Helsinki Marathon 2020

Helsinki Marathon 2020 juostaan 22.8.2020.

Ilmoittautuminen on auki ja ilmoittautumismaksut ovat 31.10.2019 asti:

  • 10 km: 25 €
  • 1/2-maraton: 29 €
  • Maraton: 44 €
  • Maratonviesti (4 x 10,55 km): 95 €

Maratonin ilmoittautumismaksuun sisältyy tapahtuman t-paita. 10 km:lle, 1/2-maratonille ja maratonviestiin ilmoittautuvat voivat ostaa paidan hintaan 12 € ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki Marathon 2020 - 42,2 km
Helsinki Marathon 2020 -ilmoittautuminen
31.10.2019 23:59 44,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 21,1 km
Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen
31.10.2019 23:59 29,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 10 km
Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen
31.10.2019 23:59 25,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - Maratonviesti (4 x 10,55 km)
Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen
31.10.2019 23:59 95,00 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (310)

Petri Tuominen
Riikka Karhu
Mika Bergman
Roope Kuitunen
Kai Erlund
Suvi Erlund
Tommi Järvelä
Kaisa Mensonen
Aleksi Harkko
Paula Haikonen
Suvi Liimatainen
Linda Löfbacka-Skog
Johanna Hällström
Eevi Tomperi
Roxana Nagy
Istvan Nagy
Denisa Surdu
Olli Lampila
Kai Lahtinen
Jarno Salomäki
Erkko Korhonen
Niklas Mattsson
Tuukka Korhonen
Elias Chowdhury
Riikka Porvali
Tarja Stålberg
Hanna Ikonen
Satu Jokinen
Aija Lehtinen
Juuso Isoherranen
Niklas Kiiski
Suvash Dey
Heimo Laukkanen
katja doudanova
Antti Latva-Koivisto
Pekka Tiihonen
Tiina Ojala
Riitta Pölönen
Teemu Martikainen
Martti Keinänen
Juha Saarela
Katja Ebinger
Teemu Loikkanen
Peeter Kirpu
Tuija Niemi
Markku Laitinen
Tiina Henriksson
Heidi Ekholm
Kaisa Piirainen
Sari Antikainen
Matthew Whattam
Saara Urpilainen
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Pia Hjerppe
Minna Salorinne
Simo Ojala
Mika Viirimaa
Timo Pelttari
Niklas Tallqvist
Sella Lindqvist
Jussi Sparre
Gunnar Meronen
Terhi Salmi
Kaarel Koitne
Veikko Punkka
Terhi Aunila
Matti Risikko
Nina Kujanpää
Santeri Mulari
Anssi Virtanen
Janni Pääkkönen
Tuhidul Murad
Alexey Igonen
Petri Alkiora
Pippi Hongell-Nyman
Ulla Purmonen
Svetlana Dembitskaya
Svetlana Valgina
Oscar Rahtu
Minna Lahtinen
Jarkko Ansamaa
Mika Penttilä
Marko Halmeenpää
Timo Hasanen
Mindaugas Latisenka
Joni Salovaara
Tuomas Lepola
Eija Uusi-Esko
Sohvi Linja
Marko Kahilainen
Ma. de Lourdes López Durán
Juan Javier López Robledo
Toni Eronen
Ivvette González
Gregory Le Berre
Milla Sallinen
Kimmo Rautio
Woodly Dormeus
Katja Vis
Jenni Hirvensalo
Hanne-Grete Christensen
Lian Qin lian
Gunnar Meronen
Juha Palenius
Simo Mäkinen
Harri Elf
Krista Igbarria
Gerardo Recouso
Esa Koli
Kalle Elo
Heikki Hartikainen
Ville Hyvärinen
Jenna Koskela
Raita Ampuja
Tuomas Voutilainen
Emmi Tikkanen
Jukka-Pekka Hassinen
Michel Schmidt
Mika Metsojoki
Olga Pursiainen
Satu Vuorela
Hasan Bhuiyan
Tasnim Hossain
Mika Tasa
Iiris Leppänen
Marcus Nikander
Iines Leppänen
Tuomas Harju
Petri Leppänen
Faisal Mohiuddin
Jimi Vainionpää
Henri Södergård
Tuija Linnapuomi
Jari "JALLU" Annaniemi
Seppo Helminen
Santtu Salo
Pasi Hämäläinen
Kauppi Kujala
Vesa-Matti Heikkuri
Harri Mehtälä
Raivo Luht
Janne Immonen
Anja Greschkowiak
Elizaveta Parkkonen
Anni Kanto
Nora Paulasto
Juuso Luukkonen
Anniina Hjelt
Elise Lemaire
Tomi Juvonen
Minna Juvonen
Massi Tähtinen
Nina Simojoki
Niina Bergring
Andrus Maiste
Sami Kyllönen
Annamari Heimonen
Rasmus Stoltzenberg
Henry Granqvist
Eetu Pernu
Aki Härkönen
Kaire Kullas
Johanna Lehtipuu
Pedro Pietiläinen
Vesa Kuivila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Üllar Kaljumäe
Sirje Kaljumäe
Kai Kaljumäe
Kimmo Kaskimies
Reijo Naalisvaara
Henni Timisjärvi
Neftalem Yohannes
Arto Jääskeläinen
Lasse Juvonen
Auli Pietarinen
Hanna-Maria Habes
Petri Joutsi
Jaana Miettinen
Sauli Nurmi
Miikka Salminen
Lauri Huikko
Jani Huotari
Miro Nurminen
Fredrik Karlsson
Laura Virkki
Sameli Männistö
Sampsa Lehtorinta
Anni Hämäläinen
Mari Mäkinen
Joni Tuomi
Merja Reunanen
ANDRES SIIM
KARMEN SIIM
sameer kunwor
Mikael Lepistö
Anu Malmberg
Tommy Malmberg
Petteri Leppikallio
Petri Malmi
Tapio Keskitalo
Ann-sofie Shevlane
Taru Luukkola
Pablo Ruiz
Boris Kaakkunen
Reena Kumari
Gowtham Sathyanarayanan
Taru Mälkiä
Laura Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jose Antonio Velasco Pastor
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Tatu Seppä-Lassila
Heikki Tuomela
Timo Suonsyrjä
Md Abdullah All Muhib
Hermann Alatalo
Saimi Sandell
Federico Ferrara
Krista von Schantz
Mika Haikonen
jukka ahtila
Niko Nurmi
Elina Pajuniemi
RAYHANUR RAHMAN RIMON
Venkateswara Rao Sagineedu
Jaana Palosaari
Moona Kokko
Tero Kapanen
Simonas Laurinavicius
Leevi Sandell
Tiivi Lind
Kalle Mäkinen
GEOFF OGRADY
Morta Stasikelyte
Nico Julius Joson
Marja Ahonen
Bartosz Stanek
Pasi Honkatukia
Kariliis Tuovinen
Hayley Poutiainen
Jenny Somero
Benjamin Gray
Jussi Rinne
Jonatan Koskinen
Verneri Nygren
Antti Toivanen
Jere Järvinen
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Pinja Perttunen
Kaisu Järvinen

55 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
22.8.2020 09:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Meripuisto
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla