Helsinki Half Marathon 2020

Helsinki Half Marathon 2020 juostaan 6.6.2020.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki Half Marathon 2020 - 21,1 km (40 €)
6.1.2020 23:59 40,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Half Marathon 2020 - 21,1 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %) 6.1.2020 23:59 34,00 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (1667)

Mika Bergman
Hannu Mäkinen
Rosanna Rekola
Anne-Li Ferstad
Kaarina Bäck
Hannah Schigutt
Jarno Salomäki
Tom Rosenback
Tarja Oinonen
Petri Tuominen
Tomi Näränen
Ville Pesonen
Suvi Liimatainen
Eeki Ruponen
Henrik Fröberg
Antti Toivanen
Frédéric Sihvola
Karoliina Abrahamsson
Juha Salmi
Aleksi Tossavainen
Jorma Hekkala
Harri Itkonen
Eeri-Mari Rönnberg
Jani Pitkäranta
Mirja Färkkilä-Järvinen
Joonas Paavola
Emma Storvall
Harri Hirvasniemi
Matti-Pekka Sivosuo
Minna Strömsten
Marcus Syrén
Jenny Kähtävä
Anna-Kaisa Kolu
Remco Schellingerhout
Mikko Raatikainen
Juha Piirainen
Julia Venesmaa
Tomi Orassaari
Kalle Iloranta
Pasi Tuupanen
Sampo Salovesi
Susanna Sorvali
Kimmo Rautio
Ilmo Strömberg
Kate Haycock
Frans Karkkimaa
Jarkko Vuorikoski
Tuhidul Murad
Tanja Matilainen
Anna Elo
Merja Tuukkanen
Nina Tuukkanen
Tiia Mäkiranta
Pia Rantalahti
Sari Kokko
Suvash Dey
Tero Kapanen
Jayden Khakurel
Ilkka Ikäheimonen
Satu Ståhlstedt
Annika Ikäheimonen
Henri Furuholm
Liisa Kurki
Sohvi Linja
Katariina Väinämö
Stephan Klatt
Tuomas Seidel
Markku Orispää
Johannes Ollikainen
Chris Barber
Mårten Mårtensson
Pekka Tuomi
Janne Lähteenmäki
Jouni Määttä
Tuomas Lepola
Mia Numminen
Camilla Merikorpi
Juha Lindholm
Jyri Nevalampi
Esko Iloranta
pekka tiihonen
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Kirsi Hämäläinen
Jukka Pekki
Tuula Saari
Kauko Ruokolainen
Aki Heinonen
Tommi Tarkiainen
Sari Halhul
Minna Wahe-Andersson
Harri Lämsä
Mika Korpela
Esa Oksanen
Frauke Lehmann
Tuija Niemi
Kalle Ahtola
Kati Blomqvist
Denis Pirogov
Tapio Pelkonen
Miikka Salminen
Juha Stenberg
Mika Koskikallio
Mika Parkkonen
Esa Koli
Mari Laitinen
Hanna Ikonen
Niklas Koski
Mandy Barrett
Antti Honka
Heikki Kaisto
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Katja Vis
Anna Luukkonen
Juuso Luukkonen
Niko Nurmi
Kimmo Kaskimies
Jussi-Pekka Partanen
Anne Päkkilä
Henri Isaksson
Ellinor Lück
Kalle Hollmén
Maricel Tiitinen
Annika Vaher
Lari Lohikoski
Niclas Svahnström
Ferenc Vilisics
Ines Guzman
Heimo Laukkanen
Sébastien Garcia
Marja Ahonen
Pirjo Westerberg
Christa Smeds
Janka Holma
Kariliis Liiskmaa
Arto Härkönen
Päivi Niemelä
Sari Antikainen
Seppo Anttila
Pontus Kihlman
Sanna Kytölä
Mikko Kotiranta
Juho Kauppi
Maija Kivi
Kevin Maina
Maria Westerlund
Jarkko Ansamaa
Markus Mattila
Kirsi Petäjä
Mika Penttilä
Nina Ingman
Zeke Elias
Margit Huttunen
Olli Pihjala
Tuomas Valmari
Ella Kumpulainen
Petri Jalli
Helle Luist
Tuulia Rajala
Paul Sainio
Juha Korhonen
Toni Pasanen
Otso Mäki
Tomi Juvonen
Minna Juvonen
Markku Hyvönen
Katja Keiho-Lintula
Sari Castren
Daniil Jakovlev
Joanna Scott
Tanja Koskela
Johanna Hedvik
Minna Nylander
Jaana Miettinen
Carita Hedberg
Teija Rauhala
Minna Hirvonen
Aki Laine
Minna Salorinne
Jenni Korkeaoja
Jaana Kulmala
Hans Seidel
Sari Herranen
Pekka Kangas
Anna Rundelin
Lassi Valo
Anu Tamminen
Jouko Behm
Marcus Nikander
Susanna Uusi-Uitto
jyrki Heinonen
Henna Hurskainen
Alex Clark
Kari Ukkonen
Lasse Myllys
Kevin Kamau
Ulla Nevalainen
Jeff Kimber
Sheetal Teräsaho
Marika Nikkanen
Reet Kolkkanen
Jari Nuotio
Minni Ranki
Marika Harjumaa
Minerva Viirto
Mikko Finnberg
Artemis Filippou
Annukka Niemelä
Johanna Virtaniemi
Albert Sainio
Jari Annaniemi
Timo Pelttari
Sanna Vatjus
Sanna Hirvonen
Juhani Jokitalo
Katariina Hanski
Jonna Riikonen
Pertti Jäppinen
Gabriele Marotta
Harri Uotila
Anne Ruokamo
Matti Merivaara
Tiina Ojala
Teemu Orava
Karri Mattila
Sauli Rantanen
Kirsi Vepsäläinen
Kaisa Vuoksinen
Pasi Peltola
Pekka Lindeman
Tiina Krogdahl
Anna-Kaisa Eronen
Kari Hartikainen
Antti Härmä
Silje Tuisk
Rainer Tuisk
stephen law
Henna Ukkonen
Anniina Anttila
marko sankelo
Suvi Sankelo
Aulikki Nieminen
Viktoria Belorusova
Matti Ala-Nikkola
Jussi Sparre
Eija Sparre
Maija Pynssi
Anu Pääkkö
Jukka Ikkala
Saija Eerola
Jenny Somero
Sami Jokilehto
Marja-Terttu Sinisalo
Juha Luukkola
Anu Päivinen
Natalja Tsetsko
José Velasco Pastor
Tero Keskinen
Suvi Kaunisto
Tero Lahti
Marleen Musthallik
Marko Mäe
Lilja Hiltunen
Simo Ojala
Heikki Paasonen
Tiia Grönmark
Shekhar Acharya
Jukka Ahonen
Vinod Dogra
Pekka Tynjälä
Riikka Toivo
Katja Jakovleva
Timo Räihä
Lari Assmuth
Petteri Savolainen
Emilia Suhonen
Soile Suhonen
Kalle Rantalankila
Nora Pelkonen
Aleksi Palo
Jari Palo
Ilari Lehtonen
Pasi Salmi
REIJA FAGER
Iisa Mäkinen
Laura Vuorimies
Matt Baum
Maikki Matikainen
Maria Sorvali
Heikki Räsänen
Satu Rantamäki
Susanna Lainio
Päivi Peltokumpu
Liina Koponen
Panu Pahkamaa
Tomi Rämä
Päivi Weckman
Tuula Lundén
Mari Leppämäki
Hanna-Mari Vuolukka
Harri Elf
Satu Ikonen
Päivi Saari
Kaija Olli
Hanne-Grete Christensen
Mikko Pitkänen
Onni Komulainen
Pekka Paasolainen
Manu Paasolainen
Niklas Paasolainen
Viivi Varis
Riikka Porvali
Marko Tukiainen
Minna Kärnä
Magdalena Sandell
Ella Maisonlahti
andreas dahlum
Lise merete Stenmo
Niklas Tallqvist
Topias Renkola
Petri Kekki
Jari Suuronen
Assi Aalto
Tiia Matilainen
Petr Evseev
Antti Latva-Koivisto
Vesa Kuivila
Arto Matilainen
Soma Lomnici
Vesa Martikainen
Tapio Nurminen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Aapo Kinnunen
Ville Lahtinen
Diego Gomez
Tarja Launiainen
Minttu Väisänen
Hanna-Maria Habes
Liisa Koivisto
Marios Kerkemezos
jani koskinen
Jani Pesonen
Jonna Rinne
Toni Sihvonen
Nina Erno-Ustinov
Nina Forsström
Samuli Hakkarainen
Tuomas Hyttinen
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Seppo Aaltonen
Sami Honkala
Tiina Henriksson
Kaisu Järvinen
Antti Ahtiainen
Jannika Herttuainen
Jaana Kaspiola
Sturla Halldorsson
Virve Sipola
Outi Aarnio
Kaveri Saminathan
Riikka Kuusimäki
Carmela Hellsten
Sari Kuisma
Juuso Utriainen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Olli Vesanto
Jari Poutanen
Pia Kanerva
Kimmo Itkonen
Mika Lehtimäki
Marru Lehtimäki
Camilla Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Tarja Cedercreutz
Samppa Lehtiniemi
Stella Aladin
Anne Niemi
Hanna-Mari Hautamäki
Tianran Li
Minna Lahtinen
Riikka Jaakkola
Markku Laitinen
Terhi Sankola
Samuli Toropainen
Timo Tuominen
Markus Korhonen
Päivi Hämäläinen
Annarita Koli
Etienne Brunaud
Ari Kaikukangas
Milla Kuismanen
Tarja Oja
Antti Sipinen
Kimi Nganga
Henry Nganga
Anttoni Mäkinen
Mirella Valkkinen
Juha Tamminen
Jarmo Oresmaa
Johanna Kela
Elina Leskinen
Kurt Leuschel
Nicole Cham
Henry Huuskonen
Joona Niemi
Christer Kallio
Katri Ovaskainen
Piita Penttinen
Nelli Rentola
Pekka Hakulinen
Paula Hakulinen
Katri Utriainen
Jussi Salo
Kai Hämäläinen
Birgit Simell
Pavlina Gregorova
Kati Valli
Tuula Pellikka
Marko Hollanti
Katri Leskinen
Kai Lintinen
Jukka Elomaa
Antti Luostarinen
Hannu Laurila
Henrik Lyra
Annukka Lyra
Francesco Allaix
Lasse Juvonen
Satu Vilen
Kaisa Haaparanta
Osmo Tuomisto
Eija Airas
Abel Puustinen
Robert Nyman
Mirja Nuuttila
Laura Hellen
Tapio Alaviiri
Minna Aaltonen
Heidi Krause
Bob Luijendijk
Hans Luijenijk
Arto Koskelainen
Mika Tasa
Tuure Koski
Meri Nuotio
Nina Kujanpää
Cristina Lahuerta de manuel
Yasmin Huttunen
Virpi Tornberg
Ari Mattila
Satu Vuorela
Galyna Medyna
Mika Metsojoki
Jukka Seppänen
Riku Poikolainen
Laura Penttilä
Mahesh Adhikari
Matti Karvanen
Tomas Sundholm
Charlotta Sandberg
Otto Poikolainen
Fernando Trolia Slamic
Emilia Thomas
Sauli Nurmi
Åsa Bergdal
Matti Ala-Kurikka
Mervi Tornberg-Karjalainen
Kristiina Järvelä
Tommi Ekholm
Heta Rautio-Härkönen
Henrik Maunula
Jenna Mäkinen
Marja Villi
Johanna Lindfors
Timo Kaljunen
Kari Pöntinen
Taru Vehi
Peter Karlsson
Matti Rutanen
Peter Larsson
Tero Honkasalo
Ronda Sjöblom
Ari Luostarinen
Jonna Palkispää
Ulla-Maija Nurmi
Christina Gates
Svetlana Dembitskaya
Janne Kalliomäki
Sini Saanavuo
Sanni Mustajoki
András Kretzer
MINNA KÄRKKÄINEN
Casey Walter
Matti Kurikka
Vesa Kurki
Piia Vainio
Mari Honkanen
Annika Kopra
ANDRES SIIM
Tommy Karlsson
Oula Poikolainen
Jukka Sillanpää
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Maija Norvasto
Anniina Hjelt
Jarno Portti
Jarkko Soronen
Suvi Rantalainen
Tommi Saikkonen
Antje Freihoff
Pekka Haavisto
Kimmo Uusikumpu
Mackenzie Waller
jeroen bos
Patrick d'Hooghe
Marko Pekkanen
Henna Lehikoinen
Lars Andersson
Jenni Manninen
Niina Marttila
Tomi Marttila
Suraj Chand
Marko Ilva
Tuuli Sinisalo
Jaakko Knuutila
Siru Piiparinen
Justina Vengraityte
Valtteri Bergström
Sami Simola
Ville Simola
Tuija Linnapuomi
Tomas Nezadal
Antti Enkovaara
Betsy Enkovaara
Martti Nurmi
Sakari Saukkonen
Pia Kylmäpuro
Victoria Davenport
Vesa Tornberg
Mikko Jääskeläinen
Susann Härkönen
Jukka Hurme
Niina Roth
Teija Konttori
Piia Pöyhönen
Tiina Saikko
Anu Puttonen
Jorma Väkiparta
Laura Keskinen
Karina Viholainen
Jenni Herkama
Tuomas Voutilainen
Kenji Yamamoto
Kimmo Oinas
Mervi Mattila-Sirén
Henna Uljua
Janika Martinsalo
Sanna Reunanen
Sarah Ajlan
Arna Thorgeirsdottir
Timo Korhonen
Mikko Neuvonen
Harri Mäntynen
Andras Pauko
Severi Pahkala
Kai Kosonen
Samuli Pahkala
Juulia Anttila
Tommi Virtanen
Alpo Välimaa
Ajaya Joshi
Mikko Välilahti
Heidi-Marie Savela
Paula Haukijärvi
Iida Haukijärvi
Timo Arjanko
Laura Arjanko
Matti Arjanko
Eleonoora Wihuri
Minni Marttinen-Forsman
Antti-Juhani Wihuri
Anne Mäntyniemi
Miika Mäntyniemi
Heini Hankanen
Kirsi Mastomäki
Regina Simakova
Anitta Iline
Wilma Viljanmaa
Leif Pyykkönen
Tiina Lustig
Jesse Enqvist
Laura Jylkkä
Tytti Hyvärinen
Kristian Svensson
Riitta Lampela
Mikko Hyvärinen
Esko Syrjä
Jenni Järvisalo
Suvi Vaara
Tuuli Teittinen
Jaana Metsä
Teemu Huikuri
Laura Sunila
Saana Salo
Leo Habib
Aleksi Kivelä
Kalle Mäkinen
ANNA MARECKA
Petteri Rauvala
Joni Tuomi
Hanna Repo
Alan Byron
Simo Räsänen
Elli Kannasmaa
Petteri Tarkiainen
Sami Suuronen
Harri Manninen
Carolina Suni
Lotta Majoniemi
Sami Kuusemaa
Kari Jauho
Timo Jaakkola
Teija Lius
Fabian Lingner
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Hayley Poutiainen
Nea Hellman
Riia Hokkanen
Harri Ruokola
Mark Rantala
Leena Wahlfors
Mika Bergman
Suvi Halmepuro-Jaatinen
Erna Grönroos
Frida Hellman
Tony Hellman
Lauri Mehtonen
Marja-Liisa Wallenius
Iida Orispää
Kati Korkiakoski
Jere Ylönen
Stanislav Safonov
Tuomas Zacheus
Jenni Vaalas
Jonna Railio
Maarit Tynkkynen
Markku Kyllönen
Susanna Uusi-Uitto
Aki Karppinen
Anna Gagneur
Anne-Li Ferstad
Tapio Keskitalo
Satu Taivainen
Stephen Taylor
Hasan Suel
Chunyan Mei-Kuusinen
Harri Holma
Heidi Ekholm
Christian Krück
Tommi Lindroos
Simeon Rissanen
Sari Rautiola
Nea Nalli
Sokphal Tun
Simone Schubert
Aleksi Tappura
Mathias Ehrich
Johanna Tervapuro
Doreen Brandt
Grit Schubert
Rocky sharp
Tommi Parviainen
jali kivistö
Erika Strand
Aleksi Räyhäntausta
Caroline Cutliffe
Markku Aaltonen
Vuokko Härmä
Mika Palmu
Reet Marttala
Antti Marttala
Pertti Vertanen
Anna Heikkinen
Toni Metsberg
Nora Sinervo
Joel Klemetti
Jenni Turunen
Juha Korpela
Johanna Hanwell
Kaja Sølvesen
Kaja Sølvesen
Ona Sjögren
Heli Similä
Tarja Masalin
Milla Åkerman
Ilpo Ruottinen
Julia Ruottinen
Kalle Jääskeläinen
Carita Autio
Nina Riikonen
Tuomas Mansikka
Anna Gebel
Kamonwan Phetraksa
Ville Ruokoja
Tiina Holman
Annika Lehtovuori
Emelie Borg
Sanna Virtanen
Jonna Capitao
Vera Maria
Mirka Pitkänen
Aapo Kallunki
Jasmina Glad-Schrven
Thomas Schreven
Henna Sandvik
Katja Parviainen
Henri Jääskeläinen
Annika Ilmaranta
Nora Lahtinen
Eveliina Välikoski
Ruslan Kazantsev
Jani Seppä
Timo Hietanen
Laura Mononen
Elias Chowdhury
Tommy Bertell
Sari Antikainen
sureerat mikkola
Niklas Tallqvist
Ann-Elisabeth Vuorinen
Claes Grägg
Essi Kilpeläinen
Katriina Jalonen
Dmitry Zherbin
Samuli Aho
Johanna Selin
Laura Riijärvi
Anna Riijärvi
Juhani Koppinen
Maria Koskelainen
Pirjo Koskelainen
Jesse Kuusela
Nina Kujanpää
Salla Elina Salo
Birgitta Raulo
Otto Savolainen
Shahlan Namiq
Taina Rytkönen
Mika Tuominen
Marianna Wallin
Frank Menzel
Asko Arkoma
Lassi Kurkijärvi
Onerva Hurmerinta
Ulla Purmonen
Katja-Emilia Lillsunde
Samujjwal Sahu
Anne Elo-Kinnunen
Inkku Hautala
Antti Merivirta
Milla Sallinen
Kristine Savolainen
Riikka Sternberg
Niina Salminen
Kristina Ekqvist
Mika Miettinen
Jenni Vuorimäki
Anu Raahenmaa
Venkateswara Rao Sagineedu
Laura Lammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Mikko Saloaro
Jaana Karjalainen
Piia Ojala
Ilkka Herranen
Sami Vauhkonen
Marjaana Nikula
Sini Koivunen
Akseli Vainionpää
Miisa Salmela
Catherine Lindvall
Ilona Larinkari
Anja Greschkowiak
Tatu Seppä-Lassila
Sari Saarinen
Arja Jääskeläinen
Johanna Kasurinen
Anu Piironen
Tommi Lylykangas
Juha Polet
Victorien Mermillon
Marjo Marttinen
Daniel Melendez
Kaisa Ahopelto
Alen Maletic
Auli Pietarinen
Saija Uuskoski
Antti Tikanmäki
Matilda Miettinen
Petra Rautavuoma
Janne Tikkaoja
Sven vandevelde
kristien De Deyne
Janne Laakkonen
Kari Viljakainen
Sonja Levan
Christoffer Tenlenius
Nina Pulli
Inci Rotkirch
Mikael Lepistö
Laura Jylkkä
Mikaela Tervanen-Takala
Tiina Remes
Johanna Suppi
Delfin Vassallo
Otto Ahoniemi
Sarath Singapati
Elsa Virolainen
Selma Virolainen
Heikki Tuomela
Outi Pesonen
Janne Juvonen
Kätlin Mei
Christoffer Lindholm
Hanna Vähäkallio
Veera Heikkilä
Anna Mäkinen
Arto Mäkinen
Soili Mäkinen
Mari Mäkinen
Miikka Savolainen
Pauli Siirama
Tuomas Wuoristo
Aleksi Arpalahti
Hanna Bergman
Olli Kiiskinen
viljami pulli
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Siina Ekberg
Erik Alopaeus
Alexey Emelyanov
Anu Kavonius
Inga Heinsoo
Sebastian Dahlström
Alexandra Gheorghe
Helena Junkka
Marju Huuhtanen
Anu Kerttula
Oliver Pitchers
John Cottam
Johanna Kuisma
Therese Thölberg
Jermu Ritamäki
Heljä Muinonen
Jan Koskinen
Miia Kinnunen
Peivi Padrek
Mika Penttinen
Annerose Rausch
Cetin Sahin
Pasi Hämäläinen
Dominick Hardy
Mari Kalvi
Marja-Leena Saikkonen
Joonas Leppänen
Ari Koskinen
Johan Lindberg
Ville Sipari
Olli Pakonen
Paolo Sfamurri
Felicia Willman
Emmi Vuorela
Petra Hollman
Piia Pöyli
Jukka Sund
Ray Thomas
Veikko Laatikainen
Arianna Marchesi
Erkki Leinonen
Tarja Huikuri-Salo
Olavi Salo
Marjukka Laukkanen
Michaela Ziakova
Sari Auvinen
Daniel Karacs
Sofiya Kiradzhiyska
Eve Becker
Jussi Vainio
Wester Schaefer
Kristina Goos
Niko Iso-Aho
Hanna Iso-Aho
Vasco Tavares
Helena-Irmeli Pekkala
Chris Duncan
Tanja Mattila
marko Turkia
Roosa Turkia
Sirje Raja
Piret Õunap
Kristina Friesen
Miina Malkki
Lauren Graham
Maartje Melchers
Taina Lyly
Tanja Ek
Minna Elomaa-Krapu
Aarni Korhonen
Maija Kylmänen
Krista Eskeli
Petra Janssen
Pascal Janssen
Noora Siikaluoma
Annamari Heimonen
Terhi Lax
Ina Grönlund
Kalle Mäkinen
Noora Wilén
Terhi Kokko
Minna Rehnstrand
Minna Aro
Christina Aro
Marja Rousu
Anu Vasara
Toivo Sukari
Nadja Sukari
Adelaida Quispe Puma
Stephen Bayley
Jordy Erckens
Jenna Leppelmeier
Nora Steiner-Forsberg
Jari Hirvonen
Jenni Villman-Havo
Ekaterina Buravleva
Tanja Holma
Henry Rowe
Sally Rowe
Vince Villavicencio
Thomas Bombardier
Patsy Villavicencio
Theodor Schneiter
Riku Ruokolainen
Lotta Malmivaara
Teppo Torvi
Anne Ylinen
Petra Peussa
Tuomas Pajula
Soile Prusi
Kari Valtonen
Timo Perälä
Juho Salli
Anne Kiiski
Juha Tamminen
Osku Kaijalainen
Matti Lehtovirta
Hanna Sivenius
Mikko Kylliäinen
Kalle Alanko
Boris Koehler
Karla Sorgato
Roland Doppler
Mia Taina
Nikita Lunin
Markus Graf
Alfred Pospisil
Tommy Granlund
Mikko Kiviranta
Utsav Thapa
Jenni Mutka
Noora Pentzin
Taivo Kitsing
Mika Nousiainen
Rami Orola
Petteri Hyppänen
Māra Mežvēvere
Edgars Mežvēvers
Kalevi Holmström
Kristjan Lemmsalu
Sanna Hansen
Petri Joutsi
Miro Nurminen
Heidi Hopeakoski-Seppänen
Aija Saha
Toni Sisso
Trang Le
Emma Sivula
Katja Ala-Hynnilä
Riikka Ruohonen
Kari Paussu
Aatos Kytöniemi
Isabella Thomson
Atloc Moncada
John van Weersch
Aaro Heinonen
Anni Hämäläinen
Mia Nurminen
Birgit Vrösch
Nina Puro
Riikka Kotamäki
Meri Reunanen
Jarmo Reunanen
Jari Vuoripuro
Hanna Haarnio
Outi Lappalainen
Niklas Lappalainen
Ülar Niinepuu
Juulia Lähde
Vilhelm Nordström
Salla Pasanen
Trevor Moore
Jonni Kaitale
Linda Huldén
Leevi Jokitalo
Marja-Liisa Franssila
Justin Melao
Oleg Savik
Chantal Linckens
Heidi Sajo
Elise Lemaire
Rosa Mai
Henrik Mäki
Jarkko Karvonen
Jenni Fredriksson-bass
Jenni Turunen
Kaija Purhonen
Kari Lampela
Mari Rauhala
MARY VAARPU
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Piia Lampela
Sanna Kullberg
Sari Tuominen
Susan Gamache
Andreas Ioannidis
Auri Söderqvist
Antti Niemelä
Aleksi Harkko
Anu Suoranta
Kari Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Tarja Pirttikangas
Tim Schjødte
Tomi Kuusiniemi
Tomi Kyöstilä
Veikko Paasikoski
Sari Lehtonen
Sanni Nordström
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Päivi Toivola
Päivi Kauhanen
Petteri Leppikallio
Olli Pitkänen
Nina Pitkänen
Niko Auvinen
Minna Pitkänen
Elmo Pitkänen
Mikael Saarenvirta
Kyösti Pesonen
Minna Hakala-Oden
Antti Riihimäki
Eliisa Sutela
Elina Leppihalme
Heikki Rusama
Henri Pesonen
Jennifer Stolarski
Johanna Koponen
John Whitesmith
Joonas Ahola
Juuso Isoherranen
Linda Schaus
Cally Ingram
Hartmuth Kurzhals
Mikko Naakka
Kevin Collet
Juha Miinala
Kaija Saariniemi
Glynis BOYLE
Simon BOYLE
Anne Ruoho
Kevin Cousins
Santeri Kallio
Jack Chris
Alexander Chernyshev
Aura Nurmi
Assi Teittinen
Tomas Pocius
Kameliya Stoyanova
Jan Kałuski
Henri Ruuskanen
Ivetka Tonhauserova
Lena Ammosova
Ralf Weydt
Dennis Borgström
Bartek Kałuski
Essi Laitala
David O’SULLIVAN
David Hussey
Andres Ortega
Keith Roberts
Michael Grix
Jutta Grix
Benjam Jyrinki
Kevin Ashford
Wayne Young
Jean van den Hurk
Sari Liukkonen
Sari Karjalainen
Mairead Gibbons
Gabrielle Collman
Juho Suni
Iida Ahola
Markus Nygård
Thomas Dalsted
Tyler Prinkey
Teemu Väisänen
Anssi Koskinen
Nelli Klem
Kari Vornanen
Juho Valio
Juhani Leino
Enni Kukkasniemi
Veera Alanko
Felicity Jewell
Rebecca Dixon
Anastasiia Karnishyna
Antti Pennala
Joost Dalinghaus
Lærke Holmgård
Ivan Ikhno
Artur Ihno
Eero-Matti Salminen
Reeta Vimpari
Taru Kosonen
Katri Kivilaakso
Frazer Streames
Paula Gunn
Heli Luoma
Tua Lehto
Petteri Leskinen
Jutta Hopia
Maxwell Salo
Elias Laine
Kimmo Ohtonen
Meri Karjalainen
Ole Schumann
Rami Lehtinen
Erik Rosin
Gary Blythe
Heli Aronpää
Ville Sandell
Nina Liere
Felicitas Bieneck
Laura Lehtonen
Eva-Eliza Weiß
Markus Forsthövel
Eemil Sakki
Niko Hepolampi
Kate Foulis
Tuija Mero
Laura Tolonen
Rebecca Dixon
Panayiotis Psaltis
Maria Hadjigeorgiou
Tero Kauppinen
Henrik Uoti
Andreas Forsthoevel
Maija Kaukonen
Timo Perälä
Arttu Ruusila
Maryan Kostoski
Marjatta Okkonen
Ulpu Puhakka
Pasi Numminen
Josefine Kemi
Eva Mattisson Kemi
Göte Kemi
Pekka Reijonen
Minna Mononen
Amanda Pettersson
Oscar Lindholm
Anna Vierinen
Jari Airaksinen
Jamila R Farag
Stella Qin
Timo Sundström
Ilkka Olkkonen
Maria Kivilohkare
Juha Seppinen
Rebecca Kilponen
Konsta Wjuga
Hanna Kiiskinen
Juho Jaakonsaari
Wietse Jacobs
Aino Vaittinen
Kerttu Häkkinen
Tea Ahonen
Heikki Metso
Sirje Karttunen
Tiina Kerminen
Eveliina Vaittinen
Jyri Virtanen
Matthew Eastlake
Niina Vaahtera
Satu Hotakainen
Paula Huuhtanen
Niko Lahdensuo
Outi Merijärvi
Patrik Eriksson
Henri Nordström
Asko Oksanen
Terhi Virevesi-Risku
Toni Janka
Joni Rajamäki
Elina Hietaranta
Minna Wahe-Andersson
Ari Luomi
Pekka Vuori
Auli-Maija Ahonkari
Paul van Erk
Juho Leppänen
Giuseppe Pulvirenti
Michael Brown
Lily Huuhtanen
Pauliina Welling
Oona Takala
Kirsi Lamminen
Ilari Welling
Lasse Tolppi
Lotta Karlsson
Annukka von Kaufmann
Richard von Kaufmann
Matti Metsälampi
Sara Metsälampi
Sanni Sarelma
Eve Lehtinen
Tanja Granqvist
Dmitrij Talasmäki
Anna Hirvilammi
Vilma Laaksonen
Eija Helander
Elina Huurinainen
Jarno Huurinainen
Teppo Lintula
juha helander
Johannes Helander
Matleena Helander
Reeta Pölönen
Kati Järviö
Katriina Sahala
Dhruba Khadka
Pilvi Ala-Huikku
Petra Havana
Manuel Rosales
Fiona Kaihari
Ella-Maria Kortelahti
Nikita Mokhov
Mikko Peltoniemi
Jouni Jalonen
Jaana Jalonen
Tapio Salonen
Marjaana Laitila
Katja Kemppainen
Anke Bayer-Thiemig
Aaro Lemetyinen
Michael Mathur
Akseli Korpela
Elina Aarva
Joni Kauranen
Shavindra Chellen
Huay Shan Yuen
Milla-Riina Kirsikka Mikkola
Jani Meriläinen
Terhi Lehtonen
Katy Dalrymple
Andreas Timpert
Matjaz Ster
Matias hietala
Sascha Wimmer
Antti Kujala
Matti Halme
Hiraku Sakamoto
Tomi Ihalainen
Satu Jokela
Pasi Jokela
Chee beng Ng
Justina Zeng
Manuel Magg
Colin OKane
Viktor Kastelic
Miriam Holmgaard Hellmann
Søren Holmgaard Hellmann
Ari Pakarinen
Yvonne Kirsten Zindler
Kimmo Virtanen
Tiina-Mari Tulimaa
Hilda Vedenpää
Olli Hildén
Jesse Taina
stephen law
Iida Niiles
Valtteri Kari
Jani Laitinen
Martin Sokol
Jaanus Saar
Venla Sivula
Teea Hannikainen
Alessandro Spagnolello
Christopher Ecott
Christopher Ecott
Thomas Sanftleben
Karen Kellerer-Meister
Bianca Schimrock
Silke Goerzt
Iska Paust
Sandra Schrodler
Silvia Bardenhagen
Carsten Schimrock
Birgit Carstens
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Olli Kattelus
Juha Antila
Marcus Secher
Martin Erdmann
Netta Fatal
Bettina Rother
Iida Suhonen
Juha kuosmanen
Riikka Saulamaa
Lauri Palva
Virve Sihvola
Nina Bergman
Petteri Rantanen
Mikko-Juhani Korpela
Anni Erkko
Erno Kulmala
Erno Oxman
Verneri Oxman
Altti Lindroos
Satu Matero
Tiina Tillander
Juri Hämäläinen
Arttu Juselius
Hieu Cao
Päivi Akkanen
Teemu Sihvonen
Miia Vitikainen
Jukka Ollikainen
Xenia Romanova
Olli-Pekka Virkola
Leevi Holopainen
Laura Heikkilä
Reetta Haataja
Seppo Ristseppä
Joni Haataja
Anna Antikainen
Suvi Pelkonen
Pia Kanto-Väisänen
Peter Vassallo
sissi kähkönen
Tuomas Lindgren
Salla Räsänen
Tuija Väisänen
Mona Sundell
Leo Graf
Tommy Lahti
Camilla Niemi
Juho Toikka
Aki Pihlajamaa
AHTI SIPONEN
Sucheta Bali
Andrea Pieri
Eero Järvinen
Anni Kallonen
JOSEPH TOSCANO
TRACY TOSCANO
Peter Vassallo
Samu Järvinen
Joonas Laitinen
Timo Jääskeläinen
Markus Nyström
Samantha Chilli
Annukka Puotiniemi
Matleena Lahti
Severi Sipilä
Loona Sarlund
Brandon Taylor
RAQUEL ESQUINA SEGUER
Valentina Fossi
Raquel Esquina Seguer
Anni Viitala
Salla Sariola
Kukka Sariola
David Karpuk
Chris Brown
Joonatan Hämäläinen
Olaf Stein
Clelia Piirsoo
Jonny Granvik
Akak Akka
DAVIDE PACCHETTI
Sampo Bah
Kai Kosonen
Estelle Strandberg
Benjamin Moisio
Victoria Stafunska
Essi Korpinen
Ethan Silovsky
Ilkka Ilmarinen
Iris Gebing
Matthias Röder
Venla Mört

248 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
6.6.2020 08:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Karamzininranta
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla