Helsinki Central Park Run 2020

26.6.2020

Paloheinän maja

Helsinki Central Park Run 2020 juostaan 26.6.2020.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (305)

Miikka Salminen
Anniina Hjelt
Samuli Salmi
Anna Salmi
Jenny Ranta
Katja Alander
Minna Saarinen
Minna Rönnberg
Marja Järvinen
Sandra-Carina Paukku
Mirka Monni
Tomi Kavander
Mari Leppämäki
Sinikka Salmenkylä
Rose-Marie Dahlström
Marelice Fonya
Cecilia Jern
Viivi Palkamo
Toni Palkamo
Tuula Schalin
Noora Lahtela
Ville Schalin
Ari Ala-Kokko
Saurav Tamrakar
Jari Lehtonen
Tiina Kituniemi
Marko Kituniemi
Saila Teinilä
Hanna Hokkanen
Viivi Salonen
Mervi Halonen
Antti Honka
Antti Tajasvuo
Nora Paulasto
Amanda Nokelainen
Tapani Ilkka
Jorma Lindström
Anna Siljala
Sari Herranen
Erkki Leppälä
Minna Salorinne
Ingrit Pohjala
Sari Väänänen
Hanna Soinne
Anna Rundelin
Jonna Railio
Mikko Pusa
Johanna Parisi
Mika Bergman
Jukka-Pekka Hänninen
Edvard Ekholm
Janne kultanen
Janina Kojo
Jenni Peltonen
Kristiina Astahova
Patricia Fröjdman
Jenni Höykinpuro
Marika Tuovinen
Elina Remes
Paula Marjasalo
Olli Mäkinen
Erkki Mäntyharju
Abdulkarim Neri
Riikka GRöhn
Siba Khojah
Tiina Henriksson
Noora Lahtinen
Laura Tolonen
Jari Kohtamäki
Hanna Ikonen
Elise Lemaire
Rebecka Mellgren
Sanna Huldén
Christoph Beier
Iris Rasenberg
Antti Perälä
Jyrki Ruohomäki
Tuomas Mansikka
Jukka Uitto
Outi Mäkinen
Mikko Mäkelä
Juhani Pietarinen
jani koskinen
Kaarina Bäck
Tommy Uhtio
Anne Vilppula
Jarmo Virtanen
Mari Leppämäki
Erika Almgren
Susanna Forssell
Ville Glad
Satu Ruutiainen
Aimo Riikonen
Heidi Sajo
Anni Eloranta
Sari Tuominen
Minna Haka-Risku
Emma Haka-Risku
Mitch Gibbs
Gregory Le Berre
Janne Lehtonen
Sari Lindeberg
Sophia Lindeberg
Petteri Kilpinen
Nora Steiner-Forsberg
Julia Kekkonen
Jana Moritz
Miriam Torres-Miralles
Harri Holma
Nicanor Ngo
Ma Rachelle Lourdes Ngo
Riina Komulainen
Jarkko Pekki
Heljä Muinonen
Maturin Tchoumi
Toivo Venäläinen
Juan Paolo Conchas
Mari Orpana
Anna Leopold
Markku Orispää
Jenny Belle Rodis
Erkki Mäntyharju
Emilee Ann Tingala
Elina Laine
Richard Slater
Sari Jantunen
Anni Länsilahti
Pyry Ilmarinen
Tero Paasu
Matti Pitkänen
Antti Tapiola
Emma Storvall
Topias Pyykkönen
Pia Valkama
Petri Juuti
Jarno Warsa-Ritaranta
Laura Soukiala
Peter Szabo
Mikko Kaila
Matleena Toivanen
Johanna Toivanen
Jukka Blomberg
Kaili Kärssin
Satu Jokela
Miro Säkkinen
Tuomas Suni
Kalle Hollmén
Igor Soroka
Mirja Vartiainen
Elizabeth Ernst
Ilona Välimaa
Norman Zielke
Tapio Hietanen
Jussi Omaheimo
Katariina Karjalainen
Joonas Uusimaa
Petra Rautavuoma
Andres Salgado
Carmelo Coco
Maria Saario
Voiko poistua klo13.15? Ainoa päivä
Rosaria Coco
Dariusz Grajek
Juha-Pekka Halmeenmäki
Christian Bergman
Katri Lankila
Jenni Kotakorpi
Maarit Ridal
Maiju Laitinen
Lotta Purola
Nimish Godbole
Vincent Weeda
Petri Joutsi
Joel Tammivuori
Antti Tammivuori
Robert Granfelt
Magnus Hellström
Heini Laakso
Tuukka Rantanen
Carlos Tejada
Susanna Nikkanen
Anastasiia Vasileva
Ida Alexeeva
Natalia Gerasina
Sampsa Raipala
Maria Partanen
Mikael Heikinheimo
Janne Juhala
Alexey Karpechko
Erika Gröhn
Nea Sinkkonen
janne kallio
Ville Hakola
Aki Nummela
Aapo Kinnunen
Juha Manninen
Lilja Grönroos
Timo Nikula
Juho Kuokkanen
Markku Hyvönen
Pekka Kokko
Jouni Manninen
Armi Niemelä
Laura Sunila
Esa Hakulinen
Saara Malinen
Liisa Säkkinen
Juho Lehtoviita
Helena Knaapi
Elisa Sihvola
Anne Lyytinen
Jouni Heinäharju
Hannu Rytkönen
Dmitrii Aleksandrov
Markku Kotiranta
Jukka Jämsä
Hannu Helisalo
Petri Kotiranta
Timi Malinen
Teppo Malinen
Kalle Linnasaari
Timo Telsavaara
Lauri Toivonen
Olli Tuovinen
Magnus Valkama
Teemu Junkkaala
Laura Hievanen
Jani Pekkola
Markus Hämäläinen
Sara Jukko
Olesia Prymakina
Denys Prymakin
Tuukka Rintala
Sofia Muinonen
Kirsi Salminen
Timo Lunttila
Pihla Hokkanen
Mikko Orivuori
Juha Luukkola
Laura Soininen
Alexey Krishtalevich
Ilari Talman
Tuuli Hokkanen
Janne Väisänen
Chris Denholm
Henri Jääskeläinen
Alexey Shelepaev
Anne Tverin
Omar El-Begawy
Aleksi Nokkanen
Jaakko Lankila
Juha-Pekka Kanto
Markus Johansson
Timo Holopainen
Jenni Turunen
Risto Karinkanta
Tanja Piha
Markku Pehkonen
Niina Uimonen
Josefina Aalto
Marjut Hirvonen
Niklas Tallqvist
Pekko Paajanen
Marika Kapiainen
Saija Mutka
Susanna Savolainen
Riina Kuuselo
Hanna Forsten
Henrik Hinders
Mailis Orakoski
Larissa Säntti
Olli Andström
Joni Järvi

32 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

26.6.2020

Päättyy:  

26.6.2020 23:59

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Paloheinän maja

Pakilantie 124
00670 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi