Helsinki10 2022

23.4.2022

Helsinki10 2022 will be run 23.4.2022.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. You can read more detailed instructions on payments with sport vouchers here. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 16.11.2021 02:00
29,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (494)

Sami Kuusemaa
Niina Nenonen
Suvi Heinonen
Jenna Kauppinen
Kari Salmi
Aleksandra Konchatnaia
Sina Nisula
Hannu Laurila
Marika Lauri
Veera Niskanen
Andres Salgado Ismodes
Keith Gatford
Kristi Saard
Martti Kaasalainen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Tiina Rinkinen
Agata Switalska-Stuppi
Claudio Stuppi
Emma Suni
Laura Liikanen
Janina Kinnunen
Marina Nordström
Niina Karppanen
Juan Trolia Avelli
Leevi Lepola
Elina Ussa
Marisa Kallioinen
Jyri Stenvall
Kari Valtonen
Soile Prusi
Kaija Purhonen
Alexey Shelepaev
Zoltan Toth
Ville Vesterinen
Paavo Lambropoulos
Miikka Jyrkönen
Harri Kiviniemi
Jenni Pekkinen
Tuula Ansamäki
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Outi Aarnio
Jimmy Adamson
Ulises Aguilar
Reeta Ahola
Päivi Akkanen
Karin Akrong
Jari Annaniemi
Philippe Arnez
Jarkko Aro
Terhi Aunila
Susanna Aura
Tiia Bister
Philip Chalmers
Maria Chernysheva
Alexander Clark
Svetlana Dembitskaya
Vinod Dogra
Kirill Dolbnev
Erkki Ebeling
Camilla Eestilä
Nina Fallström
Saija Glader
Leo Graf
Tom Grahn
Kaija Haapamäki
Kaisa Haaparanta
Paula Haikonen
Sanna Haikonen
Esa Hakulinen
Heini Hankanen
Katariina Hanski
Jukka-Pekka Hassinen
Kari Heiskanen
Antti Hemilä
Niko Hepolampi
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Harri Holma
Emma Holmström
Raisa Huotari
Yasmin Huttunen
Juho Häme
Petri Hämäläinen
Arto Härkönen
Sanna Ilmarinen
Kalle Iloranta
Nina Isokorpi
Riikka Jaakkola
Nora Janka
Toni Janka
Petri Joutsi
Pertti Jäppinen
Hanna-Riikka Järvinen
Andres Kaera
Inna Kaluhina
Heidi Kammonen
Frans Karkkimaa
Kirsi-Marja Kastemäki
Milla Kasurinen
Jenni Katajamäki
Vladimir Kekez
Marios Kerkemezos
Tapio Keskitalo
Nea Kivekäs
Miia Koivisto
Hannamari Koivula
Sari Kokko
Esa Koli
Karri Koli
Niko Koponen
Tatu Korhonen
Tanja Koskela
Janne Koskimies
Tuula Kuha
Erika Kuosa
LAURI KURIKKA
Noora Kuronen
Mikael Laaksonen
Anssi Lahdensalo
Alexandra Lahtinen
Aki Laine
Markku Laitinen
Timo Lappeteläinen
Heimo Laukkanen
Heimo Laukkanen
kari lehtinen
Christel Lehtinen
Katri Leinonen
Tuomas Lepola
Mari Leppämäki
Kariliis Liiskmaa
Altti Lindroos
Olli Lindroos
Tommi Lindroos
Marina Lindström
Marinka Linna
Helle Luist
Hanna Lunttila
Juha Luukkola
Janne Lähteenmäki
Jenni Manninen
Usko Manninen
Agron Maralija
Sari Markkanen
Tomi Marttila
Satu Matero
Anna Mattila
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
Oskari Mikkola
Minna Mononen
Tuhidul Murad
Olli-Pekka Mutanen
Leena Mäkäräinen
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Juha Määttänen
Sanni Nevala
Ulla Nevalainen
DANIELA NICHIFOR
Pepita Niemelä
Juuso Nikkanen
Emilia Norjalahti
Niko Nurmi
Sauli Nurmi
Robert Nyman
Tiina Ojala
Joonas Paavola
Radheya Pala
Jonna Palkispää
Eva Pallas
Lilian Pallas
Toni Pasanen
Timo Pelttari
Anabel Perez
Ville Pesonen
Minna Pitkänen
Nina Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Nina Pohjola
Henna Pynnönen
Tommi Pyykkö
Timo Pärkkä
Kari Pöntinen
Piia Pöyhönen
Esa Rajala
Petra Rautavuoma
Merja Rautiainen
hanna Rosti
Anne Ruokamo
Maija Rytkönen
Tiina Saikko
Milla Sallinen
Miikka Salminen
Saimi Sandell
Joanna Scott
Ville Simola
Snorre Solvang
Eija Sparre
Jussi Sparre
Tarja Stålberg
Sami Sundström
Joni Suominen
Johanna Suppi
Tommi Tarkiainen
Raigo Teiermanis
Assi Teittinen
Sara Tervakangas
Tuomas Teuri
Joonas Tiiro
Tuomas Tikkanen
Susanna Tilli
Outi Toijanniemi
Antti Toivanen
Tiina-Mari Tulimaa
Pauliina Tulokas
Jasmin Tuominen
Jussi Turpeenoja
Harri Uotila
Juuso Utriainen
Hanna Uusitalo
Jari Uusitalo
Satu Uusivirta
Jussi Vainio
Akseli Vainionpää
Johanna Valkonen
Katja Valkosaari
Hanni Vanhanen
Mirja Vartiainen
José Velasco Pastor
Bart Vermeulen
Sanna Vesanen
Laura Virros
Johanna Virtaniemi
Satu Vuorela
Emilia Väänänen
nina wahlsten
Mikaela Wessberg
Jouni Wäre
Anne Ylinen
NORMAN ZIELKE
Minna Äikäs
Matleena Lahti
Valter Uotila
Kaisu Järvinen
Sallaroosa Häme
Inari Häme
Otso Häme
Annika Ekroos-Ylönen
Sara Kaistinen
Ellinor Lück
Roshan Cherian John
Marija Stanic
Kai Jäntti
Mari Toppari
Anton Rinta-Jouppi
Lauri Tulkki
Tatu Seppä-Lassila
Susanna Pulkka
Olivia Niemi
Piia Lindroos
Darja Hukkanen
Ilppo Kaukola
Saija Uuskoski
Tatiana Susi
Nicole Renwall-Iivonen
Arsenii Iudin
Jesse Hiltunen
Mikko Lehto
Erdogan Pekcan Erkan
Katja Laitinen
Veronika Aspås
Mira Reijonen
Sirpa Kykkänen
Valerii Lubnin
Jenni Rinkelo
Julia Saarholm
Jannika Herttuainen
Miia Pehkonen
Minna Nylander
Katja Merivirta
Taru Kemppainen
Heljä Franssila
Tuukka Laukkanen
Katja Lähde
Emma Storvall
Sakari Saukkonen
Ville Laitinen
Tomi Kyöstilä
Sudharshan Masilamani
Amanda Rimpilä
Helena Lehmusto
Oona Heinonen
Kaisa Tuominen
Mariia Bobrova
Pia Hjerppe
Tarja Pirttikangas
Petri Uronen
Nathalie Huber
Kirsi Hämäläinen
Minna Hakala-oden
Charlotte Lindroos
Galyna Medyna
Mervi Vänttinen
Jukka Vänttinen
Julia Vänttinen
Jessica Vänttinen
Linda Suomela
Frédéric Sihvola
Jussi Kuusirinne
Elina Kiiskinen
Ken Laht
Sari Mourujärvi-Holopainen
Mikael Heikinheimo
Frits SOETMANN
Armi Niemelä
Hanna Pajala
Miro Nurminen
Ina Dent
Jere Jaakkola
Teemu Lammi
Pèter Tóth
Timo Taussi
Laura Turpeinen
Janina Lindqvist
Leila Hilen
Pyry Ilmarinen
Sanna Karlsson
Nadezhda Karvonen
Riikka Kuittinen
Hanna Raeluoto
Niina Johanna Backman
Juuli Ahola
Juulia Suomala
Maria Partanen
Anne Lahtinen
Juha Ketola
Katja Wallin
Sami Haunia
Mia Sandell
Mark van Heeswijk
Ulla El Hairach
Emmi Karppanen
Laura Karppanen
Mikko Numminen
Eija Hurri
Petra Sievänen
Mikko Välilahti
Kirsi Harju
Sini Kuosmanen
Heli-Marie Palmiste
Nimish Godbole
Gayathri Ramachandran
Karthikesh Raju
Mirja Hietala
Ari Mattila
Hani Pjulzju
Ella Korpela
Satu Rautavalta
Tommi Rautavalta
Alexander Chernyshev
Laura Mononen
Gowri Pulkkinen
Veli-Pekka Pulkkinen
Leevi Jokitalo
Tiina Jokitalo
Anna Toljamo
Henri Pesonen
Merja Tuukkanen
Irma Muthugalage
Jessica Perhiö
Melissa Koski
Kaisa Wessman
Eva Ploshchadnaya
Tiina Rönnberg
Lauri Herttuainen
Sami Salonen
Heidi Lippo
Petri Leppänen
Topi Laakso
Nina Tuukkanen
Suvi Baloch
Anna Rundgren
Sebastien Garcia
Vuokko Haaparanta
Tarja Ryhänen-Dahlman
Tuula Ryhänen
Maarit Pesonen
Annarita Koli
Vesa Kaukjärvi
Ruut Laakso
Jaakko Nurmi
Sheetal Chauhan
Hans Sundell
Daniela Thomasson
Daniel Rönnqvist
Juha Kontturi
Andras Pauko
Anna Lindgren
Jouni Lindgren
Taija Dannbäck
Henri Jääskeläinen
Niina Summerford
Anneli Püvi
Emma Bogue
Päivi Peltokumpu
Mila Hursti
Irina Radionova
Miko Ijäs
Toni Rantanen
Krista Järvimäki
Jari-Pekka Putkivaara
Eeri-Mari Rönnberg
Kerttu sauk
REIJA FAGER
Eeki Ruponen
Miia Lehto
Joel Pyykkönen
Hanna Yli-kujala
Maria Mattila
Kim Jaatinen
Maia Kaps
Lilli Salo
Enni Kukkasniemi
Klaus Kessel
Marina Kitaigorodski
Inka Karhunsuo
Tytti Marttila
Satu Huuskonen
Elisa Hattunen
Eemeli Lampinen
Kätlin Mei
Jussi Salo
Emma Vaherlehto
Ronja Palkonen
ingrid Jalas
Tommi Berg
Heikki Berg
Petra Koivula
Juhani Korhonen
Tiina Hyttinen
Frans Lehtovirta
Kirsi Sundstedt

49 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

23.4.2022

Ends:  

23.4.2022

Add event to your calendar

Event location

00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi