Helsinki Half Marathon 2020

Helsinki Half Marathon 2020 juostaan 6.6.2020.

Ilmoittautumismaksu 30 € 30.9.2019 asti.

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki Half Marathon 2020 - 21,1 km (35 €)
31.10.2019 23:59 35,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Half Marathon 2020 - 21,1 km (Ryhmäilmoittautuminen 5 hlö tai enemmän, -15 %) 31.10.2019 23:59 29,75 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (1299)

Mika Bergman
Hannu Mäkinen
Rosanna Rekola
Anne-Li Ferstad
Kaarina Bäck
Hannah Schigutt
Jarno Salomäki
Tom Rosenback
Tarja Oinonen
Petri Tuominen
Tomi Näränen
Ville Pesonen
Suvi Liimatainen
Eeki Ruponen
Henrik Fröberg
Antti Toivanen
Frédéric Sihvola
Karoliina Abrahamsson
Juha Salmi
Aleksi Tossavainen
Jorma Hekkala
Harri Itkonen
Eeri-Mari Rönnberg
Jani Pitkäranta
Mirja Färkkilä-Järvinen
Joonas Paavola
Emma Storvall
Harri Hirvasniemi
Matti-Pekka Sivosuo
Minna Strömsten
Marcus Syrén
Jenny Kähtävä
Anna-Kaisa Kolu
Remco Schellingerhout
Mikko Raatikainen
Juha Piirainen
Julia Venesmaa
Tomi Orassaari
Kalle Iloranta
Pasi Tuupanen
Sampo Salovesi
Susanna Sorvali
Kimmo Rautio
Ilmo Strömberg
Kate Haycock
Frans Karkkimaa
Jarkko Vuorikoski
Tuhidul Murad
Tanja Matilainen
Anna Elo
Nina Tuukkanen
Merja Tuukkanen
Tiia Mäkiranta
Pia Rantalahti
Sari Kokko
Suvash Dey
Tero Kapanen
Jayden Khakurel
Ilkka Ikäheimonen
Satu Ståhlstedt
Annika Ikäheimonen
Henri Furuholm
Liisa Kurki
Sohvi Linja
John Cottam
Katariina Väinämö
Tuomas Seidel
Stephan Klatt
Markku Orispää
Johannes Ollikainen
Chris Barber
Pekka Tuomi
Mårten Mårtensson
Janne Lähteenmäki
Jouni Määttä
Tuomas Lepola
Mia Numminen
Camilla Merikorpi
Juha Lindholm
Jyri Nevalampi
Esko Iloranta
pekka tiihonen
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Kirsi Hämäläinen
Jukka Pekki
Tuula Saari
Kauko Ruokolainen
Aki Heinonen
Tommi Tarkiainen
Sari Halhul
Minna Wahe-Andersson
Harri Lämsä
Mika Korpela
Esa Oksanen
Frauke Lehmann
Tuija Niemi
Kalle Ahtola
Kati Blomqvist
Denis Pirogov
Tapio Pelkonen
Miikka Salminen
Juha Stenberg
Mika Koskikallio
Mika Parkkonen
Esa Koli
Mari Laitinen
Hanna Ikonen
Niklas Koski
Mandy Barrett
Antti Honka
Heikki Kaisto
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Katja Vis
Anna Luukkonen
Juuso Luukkonen
Niko Nurmi
Kimmo Kaskimies
Jussi-Pekka Partanen
Anne Päkkilä
Henri Isaksson
Ellinor Lück
Kalle Hollmén
Maricel Tiitinen
Annika Vaher
Lari Lohikoski
Niclas Svahnström
Ferenc Vilisics
Ines Guzman
Heimo Laukkanen
Sébastien Garcia
Marja Ahonen
Pirjo Westerberg
Christa Smeds
Janka Holma
Kariliis Liiskmaa
Arto Härkönen
Päivi Niemelä
Sari Antikainen
Seppo Anttila
Pontus Kihlman
Sanna Kytölä
Mikko Kotiranta
Juho Kauppi
Maija Kivi
Kevin Maina
Maria Westerlund
Jarkko Ansamaa
Markus Mattila
Kirsi Petäjä
Mika Penttilä
Nina Ingman
Zeke Elias
Margit Huttunen
Olli Pihjala
Tuomas Valmari
Ella Kumpulainen
Petri Jalli
Helle Luist
Tuulia Rajala
Paul Sainio
Juha Korhonen
Toni Pasanen
Otso Mäki
Tomi Juvonen
Minna Juvonen
Markku Hyvönen
Katja Keiho-Lintula
Sari Castren
Daniil Jakovlev
Joanna Scott
Tanja Koskela
Johanna Hedvik
Minna Nylander
Jaana Miettinen
Carita Hedberg
Teija Rauhala
Minna Hirvonen
Aki Laine
Minna Salorinne
Jenni Korkeaoja
Jaana Kulmala
Hans Seidel
Sari Herranen
Pekka Kangas
Anna Rundelin
Lassi Valo
Anu Tamminen
Jouko Behm
Marcus Nikander
Susanna Uusi-Uitto
jyrki Heinonen
Henna Hurskainen
Alex Clark
Kari Ukkonen
Lasse Myllys
Kevin Kamau
Ulla Nevalainen
Jeff Kimber
Sheetal Teräsaho
Marika Nikkanen
Reet Kolkkanen
Jari Nuotio
Minni Ranki
Marika Harjumaa
Minerva Viirto
Mikko Finnberg
Artemis Filippou
Annukka Niemelä
Johanna Virtaniemi
Albert Sainio
Jari Annaniemi
Timo Pelttari
Sanna Vatjus
Sanna Hirvonen
Juhani Jokitalo
Katariina Hanski
Jonna Riikonen
Pertti Jäppinen
Gabriele Marotta
Harri Uotila
Anne Ruokamo
Matti Merivaara
Tiina Ojala
Teemu Orava
Karri Mattila
Sauli Rantanen
Kirsi Vepsäläinen
Kaisa Vuoksinen
Pasi Peltola
Pekka Lindeman
Tiina Krogdahl
Anna-Kaisa Eronen
Kari Hartikainen
Antti Härmä
Silje Tuisk
Rainer Tuisk
stephen law
Henna Ukkonen
Anniina Anttila
marko sankelo
Suvi Sankelo
Aulikki Nieminen
Viktoria Belorusova
Matti Ala-Nikkola
Jussi Sparre
Eija Sparre
Anu Pääkkö
Maija Pynssi
Jukka Ikkala
Jenny Somero
Saija Eerola
Sami Jokilehto
Marja-Terttu Sinisalo
Juha Luukkola
Anu Päivinen
Natalja Tsetsko
José Velasco Pastor
Tero Keskinen
Suvi Kaunisto
Tero Lahti
Marko Mäe
Marleen Musthallik
Lilja Hiltunen
Simo Ojala
Heikki Paasonen
Tiia Grönmark
Shekhar Acharya
Jukka Ahonen
Vinod Dogra
Pekka Tynjälä
Riikka Toivo
Katja Jakovleva
Timo Räihä
Lari Assmuth
Petteri Savolainen
Emilia Suhonen
Soile Suhonen
Kalle Rantalankila
Nora Pelkonen
Jari Palo
Aleksi Palo
Ilari Lehtonen
Pasi Salmi
REIJA FAGER
Iisa Mäkinen
Laura Vuorimies
Matt Baum
Maikki Matikainen
Maria Sorvali
Heikki Räsänen
Satu Rantamäki
Susanna Lainio
Päivi Peltokumpu
Liina Koponen
Panu Pahkamaa
Tomi Rämä
Päivi Weckman
Tuula Lundén
Mari Leppämäki
Hanna-Mari Vuolukka
Harri Elf
Satu Ikonen
Päivi Saari
Kaija Olli
Hanne-Grete Christensen
Mikko Pitkänen
Onni Komulainen
Manu Paasolainen
Pekka Paasolainen
Viivi Varis
Niklas Paasolainen
Riikka Porvali
Marko Tukiainen
Minna Kärnä
Magdalena Sandell
Ella Maisonlahti
Lise merete Stenmo
andreas dahlum
Niklas Tallqvist
Topias Renkola
Petri Kekki
Jari Suuronen
Assi Aalto
Tiia Matilainen
Petr Evseev
Antti Latva-Koivisto
Vesa Kuivila
Arto Matilainen
Soma Lomnici
Vesa Martikainen
Tapio Nurminen
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Aapo Kinnunen
Ville Lahtinen
Diego Gomez
Tarja Launiainen
Minttu Väisänen
Hanna-Maria Habes
Liisa Koivisto
Marios Kerkemezos
jani koskinen
Jani Pesonen
Jonna Rinne
Toni Sihvonen
Nina Erno-Ustinov
Nina Forsström
Samuli Hakkarainen
Tuomas Hyttinen
Hanna Aagren
Matthew Aagren
Seppo Aaltonen
Sami Honkala
Tiina Henriksson
Kaisu Järvinen
Antti Ahtiainen
Jannika Herttuainen
Jaana Kaspiola
Virve Sipola
Sturla Halldorsson
Outi Aarnio
Kaveri Saminathan
Riikka Kuusimäki
Carmela Hellsten
Sari Kuisma
Juuso Utriainen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Olli Vesanto
Jari Poutanen
Pia Kanerva
Kimmo Itkonen
Mika Lehtimäki
Marru Lehtimäki
Tarja Cedercreutz
Camilla Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Samppa Lehtiniemi
Stella Aladin
Anne Niemi
Hanna-Mari Hautamäki
Tianran Li
Minna Lahtinen
Riikka Jaakkola
Markku Laitinen
Terhi Sankola
Samuli Toropainen
Timo Tuominen
Markus Korhonen
Päivi Hämäläinen
Annarita Koli
Etienne Brunaud
Ari Kaikukangas
Milla Kuismanen
Tarja Oja
Antti Sipinen
Henry Nganga
Kimi Nganga
Mirella Valkkinen
Anttoni Mäkinen
Juha Tamminen
Jarmo Oresmaa
Johanna Kela
Elina Leskinen
Kurt Leuschel
Nicole Cham
Henry Huuskonen
Joona Niemi
Christer Kallio
Katri Ovaskainen
Piita Penttinen
Nelli Rentola
Pekka Hakulinen
Paula Hakulinen
Katri Utriainen
Jussi Salo
Kai Hämäläinen
Birgit Simell
Pavlina Gregorova
Kati Valli
Tuula Pellikka
Marko Hollanti
Katri Leskinen
Kai Lintinen
Jukka Elomaa
Antti Luostarinen
Hannu Laurila
Henrik Lyra
Annukka Lyra
Francesco Allaix
Lasse Juvonen
Satu Vilen
Kaisa Haaparanta
Osmo Tuomisto
Eija Airas
Abel Puustinen
Robert Nyman
Mirja Nuuttila
Laura Hellen
Tapio Alaviiri
Minna Aaltonen
Heidi Krause
Hans Luijenijk
Bob Luijendijk
Arto Koskelainen
Mika Tasa
Tuure Koski
Meri Nuotio
Nina Kujanpää
Cristina Lahuerta de manuel
Yasmin Huttunen
Virpi Tornberg
Ari Mattila
Satu Vuorela
Galyna Medyna
Mika Metsojoki
Jukka Seppänen
Riku Poikolainen
Laura Penttilä
Mahesh Adhikari
Matti Karvanen
Tomas Sundholm
Charlotta Sandberg
Otto Poikolainen
Fernando Trolia Slamic
Emilia Thomas
Sauli Nurmi
Åsa Bergdal
Matti Ala-Kurikka
Mervi Tornberg-Karjalainen
Kristiina Järvelä
Tommi Ekholm
Heta Rautio-Härkönen
Henrik Maunula
Jenna Mäkinen
Marja Villi
Johanna Lindfors
Timo Kaljunen
Kari Pöntinen
Taru Vehi
Peter Karlsson
Matti Rutanen
Peter Larsson
Tero Honkasalo
Ronda Sjöblom
Ari Luostarinen
Jonna Palkispää
Ulla-Maija Nurmi
Christina Gates
Svetlana Dembitskaya
Janne Kalliomäki
Sini Saanavuo
Sanni Mustajoki
András Kretzer
MINNA KÄRKKÄINEN
Casey Walter
Matti Kurikka
Vesa Kurki
Piia Vainio
Mari Honkanen
Annika Kopra
ANDRES SIIM
Tommy Karlsson
Oula Poikolainen
Jukka Sillanpää
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Maija Norvasto
Anniina Hjelt
Jarno Portti
Jarkko Soronen
Suvi Rantalainen
Tommi Saikkonen
Antje Freihoff
Pekka Haavisto
Kimmo Uusikumpu
Mackenzie Waller
jeroen bos
Patrick d'Hooghe
Marko Pekkanen
Henna Lehikoinen
Lars Andersson
Jenni Manninen
Niina Marttila
Tomi Marttila
Suraj Chand
Marko Ilva
Tuuli Sinisalo
Jaakko Knuutila
Siru Piiparinen
Justina Vengraityte
Valtteri Bergström
Sami Simola
Ville Simola
Tuija Linnapuomi
Tomas Nezadal
Betsy Enkovaara
Antti Enkovaara
Martti Nurmi
Sakari Saukkonen
Pia Kylmäpuro
Victoria Davenport
Vesa Tornberg
Mikko Jääskeläinen
Susann Härkönen
Jukka Hurme
Niina Roth
Teija Konttori
Piia Pöyhönen
Tiina Saikko
Anu Puttonen
Jorma Väkiparta
Laura Keskinen
Karina Viholainen
Jenni Herkama
Tuomas Voutilainen
Kenji Yamamoto
Kimmo Oinas
Mervi Mattila-Sirén
Henna Uljua
Janika Martinsalo
Sanna Reunanen
Sarah Ajlan
Arna Thorgeirsdottir
Timo Korhonen
Mikko Neuvonen
Harri Mäntynen
Andras Pauko
Severi Pahkala
Kai Kosonen
Samuli Pahkala
Juulia Anttila
Tommi Virtanen
Alpo Välimaa
Ajaya Joshi
Mikko Välilahti
Heidi-Marie Savela
Iida Haukijärvi
Paula Haukijärvi
Laura Arjanko
Timo Arjanko
Matti Arjanko
Eleonoora Wihuri
Minni Marttinen-Forsman
Antti-Juhani Wihuri
Miika Mäntyniemi
Anne Mäntyniemi
Heini Hankanen
Kirsi Mastomäki
Regina Simakova
Anitta Iline
Wilma Viljanmaa
Leif Pyykkönen
Tiina Lustig
Jesse Enqvist
Laura Jylkkä
Tytti Hyvärinen
Kristian Svensson
Riitta Lampela
Mikko Hyvärinen
Esko Syrjä
Jenni Järvisalo
Suvi Vaara
Tuuli Teittinen
Jaana Metsä
Teemu Huikuri
Laura Sunila
Saana Salo
Leo Habib
Aleksi Kivelä
Kalle Mäkinen
ANNA MARECKA
Petteri Rauvala
Joni Tuomi
Hanna Repo
Alan Byron
Simo Räsänen
Elli Kannasmaa
Petteri Tarkiainen
Sami Suuronen
Harri Manninen
Carolina Suni
Lotta Majoniemi
Sami Kuusemaa
Kari Jauho
Timo Jaakkola
Teija Lius
Fabian Lingner
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Hayley Poutiainen
Nea Hellman
Riia Hokkanen
Harri Ruokola
Mark Rantala
Leena Wahlfors
Mika Bergman
Suvi Halmepuro-Jaatinen
Erna Grönroos
Tony Hellman
Frida Hellman
Lauri Mehtonen
Marja-Liisa Wallenius
Iida Orispää
Kati Korkiakoski
Jere Ylönen
Stanislav Safonov
Tuomas Zacheus
Jenni Vaalas
Jonna Railio
Maarit Tynkkynen
Markku Kyllönen
Susanna Uusi-Uitto
Aki Karppinen
Anna Gagneur
Anne-Li Ferstad
Tapio Keskitalo
Satu Taivainen
Stephen Taylor
Hasan Suel
Chunyan Mei-Kuusinen
Harri Holma
Heidi Ekholm
Christian Krück
Tommi Lindroos
Simeon Rissanen
Sari Rautiola
Nea Nalli
Sokphal Tun
Simone Schubert
Aleksi Tappura
Mathias Ehrich
Johanna Tervapuro
Doreen Brandt
Grit Schubert
Rocky sharp
Tommi Parviainen
jali kivistö
Erika Strand
Aleksi Räyhäntausta
Caroline Cutliffe
Markku Aaltonen
Vuokko Härmä
Mika Palmu
Reet Marttala
Antti Marttala
Anna Heikkinen
Pertti Vertanen
Toni Metsberg
Nora Sinervo
Joel Klemetti
Jenni Turunen
Juha Korpela
Johanna Hanwell
Kaja Sølvesen
Kaja Sølvesen
Ona Sjögren
Heli Similä
Tarja Masalin
Milla Åkerman
Ilpo Ruottinen
Julia Ruottinen
Kalle Jääskeläinen
Carita Autio
Nina Riikonen
Tuomas Mansikka
Anna Gebel
Kamonwan Phetraksa
Ville Ruokoja
Tiina Holman
Annika Lehtovuori
Emelie Borg
Jonna Capitao
Sanna Virtanen
Vera Maria
Mirka Pitkänen
Aapo Kallunki
Jasmina Glad-Schrven
Thomas Schreven
Henna Sandvik
Katja Parviainen
Henri Jääskeläinen
Annika Ilmaranta
Nora Lahtinen
Eveliina Välikoski
Ruslan Kazantsev
Timo Hietanen
Jani Seppä
Laura Mononen
Elias Chowdhury
Tommy Bertell
Sari Antikainen
sureerat mikkola
Niklas Tallqvist
Ann-Elisabeth Vuorinen
Claes Grägg
Essi Kilpeläinen
Katriina Jalonen
Dmitry Zherbin
Samuli Aho
Johanna Selin
Laura Riijärvi
Anna Riijärvi
Juhani Koppinen
Maria Koskelainen
Pirjo Koskelainen
Jesse Kuusela
Nina Kujanpää
Salla Elina Salo
Birgitta Raulo
Otto Savolainen
Shahlan Namiq
Taina Rytkönen
Mika Tuominen
Marianna Wallin
Frank Menzel
Asko Arkoma
Lassi Kurkijärvi
Onerva Hurmerinta
Ulla Purmonen
Katja-Emilia Lillsunde
Samujjwal Sahu
Anne Elo-Kinnunen
Inkku Hautala
Antti Merivirta
Milla Sallinen
Kristine Savolainen
Riikka Sternberg
Niina Salminen
Kristina Ekqvist
Mika Miettinen
Jenni Vuorimäki
Anu Raahenmaa
Venkateswara Rao Sagineedu
Laura Lammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Mikko Saloaro
Jaana Karjalainen
Piia Ojala
Ilkka Herranen
Sami Vauhkonen
Marjaana Nikula
Sini Koivunen
Akseli Vainionpää
Miisa Salmela
Catherine Lindvall
Ilona Larinkari
Anja Greschkowiak
Tatu Seppä-Lassila
Sari Saarinen
Arja Jääskeläinen
Johanna Kasurinen
Anu Piironen
Tommi Lylykangas
Juha Polet
Victorien Mermillon
Marjo Marttinen
Daniel Melendez
Kaisa Ahopelto
Alen Maletic
Auli Pietarinen
Saija Uuskoski
Antti Tikanmäki
Matilda Miettinen
Petra Rautavuoma
Janne Tikkaoja
kristien De Deyne
Sven vandevelde
Janne Laakkonen
Kari Viljakainen
Sonja Levan
Christoffer Tenlenius
Nina Pulli
Inci Rotkirch
Mikael Lepistö
Laura Jylkkä
Mikaela Tervanen-Takala
Tiina Remes
Johanna Suppi
Delfin Vassallo
Otto Ahoniemi
Sarath Singapati
Selma Virolainen
Elsa Virolainen
Heikki Tuomela
Outi Pesonen
Janne Juvonen
Kätlin Mei
Christoffer Lindholm
Hanna Vähäkallio
Veera Heikkilä
Anna Mäkinen
Arto Mäkinen
Soili Mäkinen
Mari Mäkinen
Miikka Savolainen
Pauli Siirama
Tuomas Wuoristo
Aleksi Arpalahti
Hanna Bergman
Olli Kiiskinen
viljami pulli
Jonas Bärlund
Virpi Bärlund
Siina Ekberg
Erik Alopaeus
Glen Warby
Alexey Emelyanov
Anu Kavonius
Inga Heinsoo
Sebastian Dahlström
Alexandra Gheorghe
Helena Junkka
Marju Huuhtanen
Anu Kerttula
Oliver Pitchers
John Cottam
Johanna Kuisma
Therese Thölberg
Jermu Ritamäki
Heljä Muinonen
Jan Koskinen
Miia Kinnunen
Peivi Padrek
Mika Penttinen
Annerose Rausch
Cetin Sahin
Pasi Hämäläinen
Dominick Hardy
Mari Kalvi
Marja-Leena Saikkonen
Joonas Leppänen
Johan Lindberg
Ari Koskinen
Ville Sipari
Olli Pakonen
Paolo Sfamurri
Felicia Willman
Emmi Vuorela
Petra Hollman
Piia Pöyli
Jukka Sund
Ray Thomas
Veikko Laatikainen
Arianna Marchesi
Erkki Leinonen
Tarja Huikuri-Salo
Olavi Salo
Marjukka Laukkanen
Michaela Ziakova
Sari Auvinen
Daniel Karacs
Sofiya Kiradzhiyska
Eve Becker
Jussi Vainio
Wester Schaefer
Kristina Goos
Niko Iso-Aho
Hanna Iso-Aho
Vasco Tavares
Helena-Irmeli Pekkala
Chris Duncan
Tanja Mattila
marko Turkia
Roosa Turkia
Sirje Raja
Piret Õunap
Kristina Friesen
Miina Malkki
Lauren Graham
Maartje Melchers
Taina Lyly
Tanja Ek
Tanja Ek
Minna Elomaa-Krapu
Aarni Korhonen
Maija Kylmänen
Krista Eskeli
Pascal Janssen
Petra Janssen
Saara Urpilainen
Noora Siikaluoma
Annamari Heimonen
Terhi Lax
Ina Grönlund
Kalle Mäkinen
Noora Wilén
Snorre Solvang
Terhi Kokko
Minna Rehnstrand
Christina Aro
Minna Aro
Minna Aro
Christina Aro
Marja Rousu
Anu Vasara
Nadja Sukari
Toivo Sukari
Morgan Rasmussen
Adelaida Quispe Puma
Stephen Bayley
Stephen Bayley
Jordy Erckens
Jenna Leppelmeier
Nora Steiner-Forsberg
Jari Hirvonen
Jenni Villman-Havo
Ekaterina Buravleva
Tanja Holma
Thomas Bombardier
Henry Rowe
Sally Rowe
Vince Villavicencio
Patsy Villavicencio
Chantal Linckens
Theodor Schneiter
Riku Ruokolainen
Lotta Malmivaara
Teppo Torvi
Anne Ylinen
Petra Peussa
Tuomas Pajula
Kari Valtonen
Soile Prusi
Timo Perälä
Juho Salli
Anne Kiiski
Juha Tamminen
Osku Kaijalainen
Hanna Sivenius
Matti Lehtovirta
Mikko Kylliäinen
Kalle Alanko
Boris Koehler
Karla Sorgato
Roland Doppler
Mia Taina
Nikita Lunin
Alfred Pospisil
Markus Graf
Kristina Schjellerup
Maisa Mikkola
Tommy Granlund
Mikko Kiviranta
Utsav Thapa
Jenni Mutka
Noora Pentzin
Taivo Kitsing
Mika Nousiainen
Rami Orola
Petteri Hyppänen
Māra Mežvēvere
Edgars Mežvēvers
Kalevi Holmström
Kristjan Lemmsalu
Sanna Hansen
Petri Joutsi
Miro Nurminen
Heidi Hopeakoski-Seppänen
Toni Sisso
Aija Saha
Trang Le
Emma Sivula
Katja Ala-Hynnilä
Riikka Ruohonen
Kari Paussu
Aatos Kytöniemi
Isabella Thomson
Atloc Moncada
John van Weersch
Aaro Heinonen
Anni Hämäläinen
Mia Nurminen
Birgit Vrösch
Nina Puro
Riikka Kotamäki
Meri Reunanen
Jarmo Reunanen
Jari Vuoripuro
Hanna Haarnio
Ülar Niinepuu
Outi Lappalainen
Niklas Lappalainen
Ülar Niinepuu
Juulia Lähde
Vilhelm Nordström
Salla Pasanen
Trevor Moore
Jonni Kaitale
Linda Huldén
Leevi Jokitalo
Marja-Liisa Franssila
Aleksi Dahl
Justin Melao
Oleg Savik
Chantal Linckens
Piia Lampela
Andreas Ioannidis
Elise Lemaire
Heidi Sajo
Henrik Mäki
Jarkko Karvonen
Jenni Fredriksson-bass
Jenni Turunen
Kaija Purhonen
Kari Lampela
Mari Rauhala
MARY VAARPU
Pavel Prokopenko
Pia Sjögren
Rosa Mai
Sanna Kullberg
Sari Tuominen
Susan Gamache
Antti Niemelä
Anu Suoranta
Auri Söderqvist
Aleksi Harkko
Päivi Kauhanen
Petteri Leppikallio
Olli Pitkänen
Nina Pitkänen
Niko Auvinen
Veikko Paasikoski
Kari Pirttikangas
Minna Pitkänen
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Päivi Toivola
Elmo Pitkänen
Sini Pirttikangas
Sanni Nordström
Sari Lehtonen
Tarja Pirttikangas
Tim Schjødte
Tomi Kuusiniemi
Tomi Kyöstilä
Jennifer Stolarski
Eliisa Sutela
Antti Riihimäki
Joonas Ahola
John Whitesmith
Johanna Koponen
Heikki Rusama
Kyösti Pesonen
Mikael Saarenvirta
Minna Hakala-Oden
Elina Leppihalme
Henri Pesonen
Juuso Isoherranen
Linda Schaus
Cally Ingram
Hartmuth Kurzhals
Mikko Naakka
Kevin Collet
Kaija Saariniemi
Juha Miinala
Simon BOYLE
Glynis BOYLE
Anne Ruoho
Kevin Cousins
Santeri Kallio
Jack Chris
Alexander Chernyshev
Aura Nurmi
Assi Teittinen
Tomas Pocius
Kameliya Stoyanova
Jan Kałuski
Henri Ruuskanen
Ivetka Tonhauserova
Lena Ammosova
Ralf Weydt
Dennis Borgström
Bartek Kałuski
Essi Laitala
David O’SULLIVAN
David Hussey
Andres Ortega
Keith Roberts
Martin Erdmann
Michael Grix
Jutta Grix
Benjam Jyrinki
Kevin Ashford
Wayne Young
Jean van den Hurk
Sari Liukkonen
Sari Karjalainen
Gabrielle Collman
Mairead Gibbons

167 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
6.6.2020 08:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Karamzininranta
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla