttu sauk
REIJA FAGER
Eeki Ruponen
Joel Pyykkönen
Hanna Yli-kujala
Kim Jaatinen
Maia Kaps
Lilli Salo
Enni Kukkasniemi
Klaus Kessel
Inka Karhunsuo
Tytti Marttila
Satu Huuskonen
Eemeli Lampinen
Kätlin Mei
Jussi Salo
Ronja Palkonen
ingrid Jalas
Tommi Berg
Heikki Berg
Juhani Korhonen
Tiina Hyttinen
Frans Lehtovirta
Kirsi Sundstedt
Hilla Rudanko
Jari Laine
Riikka Lipsanen
Tuula Majander
Niko Lindholm
Debanhi Jimenez Reyes
Anne Lyytinen
Aurelia Frassati
Pascal Frassati
Pavel Prokopenko
Isabel McDonald
Elina Aarva
Daria Afenteva
Henry Aho
Hanna Ahrnberg
Antti Ahtiainen
Tiina Allinniemi
Ida Armanini
Sari Auvinen
Gabriela Barco
Mika Bergman
Harnarain singh Brar
Jan Bremer
Kaarina Bäck
Elias Chowdhury
Louise Chua
Andrew Cresswell
Jukka Dannbäck
Giuseppe De Vincenzo
PATRIC DOS SANTOS
Erkki Eerola
Jaakko Eskelinen
Benoit Espinola
Evgenia Fedotova
Hanna Forsten
Roel Freriks
Jenny Fröberg
Mirja Färkkilä-Järvinen
Heini Grönlund
Marko Haatio
Evelin Haava
Reima Haiminen
Joseph Hallam
Meri-Tuuli Hallikainen
Anne-Mari Halmepuro
Jukka Hannula
Aleksi Harkko
Annamari Heimonen
Ville Heino
Aki Heinonen
Tiina Henriksson
Luis Hernandez
Sanna Herrala
Sari Herranen
ari hietala
Minna Hirvonen
Henna Hurskainen
Markku Hyvönen
Lauri Häme
Susann Härkönen
YUKI IINUMA
Jussi Ikkelä
Jenni Jokinen
Veijo Jokinen
Minna Juvonen
Tero Järvinen
Marko Kahilainen
Timo Kaljunen
Anni Kanto
Riikka Karhu
Jaana Karjalainen
Tommy Karlsson
Karri Kaukinen
Petri Kekki
Johanna Kenttälä
Olli Kiiskinen
Joona Koivu
Maricel Koivu
Teija Konttori
Marja Koski
Jani Koskinen
Tomi Koskinen
Tuukka Kraft
Anna Kruglaia
Kauppi Kujala
Timo Kuni
Markku Kyllönen
Merike Laaksonen
Aino Laitila
Jassu Laivuori
Ville Koskenlehto
Jonathan Lawless
Samppa Lehtiniemi
Helina Liblik
Simon Liebe
Elena Lin
Sari Lindén
Jan Lindholm
Riikka Lindholm
Kirsi Luhta
Antti Lukkari
Ann-Sofie Långvik
Olli Malmivaara
Allan Maloi
Laura Meller
Antti Merivirta
Jenni Mutka
Jani Mäkelä
Outi Mäkinen
Erkki Mäntyharju
Mathieu Negrerie
Laura Niemelä
Elina Nieminen
Suvi Niiranen
Saarastiina Nurmela
Jaakko Nurmi
Niko Nurmi
Niko Nurmi
Roni Oksanen
Iida Orispää
Markku Orispää
Antti Paasisalo
Severi Pahkala
Piia Parkkali
Ida Pellikka
Irene Pérez Molina
Milla Peurakoski
Tomi Peurakoski
Riikka Porvali
Maya Poutala
Riitta Puskala
Anu Puttonen
Kristiina Pynnöniemi
Erkki Päkkilä
Toni Pörsti
Samuel Raappana
Tuula Raikas
Søren Rasmussen
Juho Rauta
Mervi Reentilä
Jie Ren
Jose Alberto Rey López
Annina Riihimäki
Julia Riihimäki
Minna Riihimäki
Niina Kanninen
Annamari Ruusu
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Taina Rytkönen
Mia Rönnqvist
Richard Sahrakorpi
Tiia Sahrakorpi
Isto Salakoski
Meri Salomaa
Sampo Salovesi
Kaveri Saminathan
Leevi Sandell
Sebastian Sandell
Hans Seidel
Marjo Seliö
Jukka Seppänen
Henri Simula
Harvinder Singh
Snehadri Sinha
Hanna Sinkko
Nina Skinnari
Staffan Småros
Ronja Sonninen
Juha Stenberg
Tommy Sundholm
Eliisa Sutela
Tuuli Suurtalo
Joakim Svahn
Niclas Svahnström
Pia Särkinen
Mervi Södö
MAtti Taipale
Nicolas Tammelin
Auni Tamminen
Juha Tamminen
Sami Tiitto
Totti Toivonen
Hande Topa
Laura Toura
Jan-Peter Trnka
Fernando Trolia Slamic
Joni Tuomi
Petri Tuominen
Lari Tuononen
Kariliis Tuovinen
Jarkko Turpeinen
Maarit Tynkkynen
Mikko Uotinen
Marko Vaittinen
Sanja Valkeapää
Kati Valli
Paul van Erk
Taru Vartiainen
Sanna Vatjus
Saila Vihtari
Jari Virta
Saana Väinämö
Nona Wallasvaara
Marja Rajamäki
Marja Järvinen
Maria Laine
Timo Suonsyrjä
Iris Rasenberg
Seppo Komulainen
Mauri Etelämäki
Antti Lauri
Tomi Tiiperi
Pia Behm
Nina Poppius
Riku Matalalampi
Jani Snellman
Carolina Vesander
Khalifa Boughdiri
Bärbel Kadak
Marjatta Okkonen
Jukka Ahonen
Ivan Lysenkov
Minna Lehtivuori-Ahonen
Anni Nieminen
Sirkku Mäntynen
Francesco Reale
Ragnar Freij-Hollanti
Saara Lähdetie
Elina Lähdetie
Tomi Kavander
Tuomas Pirskanen
Mikael Hästö
Kristian Svensson
Johanna Pöyhönen
Aleksi Somervaara
Riitta-Leena Inki
Erna Grönroos
Assi Aalto
Olga Uttu
Alexandros Touvras
Johanna Hedvik
Satu Ståhlstedt
Pekka Ruuska
Tea Grönfors
Jorma Mustonen
Milja Boström
Olli Horttana
Reeta Ruija-Kärki
Rauha Mäkilä
Heikki Tuomela
Mark Rantala
Jani Herlevi
Tuomo Kurunsaari
Gaëlle Fornier
Jesse Sarja
Ivana Adamcova
Silja Hormia
Keijo Mäkelä
Milla Cotterill
Patrik Krogerus
Mathias Björklund
Katja Kallio
Jouni Mäkelä
Iida Mäkelä
Lotta Enqvist
Anne Mäkelä
Antti Piironen
Aleksi Palo
Juha Alanne
Mikaela Lövgren
Miisa Reponen
Emmi Clewer
Siru Westerlund
Anne Leinonen
Lauri Kuronen
Hanna-Maija Haikka
THEODORA MEGA
LABROS MEGAS
Mirka Pitkänen
Iris Hyyrynen
Niko Lahdensuo
Sara Lahdensuo
Harri Pylkkänen
Cansu Pylkkänen
Allan Halme
Lyydia Leppälä
Jouni Karvo
Miranda Lövgren
Olli Piilonen
Akash Gupta
Ilkka Korhonen
Sanna Ketola
Tommi Paavilainen
Dominick Hardy
Ida Alexeeva
Marja Viita-aho
Sampo Aaltonen
Kirsi Pystynen
Jussi Paulamäki
Lotta Lehtinen
Eero-Matti Salminen
Niko Perttilä
Jyri Forsström
Antti Pääkkönen
Jari Palo
Heikki Pitkänen
Camilla Silvennoinen
Jari Mäki
Toni Holmberg
Toni Honkaranta
Andreas Hauptmann
Mikko Mänttäri
Jonna Hyypiä
Katja Martikainen
tuomas hänninen
Juha-Matti Sävelsalo
Nina Östman
Ella Juvonen
Nina Singh
Emma Määttä
Mirva Sandström
Matleena Livson
Eva-Lena Wikström
Marina Weckström
Gabriel Alejandro Chavez Gutierrez
Niina Kultanen
Tomi Kananoja
Sander Ramboer
Claire Shaw
Pyry Laakso
Mikael Kari
Ilkka Lappalainen
Julie Taylor
Rosa Thurman
Patrick Kuster
Joonas Ahola
Jani Vesterinen
Mika Lehtovirta
Simon Burg
Elina Makkonen
Kalle Pohls
Merja Jyrkilä
Aarni Suvitie
Henri Laukkanen
Jyri Lahelma
Pasi Sipola
Matti Paasio
Pekka Sassi
Pinja Harjunpää
Alexey Karpechko
Päivi Kettunen
Philippe Hakulin
Pekka Haavisto
Heidi Sajo
Markus Schneider
Laura Liikanen
Mikko Posti
Kirsi-Marja Söder
Tanja Nuutinen
Sabina Wiberg
Markus Johansson
Natalia Charlotte Inostroza
Alicia Mediano Schikarski
Ian MacGregor Fors
Kevin Collet
Hanna Aro
Antti Kiljunen
Niko Kivelä
Stella Maurizi
Sofie Henricson
Jennifer Stolarski
Andrea Pieri
Jaakko Turunen
Jukka Anttalainen
Jenni Roine
Hanna Lohi
Anni Komonen
Iida-Lotta Ilvonen
Henna Rantalainen
Nelly Söderlund
Laura Lounasheimo
Petrus Tuoma
Kati Blomqvist
Tia Malmberg
Amanda Lofdahl
Anna Rundgren
Nina Hardén
Jori Hellstedt
Susanne Grönroos Tuomi
Leevi Holopainen
Riikka Tapio-Lahtinen
Marija Kiiranen
Victoria Battalova
Niklas Koski
Vladimir Melnychenko
Satu Nordlund
Magnus Nordlund
Yrjö Koski
Tamila Vlasova
Kristel Welander
Heikki Kärnä
Ruslan Kazantsev
Sinikka Salmenkylä
Pernilla Hollmén
Laura Heinonen
Eduardo Zamora Martinez
Elena Saukkonen
sinikka stenman
Virve Sihvola
Kristjan Anijärv
Heidi Jokinen
Ariff Ali
Marianna Rautavirta
Angelika Matlanga
Mikko Manninen
Noora Pakkanen
Eerika Olkkonen
Joni Haataja
Robin Nyberg
Ailish Harrison
Valtteri Hartikainen
Matthew Wenala
Arto Pajunen
Feiwei Ye
Tuomas Rajala
Sari-Anne Huuhtanen
Antti Erola
Jarmo Tervo
Johannes Tervo
Sinikka Tervo
Sara Pohjoispuro
Taru Soldatkin
Marjut Soldatkin
Mari Rauhala
Merja Harju
Henrik Hormavirta
Joni Andersson
Kati Virtanen
Juuli Jokinen
Antto Shemeikka
Antti Ranta
Marc Echave
Jouni Varpelaide
Henry Huttunen
Sonja Huttunen
Thomas Hofmarcher
Linda Uutela
Timo Viinikka
Nea Karenius
Charlotte Seltenreich
Pavol Melko
Amelie Frech
Carlotta Bonn
Maya Feldman
Jonas Wiemann
Jakub Cytrowski
Petri Jukarainen
Mpho Paie
Jukka-Pekka Juntunen
Alan Bubbear
Minna Salorinne
Susanna Holma
Steve Clinnick
Vilma Pitkänen
Stephen Burr
Markku Elolehto
Anna Ilonen
Nishant Gautam
Milka Koskipirtti
Arttu Haavisto
Mikko Tulokas
Tomi Juvonen
Joanna Saloranta
Jyrki Ruohomäki
Eeva-Maria Suuronen
Nina Eriksson
Martha Cecilia Largaespada Roque
Aki Hummasti
Petri Lähde
Anne Franzas
Niccoló Manetti
Ana Jovanovic
Juhana Erelä
Pasi Lehtinen
Neil Kirk
Samantha Potts
Jose Perez
Julia Akusok
Mark Tarplee
Henri Torvinen
Juha Seppänen
Elena De vivo
Joel Perasto
MARGUS KONDRA
JANIS KEERO
Tia Laipaik
Milla Westerlund
Sari Prittinen
Rocio Maldonado
Swagat Pradhan
Olli Lönnberg
Heidi Svenfelt
Jari Hellberg
Ville Juutilainen
Liisa Nokelainen
Henna Hellstén
Aleksi Leppinen
Ville Lehtoniemi
Kimmo Uusikumpu
Juuso Nisula
Mariia Palagina
Tuomas Pekka Rantsi
Jääkarhu Iman
Eerika Lipsanen
Timo Tyynilä
Anna Iakutina
Aleksi Huovinen
Daniele Ape
JUKKA JARI PETTERI MAJANDER
Nam Vu
Quan Hoang
Taimar Priks
Samuli Reijula
Emma Vuolanto
Jyrki Salmi
Anu Suoranta
Ville Haikonen
Tarja Toropainen
Aino-Maija Hyvönen
Jyri Lamminmäki
Helena Rönnholm
Jani Ylisaukko-oja
Ville Lavikainen
Antonino Vitale
Vertti Sinivalo
Max Pekkala
Joona Pekkala
Kaisa Pietilä
Jarmo Koivisto
Jacob Sorensen
Sini Salin
Enna Tolvanen
Jenni Ilmonen
Eveliina Maaninka
Sissi Kähkönen
Anastasia Chuprova
Liudmila Khaliuchenko
Filipp Zimin
Ville Karhu
Kai Strandberg
Tomi Mielonen
Kalke Lotta
Miikka Tast
Juhani