Helsinki10 2023

22.4.2023 20:30

Helsinki10 2023 juostaan 22.4.2023.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.3.2023 02:00
42,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (962)

Annamari Heimonen
Niina Nenonen
pertti Jäppinen
Kaarina Bäck
Meri Verho
Mikko Mänttäri
Hanna Rosti
Ruut Laakso
Pia Kylmäpuro
Irene Pérez Molina
Sanna Vatjus
Satu Taivainen
Kai Jäntti
Toni Holmberg
Jori Hellstedt
Camilla Yliselä
Alexandra Abzalova
Susanna Tilli
Sirkku Mäntynen
Mirja Färkkilä-Järvinen
Miikka Jyrkönen
emma suni
Lasse Myllys
Milla Sallinen
Niina Rahman
Hafizur Rahman
Laura Mononen
Nimish Godbole
Maria Chernysheva
Raigo Teiermanis
Aleksi Palo
Namthip Flinck
Satu Uusivirta
Ville Laitinen
Jassu Laivuori
Camilla Eestilä
Samantha Potts
Johanna Vanninen
Ivana Adamcova
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Mika Bergman
Mika Huttunen
Aino Liimatainen
Lauri Kurikka
Péter Tóth
Markku Hyvönen
Tuula Majander
Jyri Forsström
Marjatta Okkonen
Mark van Heeswijk
Karin Akrong
Minna Pitkänen
Olli-Pekka Pitkänen
Veronika Aspås
Saga Bruun
Jenni Rinkelo
Wilma Viljanmaa
KRISTIINA PYNNÖNIEMI
Anne Lahtinen
Niko Lindholm
Tommi Soratie
Sandra Uotila
Hannu Laurila
Tatu Korhonen
Päivi Peltokumpu
Angelika Matlanga
Eija Hurri
Antti Piironen
Meeri Seppik
Tuomas Tikkanen
Tuula Ansamäki
Milla Peurakoski
Manu Orpana
Leevi Lepola
Riku Välivaara
Aleksi Somervaara
Marios Kerkemezos
Sami Kuusemaa
Tuomas Pirskanen
Leila Heinilä
Tiina Uusi-Kerttula
Martti Kaasalainen
Tommi Rautavalta
Tomi Peurakoski
Niklas Lehtinen
Milla Härmä
Jenni Ahosilta
Emma Taittonen
Tinka Kotituomi
Kim Jaatinen
Tarja Stålberg
Vera Tattari
Marina Kitaigorodski
Kauppi Kujala
Sakari Saukkonen
Marina Weckström
Satu Rautavalta
Valeri Tuhkanen
Olli Lönnberg
Tytti Marttila
Inka Karhunsuo
kari lehtinen
Tommi Pyykkö
Hanna Hyyryläinen
Olli Salomaa
Jenni Villa
José Velasco
Anna Elo
Anastasia Levchenko
Sauli Nurmi
Petra Koivula
Veera Välikangas
Tiina Yli-Ilkka
Jan Tammela
Antti Ahtiainen
Annarita Koli
Malgorzata Szczypka-van Heeswijk
Toni Honkaranta
Joni Andersson
Sami Teponoja
Kanya Ngao-osa
Alice Päärmann
Kristi Saard
Joseph Hamuyuni
Nico Kilpeläinen
Petri Järvinen
Juho Rauta
Kalle Pohls
Tuomas Mattila
Taneli Leiskamo
Juha Määttänen
Timo Korhonen
John Trehearn
Tanja Malo
Senja Koskinen
Siiri Suomala
Teresa Vest
Päivi Santala
Sanna Kants
Juulia Möksy
Tiina Otala
Suvi Koskinen
Jonna Palkispää
Antti Riihimäki
Minna Löytynoja
Anna Immonen
Pia Sjögren
Muhammad Irfan Khan
Satyanarayana Knv
Sami Nenonen
Katja Karhu
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Katja Keiho-Lintula
Arnaud Petit
Kaija Purhonen
Harri Kiviniemi
Rada Kyntäjä
Jessica Hård af Segerstad
Olli Pakonen
Ilkka Korhonen
Riitta Puskala
Somporn Kopisto
Tuan Lam
Tanja Manninen
Eerika Isometsä
Gabriela Adriana Grigoras
Alexandru Valentin Pradais
Annariina Ruokamo
Perttu Haliseva
Heljä Franssila
Raisa Huotari
Senja Sirkeinen
Nicolas Recorbet
Milla-Riina Vainio
Eveliina Rautiainen
Kassu Teitto
Anssi Lahdensalo
Jenni Miebs
Maitane Yela Valencia
Piia Parkkali
Joona Anttila
Janne Outinen
Pasi Savolainen
Irina Dalfors
Juha Kuosmanen
Ian MacGregor-Fors
Manuel Langer
pasi Nielikäinen
Emilia Lahti
Olli Piilonen
Janne Teräväinen
Sirpa Lehtinen
Petri Kekki
Magnus Westerlund
Ida-Maria Sunell
Anna Ilonen
Vy Nguyen
Dipak Rajaram Shinde
Kaisu Järvinen
Robi Lindström
Jette Meripuu
Laura Toura
Sonja Kosonen
Katja Salmivuori
Maya Poutala
Laura Meller
Joni Parviainen
Kari-Pekka Seppänen
Liisa Nokelainen
Heikki Häkkinen
Helena Eerola
Martha Cecilia Largaespada Roque
Minna Arkko-Huumonen
Nicolas Cadena
Timo Mastokangas
Mervi Mikkola
Patrick Holmberg
Tero Kunnas
Marco van den Belt
Jan Deska
Jonna Tupasalo
Marja Ratia
Ekaterina Iarygina
Marja Varjonen
Klaus Kessel
Maia Kaps
Topias Kukkasniemi
Satu Jasu
Noora Multanen
Paula Leinonen
Nicolas Coré
Lucy Le Roux
Kaija Junttila
Charles Koutcheme
Nada El Bouharrouti
Krista Kajander
Iris Rasenberg
Lauri Tulkki
Pauliina Jalonen
Miisa Reponen
Niina Saukkoriipi
Sanja Valkeapää
Tuula Sarinko
Sunil Kumar Raina
Outi Priha
Matilda Katajamäki
Hitomi Takimoto
Leena Kauko
Elina Aarva
Juhani Ahola
Ville Ala-Seppälä
Jarkko Ansamaa
Jonas Anthoni
Sari Antikainen
Mika Apell
Juan Camilo Avendano Diaz
Elena Barrios
Miku Boström
Christophe Brutel
Linnea Böhme
Carine Capgras
Hanne-Grete Christensen
Louise Chua
Alex Clark
Svetlana Dembitskaya
Sophie Dorn
Benoit Espinola
Federico Fioravanti
Jussi Forsström
Hanna Forsten
Roel Freriks
Thomas Gale
Keith Gatford
Belén González
Leo Graf
Tom Grahn
Tom Grahn
Claes Grägg
Tea Grönfors
Akash Gupta
Kaisa Haaparanta
Arttu Haavisto
Jessica Hagelberg
Sanna Haikonen
Philippe Hakulin
Sohvi Halonen
Joona Haltia
Heini Hankanen
Daniel Hannus
Oso Hautamo
Johanna Hedvik
Sanna Heikkilä
Elina Heino
Ville Heino
Aki Heinonen
Laura Heinonen
Marika Hellberg
Tiina Henriksson
Eino Herlevi
Sari Herranen
Minna Hirvonen
Marko Hollanti
Kalle Hollmén
Aki Hummasti
Kari Hämynen
Pasi Hämäläinen
Susann Härkönen
Iiro Ikäheimo
Nina Isokorpi
Nina Isokorpi
Abhijit Jakkannavar
Veijo Jokinen
Jip Jonkman
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Petra Kaikkonen
Tommy Karlsson
Kirsi-Marja Kastemäki
Serina Kavonius
Ruslan Kazantsev
Kimmo Keinänen
Petri Kekki
Sanna Ketola
Kostiantyn Khrameshkin
Matti Kiesilä
Jaana Kinnari
Miia Kinnunen
Joel Klemetti
Harri Koivisto
Esa Koli
Juha-Pekka Konttinen
Merly Kosenkranius
Milka Koskipirtti
Timo Kuni
Olavi Kurunsaari
Tuomo Kurunsaari
Matti Taipale
Markku Kyllönen
Sissi Kähkönen
Merlis Kärson
Eveliina Laine
Tia Laipaik
Aino Laitila
Markku Laitinen
Jonathan Lawless
Sanna Lehto
Tuomas Lepola
Mari Leppämäki
Sari Lindén
Altti Lindroos
Antti Loimalahti
Sandra Luhtaniemi
Antti Lukkari
Marko Malinen
Paula Malinen
Minna Manni
Pauliina Manninen
Tuomas Martikainen
Tomi Marttila
Ari Mattila
Elina Mattila
Mika Metsojoki
Jaana Miettinen
Johanna Moilanen
Minna Mononen
Ulla Montonen
Valentina Mosina
Eveliina Mukala
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Maria Myyryläinen
Rauha Mäkilä
Nina Männistö
Teemu Männistö
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Claudio Nava
Mathieu Negrerie
Johanna Niemi
Joona Niemi
Tuija Niemi
Leena Nieminen
Elina Nikkanen
Marko Nissinen
Saarastiina Nurmela
Iida Nuutinen
Minna Nylander
Mirva Ojala
Satu Orava
Markku Orispää
Päivö Osmaja
Tommi Paavilainen
Jan Pakarinen
Lilian Pallas
Jari Palo
Marta Paricio Montesinos
Toni Pasanen
Niko Pastinen
Marko Pekkanen
Timo Pelttari
Nina Poppius
Kirsi Pystynen
Kari Pöntinen
Mervi Rahko
Pinja Rajakari
Søren Berg Rasmussen
Merja Rautiainen
Petteri Rehumäki
FAGER REIJA
José Alberto Rey López
Reeta Rissanen
Reeta Ruija-Kärki
Eeki Ruponen
Anniina Ruusila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Taina Rytkönen
Mia Rönnqvist
Richard Sahrakorpi
Tiia Sahrakorpi
Isto Salakoski
Minna Salorinne
Sampo Salovesi
Emma Salusjärvi
Kaveri Saminathan
Satu Savolainen
Hans Seidel
Marjo Seliö
Jukka Seppänen
Aleksandr Shevelev
Frédéric Sihvola
Virve Sihvola
ANDRES SIIM
Marika Silvikko
Harvinder Singh
Snehadri Sinha
Sanni Sinisalo
Hanna Sinkko
Mareena Soininen
Ronja Sonninen
Nora Steiner-Forsberg
Juha Stenberg
Minna Stern
Sini Strömberg
Satu Ståhlstedt
Timo Suonsyrjä
Tatiana Susi
Katri Svahnström
Niclas Svahnström
Pia Särkinen
Dani Söderling
Auri Söderqvist
Ilkka Taivassalo
Laura Tarvainen
David Thompson
Henriksson Tiina
Miska Tirronen
Tero Toikka
Antti Toivanen
Suvi Tormonen
Tuulianna Tulokas
Joni Tuomi
Petri Tuominen
Amanda Tuomisto
Jenni Turunen
Andrew Ullom
Kimmo Uusikumpu
Kati Valli
Henri Vehmas
Saila Kaarina Vihtari
Antti Vornanen
Andrei Vorobjeff
Satu Vuorela
Tyler Walton
Wipawan Yenjai
Pyry Young
Arsenii Iudin
Marcel Niedermeier
Ritva Kauppi
Johannes Rahkonen
Patrick Mentha
Heidi Koponen
Riikka Kuittinen
Ville Koivumäki
Nea Pitkänen
Ervin Anderson
Lotta Lehtinen
Nina Ruismaki
Kati Lähteenmäki
Reija Koskinen
Sonja Sorvari
Tanja Vaittinen
Julia Kossila
Ville Hyvönen
Jouko Behm
Anna Pakkanen
Pekka Pakkanen
Annette Haukka
Hanni Vanhanen
Mari Päätalo
Laura Sihvonen
Hannele Pahkala
Claire Sproston
Francesca Hutcheson
Juha Tamminen
Teemu Kapulainen
Mikko Kapulainen
Henna Kapulainen
Oskari Ojala
Sanna Eväkallio
Jonna Hämäläinen
Markus Schneider
Pekka Ruuska
Juuli Jokinen
Jouni Bedda
Gowri Srinivasan Srihari
Leena Mäkäräinen
Joni Vainikka
Olli Horttana
Tomi Sinisaari
Jan Lindholm
Anne Leinonen
Niklas Koski
Juliana Siljanto
Marja Kankainen
Annika Kopra
Henna Simula
Henri H
Satu Sydäntalvi
Petri Hippi
Patrik Järvelin
Simon Burg
Marja Järvinen
Anne Holopainen
Jenna Holopainen
Nikke Koivisto
Jarkko Kauppinen
Anna Roni
Enzo Contursi
Saija Glader
Tammo Puura
Jani Stenius
Meiju Enho
Teemu Rautiainen
Aleksei Ian
Jouni Varpelaide
Markku Arvinen
Jose Perez
Julia Akusok
Anna Belik
Taina And
Sampsa Jantunen
Hanna Aagren
Rita Suhonen
Matthew Aagren
Veli-Matti Poikonen
saara lehtonen
Mikko Uotinen
Johanna Haiko
Sara Rosas
Jouni Karvo
Saija Hakanen
Antti Pölönen
Jere Mäkinen
Meiju-Riikka Saarinen
Charika Swanepoel
Noora Haavisto
Kenneth Broström
Elina Fuchs
Anna Sendra Toset
Iida Dahlström
Raimo Soininen
Csilla Erdős-László
Mikael Heikinheimo
Rui Heinonen
Antto Piirainen
Rosa Thurman
Kätlin Mei
Ulpu Leijala
Felix Rohrbach
Juha Ahvenainen
Venla Ulmala
Matias Parikka
Ryoji Matsuzaki
Jonny Smeds
Juho Wickström
Sami Puttonen
Irma Muthugalage
Sami Koivistoinen
Hai To
Lara Kanerva
Tommi Berg
Kasper Berg
Heikki Berg
Leevi Vähälä
Clara Nilsson
Henrik Hinders
Karan Singh
Olli Sjöström
Mikko Lehtiniemi
Roosa Leikkonen
Ira Kaspi
Kirsi Koukku
Anu Suoranta
Antti Vanhoja
Nunziantonio Moschella
IGOR MIKHAYLOV
Marina von Ungern-Sternberg
Emilia Määttä
Lina Arponen
Timo Nieminen
Oliver Simonds
Jouni Määttä
Friida Bröms
Christa Rauma
Mira Schuelein
Suvi Niiranen
Laura Niemelä
Louka Tran
Kerttu Pahta
Laura Laukkanen
Juho Niskanen
Markus Rissanen
Elli Törmänen
Satu Ikonen
Carl Hobbs
Pia Hjerppe
Sanna Ilmarinen
Anni Piirto
Sabina Wiberg
Tanja Nuutinen
Sanna Kullberg
Riku Rantanen
Satu Meriluoto
Hanna Krans
Lawrence Tristan Bacungan
Jennifer Bacungan
Symkaye Armendi
Anna Henriksen
Onni Vilo
Erno Aakko
Ahmed Geneid
Sampo Reenkola
Katja Lakso
Topi Kankaansivu
Emmi Lindgren
Kalle Kovero
Sanna Jokinen
Mari Malinen
Antti Ranta
Tiina Kantola
Noora Pakkanen
Lauri Alakuijala
Nina hardén
Eerika Olkkonen
Nam Vu
Graham Devlin
Ida Armanini
Eetu Hirvonen
Patrik Louko
Otso Mäki
Eemil Katavisto
Üstün Ergenoglu
Jenni Moilanen
Jenna Orpana
Roosa Talala
Marko Aho
Mariel Wuolio
Eerik Lämsä
Kadi Randmaa
Lauri Nousiainen
Hanna Lunttila
Eve Tsetsin
Sandra Prieto
Mikko Vainio
Sanja Friberg
Lassi Karjalainen
Thao Mai
Jenni Hämäläinen
Jennifer Krick
Brian Krick
Sandra López Cerdá
Jonas Burow
Alex Tellier
Marko Nirhola
Anne Nikulainen
Ari Kaiponen
Annette Lehtokari
Joona Salmela
Alexey Karpechko
Topi Laakso
Meri Vesanto
Björn Blässar
Ira Hassinen
Nick Nortamo
Emelie Svenlin
Ahti Pirnes
Outi Tervo
Ivan Bezzaborkin
Anna-Riikka Leppäranta
Riina Hirvonen
Erika Turunen
Toini Alakorva
Eeli Alakorva
sofia Latvala
Satu Matero
Sheetal Chauhan
Katja Raninen
Iris Elias
Jenni Sintonen
Mirva Tollet
Anton Razva
Jarmo Rintala
Samuli Paakki
Ilia Gamtsemlidze
Juhana Tikkanen
Anton Leppänen
Mirjam Huovinen
Ronina Kempe
Anu Hava
Kirsi Haikala
Evgeniia Kozhaeva
Santeri Haikala
Linus Sandell
Erkki Rintala
Otto Könkkölä
Tuula Raikas
Tommi Hartonen
Giulia Micoli
Tuija Marstio
ingrid Jalas
Viivi Pentikäinen
Meeri Niinisalo
Mikhail Ilin
Inna Harju
Paula Huttunen
Olli-Pekka Mutanen
Katja Konola
Sujata Jadhav
Grit Kabiersch
Niki Blässar
Vilma Savolainen
Sari Piipari
Felipe Cañete
Jani Koskinen
Laura Sunila
Hanna Pulkkinen
Emilia Julmala
Jarmo Saikkonen
Anssi Virtanen
Roni Koskinen
Amanda Otten
Nadja Lehtinen
Santeri Mulari
Daniil Kashin
Aaron Geindreau
Richard Robinson
Jasmina Salo
Juulia Makkonen
Kalle Kainulainen
Kirsi Urpilainen
Juho Ralli

200 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

22.4.2023 20:30

Päättyy:  

22.4.2023 22:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi