Helsinki Half Marathon 2020

26.9.2020 08:30

Helsinki Half Marathon 2020 will be run 26.9.2020.

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (3418)

Mika Bergman
Hannu Mäkinen
Leena Volinsky
Anne-Li Ferstad
Kaarina Bäck
Hannah Schigutt
Jarno Salomäki
Tarja Oinonen
Tom Rosenback
Petri Tuominen
Tomi Näränen
Ville Pesonen
Suvi Liimatainen
Eeki Ruponen
Henrik Fröberg
Antti Toivanen
Frédéric Sihvola
Karoliina Abrahamsson
Henri Salmi
Aleksi Tossavainen
Jorma Hekkala
Harri Itkonen
Katja Kujo
Jani Pitkäranta
Mirja Färkkilä-Järvinen
Joonas Paavola
Emma Storvall
Harri Hirvasniemi
Matti-Pekka Sivosuo
Minna Strömsten
Marcus Syrén
Jenny Kähtävä
Anna-Kaisa Kolu
Remco Schellingerhout
Mikko Raatikainen
Juha Piirainen
Julia Venesmaa
Tomi Orassaari
Pasi Tuupanen
Sampo Salovesi
Susanna Sorvali
Kimmo Rautio
Ilmo Strömberg
Kate Haycock
Frans Karkkimaa
Jarkko Vuorikoski
Tuhidul Murad
Tanja Matilainen
Anna Elo
Nina Tuukkanen
Merja Tuukkanen
Tiia Mäkiranta
Pia Rantalahti
Sari Kokko
Suvash Dey
Tero Kapanen
Jayden Khakurel
Ilkka Ikäheimonen
Satu Ståhlstedt
Annika Ikäheimonen
Henri Furuholm
Liisa Kurki
Sohvi Linja
Katariina Väinämö
Stephan Klatt
Tuomas Seidel
Markku Orispää
Johannes Ollikainen
Pekka Tuomi
Chris Barber
Mårten Mårtensson
Janne Lähteenmäki
Jouni Määttä
Tuomas Lepola
Camilla Merikorpi
Juha Lindholm
Jyri Nevalampi
Esko Iloranta
pekka tiihonen
Sebastian Sandell
Mia Sandell
Kirsi Hämäläinen
Jukka Pekki
Tuula Saari
Kauko Ruokolainen
Aki Heinonen
Tommi Tarkiainen
Sari Halhul
Minna Wahe-Andersson
Harri Lämsä
Mika Korpela
Esa Oksanen
Frauke Lehmann
Tuija Niemi
Kalle Ahtola
Kati Blomqvist
Denis Pirogov
Tapio Pelkonen
Miikka Salminen
Juha Stenberg
Mika Koskikallio
Mika Parkkonen
Esa Koli
Hanna Ikonen
Niklas Koski
Mandy Barrett
Antti Honka
Heikki Kaisto
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Katja Vis
Niko Nurmi
Kimmo Kaskimies
Jussi-Pekka Partanen
Anne Päkkilä
Henri Isaksson
Ellinor Lück
Kalle Hollmén
Maricel Tiitinen
Annika Vaher
Lari Lohikoski
Niclas Svahnström
Ferenc Vilisics
Ines Guzman
Heimo Laukkanen
Sébastien Garcia
Marja Ahonen
Pirjo Westerberg
Christa Smeds
Kariliis Liiskmaa
Arto Härkönen
Päivi Niemelä
Sari Antikainen
Seppo Anttila
Pontus Kihlman
Sanna Kytölä
Mikko Kotiranta
Juho Kauppi
Maija Rytkönen
Kevin Maina
Maria Westerlund
Jarkko Ansamaa
Markus Mattila
Kirsi Petäjä
Mika Penttilä
Nina Ingman
Zeke Elias
Margit Huttunen
Olli Pihjala
Tuomas Valmari
Ella Kumpulainen
Petri Jalli
Helle Luist
Tuulia Rajala
Paul Sainio
Juha Korhonen
Toni Pasanen
Otso Mäki
Tomi Juvonen
Minna Juvonen
Markku Hyvönen
Katja Keiho-Lintula
Daniil Jakovlev
Joanna Scott
Johanna Hedvik
Minna Nylander
Jaana Miettinen
Carita Hedberg
Teija Rauhala
Minna Hirvonen
Aki Laine
Minna Salorinne
Jenni Korkeaoja
Jaana Kulmala
Hans Seidel
Sari Herranen
Pekka Kangas
Anna Rundelin
Lassi Valo
Anu Tamminen
Jouko Behm
Marcus Nikander
Susanna Uusi-Uitto
jyrki Heinonen
Henna Hurskainen
Alex Clark
Kari Ukkonen
Lasse Myllys
Kevin Kamau
Ulla Nevalainen
Jeff Kimber
Sheetal Teräsaho
Marika Nikkanen
Reet Kolkkanen
Jari Nuotio
Minni Ranki
Marika Harjumaa
Minerva Viirto
Mikko Finnberg
Artemis Filippou
Annukka Niemelä
Johanna Virtaniemi
Jari Annaniemi
Timo Pelttari
Sanna Vatjus
Sanna Hirvonen
Juhani Jokitalo
Katariina Hanski
Jonna Riikonen
Pertti Jäppinen
Gabriele Marotta
Harri Uotila
Anne Ruokamo
Matti Merivaara
Tiina Ojala
Teemu Orava
Karri Mattila
Sauli Rantanen
Kirsi Vepsäläinen
Kaisa Vuoksinen
Pasi Peltola
Pekka Lindeman
Tiina Krogdahl
Anna-Kaisa Eronen
Kari Hartikainen
Antti Härmä
Silje Tuisk
Rainer Tuisk
stephen law
Henna Ukkonen
Anniina Anttila
marko sankelo
Suvi Sankelo
Aulikki Nieminen
Viktoria Belorusova
Matti Ala-Nikkola
Jussi Sparre
Eija Sparre
Maija Pynssi
Anu Pääkkö
Jukka Ikkala
Saija Eerola
Jenny Somero
Sami Jokilehto
Marja-Terttu Sinisalo
Juha Luukkola
Anu Päivinen
Natalja Tsetsko
José Velasco Pastor
Tero Keskinen
Suvi Kaunisto
Tero Lahti
Marko Mäe
Marleen Musthallik
Lilja Hiltunen
Simo Ojala
Heikki Paasonen
Tiia Grönmark
Shekhar Acharya
Jukka Ahonen
Vinod Dogra
Pekka Tynjälä
Riikka Toivo
Katja Jakovleva
Timo Räihä
Lari Assmuth
Petteri Savolainen
Emilia Suhonen
Soile Suhonen
Kalle Rantalankila
Nora Pelkonen
Jari Palo
Aleksi Palo
Ilari Lehtonen
Pasi Salmi
REIJA FAGER
Iisa Mäkinen
Laura Vuorimies
Matt Baum
Maikki Matikainen
Maria Sorvali
Heikki Räsänen
Satu Rantamäki
Susanna Lainio
Päivi Peltokumpu
Liina Koponen
Panu Pahkamaa
Tomi Rämä
Päivi Weckman
Tuula Lundén
Mari Leppämäki
Hanna-Mari Vuolukka
Harri Elf
Päivi Saari
Kaija Olli
Hanne-Grete Christensen
Mikko Pitkänen
Onni Komulainen
Pekka Paasolainen
Manu Paasolainen
Viivi Varis
Niklas Paasolainen
Riikka Porvali
Marko Tukiainen
Minna Kärnä
Magdalena Sandell
Ella Maisonlahti
andreas dahlum
Lise merete Stenmo
Niklas Tallqvist
Topias Renkola
Petri Kekki
Jari Suuronen
Assi Aalto
Tiia Matilainen
Petr Evseev
Antti Latva-Koivisto
Vesa Kuivila
Arto Matilainen
Soma Lomnici
Vesa Martikainen
Tapio Nurminen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Aapo Kinnunen
Ville Lahtinen
Diego Gomez
Tarja Launiainen
Minttu Väisänen
Hanna-Maria Habes
Liisa Koivisto
Marios Kerkemezos
jani koskinen
Jani Pesonen
Jonna Rinne
Toni Sihvonen
Heini Hartikainen
Nina Forsström
Samuli Hakkarainen
Tuomas Hyttinen
Matthew Aagren
Hanna Aagren
Seppo Aaltonen
Sami Honkala
Tiina Henriksson
Kaisu Järvinen
Antti Ahtiainen
Jannika Herttuainen
Jaana Kaspiola
Virve Sipola
Sturla Halldorsson
Outi Aarnio
Kaveri Saminathan
Riikka Kuusimäki
Carmela Hellsten
Sari Kuisma
Juuso Utriainen
Minna Lehtivuori-Ahonen
Olli Vesanto
Jari Poutanen
Pia Kanerva
Kimmo Itkonen
Mika Lehtimäki
Marru Lehtimäki
Tarja Cedercreutz
Carl-Magnus Cedercreutz
Camilla Cedercreutz
Samppa Lehtiniemi
Anne Niemi
Hanna-Mari Hautamäki
Tianran Li
Minna Lahtinen
Riikka Jaakkola
Markku Laitinen
Terhi Sankola
Samuli Toropainen
Timo Tuominen
Markus Korhonen
Päivi Hämäläinen
Annarita Koli
Ari Kaikukangas
Milla Kuismanen
Tarja Oja
Antti Sipinen
Henry Nganga
Kimi Nganga
Mirella Valkkinen
Anttoni Mäkinen
Juha Tamminen
Jarmo Oresmaa
Johanna Kela
Elina Leskinen
Kurt Leuschel
Nicole Cham
Henry Huuskonen
Joona Niemi
Christer Kallio
Katri Ovaskainen
Piita Penttinen
Nelli Rentola
Pekka Hakulinen
Paula Hakulinen
Katri Utriainen
Jussi Salo
Kai Hämäläinen
Birgit Simell
Pavlina Gregorova
Kati Valli
Tuula Pellikka
Marko Hollanti
Katri Leskinen
Kai Lintinen
Jukka Elomaa
Antti Luostarinen
Hannu Laurila
Annukka Lyra
Henrik Lyra
Francesco Allaix
Lasse Juvonen
Satu Vilen
Kaisa Haaparanta
Osmo Tuomisto
Eija Airas
Abel Puustinen
Robert Nyman
Mirja Nuuttila
Laura Hellen
Tapio Alaviiri
Minna Aaltonen
Heidi Krause
Hans Luijendijk
Bob Luijendijk
Arto Koskelainen
Mika Tasa
Tuure Koski
Meri Nuotio
Nina Kujanpää
Cristina Lahuerta de manuel
Yasmin Huttunen
Ari Mattila
Satu Vuorela
Galyna Medyna
Mika Metsojoki
Jukka Seppänen
Riku Poikolainen
Laura Penttilä
Mahesh Adhikari
Matti Karvanen
Tomas Sundholm
Charlotta Sandberg
Otto Poikolainen
Fernando Trolia Slamic
Emilia Thomas
Sauli Nurmi
Åsa Bergdal
Matti Ala-Kurikka
Mervi Tornberg-Karjalainen
Kristiina Järvelä
Tommi Ekholm
Heta Rautio-Härkönen
Henrik Maunula
Jenna Mäkinen
Marja Villi
Johanna Lindfors
Timo Kaljunen
Kari Pöntinen
Taru Vehi
Peter Karlsson
Matti Rutanen
Peter Larsson
Tero Honkasalo
Ronda Sjöblom
Ari Luostarinen
Jonna Palkispää
Ulla-Maija Nurmi
Christina Gates
Svetlana Dembitskaya
Janne Kalliomäki
Sini Saanavuo
Sanni Mustajoki
András Kretzer
MINNA KÄRKKÄINEN
Casey Walter
Matti Kurikka
Vesa Kurki
Piia Vainio
Mari Honkanen
Annika Kopra
ANDRES SIIM
Tommy Karlsson
Oula Poikolainen
Jukka Sillanpää
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Maija Norvasto
Anniina Hjelt
Jarno Portti
Jarkko Soronen
Suvi Rantalainen
Tommi Saikkonen
Antje Freihoff
Pekka Haavisto
Kimmo Uusikumpu
Mackenzie Waller
jeroen bos
Patrick d'Hooghe
Marko Pekkanen
Henna Lehikoinen
Lars Andersson
Jenni Manninen
Niina Marttila
Tomi Marttila
Suraj Chand
Marko Ilva
Tuuli Sinisalo
Jaakko Knuutila
Siru Piiparinen
Justina Vengraityte
Valtteri Bergström
Sami Simola
Ville Simola
Tuija Linnapuomi
Tomas Nezadal
Betsy Enkovaara
Antti Enkovaara
Martti Nurmi
Sakari Saukkonen
Pia Kylmäpuro
Victoria Davenport
Vesa Tornberg
Susann Härkönen
Jukka Hurme
Niina Roth
Teija Konttori
Tiina Saikko
Piia Pöyhönen
Anu Puttonen
Jorma Väkiparta
Laura Keskinen
Karina Viholainen
Jenni Herkama
Tuomas Voutilainen
Kenji Yamamoto
Mervi Mattila-Sirén
Janika Martinsalo
Henna Uljua
Sanna Reunanen
Sarah Ajlan
Arna Thorgeirsdottir
Timo Korhonen
Mikko Neuvonen
Harri Mäntynen
Andras Pauko
Severi Pahkala
Kai Kosonen
Samuli Pahkala
Juulia Anttila
Tommi Virtanen
Alpo Välimaa
Ajaya Joshi
Mikko Välilahti
Heidi-Marie Savela
Paula Haukijärvi
Iida Haukijärvi
Timo Arjanko
Laura Arjanko
Matti Arjanko
Eleonoora Wihuri
Minni Marttinen-Forsman
Antti-Juhani Wihuri
Anne Mäntyniemi
Miika Mäntyniemi
Heini Hankanen
Kirsi Mastomäki
Regina Simakova
Anitta Iline
Wilma Viljanmaa
Leif Pyykkönen
Tiina Lustig
Jesse Enqvist
Laura Jylkkä
Tytti Hyvärinen
Kristian Svensson
Riitta Lampela
Mikko Hyvärinen
Esko Syrjä
Jenni Järvisalo
Suvi Vaara
Tuuli Teittinen
Jaana Metsä
Teemu Huikuri
Laura Sunila
Saana Salo
Leo Habib
Aleksi Kivelä
Kalle Mäkinen
ANNA MARECKA
Petteri Rauvala
Joni Tuomi
Hanna Repo
Alan Byron
Simo Räsänen
Elli Kannasmaa
Sami Suuronen
Harri Manninen
Carolina Suni
Lotta Majoniemi
Sami Kuusemaa
Kari Jauho
Timo Jaakkola
Teija Lius
Fabian Lingner
Tuukka Tiainen
Laura Tiainen
Hayley Poutiainen
Nea Hellman
Riia Hokkanen
Harri Ruokola
Mark Rantala
Leena Wahlfors
Mika Bergman
Suvi Halmepuro-Jaatinen
Erna Grönroos
Tony Hellman
Frida Hellman
Lauri Mehtonen
Marja-Liisa Wallenius
Iida Orispää
Kati Korkiakoski
Jere Ylönen
Stanislav Safonov
Tuomas Zacheus
Jenni Vaalas
Jonna Railio
Maarit Tynkkynen
Markku Kyllönen
Susanna Uusi-Uitto
Aki Karppinen
Anna Gagneur
Anne-Li Ferstad
Tapio Keskitalo
Satu Taivainen
Stephen Taylor
Hasan Suel
Chunyan Mei-Kuusinen
Harri Holma
Heidi Ekholm
Christian Krück
Tommi Lindroos
Simeon Rissanen
Sari Rautiola
Nea Nalli
Sokphal Tun
Simone Schubert
Aleksi Tappura
Mathias Ehrich
Johanna Tervapuro
Grit Schubert
Doreen Brandt
Rocky sharp
Tommi Parviainen
jali kivistö
Erika Strand
Aleksi Räyhäntausta
Caroline Cutliffe
Markku Aaltonen
Vuokko Härmä
Mika Palmu
Antti Marttala
Reet Marttala
Anna Heikkinen
Pertti Vertanen
Toni Metsberg
Joel Klemetti
Jenni Turunen
Juha Korpela
Johanna Hanwell
Kaja Sølvesen
Kaja Sølvesen
Ona Sjögren
Heli Similä
Tarja Masalin
Milla Åkerman
Ilpo Ruottinen
Julia Ruottinen
Kalle Jääskeläinen
Carita Autio
Nina Riikonen
Tuomas Mansikka
Anna Gebel
Kamonwan Phetraksa
Ville Ruokoja
Tiina Holman
Annika Lehtovuori
Emelie Borg
Sanna Virtanen
Jonna Capitao
Vera Maria
Aapo Kallunki
Jasmina Glad-Schrven
Thomas Schreven
Katja Parviainen
Henri Jääskeläinen
Annika Ilmaranta
Nora Lahtinen
Eveliina Välikoski
Ruslan Kazantsev
Timo Hietanen
Jani Seppä
Laura Mononen
Elias Chowdhury
Tommy Bertell
Sari Antikainen
sureerat mikkola
Niklas Tallqvist
Ann-Elisabeth Vuorinen
Claes Grägg
Essi Kilpeläinen
Katriina Jalonen
Dmitry Zherbin
Samuli Aho
Johanna Selin
Anna Riijärvi
Laura Riijärvi
Juhani Koppinen
Maria Koskelainen
Pirjo Koskelainen
Jesse Kuusela
Nina Kujanpää
Salla Elina Salo
Birgitta Raulo
Otto Savolainen
Shahlan Namiq
Taina Rytkönen
Mika Tuominen
Marianna Wallin
Frank Menzel
Asko Arkoma
Lassi Kurkijärvi
Onerva Hurmerinta
Ulla Purmonen
Katja-Emilia Lillsunde
Samujjwal Sahu
Anne Elo-Kinnunen
Inkku Hautala
Antti Merivirta
Milla Sallinen
Kristine Savolainen
Riikka Sternberg
Kristina Ekqvist
Mika Miettinen
Jenni Vuorimäki
Anu Raahenmaa
Venkateswara Rao Sagineedu
Laura Lammi
Tiina-Kaisa Isolammi
Timo Isolammi
Mikko Saloaro
Jaana Karjalainen
Piia Ojala
Ilkka Herranen
Sami Vauhkonen
Marjaana Nikula
Sini Koivunen
Akseli Vainionpää
Miisa Salmela
Catherine Lindvall
Ilona Larinkari
Anja Greschkowiak
Tatu Seppä-Lassila
Sari Saarinen
Arja Jääskeläinen
Johanna Kasurinen
Anu Piironen
Tommi Lylykangas
Juha Polet
Victorien Mermillon
Marjo Marttinen
Daniel Melendez
Kaisa Ahopelto
Alen Maletic
Auli Pietarinen
Saija Uuskoski
Antti Tikanmäki
Matilda Miettinen
Petra Rautavuoma
Janne Tikkaoja
kristien De Deyne
Sven vandevelde
Janne Laakkonen
Kari Viljakainen
Sonja Levan
Christoffer Tenlenius
Nina Pulli
Inci Rotkirch
Mikael Lepistö
Laura Jylkkä
Mikaela Tervanen-Takala
Tiina Remes
Johanna Suppi
Delfin Vassallo
Otto Ahoniemi
Sarath Singapati
Elsa Virolainen
Selma Virolainen
Heikki Tuomela
Outi Pesonen
Janne Juvonen
Kätlin Mei
Christoffer Lindholm
Hanna Vähäkallio
Veera Heikkilä
Soili Mäkinen
Arto Mäkinen
Anna Mäkinen
Mari Mäkinen
Miikka Savolainen
Pauli Siirama
Tuomas Wuoristo
Hanna Bergman
Olli Kiiskinen
viljami pulli
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Erik Alopaeus
Siina Ekberg
Alexey Emelyanov
Anu Kavonius
Inga Heinsoo
Sebastian Dahlström
Alexandra Gheorghe
Helena Junkka
Marju Huuhtanen
Anu Kerttula
Oliver Pitchers
John Cottam
Johanna Kuisma
Therese Thölberg
Jermu Ritamäki
Heljä Muinonen
Jan Koskinen
Miia Kinnunen
Peivi Padrek
Mika Penttinen
Annerose Rausch
Cetin Sahin
Pasi Hämäläinen
Dominick Hardy
Mari Kalvi
Marja-Leena Saikkonen
Joonas Leppänen
Johan Lindberg
Ari Koskinen
Ville Sipari
Olli Pakonen
Paolo Sfamurri
Felicia Willman
Emmi Vuorela
Petra Hollman
Piia Pöyli
Jukka Sund
Ray Thomas
Veikko Laatikainen
Arianna Marchesi
Erkki Leinonen
Tarja Huikuri-Salo
Olavi Salo
Marjukka Laukkanen
Michaela Ziakova
Sari Auvinen
Daniel Karacs
Sofiya Kiradzhiyska
Eve Becker
Jussi Vainio
Wester Schaefer
Kristina Goos
Niko Iso-Aho
Hanna Iso-Aho
Vasco Tavares
Helena-Irmeli Pekkala
Chris Duncan
Tanja Mattila
marko Turkia
Roosa Turkia
Sirje Raja
Piret Õunap
Kristina Friesen
Miina Malkki
Lauren Graham
Maartje Melchers
Taina Lyly
Tanja Ek
Minna Elomaa-Krapu
Aarni Korhonen
Maija Kylmänen
Krista Eskeli
Pascal Janssen
Petra Janssen
Noora Siikaluoma
Annamari Heimonen
Terhi Lax
Ina Grönlund
Kalle Mäkinen
Noora Wilén
Terhi Kokko
Minna Rehnstrand
Minna Aro
Christina Aro
Marja Rousu
Anu Vasara
Nadja Sukari
Toivo Sukari
Adelaida Quispe Puma
Stephen Bayley
Jordy Erckens
Jenna Leppelmeier
Nora Steiner-Forsberg
Jari Hirvonen
Jenni Villman-Havo
Ekaterina Buravleva
Tanja Holma
Sally Rowe
Henry Rowe
Patsy Villavicencio
Vince Villavicencio
Thomas Bombardier
Riku Ruokolainen
Lotta Malmivaara
Teppo Torvi
Anne Ylinen
Petra Peussa
Tuomas Pajula
Kari Valtonen
Soile Prusi
Timo Perälä
Juho Salli
Anne Kiiski
Juha Tamminen
Osku Kaijalainen
Matti Lehtovirta
Hanna Sivenius
Mikko Kylliäinen
Kalle Alanko
Boris Koehler
Karla Sorgato
Roland Doppler
Mia Taina
Nikita Lunin
Markus Graf
Alfred Pospisil
Tommy Granlund
Mikko Kiviranta
Utsav Thapa
Jenni Mutka
Noora Pentzin
Taivo Kitsing
Mika Nousiainen
Rami Orola
Lucy Saim
Māra Mežvēvere
Edgars Mežvēvers
Kalevi Holmström
Kristjan Lemmsalu
Sanna Hansen
Petri Joutsi
Miro Nurminen
Heidi Hopeakoski-Seppänen
Aija Saha
Toni Sisso
Trang Le
Emma Sivula
Katja Ala-Hynnilä
Riikka Ruohonen
Kari Paussu
Aatos Kytöniemi
Isabella Thomson
Atloc Moncada
John van Weersch
Aaro Heinonen
Anni Hämäläinen
Mia Nurminen
Birgit Vrösch
Nina Puro
Riikka Kotamäki
Jarmo Reunanen
Jari Vuoripuro
Hanna Haarnio
Outi Lappalainen
Niklas Lappalainen
Ülar Niinepuu
Juulia Lähde
Vilhelm Nordström
Salla Pasanen
Trevor Moore
Jonni Kaitale
Linda Huldén
Leevi Jokitalo
Marja-Liisa Franssila
Justin Melao
Oleg Savik
Chantal Linckens
Susan Gamache
Sari Tuominen
Sanna Kullberg
Rosa Mai
Piia Lampela
Pia Sjögren
Pavel Prokopenko
MARY VAARPU
Mari Rauhala
Kari Lampela
Kaija Purhonen
Jenni Turunen
Jenni Fredriksson-bass
Jarkko Karvonen
Heidi Sajo
Elise Lemaire
Auri Söderqvist
Anu Suoranta
Antti Niemelä
Andreas Ioannidis
Aleksi Harkko
Veikko Paasikoski
Tomi Kyöstilä
Tomi Kuusiniemi
Tim Schjødte
Tarja Pirttikangas
Sini Pirttikangas
Sari Lehtonen
Sanni Nordström
Sampsa Lehtorinta
Saara Helle
Päivi Toivola
Päivi Kauhanen
Petteri Leppikallio
Olli Pitkänen
Nina Pitkänen
Niko Auvinen
Minna Pitkänen
Minna Hakala-Oden
Mikael Saarenvirta
Kyösti Pesonen
Kari Pirttikangas
Juuso Isoherranen
Joonas Ahola
John Whitesmith
Johanna Koponen
Jennifer Stolarski
Henri Pesonen
Heikki Rusama
Elmo Pitkänen
Elina Leppihalme
Eliisa Sutela
Antti Riihimäki
Linda Schaus
Cally Ingram
Hartmuth Kurzhals
Mikko Naakka
Kevin Collet
Juha Miinala
Kaija Saariniemi
Anne Ruoho
Kevin Cousins
Santeri Kallio
Jack Chris
Alexander Chernyshev
Aura Nurmi
Assi Teittinen
Kameliya Stoyanova
Tomas Pocius
Jan Kałuski
Henri Ruuskanen
Ivetka Tonhauserova
Lena Ammosova
Ralf Weydt
Bartek Kałuski
Essi Laitala
David O’SULLIVAN
David Hussey
Andres Ortega
Keith Roberts
Jutta Grix
Michael Grix
Kevin Ashford
Wayne Young
Jean van den Hurk
Sari Liukkonen
Sari Karjalainen
Gabrielle Collman
Mairead Gibbons
Iida Ahola
Juho Suni
Markus Nygård
Thomas Dalsted
Tyler Prinkey
Teemu Väisänen
Anssi Koskinen
Nelli Klem
Kari Vornanen
Juho Valio
Juhani Leino
Veera Alanko
Felicity Jewell
Antti Pennala
Joost Dalinghaus
Lærke Holmgård
Ivan Ikhno
Artur Ihno
Eero-Matti Salminen
Reeta Vimpari
Taru Kosonen
Katri Kivilaakso
Frazer Streames
Paula Gunn
Tua Lehto
Jutta Hopia
Petteri Leskinen
Heli Luoma
Maxwell Salo
Elias Laine
Kimmo Ohtonen
Meri Karjalainen
Ole Schumann
Rami Lehtinen
Erik Rosin
Gary Blythe
Heli Aronpää
Ville Sandell
Nina Liere
Felicitas Bieneck
Laura Lehtonen
Eva-Eliza Weiß
Markus Forsthövel
Eemil Sakki
Niko Hepolampi
Kate Foulis
Tuija Mero
Laura Tolonen
Rebecca Dixon
Panayiotis Psaltis
Maria Hadjigeorgiou
Tero Kauppinen
Henrik Uoti
Andreas Forsthoevel
Maija Kaukonen
Timo Perälä
Arttu Ruusila
Maryan Kostoski
Marjatta Okkonen
Ulpu Puhakka
Pasi Numminen
Göte Kemi
Eva Mattisson Kemi
Josefine Kemi
Pekka Reijonen
Minna Mononen
Amanda Pettersson
Oscar Lindholm
Anna Vierinen
Jari Airaksinen
Jamila R Farag
Stella Qin
Timo Sundström
Ilkka Olkkonen
Maria Kivilohkare
Juha Seppinen
Rebecca Kilponen
Konsta Wjuga
Hanna Kiiskinen
Juho Jaakonsaari
Wietse Jacobs
Aino Vaittinen
Kerttu Häkkinen
Tea Ahonen
Heikki Metso
Sirje Karttunen
Tiina Kerminen
Eveliina Vaittinen
Jyri Virtanen
Matthew Eastlake
Niina Vaahtera
Satu Hotakainen
Paula Huuhtanen
Niko Lahdensuo
Outi Merijärvi
Patrik Eriksson
Henri Nordström
Asko Oksanen
Terhi Virevesi-Risku
Toni Janka
Joni Rajamäki
Elina Hietaranta
Minna Wahe-Andersson
Ari Luomi
Pekka Vuori
Auli-Maija Ahonkari
Paul van Erk
Juho Leppänen
Giuseppe Pulvirenti
Lily Huuhtanen
Michael Brown
Pauliina Welling
Oona Takala
Kirsi Lamminen
Ilari Welling
Lasse Tolppi
Lotta Karlsson
Annukka von Kaufmann
Richard von Kaufmann
Matti Metsälampi
Sara Metsälampi
Sanni Sarelma
Eve Lehtinen
Dmitrij Talasmäki
Tanja Granqvist
Anna Hirvilammi
Vilma Laaksonen
juha helander
Eija Helander
Johannes Helander
Matleena Helander
Elina Huurinainen
Jarno Huurinainen
Teppo Lintula
Reeta Pölönen
Kati Järviö
Katriina Sahala
Dhruba Khadka
Pilvi Ala-Huikku
Petra Havana
Fiona Kaihari
Manuel Rosales
Ella-Maria Kortelahti
Nikita Mokhov
Mikko Peltoniemi
Jouni Jalonen
Jaana Jalonen
Tapio Salonen
Marjaana Laitila
Anke Bayer-Thiemig
Michael Mathur
Akseli Korpela
Elina Aarva
Joni Kauranen
Huay Shan Yuen
Shavindra Chellen
Milla-Riina Kirsikka Mikkola
Jani Meriläinen
Terhi Lehtonen
Katy Dalrymple
Andreas Timpert
Matjaz Ster
Matias hietala
Sascha Wimmer
Antti Kujala
Matti Halme
Takanobu Hori
Tomi Ihalainen
Satu Jokela
Pasi Jokela
Justina Zeng
Chee beng Ng
Manuel Magg
Colin OKane
Viktor Kastelic
Søren Holmgaard Hellmann
Miriam Holmgaard Hellmann
Ari Pakarinen
Kimmo Virtanen
Tiina-Mari Tulimaa
Hilda Vedenpää
Olli Hildén
Jesse Taina
stephen law
Iida Niiles
Valtteri Kari
Jani Laitinen
Jaanus Saar
Venla Sivula
Teea Hannikainen
Alessandro Spagnolello
Christopher Ecott
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Juha Antila
Marcus Secher
Netta Fatal
Bettina Rother
Iida Suhonen
Juha kuosmanen
Riikka Saulamaa
Lauri Palva
Virve Sihvola
Nina Bergman
Petteri Rantanen
Mikko-Juhani Korpela
Anni Erkko
Erno Kulmala
Erno Oxman
Verneri Oxman
Altti Lindroos
Satu Matero
Tiina Tillander
Juri Hämäläinen
Arttu Juselius
Hieu Cao
Päivi Akkanen
Teemu Sihvonen
Miia Vitikainen
Jukka Ollikainen
Xenia Romanova
Olli-Pekka Virkola
Leevi Holopainen
Laura Heikkilä
Reetta Haataja
Seppo Ristseppä
Joni Haataja
Anna Antikainen
Suvi Pelkonen
Pia Kanto-Väisänen
Peter Vassallo
sissi kähkönen
Tuomas Lindgren
Salla Räsänen
Tuija Väisänen
Mona Sundell
Leo Graf
Tommy Lahti
Hanna Holmback
Aki Pihlajamaa
AHTI SIPONEN
Sucheta Bali
Andrea Pieri
Eero Järvinen
Anni Kallonen
JOSEPH TOSCANO
TRACY TOSCANO
Peter Vassallo
Samu Järvinen
Joonas Laitinen
Timo Jääskeläinen
Markus Nyström
Samantha Chilli
Annukka Puotiniemi
Matleena Lahti
Severi Sipilä
Loona Sarlund
Brandon Taylor
Raquel Esquina Seguer
Valentina Fossi
Anni Viitala
Salla Sariola
Kukka Sariola
David Karpuk
Joonatan Hämäläinen
Olaf Stein
Clelia Piirsoo
Jonny Granvik
DAVIDE PACCHETTI
Kai Kosonen
Estelle Strandberg
Benjamin Moisio
Victoria Stafunska
Essi Korpinen
Ethan Silovsky
Ilkka Ilmarinen
Matthias Röder
Iris Gebing
Venla Mört
Oona Karhu
Miikkael Niemi
Mustapha Koula
Risto Paajanen
Henri Annila
Martin Erdmann
Oskari Parttimaa
Kari Hietamies
Richard Davis
Mika Eronen
Minna Mukka
Kalle Heikkinen
Arttu Marttinen
Bo Dahlin
Jussi Mäkijärvi
Ole Jakob Hansen
Kristin Bjoernebye
Oxana Fast
Kiyoaki Kawakami
Neusa Cardoso de Matos
Yassuko Kawakami Nishimura
Yoshio Nishimura
Taija Nerg
Rachel Godel
Sara Vainikainen
Saara Rimpelä
Mirjami Hautamäki
Lauri Peltola
Thibault Caradec
Morgan Degerstrøm
Ivonne de Vos
Keeley Wicks
Juho Myllyviita
Tuukka Myllyviita
Outi Kohtala
janica taskinen
Juha Lähteinen
Kim Kavander
Daria Levchuk
Salla Ylinen
Aida Steiner
Aapo Leisiö
Pelle Sigbrandt
Marianna Laznickova
Laura Matkala
Libor Laznicka
Antti Hiltunen
Hermanni Patama
Joni Solonen
Pauli Leinonen
Jawad Yaqubi
Ragnar Freij-Hollanti
Jaakko Tirri
Lauri Tirri
Ari Tirri
Petteri Timonen
Mikaela Nygård
Emelie Norrgård
Auli Junikka
Pinja Junikka
Marika Harjumaa
Isabelle Eriksson
Jussi Laitila
Jari Karjalainen
Miika Rintanen
Tuija Leinonen
Laura Virtanen
Ville Kilpi
Tiia Nyyssönen
Richard Kaup-Lapõnin
Yonas Gebreyesus
Mikko Sinisalo
Katarína Bažalíková
Ivan Bažalík
Annemiek Dijk
Miki Kantola
Bror Axberg
Nairi Azezian
Sebastian Soidinsalo
Helena Lehmusto
Niklas Hyvärinen
Ulla Lintunen
Jenni Pirkola
Mirjami Hautamäki
Jesse Pirhonen
Markus Saarinen
Elina Kilkku
Michał Tomiak
Petter Junni
Tasneem Karodia
Marika Karismaa
Minna Saarijärvi
Jenni Borgerström
Natalia Portnaia
Tii Tuomainen
Tomas Fagerström
Elina Juva
Katja Flittner
Reko Rikkinen
Jussi Hildén
Mira Uusitalo
Jonna Helander
Ada Jalkanen
riitta saukkonen
Mikhail Goloulnikov
Nimish Godbole
Seppo Aapro
Outi Parkkonen
Heikki Riikonen
Lotta Riikonen
Eero Eloranta
Tarja Huovinen
Daniela Kaikusalo
Enrico Rosti
Mikael Heikinheimo
Mahad Awaleh
Debarshi Ray
Janna Salmi
Harri Järvinen
Jaakko Rautiainen
Terhi Mononen
Veera Niskanen
Kari Paakkinen
Satu Kivilompolo
Jenni Korkeaoja
Carita Nurminen
Virpi Puustinen
*Ingela Palmujoki
Antti Hyttinen
pedro pietiläinen
Aida Hoshiar
Waleed Khoury
Balazs Nyitrai
Zsuzsanna Mehezs
Petri Forsström
Aleksi Huovinen
Anita Rakkolainen
Pekka Pitkänen
Saimi Sandell
Mery Jokinen
Bettina Robrecht
Gabriel Brogyanyi
Miroslava Brogyanyiova
Bettina Robrecht
Katja Rautiainen
Anni Rissanen
Soile Kettunen
Saara Räsänen
Marjo Räsänen
Adrian Schneiders
Thomas Cousins
MIIKKA KÖYKKÄ
Katri Ojala
Maria Koskinen
Timi Heikkonen
Aimo Rantanen
Markku Renko
Sari Forsström
Vilina Halonen
Adam Szuda
Maria Sarv
Kaire Klaus
Pia Rantanen
Erik Kymäläinen
Sofia Haapanen
Nea Taittonen
Kristian Kotilainen
Charlotta Alamäki
Ida Virta
Juho Sundin
Marika Nyström
Meri-Tuuli Hallikainen
Maris Tamm
Liam Shenton
Kerli Pauskar
Andrius Juskevicius
Stella Leinonen
Maria Riala
Charlotte Schulte
Janne Inkinen
Mette Hedborg
linda poikela
Kati Tikka
Titta Kouri
Tuomas Poikela
Jennie Elfving
Tobias Elfvning
Maximilian Proll
Antto Niemonen
Mikko Sippola
Aatu Niemonen
Jason McKinlay
Frances Cannon
Heini Brede
Juha Multala
Holger Eckardt
Armi Niemelä
Annette Simolin
Mika Äärilä
Linda Hyytiäinen
Anu Henttonen
Fia Gustafsson
Heidi Edsvik
Aada Aitola
Teemu Lepistö
Cinzia Raggio
Annamaria La Rosa
Alessandro Giumelli
Micaela Pezzoli
Antonio Ciullo
Pasi Riikonen
Sonja Lumme
Sami Vierikko
Henri Saxén
Jaroslaw Prokopiuk
Oscar Dempsey
Paula Viikari
Elias Nordman
Pia Franzén
Alina Ishchuk
Sami Luoma
Anu Vepsäläinen
Emilia Heiskanen
Timo Junkkaala
ISABEL SANCHEZ
Aki Hummasti
Ingegerd Ahlvik
Alf Ahlvik
Julia Nurminen
Wilma Laitinen
Tero Laitinen
Frida Bergström
Kai Huohvanainen
Linda Heikkilä
Jenni Kujala
Hanna Kujala
Iida Kujala
Salla Ruusala
Markus Söderman
Eetu Ala-Luhtala
Paula Tarvainen
Juho Somppi
Artturi Aalto
Anna-Kaisa Huttunen
Anna Band
Minna Hyrsky
Milla Aitto-oja
Tanja Peltokangas
Petri Palmila
Jami Nikander
Samu Niskala
Matilda Laitinen
Séamus Holohan
Sanna Peltokangas
Johanna Määttä
Johannes Määttä
Sami Smolander
Saara Smolander
Santeri Smolander
Robert Rotkirch
Tuija Huhtamäki
Lotta Huhtamäki
Tom Hildén
Antti Parviainen
Matilda Hakkarainen
Matilda Törnqvist
Lena Törnqvist
Linda Törnqvist
Linus Törnqvist
Rasmus Törnqvist
Heli Mikkonen
Jonni Johansson
Rasmus Nordman
Lorenz Merk
Mickael Chaveroche
Catarina Ketonen
Thomas Lindholm
Markku Hänninen
Pirjo Pekkala
Lotta Sundberg
Kalle Sundberg
Marko Mayer
Vesa Pekkala
Sophie van Zuylen
Tiina Lehto
Sanni Karjalainen
Jenni Karjalainen
Julia Svartström
Jenny Svartström
Elis Nymark
Wille Valkeisenmäki
Anni Björk
Laura Salo
Salla Ala-Jääski
Kay Pommerenke
Antti Harstinen
Antanas Popliauskis
Thomas Leader
Louisa Leader
Josephine Leader
Kati Nikulainen
Madli Kaps
Maia Kaps
Katja Mattila
Sari Salomaja
Lauri Haajanen
Miki Rauha
Veli-Pekka Juntunen
Ruusu Saarinen
Elina Valtonen
Noora Lehtola
Valter Maasalo
Roope Kakkola
Enni Kantola-Virolainen
Ben Fenner
Lyydia Typpö
Juha Parkkonen
Sirpa Kara
Pentti Käpyaho
Minja Nurminen
Pertti Salonen
Daniel Helander
Vesa Hurme
Johanna Snellman
Turo Ketola
Toni Takala
Emilia Hattab
Alma Rontti
Nataliya Marchenko
Hanne Rintamäki
Timo Huomo
IULIIA TYMKO
ARTEM TYMKO
Sanna Alen
Riikka Fager
Martin Fremer
Sanni Laakso
Matias Korhonen
Caroline Vu
Sanna Ilves Hööglund
Jalmari Meriluoto
Maxime Adam
Henriika Hara
IBRAHIM KHAN
Mohammad Nurunnabi
Hermann Mäki
Ville Kopra
Natalie Keltto
Tuomas Sippola
Ellen Nurmi
Asko Mustonen
christian gava
Rosa Vila Guzman
Lubomir Buco
Aleksi Rytkönen
Reetta-Maria Pullinen
Alessio Maffeis
Richard Roos
Niina Mustajärvi
Niklas Persson
Lari Rajantie
Maria Kaste
Raigo Teiermanis
Sam Klemets
Sanni Scheuer
Aaro Järvinen
Karin Johnson
Noora Hakala
Taina Makkonen
Risto Uusitalo
Satu Rautio-Haikarainen
Jaana Saarela
Outi Toijanniemi
Noora Virtanen
Usko Manninen
Lilla Németh
Mónika Vaski
Umberto Pezzetta
Jani Holmberg
Aino Antila
Anna Pullinen
Lauri Harjula
Niko Janhunen
Mikko Ailisto
Lee Aalam
Viktor Toth
Heidi Kilpiä
Antti Nurminen
Henriikka Nurminen
Vesa Varjoranta
Riko Ishizuka
Outi Ahto
Maiju Kianta
Valera Hudoborodov
Joonas Kantoluoto
Celia Fagerström
Anh Vu
Petri Nevalainen
Maria Rosaria Raspanti
Suvi Myllymäki
Graham Horsman
Reeta Huotarinen
Meike Herbers
Anja Herbers
Fred Kibet
Adriano Grion
Kevin Cheruiyot
Marika Knutti-Finne
Linda Mylly
Henri Rinne
Harri Monter
MARCO BARBACINI
silvano salvador
paolo melloni
bruno benatti
maurizio remagni
Mika Myllymäki
Lauri Lahtinen
Heikki Saarenhovi
Ann-Mari Hjulfors-Nygård
Allan Nygård
Joonas Pikkarainen
Andreas Knoerrlein
Andrea Knoerrlein
Melina Liethmann
Kerstin Johansson
Heidi Saastamoinen
Tarja Metsäpelto
Anni Sirviö
Janne Sirviö
Johanna Halonen
Hannu Sallinen
Oskari Sippola
Ville Karhu
Marco Leijdens
Janne Pöysälä
Esa Ruusala
Dinalva A. De Oliveira
Rui Machado
Arto Pesonen
Sara Makkonen
Joao Pratas
Lars Sonnemann
Max Warras
Armin Czysz
Angela Joosten
Malte Joosten
Falk Joosten
Eeva Laukkanen
Amanda Rekonen
Finn Danielsen
Katja Kemppainen
Robert Fischer
Bo Nyholm Sörensen
Rebekka Pekonniemi
Minna Martikainen
Jussi Raespuro
Helmi Turunen
Viviane Bossina
Kimmo Jokinen
Antti Paasisalo
Jukka Ulander
Ville Vihtari
Topi Heikkinen
Marjo Jaakkola
Kaarina Ulander
Aatu Heikkinen
Kamilla Strålman
Viivi Salmelainen
Michael Neumann
Emmi Jalonen
Emilia Tiihonen
Artur Ojakäär
Martin Veski
Masoud Gerami
Taraneh Gerami
Joel Wendelin
Olli Väätäinen
Essi Arminen
Maria Pohjamo
Christian Pestat
Suvi Lettoniemi
Janita Lettoniemi
Jaakko Salonpää
Iris Sorjonen
JOHAN BAASK
Peter Larsen
Eric Andersson
Emilia Taskinen
Saara Alanko
Jari Sivén
Juho-Pekka Jortama
Jonathan Scamans
Per Broman
Tytti-Maaria Viuhkola
Jukka Alatalo
Outi Rapp
Pontus Londen
Sami Lindfors
Markus Seikku
Walter Kousa
Anton Ruohonen
Dante Nielsen
Linus Almay
Kiril Kuhanen
My Yang
Vasiliy Kondratyev
Antero Tossavainen
Jere Järvinen
HUI LI
Huan Feng
Martin Sokol
Guoqing Du
Franck Henckell
Were Oyomno
Matias Peltoketo
Ari Kantola
Anmari Höyhtyä
Matti Honkanen
Riku Niittymäki
Lingzi Zhao
Simo Rinne
Siiri Siikarla
Iben Bolund Nielsen
Petr Markushev
Kaisu Järvinen
Tuomas Leinonen
Ilhan Mohamed
Torjus Halden
Jonas Munch Wahl
Lars Bjørum
Sondre Haug
Håvard Fylling Haugen
Emil Ramsvik
Vebjørn Kjerstad
Martin Roll Lied
Johan Kvalberg
Kristoffer Solberg
Carl Rasmussen
Truls Krogstadmo
Edvard Flaaten
Are Wahlstrøm
Erlend Lundby
Juhana Kirsi
Sebastian Kajander
Rune Skov
Ridouan Benelkhaiat
Tim Wulff
Mikael Enari
Sari Mutka
Leila Karttunen
Lotta Höyhtyä
Lynsey Taylor
Mikko Lindqvist
Essi Vuorenmaa
Petri Piironen
Lotta Kamila
Maria Volkova
Ville-Matti Tarvonen
Ville Lahdensivu
Jasmin Salonen
David Colacios
MiRun Dudix-Lovrix
Martijn Schooneman
Samantha Figueroa
Francesca Barbieri
Elena Bernardi
Roberta Mosconi
Roberta Sala
Kevin Hart
Pasi Kari
Linda-Lotta Kari
Piia Junnikkala
leighton ballett
Maria Karlsson
Niko Pesonen
Juha Vartiainen
Ville Kukkonen
Jaakko Sipari
Josefina Myllyharju
Ingo Geilmann
Silja Leväinen
Xin Li
Natalie Karlsson
Ville Hasala
Kati Rytkönen
Xuegang Chai
Michele Lindroos
Jussi Salovaara
Jessica Kiveliö
Jenny Grangärd
Thibault Malbec
Michal Orzol
Pia Pitkänen
Petra Koivisto
Niina Holm
Mark van Heeswijk
Tiia Pötry
Mirja Toivonen
Petteri Isoaho
Eeva Sävelä
Virve Väisänen
Eetu Tielinen
Heidi Kotilainen
Oona Rikman
Virpi Taipale
Maiju Helander
Jani Kuosmanen
Alexey Korsakov
Laura Laaksonen
Matu Kormano
Maiju Laitinen
Samuel Klinkmann
Onerva Österberg
Maturin Tchoumi
Rachel Frizberg
Agron Moralija
Malgorzata Szczypka-van Heeswijk
Pinja Kangas
Jenni Mielonen
Jonna Alajoki
Tomas Djupsund
Sanna Djupsund
Ronnie Djupsund
Matti Kohonen
Jani Porri
Kaisa Savioja
Hannu Tikkanen
Jani Tuominen
Ville Taulo
Diego Ruiz Pomares
Tuomas Volotinen
Kalle Ronkainen
Pietari Päivänen
Hannu Partanen
Touko Tahkokallio
Harri Hätinen
Lauri Warsta
Lauri Ahlgren
Praveen Dubey
Tiina Oikarainen
Richard Bangs
Matt Allan
Miika Pylkkö
Andrew Paul
Jimmy Lee
Ari Hamara
Jonatas Chagas
Tommi Tuomainen
Paul Brankin
Sam Brankin
Linda Srbova
Caroline Napiorkowski
Ludovic Marache
Josep M. Morera
Laura Rauhala
Eero Luoma
Jan Weber
Eveliina Luoma
Joni Virta
Noora Saarinen
Luigi Pace
Astrid Perdieus
Panu Leppäniemi
Elsa Majuri
Pinja Peltokorpi
Kaisa Majuri
Lauri Kalliokoski
Auroora Perttunen
Rebekka Palokangas
Anwen Davies
Juulia Litmala
Terhi Pölkki
Sixto Santana del Pino
Esa Haapea
Fanny Lindfors
Jens Skog
Minna Avellan
Ingrid Simon
Shanda Davis
Sonja Gerke
Ismo Utter
Ari Piironen
Mikko Pohjalainen
Juhani Korhonen
Joona Marjakangas
Roope Niemelä
Folke Narin
Lommi Oksana
Jarmo Virtanen
Stephen Lowry
Niko Braam
Rolf-Christian Meyer
Georgia Stillwell
Mari Wøien Meijer
Blake Schumacher
Leslie Allen
Brendan O'Neill
Moriz Wikström
Elisa Eklund
Anssi Tornivaara
Vishal Gandhi
GUIXIAN ZHOU
Katariina Matilainen
Niko Fransman
Alexandra Locher
Mari Lehto
Craig Buckley
Teemu Uusitalo
Jonathan Strahl
Tuukka Koistinen
Nadine Kiser
Mikko Vahvaselkä
Heidi Laaksonen
Iris Laitinen
Rasmus Louhelainen
Eemil Utriainen
Maija Tapaninen
Veera Viitikko
Alessandro Giumelli
Marcos Vergara Gómez
Nikolay Andreev
Jose Manuel Gavilan Moncada
Tiina Muona
Henna Lehtonen
Hoang Vo
Hien Le
Ville Harteela
Riikka Räsänen
Vicente Hernández
Suvi Ylikärppä
Janne Ylikärppä
Jonas Särkkä
Matilda Vasama
Matti Kiesilä
Tomi Matikka
Jenni Taakala
Nikolai Skobelev
Marina Skobeleva
Marco Adami
Mikael Soini
Francesco Caslini
Andrei KUDRIAVTCEV
Natalia Voronina
Jarkko Lappalainen
Carmelo Coco
Igor Malyshev
Mikaela Kranck
Linda Björkenheim
Sonja Aaltomaa
Tea Pasanen
Rami Khalife
Satu Jokinen
Elina Ylämäki
Ilkka Tuomainen
Jaakko Sorsimo
Jasmiina Vahvelainen
Nelli Kolsi
Peivi Padrek
Johanna Olfen
Niina Saaranen
Liisa Saaranen
Nina Huuska
Sanna Law
Susanne Virta
Mirka Lindström
Jesse Kajes
Maisa Berg
Hans Egelund
Doreen Brinker
Sara Aronen
Eeva Atangana
Kati Mattsson
Aino Härkönen
Jarmo Kuivaniemi
Liisa Yrjölä
Anna Äikäs
Sara Eveliina Kokkonen
Jenni Tahvanainen
Kie Mattila
Netta Poikonen
Irini Kalaja
Gislain Delaire
Stephan LEGEARD
Janna Nadav
Marianne Parikainen
Herman Vähäkangas
Aleksi Vähäkangas
Jarno Hamppi
Eveliina Voutilainen
Ulla-Maija Torkkeli
Nelli Kettunen
Jussi Huhtala
Sami Närhi
Toni Sairanen
Iida Järvinen
Marika Arola
Henna Rossi
Lassi Pekkarinen
Meri-Tuuli Laaksonen
Olli Laaksonen
Marko Kopakkala
Daniel Bell
Inka-meri Piilonen
Juho Valio
Elsi Arvola
Tomi Kinnunen
Mats Selenius
Camilla Selenius
Taina Grönroos
Tuomas Lieskivi
Dee Devine
Janina Backlund
Iris Kontkanen
Ilkka Lemponen
Pablo Wainschenker
Jimi Ranimäki
Eetu Putkinen
Lauri-Henrik Jalonen
Katri Link
David Wasley
Markus Hellberg
Annika Viskari
Kristel Rugemalira
Hanna Launonen
Jaakko Kuukka
Daniel Rönnqvist
Henry markkula
Timo Närhi
Usva Kivikko
Chris Teesdale
Olli Tuovila
Pinja Lahtela
FREDERIQUE FORTIN
BAPTISTE FORTIN
Lars Maukon Muren
Simon Gonzales
Neea Salonen
Mélanie SARRA
Tatiana Kozhevnikova
Aleksandr Vostokov
Magnus Qvint
Anja Korhonen
Noora Armila
Milo Pirttinen
Ilkka Järvinen
Viivu Vyyryläinen
Emilia Valkonen
Vuk Damjanovic
Tien Do
Enea Koci
Laura Manninen
Kevin Ashford
Varpu Nyholm
Emese Orszag
Mikko Heikkilä
Doug Pether
Meri Laurila
Gerli Tarto
Jonna Rinne
Elena Neff
Magdalena Granholm
Katri Nurmola
Ilari Ahokas
Roosa Kantola
Jon-Michael Vanebo
Ollipekka Kailari
MERIKE SIILIVASK
Ria Mccormick
Sonja Teräs
Sonja Kuikka
Johan Korsbäck
Nea Lindén
Peppi Päiviö
Elizabeth Moralde-Anttila
Samuel Siltanen
Vesa Pekkola
Karoliina Kaihlanen
Johanna Paananen
Eevi Vakkuri
Karoliina Laitinen
Janne Villa
Satu Kalliola
Pilvi Villa
Joonas Putti
Jani Laukkanen
Tim Hagström
Mika Lehtola
Emilia Volanen
Arttu Pappila
Ena Barbić
Allan Hallin
Pasi Issakainen
Anniina Räisänen
Joni Pirskanen
Michaela Liljeblad
Simon Vänttinen
Teemu Mäenpää
Jarna Elomaa
Eeviliina Elomaa
Pinja Elomaa
Tero Kallioinen
Anni Heinonen
Lennart Voikar
Petteri Lehmuskallio
Sanna Lehmuskallio
Juho Nopanen
Linda Lammensalo
Erno Mutanen
Tia Aareskoski
Peter Walke
Maria Klinkmann
Teemu Kälviäinen
Joakim Svahn
Antero Ignatius
Aleksi Jaatinen
Rami Heikkinen
Jarrad Tuokko
Ville Holm
Aleksi Vainio
Lotta Näri
Jeremie Karell
Henry Liukko-Sipi
Linda Löfbacka
Topi Konttinen
Lauri Kilpiö
Antti Rantanen
Leevi Westerlund
Miia Kivistö
MARKUS LAITILA
Irene Hurmerinta
Petri Paavola
Janne Liimatta
Pia Vuorinen
Pauliina Vuorinen
Lauri Kuorikoski
Mikko Asikainen
Ana Muñoz Requena
Maiju Joutjärvi
Boro Sanchis
Olivia Konradsdotter
Simon Lönnvik
Allan Maloi
Juuso Jänkälä
Johanna Lappalainen
Tommi Fredriksson
Nico Malmström
Hanna Siimes
Gabriella Molin
Mark Scott
Katja Väinöläinen
Jaakko Komulainen
Satu Leikas
Carolus Reinecke
Nada Kivelä
Aleksi Aalto
Marie Ejby Hansen
Kirsi Vuotovesi
Henri Vuotovesi
Raphaëlle Gibert
Mona Visuri
Alexander Hölttä
Kim Lindblom
Roomeo Sahin
Jaael Eskelinen
Heidi Riikonen
Paula Lehmonen
Venla Heikkilä
Anni Heininen
Elina Hovinen
Thomas Gale
Riku Haulisto
Felix Henriksson
Johan Gromer
Jaana Suvanto
Barbara Frei-Spreiter
Minna Intke Hernández
Gonzalo Hernández Reyes
Pedro Cardoso
Kalle Koski
Ajay Kumar Singh
Onni Hytti
Maria Mroue
Tomi Valkonen
Jakob Hahnsson
Tomi Asikainen
Ville-Pekka Norpo
Nona Galle
Tuomas Keränen
Ignacio Rivela Rodriguez
Nadja Verspagen
Alexandra Lahtinen
Joel Salmi
Virpi Miettinen
André van Wageningen
Zowi Oudendijk
Jonna Helenius
Gavin Hooper
Sylvester Eriksson-Bique
Teemu Taipale
Stiina Starck
Annika Porthin
Leena Kemppainen
Alex Fredriksson
Tarja Oinonen
Tom Rosenback
Jana Moritz
Miriam Torres-Miralles
Mikael Ingman
saara simes
Anni Riski
Elena Fuster Font
Monica Rannikko
Juho Kuokkanen
Patrik Krogerus
Kalle Vuorio
Leena Peltomaa
Sara Tervakangas
Emmi Hiisilä
Inga Lahti
Jenna Räihä
Kaisa Hentilä
Minna-Maarit Korhonen
Jasmin Korhonen
Viivi Korhonen
Tiina Kiuru
Leena Juntunen
Ninnu Manninen
Ida Hakalax
Hanna Eronen
Stephen Waithaka
Kristiina Garcia
Andrei Zavoda
Miichel Schmidt
Santtu Salonen
Jenny Illman
Arttu Niskakangas
Suvi Tolonen
Jonna Hämäläinen
Pietu Tapola
Amanda Koskinen
Linda Vanni
Otso Friman
Teemu Appelgren
Cornelia Dethloff
Marcus Voelker
Lars Hartemink
Linda Alexandra
Tuija Vikman
Anna Haanpää
Karoliina Paavilainen
Riina Hyyppä
Timo Sohlberg
Matti Parviainen
Sampo Lappalainen
Pyry Haulos
Elina Nygård
Antti Hätälä
Anna Hätälä
Merja Rautiainen
Lotta Purola
Alina Imran
Inari Taskila
Kristine Hlebovska
Elisa Salonen
Johanna Keränen
Katri Turunen
Emilia Donner
Heini Järvinen
Emmi Ahdesmäki
Maarit Westerén
Päivi Pesonen
Iida Korpela
Juha Luukela
Marika Harjumaa
Outi Ahlstedt
Mika Koskelo
Marko Tervahartiala
Simon Evans-Jones
Lassi Svärd
Matleena Fincke
Marika Kemppinen
Hanna Forsten
Mika Paavonen
Teemu Salervo
Leena Sundman
Jutta Heinisuo
Johan Boström
Ari Jouhki
Anna Kemppainen
Jutta Immonen
Minna Immonen
Martta Leipälä
Jussi Peippo
Olivia Vähäjylkkä
Jaakko Ylikärppä
Marjaana Vuorma
Linnea Kouva
Leevi Leipälä
Ilppo Kaukola
Taneli Kuusela
Laura Tikka
Anni Kaatranen
Kristoffer Mankonen
Riku Pousi
Auri Viitak
Raimo Ülavere
Morten Sætha
Niko Vastamäki
Lukasz Kosieradzki
Luis Hernandez
Søren Berg Rasmussen
Sanna Lepistö
Hannes Mäenpää
Zana Ebrahimi
Johanna Pakarinen
Essi Höglund
Minna Kouva
Nora Hietanen
Essi Lätti
Jussi Stenroos
Virve Taskinen
Jasmiin Lehiste
Sari Siikasalmi
Johanna Itkonen
Salla Sorsa
Vladimir Shumkov
Marta Myślicka-Piwko
Erno Tiepuoli
Jan Lindholm
Mikko Eräpohja
Anton Ulaska
Pedro Bringa Varas
Adiel Mekonen
Julia Kotila
Frans Koskinen
Emma-Lotta Kuokka
Mika Smolander
CARLO PROBO ETTORE SIEPI
Mikko Nurmi
Artturi Mikkonen
Angelika Nikander
Asmo Halinen
Edward Homer
Emma Peltonen
Yannick Abrath
Aviela Tiero
Jenni Suhonen
Anu Lindholm
Markus Manner
Esa Ryytty-Enlund
Tero Toivanen
Aino Toivanen
Christian Rautjärvi
Samuli Sidensnöre
Jenni Laitila
Ole Antti Halonen
tomi vihinen
Henrik Karlsson
Ismo Aro
Jacob Segercrantz
Vladimir Vasilevski
Olli Tiikkainen
Anni Koikkalainen
Riku Järvelä
Riitta Pöyry
Jonne Heikkilä
Mikko Laukonsuo
Mika Paukkunen
Benjamin Sundqvist
Jere Peltonen
Christoffer Lindvall
Catrine Eklund
Thomas Stevens
Jonathan Shabulinzenze
Mac Arthur Bartz
Janne Laakkonen
Margus Normak
Juha kuosmanen
Elias Hyvönen
Matu Kormano
Christoph Egger
OLGA ILINSKI
Iiro Kemppainen
Jaakko Hilander
Mika Autio
Inga Vakrõõm
Simo-Pekka Fincke
Sara Malmberg
Denis Rechkunov
Juan-Antonio Gallego
Saara Jämsä
Joona Repo
Emilia Kareinen
Peter Szabo
Samuli Sidensnöre
Umair Khan
Silja Leväinen
Johannes Grochtmann
Sofia Parkkola
Emilia Aalto
Matilda Sundqvist
Anastasiia Klementeva
Martha Cecilia Largaespada Roque
Raphaël Tassin
Heini Sinisalo
SHRINATH MANOHAR KESKAR
Antti Akselin
Sampo Keuramo
Gusten Sundqvist
Mariam Kojo
Oskar Wallin
Roope Lehtinen
Veera Virtanen
Petra Lauronen
Saara Simonen
Toby White
Sam Amadae
Milla Korkalainen
Eero Halonen
Edeltraud Fuellgraff
Vinh Truong
Niklas Tallqvist
Jere Saarenheimo
Olli Koskivuo
Elina Aalto
Manish Kumar
Emilia Donner
Sanni Saari
Juho Hiidenmaa
Mikko Pöllä
Raine Kuusi
Wed Najjar
Ilari Rimpioja
Krishana Hodgson De Silva
Mari Leppämäki
Pia Kylmäpuro
Tero Frestadius
Eetu Jokela
Laura Enckell
Hugo Lappalainen
Maria Panttila
Veikka Mustonen
Siim Laineste
Anniina Laurila
Mathias Lindqvist
Jaakko Tyrväinen
Eeva Atangana
Eero Junkkaala
Michel Schmidt
Lingzi zhao
Michaela Kettner
Helene Kotilainen
Osmo Walden
Ksenia Semenova
Elias Akbari
Jenni Salo
Xhavit Sebastian Osmani
Antti Heino
jenna nissinen
Keith Gatford
Santeri Ihalainen
Tomi-Valtteri Paavilainen
Henri Ikäheimonen
Tiina Vuolle
Aleksi Johansson
Juha Manninen
Tam Truong
Antti Malinen
Evert Lessing
Cristian Cardozo
veiko innos
Ali Safdari
Timo Nikula
Antti Leppävuori
Toni Koutu
Elina Apponen
Armi Sutinen
Sonja Korpela
Cintia Pacchiano
Arnie Leonard Ryder
John Rugemalira
Tuomas Ruotimo
Tuomas Puhakka
Jenny Granholm
Kenneth Granroth
Piia Parkkali
Tarja Antell
Juho Nyholm
Timo Autio
Niklas Lundqvist
Veera Luostarinen
Sampo Ahlsten
Mia Halttunen
Sami Viitala
Matti Nissinen
Juha Hakkarainen
Kirsi Kulmala
Jaakko Laurila
Lauri Kannas
Juuso Simpanen
Toni Vinni
Eric Stilgenbauer
Ville Varila
Jørgen Kleist-Christensen
Jenna Huusari
Ari Niskanen
Maiju Laitinen
Aki Nurminen
Eetu-Petteri Huhtamäki
Pamela Campbell
Lauri Herttuainen
Antti Vuorio
Munir amar
Antti Niemelä
Ella Himanka
Werneri Pudas
Jari Salovuori
Yuliia Humeniuk
Sven Raeymaekers
Tommi Kaartinen
Kim Kyyhkynen
Andis Brucis
Markus Helin
Joni Leander
Barry French
Nina Garam
Jouni Manninen
Jouni Bedda
Lasse Salminen
Tommi Teräsalo
Tommy Mattila
Leena Pohto
Timo Lunttila
Kalev Leichner
Emma Matila
Tiina Sund
Elli-Iivo Huusari
Tomi Tikkanen
Nina Etu-Anttila
Anssi Lahdensalo
Kimmo Akkanen
Sanni Tehikari
Tuomas Tampsi
Pernilla Bredolt
Janina Etu-Anttila
Aino Kari
Fanny Kaitfors
Annamari Rauta-Ohenoja
Aaro Ohenoja
Arno Marcussen
Per-Mats Petersson
Hanna Laakso
Joel Ryynänen
Jouko Keinänen
Riikka Jokinen
Juha-Pekka Konttinen
¨Kirsi Alm-Siira
Pia Karhula
Merja Karhula
Heidi Jaari
Oleksii Syrotiuk
Milja Rajala
Elena Kurttila
Fredrik Bäckman
Anna Pakkanen
Pekka Pakkanen
Leena Mölsä
Erno Siljanto
Monika Mäkilä
Mervi Mikkola
Kirill Dolbnev
Olli Pennanen
Aatu Rajala
Janne Metsämäki
Karri Hirvonen
Andries Heyns
Ville Hakola
Simo Paajanen
Lauri Rajamäki
Rami Hirvelä
Ville Kääntä
Ilari Kallioniemi
Aino Paloniemi
Mikaela Lövgren
Joakim Ahlfors
Anssi Lauttia
Noa Paul
Pia Kaijärvi
Tiina Järvelä
Jere-Johan Hukkinen
Satu Vähätaini
Jenni Hilander
Hanna Leskinen
Ida-Liisa Salminen
Satu Savolainen
Tiina Rasilainen
Päivi Honkatukia
Okko Koponen
Jorma Niinimäki
Juho Vuorikari
Janica Tuomi
Samuli Rissanen
Tuomas Nupponen
Felix Hartwigsen
Lise-Lotte Lintervo
Markus Alander
Olli Suhonen
Mikko Kesti
Kari Sihvonen
Elias Mäntynen
Elina Ketola
Sami Peltonen
Pauli Parkkila
tanja Siven
Sanna Hellgren
Antti Norja
Saulius Talacka
Hannamari Koivula
Sandijs Abolins-Abols
Tim Meuter
Bas Zanderink
Hugo Molina
Keijo Koivula
Fabian Silén
Evgeniia Rusanova
Josefina Aalto
Terhi Vaalavuo
Annaroosa Kaurala
Olli Tuovinen
Henri Ansio
Alexey Krishtalevich
Javier Lodeiros
Tuomas Nurminen
Carry Saluste
Eija Jalli
Hilla Rudanko
Jens Stapelfeldt
Harri Laine
Kenneth Dannberg
Sami Haverinen
Anja Kiviluoto
Piia Sinisalo
Nga Le
Tuomo Lukka
Aleksei Nikolajev
Viktor Paulinen
Mari Kaivonurmi
Arja Hietava
Hannu Korhonen
Jan Lehtinen
Kaarlo Pasternack
Lennart Söderlund
Paavo Lappalainen
Maarit Heinonen
Rosanna Heinonen
Karina Helmane-Soročenkova
Seppo Pulkkinen
Timo Ahmakari

592 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

26.9.2020 08:30

Ends:  

26.9.2020 17:00

Add event to your calendar

Event location

Karamzininranta
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi