Helsinki10 2022

23.4.2022 20:30

Helsinki10 2022 juostaan 23.4.2022.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.2.2022 02:00
37,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Myynti päättyy 1.2.2022 02:00
31,45 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (964)

Sami Kuusemaa
Niina Nenonen
Suvi Heinonen
Jenna Kauppinen
Kari Salmi
Aleksandra Konchatnaia
Sina Nisula
Hannu Laurila
Marika Lauri
Veera Niskanen
Andres Salgado Ismodes
Keith Gatford
Kristi Saard
Martti Kaasalainen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Tiina Rinkinen
Agata Switalska-Stuppi
Claudio Stuppi
Emma Suni
Laura Liikanen
Janina Kinnunen
Marina Nordström
Niina Karppanen
Juan Trolia Avelli
Leevi Lepola
Elina Ussa
Marisa Kallioinen
Jyri Stenvall
Kari Valtonen
Soile Prusi
Kaija Purhonen
Alexey Shelepaev
Zoltan Toth
Ville Vesterinen
Paavo Lambropoulos
Miikka Jyrkönen
Harri Kiviniemi
Jenni Pekkinen
Tuula Ansamäki
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Outi Aarnio
Jimmy Adamson
Ulises Aguilar
Reeta Ahola
Päivi Akkanen
Karin Akrong
Jari Annaniemi
Philippe Arnez
Jarkko Aro
Terhi Aunila
Susanna Aura
Tiia Bister
Philip Chalmers
Maria Chernysheva
Alexander Clark
Svetlana Dembitskaya
Vinod Dogra
Kirill Dolbnev
Erkki Ebeling
Camilla Eestilä
Nina Fallström
Saija Glader
Leo Graf
Tom Grahn
Kaija Haapamäki
Kaisa Haaparanta
Paula Haikonen
Sanna Haikonen
Esa Hakulinen
Heini Hankanen
Katariina Hanski
Jukka-Pekka Hassinen
Kari Heiskanen
Antti Hemilä
Niko Hepolampi
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Harri Holma
Emma Holmström
Raisa Huotari
Yasmin Huttunen
Juho Häme
Petri Hämäläinen
Arto Härkönen
Sanna Ilmarinen
Kalle Iloranta
Nina Isokorpi
Riikka Jaakkola
Nora Janka
Toni Janka
Petri Joutsi
Pertti Jäppinen
Hanna-Riikka Järvinen
Andres Kaera
Inna Kaluhina
Heidi Kammonen
Frans Karkkimaa
Kirsi-Marja Kastemäki
Milla Kasurinen
Jenni Katajamäki
Vladimir Kekez
Marios Kerkemezos
Tapio Keskitalo
Nea Kivekäs
Miia Koivisto
Hannamari Koivula
Sari Kokko
Esa Koli
Karri Koli
Niko Koponen
Tatu Korhonen
Tanja Koskela
Janne Koskimies
Tuula Kuha
Erika Kuosa
LAURI KURIKKA
Noora Kuronen
Mikael Laaksonen
Anssi Lahdensalo
Alexandra Lahtinen
Aki Laine
Markku Laitinen
Timo Lappeteläinen
Heimo Laukkanen
Heimo Laukkanen
kari lehtinen
Christel Lehtinen
Katri Leinonen
Tuomas Lepola
Mari Leppämäki
Kariliis Liiskmaa
Altti Lindroos
Olli Lindroos
Tommi Lindroos
Marina Lindström
Marinka Linna
Helle Luist
Hanna Lunttila
Juha Luukkola
Janne Lähteenmäki
Jenni Manninen
Usko Manninen
Agron Maralija
Sari Markkanen
Tomi Marttila
Satu Matero
Anna Mattila
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
Oskari Mikkola
Minna Mononen
Tuhidul Murad
Olli-Pekka Mutanen
Leena Mäkäräinen
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Juha Määttänen
Sanni Nevala
Ulla Nevalainen
DANIELA NICHIFOR
Pepita Niemelä
Juuso Nikkanen
Emilia Norjalahti
Niko Nurmi
Sauli Nurmi
Robert Nyman
Tiina Ojala
Joonas Paavola
Radheya Pala
Jonna Palkispää
Eva Pallas
Lilian Pallas
Toni Pasanen
Timo Pelttari
Anabel Perez
Ville Pesonen
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Nina Pohjola
Henna Pynnönen
Tommi Pyykkö
Timo Pärkkä
Kari Pöntinen
Piia Pöyhönen
Esa Rajala
Petra Rautavuoma
Merja Rautiainen
hanna Rosti
Anne Ruokamo
Maija Rytkönen
Tiina Saikko
Milla Sallinen
Miikka Salminen
Saimi Sandell
Joanna Scott
Ville Simola
Snorre Solvang
Eija Sparre
Jussi Sparre
Tarja Stålberg
Sami Sundström
Joni Suominen
Johanna Suppi
Tommi Tarkiainen
Raigo Teiermanis
Assi Teittinen
Sara Tervakangas
Tuomas Teuri
Joonas Tiiro
Tuomas Tikkanen
Susanna Tilli
Outi Toijanniemi
Antti Toivanen
Tiina-Mari Tulimaa
Pauliina Tulokas
Jasmin Tuominen
Jussi Turpeenoja
Harri Uotila
Juuso Utriainen
Hanna Uusitalo
Jari Uusitalo
Satu Uusivirta
Jussi Vainio
Akseli Vainionpää
Johanna Valkonen
Katja Valkosaari
Hanni Vanhanen
Mirja Vartiainen
José Velasco Pastor
Bart Vermeulen
Sanna Vesanen
Laura Virros
Johanna Virtaniemi
Satu Vuorela
Emilia Väänänen
nina wahlsten
Mikaela Wessberg
Jouni Wäre
Anne Ylinen
NORMAN ZIELKE
Minna Äikäs
Matleena Lahti
Valter Uotila
Kaisu Järvinen
Sallaroosa Häme
Inari Häme
Otso Häme
Annika Ekroos-Ylönen
Sara Kaistinen
Ellinor Lück
Roshan Cherian John
Marija Stanic
Kai Jäntti
Mari Toppari
Anton Rinta-Jouppi
Lauri Tulkki
Tatu Seppä-Lassila
Susanna Pulkka
Olivia Niemi
Piia Lindroos
Darja Hukkanen
Ilppo Kaukola
Saija Uuskoski
Tatiana Susi
Nicole Renwall-Iivonen
Arsenii Iudin
Jesse Hiltunen
Mikko Lehto
Erdogan Pekcan Erkan
Katja Laitinen
Veronika Aspås
Mira Reijonen
Sirpa Kykkänen
Valerii Lubnin
Jenni Rinkelo
Julia Saarholm
Jannika Herttuainen
Miia Pehkonen
Minna Nylander
Katja Merivirta
Taru Kemppainen
Heljä Franssila
Tuukka Laukkanen
Katja Lähde
Emma Storvall
Sakari Saukkonen
Ville Laitinen
Tomi Kyöstilä
Sudharshan Masilamani
Amanda Rimpilä
Helena Lehmusto
Oona Heinonen
Kaisa Tuominen
Mariia Bobrova
Pia Hjerppe
Tarja Pirttikangas
Petri Uronen
Nathalie Huber
Kirsi Hämäläinen
Minna Hakala-oden
Charlotte Lindroos
Galyna Medyna
Mervi Vänttinen
Jukka Vänttinen
Julia Vänttinen
Jessica Vänttinen
Linda Suomela
Frédéric Sihvola
Jussi Kuusirinne
Elina Kiiskinen
Ken Laht
Sari Mourujärvi-Holopainen
Mikael Heikinheimo
Frits SOETMANN
Armi Niemelä
Hanna Pajala
Miro Nurminen
Ina Dent
Jere Jaakkola
Teemu Lammi
Pèter Tóth
Timo Taussi
Laura Turpeinen
Janina Lindqvist
Leila Hilen
Pyry Ilmarinen
Sanna Karlsson
Nadezhda Karvonen
Riikka Kuittinen
Hanna Raeluoto
Niina Johanna Backman
Juuli Ahola
Juulia Suomala
Maria Partanen
Anne Lahtinen
Juha Ketola
Katja Wallin
Sami Haunia
Mia Sandell
Mark van Heeswijk
Ulla El Hairach
Emmi Karppanen
Laura Karppanen
Mikko Numminen
Eija Hurri
Petra Sievänen
Mikko Välilahti
Kirsi Harju
Sini Kuosmanen
Heli-Marie Palmiste
Nimish Godbole
Gayathri Ramachandran
Karthikesh Raju
Mirja Hietala
Ari Mattila
Hani Pjulzju
Ella Korpela
Satu Rautavalta
Tommi Rautavalta
Alexander Chernyshev
Laura Mononen
Gowri Pulkkinen
Veli-Pekka Pulkkinen
Leevi Jokitalo
Tiina Jokitalo
Anna Toljamo
Henri Pesonen
Merja Tuukkanen
Irma Muthugalage
Jessica Perhiö
Melissa Koski
Kaisa Wessman
Eva Ploshchadnaya
Tiina Rönnberg
Lauri Herttuainen
Sami Salonen
Heidi Lippo
Petri Leppänen
Topi Laakso
Nina Tuukkanen
Suvi Baloch
Anna Rundgren
Sebastien Garcia
Vuokko Haaparanta
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tuula Ryhänen
Maarit Pesonen
Annarita Koli
Vesa Kaukjärvi
Ruut Laakso
Jaakko Nurmi
Sheetal Chauhan
Hans Sundell
Daniela Thomasson
Daniel Rönnqvist
Juha Kontturi
Andras Pauko
Anna Lindgren
Jouni Lindgren
Taija Dannbäck
Henri Jääskeläinen
Niina Summerford
Anneli Püvi
Emma Bogue
Päivi Peltokumpu
Mila Hursti
Irina Radionova
Miko Ijäs
Toni Rantanen
Krista Järvimäki
Jari-Pekka Putkivaara
Eeri-Mari Rönnberg
Kerttu sauk
REIJA FAGER
Eeki Ruponen
Miia Lehto
Joel Pyykkönen
Hanna Yli-kujala
Maria Mattila
Kim Jaatinen
Maia Kaps
Lilli Salo
Enni Kukkasniemi
Klaus Kessel
Marina Kitaigorodski
Inka Karhunsuo
Tytti Marttila
Satu Huuskonen
Elisa Hattunen
Eemeli Lampinen
Kätlin Mei
Jussi Salo
Emma Vaherlehto
Ronja Palkonen
ingrid Jalas
Tommi Berg
Heikki Berg
Petra Koivula
Juhani Korhonen
Tiina Hyttinen
Frans Lehtovirta
Kirsi Sundstedt
Hilla Rudanko
Jari Laine
Tanja Siltanen
Riikka Lipsanen
Tuula Majander
Niko Lindholm
Debanhi Jimenez Reyes
Anne Lyytinen
Aurelia Frassati
Pascal Frassati
Pavel Prokopenko
Isabel McDonald
Elina Aarva
Daria Afenteva
Henry Aho
Hanna Ahrnberg
Antti Ahtiainen
Tiina Allinniemi
Ida Armanini
Sari Auvinen
Gabriela Barco
Mika Bergman
Harnarain singh Brar
Jan Bremer
Kaarina Bäck
Elias Chowdhury
Louise Chua
Andrew Cresswell
Jukka Dannbäck
Giuseppe De Vincenzo
PATRIC DOS SANTOS
Erkki Eerola
Kristina Ekqvist
Anna Elo
Jaakko Eskelinen
Benoit Espinola
Evgenia Fedotova
Hanna Forsten
Roel Freriks
Jenny Fröberg
Mirja Färkkilä-Järvinen
Heini Grönlund
Marko Haatio
Evelin Haava
Reima Haiminen
Joseph Hallam
Meri-Tuuli Hallikainen
Anne-Mari Halmepuro
Jukka Hannula
Aleksi Harkko
Maaya Hasegawa
Annamari Heimonen
Ville Heino
Aki Heinonen
Tiina Henriksson
Luis Hernandez
Sanna Herrala
Sari Herranen
ari hietala
Minna Hirvonen
Henna Hurskainen
Mika Huttunen
Markku Hyvönen
Lauri Häme
Susann Härkönen
YUKI IINUMA
Jussi Ikkelä
Jenni Jokinen
Veijo Jokinen
Minna Juvonen
Tero Järvinen
Marko Kahilainen
Timo Kaljunen
Anni Kanto
Riikka Karhu
Jaana Karjalainen
Tommy Karlsson
Karri Kaukinen
Petri Kekki
Johanna Kenttälä
Olli Kiiskinen
Joona Koivu
Maricel Koivu
Teija Konttori
Marja Koski
Jani Koskinen
Senja Koskinen
Tomi Koskinen
Tuukka Kraft
Anna Kruglaia
Kauppi Kujala
Timo Kuni
Markku Kyllönen
Mika Kytöaho
Merike Laaksonen
Aino Laitila
Jassu Laivuori
Ville Larimo
Jonathan Lawless
Samppa Lehtiniemi
Helina Liblik
Simon Liebe
Elena Lin
Sari Lindén
Jan Lindholm
Riikka Lindholm
Kirsi Luhta
Antti Lukkari
Ann-Sofie Långvik
Iida Maksimainen
Jenni Maksimainen
Olli Malmivaara
Tanja Malo
Allan Maloi
Laura Meller
Antti Merivirta
Jenni Mutka
Jani Mäkelä
Outi Mäkinen
Erkki Mäntyharju
Mathieu Negrerie
Laura Niemelä
Elina Nieminen
Suvi Niiranen
Saarastiina Nurmela
Jaakko Nurmi
Niko Nurmi
Niko Nurmi
Piia Ojala
Roni Oksanen
Iida Orispää
Markku Orispää
Antti Paasisalo
Severi Pahkala
Piia Parkkali
Ida Pellikka
Irene Pérez Molina
Milla Peurakoski
Tomi Peurakoski
Riikka Porvali
Maya Poutala
Riitta Puskala
Anu Puttonen
Kristiina Pynnöniemi
Erkki Päkkilä
Toni Pörsti
Samuel Raappana
Tuula Raikas
Søren Rasmussen
Juho Rauta
Mervi Reentilä
Jie Ren
Jose Alberto Rey López
Annina Riihimäki
Julia Riihimäki
Minna Riihimäki
Niina Kanninen
Oliver Rotko
Annamari Ruusu
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Taina Rytkönen
Mia Rönnqvist
Richard Sahrakorpi
Tiia Sahrakorpi
Isto Salakoski
Meri Salomaa
Sampo Salovesi
Kaveri Saminathan
Leevi Sandell
Sebastian Sandell
Hans Seidel
Marjo Seliö
Jukka Seppänen
Henri Simula
Harvinder Singh
Snehadri Sinha
Hanna Sinkko
Nina Skinnari
Staffan Småros
Ronja Sonninen
Juha Stenberg
Tommy Sundholm
Eliisa Sutela
Tuuli Suurtalo
Joakim Svahn
Niclas Svahnström
Pia Särkinen
Mervi Södö
MAtti Taipale
Nicolas Tammelin
Auni Tamminen
Juha Tamminen
Sami Tiitto
Totti Toivonen
Hande Topa
Laura Toura
John Trehearn
Jan-Peter Trnka
Fernando Trolia Slamic
Joni Tuomi
Petri Tuominen
Lari Tuononen
Kariliis Tuovinen
Jarkko Turpeinen
Maarit Tynkkynen
Mikko Uotinen
Marko Vaittinen
Sanja Valkeapää
Kati Valli
Paul van Erk
Taru Vartiainen
Sanna Vatjus
Saila Vihtari
Jari Virta
Saana Väinämö
Nona Wallasvaara
Tiina Yli-Ilkka
Marja Rajamäki
Marja Järvinen
Maria Laine
Timo Suonsyrjä
Iris Rasenberg
Seppo Komulainen
Mauri Etelämäki
Antti Lauri
Tomi Tiiperi
Pia Behm
Vera Tattari
Nina Poppius
Riku Matalalampi
Jani Snellman
Carolina Vesander
Khalifa Boughdiri
Bärbel Kadak
Marjatta Okkonen
Chi Pham
Jukka Ahonen
Ivan Lysenkov
Minna Lehtivuori-Ahonen
Anni Nieminen
Sirkku Mäntynen
Francesco Reale
Ragnar Freij-Hollanti
Saara Lähdetie
Elina Lähdetie
Tomi Kavander
Tuomas Pirskanen
Mikael Hästö
Kristian Svensson
Johanna Pöyhönen
Aleksi Somervaara
Riitta-Leena Inki
Erna Grönroos
Assi Aalto
Olga Uttu
Anastasia Levchenko
Alexandros Touvras
Johanna Hedvik
Satu Ståhlstedt
Asabeneh Yetayeh
Pekka Ruuska
Tea Grönfors
Jorma Mustonen
Milja Boström
Olli Horttana
Reeta Ruija-Kärki
Rauha Mäkilä
Sandra Uotila
Heikki Tuomela
Mark Rantala
Jani Herlevi
Tuomo Kurunsaari
Gaëlle Fornier
Jesse Sarja
Ivana Adamcova
Silja Hormia
Keijo Mäkelä
Milla Cotterill
Patrik Krogerus
Mathias Björklund
Katja Kallio
Jouni Mäkelä
Iida Mäkelä
Lotta Enqvist
Anne Mäkelä
Antti Piironen
Saga Bruun
Aleksi Palo
Juha Alanne
Mikaela Lövgren
Miisa Reponen
Emmi Clewer
Siru Westerlund
Anne Leinonen
Lauri Kuronen
Hanna-Maija Haikka
THEODORA MEGA
LABROS MEGAS
Mirka Pitkänen
Iris Hyyrynen
Niko Lahdensuo
Sara Lahdensuo
Harri Pylkkänen
Cansu Pylkkänen
Allan Halme
Lyydia Leppälä
Jouni Karvo
Tarja Oinonen
Miranda Lövgren
Olli Piilonen
Akash Gupta
Ilkka Korhonen
Sanna Ketola
Tommi Paavilainen
Malgorzata Szczypka-van Heeswijk
Dominick Hardy
Ermias Walelgne
Ida Alexeeva
Marja Viita-aho
Sampo Aaltonen
Kirsi Pystynen
Jussi Paulamäki
Lotta Lehtinen
Eero-Matti Salminen
Niko Perttilä
Jyri Forsström
Antti Pääkkönen
Jari Palo
Heikki Pitkänen
Camilla Silvennoinen
Jari Mäki
Toni Holmberg
Toni Honkaranta
Andreas Hauptmann
Mikko Mänttäri
Hanna Kivistö
Timo Salmensaari
Jonna Hyypiä
Katja Martikainen
tuomas hänninen
Juha-Matti Sävelsalo
Nina Östman
Jan Tammela
Ella Juvonen
Nina Singh
Jenni Villa
Emma Määttä
Mirva Sandström
Matleena Livson
Eva-Lena Wikström
Marina Weckström
Gabriel Alejandro Chavez Gutierrez
Niina Kultanen
Tomi Kananoja
Sander Ramboer
Claire Shaw
Pyry Laakso
Mikael Kari
Ilkka Lappalainen
Julie Taylor
Rosa Thurman
Patrick Kuster
Milla Rytilahti
Joonas Ahola
Jani Vesterinen
Sujata Jadhav
Mika Lehtovirta
Simon Burg
Veera Välikangas
Elina Makkonen
Raimo Soininen
Kalle Pohls
Merja Jyrkilä
Aarni Suvitie
Henri Laukkanen
Jyri Lahelma
Pasi Sipola
Matti Paasio
Pekka Sassi
Pinja Harjunpää
Alexey Karpechko
Päivi Kettunen
Philippe Hakulin
Anu Kiiski
Pekka Haavisto
Heidi Sajo
Markus Schneider
Laura Liikanen
Mikko Posti
Kirsi-Marja Söder
Tanja Nuutinen
Sabina Wiberg
Markus Johansson
Natalia Charlotte Inostroza
Alicia Mediano Schikarski
Ian MacGregor Fors
Kevin Collet
Hanna Aro
Antti Kiljunen
Niko Kivelä
Risto Sarjonen
Stella Maurizi
Sofie Henricson
Jennifer Stolarski
Tanja Kantola
Andrea Pieri
Jaakko Turunen
Jukka Anttalainen

110 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

23.4.2022 20:30

Päättyy:  

23.4.2022 22:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi