Helsinki Half Marathon 2020

Helsinki Half Marathon 2020 juostaan 6.6.2020.

Ilmoittautumismaksu 30 € 31.8.2019 asti.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

HUOM! Yhteisilmoittautuminen Helsinki10 25.4.2020 + Helsinki Half Marathon 6.6.2020 vain 56 € 31.8.2019 asti, ja kaupan päälle #WeRunHelsinki-treenipaita! 

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki Half Marathon 2020 - 21,1 km
31.8.2019 23:59 30,00 € (sis. ALV 10%)
Yhteisilmoittauminen: Helsinki10 + Helsinki Half Marathon 2020
Yhteisilmoittautuminen sisältää ilmoittautumismaksut Helsinki10:lle 25.4.2020 ja Helsinki Half Marathonille 6.6.2020
31.8.2019 23:59 56,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Half Marathon t-paita
Tekninen Helsinki Half Marathonin tapahtumapaita. Väri julkistetaan ennen tapahtumaa. Paita noudetaan kisatoimistosta.
31.5.2020 12,00 € (sis. ALV 24%)

Tapahtumaan osallistujat (699)

Mika Bergman
Hannu Mäkinen
Rosanna Rekola
Anne-Li Ferstad
Kaarina Bäck
Hannah Schigutt
Jarno Salomäki
Tom Rosenback
Tarja Oinonen
Petri Tuominen
Tomi Näränen
Ville Pesonen
Suvi Liimatainen
Eeki Ruponen
Henrik Fröberg
Antti Toivanen
Frédéric Sihvola
Karoliina Abrahamsson
Juha Salmi
Aleksi Tossavainen
Jorma Hekkala
Harri Itkonen
Eeri-Mari Rönnberg
Jani Pitkäranta
Mirja Färkkilä-Järvinen
Joonas Paavola
Emma Storvall
Harri Hirvasniemi
Matti-Pekka Sivosuo
Minna Strömsten
Marcus Syrén
Jenny Kähtävä
Satu Vähätaini
Anna-Kaisa Kolu
Remco Schellingerhout
Mikko Raatikainen
Juha Piirainen
Julia Venesmaa
Tomi Orassaari
Kalle Iloranta
Pasi Tuupanen
Sampo Salovesi
Susanna Sorvali
Kimmo Rautio
Ilmo Strömberg
Kate Haycock
Frans Karkkimaa
Jarkko Vuorikoski
Tuhidul Murad
Tanja Matilainen
Anna Elo
Nina Tuukkanen
Merja Tuukkanen
Tiia Mäkiranta
Pia Rantalahti
Sari Kokko
Suvash Dey
Tero Kapanen
Jayden Khakurel
Ilkka Ikäheimonen
Satu Ståhlstedt
Annika Ikäheimonen
Henri Furuholm
Liisa Kurki
Sohvi Linja
John Cottam
Katariina Väinämö
Stephan Klatt
Tuomas Seidel
Markku Orispää
Johannes Ollikainen
Chris Barber
Mårten Mårtensson
Pekka Tuomi
Marju Huuhtanen
Janne Lähteenmäki
Jouni Määttä
Tuomas Lepola
Mia Numminen
Camilla Merikorpi
Juha Lindholm
Jyri Nevalampi
Esko Iloranta
pekka tiihonen
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Kirsi Hämäläinen
Jukka Pekki
Tuula Saari
Kauko Ruokolainen
Aki Heinonen
Tommi Tarkiainen
Sari Halhul
Minna Wahe-Andersson
Harri Lämsä
Mika Korpela
Esa Oksanen
Frauke Lehmann
Tuija Niemi
Kalle Ahtola
Kati Blomqvist
Denis Pirogov
Tapio Pelkonen
Miikka Salminen
Juha Stenberg
Mika Koskikallio
Mika Parkkonen
Esa Koli
Mari Laitinen
Hanna Ikonen
Niklas Koski
Mandy Barrett
Antti Honka
Heikki Kaisto
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Katja Vis
Anna Luukkonen
Juuso Luukkonen
Niko Nurmi
Kimmo Kaskimies
Jussi-Pekka Partanen
Anne Päkkilä
Ellinor Lück
Henri Isaksson
Kalle Hollmén
Maricel Tiitinen
Annika Vaher
Lari Lohikoski
Niclas Svahnström
Ferenc Vilisics
Ines Guzman
Heimo Laukkanen
Sébastien Garcia
Marja Ahonen
Pirjo Westerberg
Christa Smeds
Janka Holma
Kariliis Liiskmaa
Arto Härkönen
Päivi Niemelä
Sari Antikainen
Seppo Anttila
Pontus Kihlman
Sanna Kytölä
Mikko Kotiranta
Juho Kauppi
Maija Kivi
Kevin Maina
Maria Westerlund
Jarkko Ansamaa
Markus Mattila
Kirsi Petäjä
Mika Penttilä
Nina Ingman
Zeke Elias
Margit Huttunen
Olli Pihjala
Tuomas Valmari
Ella Kumpulainen
Petri Jalli
Helle Luist
Tuulia Rajala
Paul Sainio
Juha Korhonen
Toni Pasanen
Otso Mäki
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Markku Hyvönen
Katja Keiho-Lintula
Sari Castren
Daniil Jakovlev
Joanna Scott
Johanna Hedvik
Tanja Koskela
Minna Nylander
Jaana Miettinen
Carita Hedberg
Teija Rauhala
Minna Hirvonen
Aki Laine
Minna Salorinne
Jenni Korkeaoja
Jaana Kulmala
Hans Seidel
Sari Herranen
Pekka Kangas
Anna Rundelin
Lassi Valo
Anu Tamminen
Jouko Behm
Marcus Nikander
Susanna Uusi-Uitto
jyrki Heinonen
Henna Hurskainen
Alex Clark
Kari Ukkonen
Juha Kujala
Lasse Myllys
Kevin Kamau
Ulla Nevalainen
Jeff Kimber
Sheetal Teräsaho
Marika Nikkanen
Reet Kolkkanen
Jari Nuotio
Minni Ranki
Marika Harjumaa
Chunyan Mei-Kuusinen
Minerva Viirto
Mikko Finnberg
Artemis Filippou
Annukka Niemelä
Johanna Virtaniemi
Albert Sainio
Jari Annaniemi
Timo Pelttari
Sanna Vatjus
Sanna Hirvonen
Juhani Jokitalo
Katariina Hanski
Jonna Riikonen
Pertti Jäppinen
Gabriele Marotta
Harri Uotila
Anne Ruokamo
Matti Merivaara
Tiina Ojala
Teemu Orava
Karri Mattila
Sauli Rantanen
Kirsi Vepsäläinen
Kaisa Vuoksinen
Pasi Peltola
Pekka Lindeman
Tiina Krogdahl
Anna-Kaisa Eronen
Kari Hartikainen
Antti Härmä
Silje Tuisk
Rainer Tuisk
Hanna Vähäkallio
Sami Sinisalo
stephen law
Henna Ukkonen
Anniina Anttila
Suvi Sankelo
marko sankelo
Aulikki Nieminen
Viktoria Belorusova
Matti Ala-Nikkola
Jussi Sparre
Eija Ikonen
Maija Pynssi
Anu Pääkkö
Jukka Ikkala
Saija Eerola
Jenny Somero
Sami Jokilehto
Marja-Terttu Sinisalo
Juha Luukkola
Anu Päivinen
Natalja Tsetsko
José Velasco Pastor
Tero Keskinen
Suvi Kaunisto
Tero Lahti
Marko Mäe
Marleen Musthallik
Lilja Hiltunen
Simo Ojala
Heikki Paasonen
Tiia Grönmark
Shekhar Acharya
Jukka Ahonen
Vinod Dogra
Pekka Tynjälä
Riikka Toivo
Katja Jakovleva
Timo Räihä
Lari Assmuth
Petteri Savolainen
Emilia Suhonen
Soile Suhonen
Nora Pelkonen
Kalle Rantalankila
Jari Palo
Aleksi Palo
Ilari Lehtonen
Pasi Salmi
REIJA FAGER
Iisa Mäkinen
Laura Vuorimies
Matt Baum
Maikki Matikainen
Maria Sorvali
Heikki Räsänen
Satu Rantamäki
Susanna Lainio
Päivi Peltokumpu
Liina Koponen
Panu Pahkamaa
Tomi Rämä
Päivi Weckman
Tuula Lundén
Mari Leppämäki
Hanna-Mari Vuolukka
Harri Elf
Satu Ikonen
Päivi Saari
Kaija Olli
Hanne-Grete Christensen
Mikko Pitkänen
Onni Komulainen
Pekka Paasolainen
Manu Paasolainen
Hanna Laakso
Niklas Paasolainen
Viivi Varis
Riikka Porvali
Marko Tukiainen
Minna Kärnä
Magdalena Sandell
Ella Maisonlahti
andreas dahlum
Lise merete Stenmo
Niklas Tallqvist
Topias Renkola
Petri Kekki
Jari Suuronen
Assi Aalto
Tiia Matilainen
Petr Evseev
Antti Latva-Koivisto
Vesa Kuivila
Arto Matilainen
Soma Lomnici
Vesa Martikainen
Tapio Nurminen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Aapo Kinnunen
Ville Lahtinen
Diego Gomez
Tarja Launiainen
Minttu Väisänen
Hanna-Maria Habes
Liisa Koivisto
Marios Kerkemezos
jani koskinen
Jani Pesonen
Jonna Rinne
Toni Sihvonen
Nina Erno-Ustinov
Nina Forsström
Samuli Hakkarainen
Tuomas Hyttinen
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Seppo Aaltonen
Sami Honkala
Tiina Henriksson
Kaisu Järvinen
Antti Ahtiainen
Jannika Herttuainen
Jaana Kaspiola
Sturla Halldorsson
Virve Sipola
Outi Aarnio
Kaveri Saminathan
Riikka Kuusimäki
Carmela Hellsten
Sari Kuisma
Juuso Utriainen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Olli Vesanto
Jari Poutanen
Pia Kanerva
Kimmo Itkonen
Mika Lehtimäki
Marru Lehtimäki
Camilla Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Samppa Lehtiniemi
Stella Aladin
Anne Niemi
Hanna-Mari Hautamäki
Tianran Li
Minna Lahtinen
Riikka Jaakkola
Markku Laitinen
Terhi Sankola
Samuli Toropainen
Timo Tuominen
Markus Korhonen
Päivi Hämäläinen
Annarita Koli
Etienne Brunaud
Ari Kaikukangas
Milla Kuismanen
Tarja Oja
Antti Sipinen
Henry Nganga
Kimi Nganga
Mirella Valkkinen
Anttoni Mäkinen
Juha Tamminen
Jarmo Oresmaa
Johanna Kela
Elina Leskinen
Kurt Leuschel
Nicole Cham
Henry Huuskonen
Joona Niemi
Christer Kallio
Katri Ovaskainen
Piita Penttinen
Nelli Rentola
Pekka Hakulinen
Paula Hakulinen
Katri Utriainen
Jussi Salo
Kai Hämäläinen
Birgit Simell
Pavlina Gregorova
Kati Valli
Tuula Pellikka
Marko Hollanti
Katri Leskinen
Kai Lintinen
Jukka Elomaa
Antti Luostarinen
Hannu Laurila
Henrik Lyra
Annukka Lyra
Francesco Allaix
Lasse Juvonen
Satu Vilen
Kaisa Haaparanta
Osmo Tuomisto
Eija Airas
Abel Puustinen
Robert Nyman
Birgit Karikoski
Mirja Nuuttila
Laura Hellen
Tapio Alaviiri
Minna Aaltonen
Heidi Krause
Hans Luijenijk
Bob Luijendijk
Arto Koskelainen
Mika Tasa
Tuure Koski
Meri Nuotio
Nina Kujanpää
Cristina Lahuerta de manuel
Yasmin Huttunen
Virpi Tornberg
Ari Mattila
Satu Vuorela
Galyna Medyna
Mika Metsojoki
Jukka Seppänen
Riku Poikolainen
Laura Penttilä
Mahesh Adhikari
Matti Karvanen
Tomas Sundholm
Charlotta Sandberg
Otto Poikolainen
Fernando Trolia Slamic
Emilia Thomas
Sauli Nurmi
Åsa Bergdal
Matti Ala-Kurikka
Mervi Tornberg-Karjalainen
Kristiina Järvelä
Tommi Ekholm
Heta Rautio-Härkönen
Henrik Maunula
Jenna Mäkinen
Marja Villi
Johanna Lindfors
Jonna Palkispää
Timo Kaljunen
Kari Pöntinen
Taru Vehi
Peter Karlsson
Matti Rutanen
Peter Larsson
Tero Honkasalo
Ronda Sjöblom
Ari Luostarinen
Jonna Palkispää
Ulla-Maija Nurmi
Christina Gates
Svetlana Dembitskaya
Janne Kalliomäki
Sini Saanavuo
Sanni Mustajoki
András Kretzer
MINNA KÄRKKÄINEN
Casey Walter
Matti Kurikka
Vesa Kurki
Piia Vainio
Mari Honkanen
Annika Kopra
ANDRES SIIM
Tommy Karlsson
Oula Poikolainen
Jukka Sillanpää
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Leevi Jokitalo
Maija Norvasto
FRANCOIS VEZIER
Anniina Hjelt
Jarno Portti
Jarkko Soronen
Suvi Rantalainen
Tommi Saikkonen
Antje Freihoff
Pekka Haavisto
Kimmo Uusikumpu
Mackenzie Waller
jeroen bos
Patrick d'Hooghe
Marko Pekkanen
Henna Lehikoinen
Lars Andersson
Jenni Manninen
Niina Marttila
Tomi Marttila
Suraj Chand
Marko Ilva
Tuuli Sinisalo
Jaakko Knuutila
Siru Piiparinen
Justina Vengraityte
Valtteri Bergström
Ville Simola
Sami Simola
Tuija Linnapuomi
Tomas Nezadal
Betsy Enkovaara
Antti Enkovaara
Martti Nurmi
Sakari Saukkonen
Pia Kylmäpuro
Victoria Davenport
Vesa Tornberg
Mikko Jääskeläinen
Susann Härkönen
Jukka Hurme
Niina Roth
Teija Konttori
Tiina Saikko
Piia Pöyhönen
Anu Puttonen
Jorma Väkiparta
Laura Keskinen
Karina Viholainen
Jenni Herkama
Tuomas Voutilainen
Sam Beatson
Kenji Yamamoto
Kimmo Oinas
Mervi Mattila-Sirén
Janika Martinsalo
Henna Uljua
Sanna Reunanen
Sarah Ajlan
Arna Thorgeirsdottir
Timo Korhonen
Mikko Neuvonen
Harri Mäntynen
Andras Pauko
Severi Pahkala
Kai Kosonen
Samuli Pahkala
Juulia Anttila
Tommi Virtanen
Alpo Välimaa
Ajaya Joshi
Mikko Välilahti
Heidi-Marie Savela
Iida Haukijärvi
Paula Haukijärvi
Timo Arjanko
Laura Arjanko
Matti Arjanko
Eleonoora Wihuri
Minni Marttinen-Forsman
Antti-Juhani Wihuri
Miika Mäntyniemi
Anne Mäntyniemi
Heini Hankanen
Kirsi Mastomäki
Regina Simakova
Anitta Iline
Wilma Viljanmaa
Leif Pyykkönen
Tiina Lustig
Jesse Enqvist
Laura Jylkkä
Tytti Hyvärinen
Kristian Svensson
Riitta Lampela
Mikko Hyvärinen
Esko Syrjä
Jenni Järvisalo
Suvi Vaara
Tuuli Teittinen
Jaana Metsä
Teemu Huikuri
Laura Sunila
Saana Salo
Leo Habib
Aleksi Kivelä
Kalle Mäkinen
ANNA MARECKA
Petteri Rauvala
Joni Tuomi
Hanna Repo
Alan Byron
Simo Räsänen
Elli Kannasmaa
Petteri Tarkiainen
Sami Suuronen
Harri Manninen
Carolina Suni
Lotta Majoniemi
Sami Kuusemaa
Kari Jauho
Timo Jaakkola
Teija Lius
Fabian Lingner
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Hayley Poutiainen
Nea Hellman
Riia Hokkanen
Harri Ruokola
Mark Rantala
Leena Wahlfors
Mika Bergman
Suvi Halmepuro-Jaatinen
Erna Grönroos
Frida Hellman
Tony Hellman
Lauri Mehtonen
Marja-Liisa Wallenius

44 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
6.6.2020 08:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Karamzininranta
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla