Helsinki Marathon 2020

Helsinki Marathon 2020 juostaan 22.8.2020.

Maratonin ilmoittautumismaksuun sisältyy tapahtuman t-paita. 10 km:lle, 1/2-maratonille ja maratonviestiin ilmoittautuvat voivat ostaa paidan hintaan 12 € ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu

Lippu Myynti päättyy Hinta Määrä
Helsinki Marathon 2020 - 21,1 km (29 €)
Helsinki Marathon 21,1 km - ilmoittautuminen
15.12.2019 23:59 29,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 10 km (25 €)
Helsinki Marathon 10 km - ilmoittautuminen
15.12.2019 23:59 25,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - Maratonviesti (4 x 10,55 km) (95 €)
Helsinki Marathon maratonviesti - ilmoittautuminen
15.12.2019 23:59 95,00 € (sis. ALV 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 42,2 km (49 €)
Helsinki Marathon 2020 -ilmoittautuminen
15.12.2019 23:59 49,00 € (sis. ALV 10%)

Tapahtumaan osallistujat (494)

Petri Tuominen
Riikka Karhu
Mika Bergman
Roope Kuitunen
Kai Erlund
Suvi Erlund
Tommi Järvelä
Kaisa Mensonen
Aleksi Harkko
Paula Haikonen
Suvi Liimatainen
Linda Löfbacka-Skog
Johanna Hällström
Eevi Tomperi
Roxana Nagy
Istvan Nagy
Denisa Surdu
Olli Lampila
Kai Lahtinen
Jarno Salomäki
Niklas Mattsson
Erkko Korhonen
Tuukka Korhonen
Elias Chowdhury
Tarja Stålberg
Riikka Porvali
Hanna Ikonen
Aija Lehtinen
Satu Jokinen
Juuso Isoherranen
Niklas Kiiski
Suvash Dey
Heimo Laukkanen
katja doudanova
Antti Latva-Koivisto
Pekka Tiihonen
Tiina Ojala
Riitta Pölönen
Teemu Martikainen
Martti Keinänen
Juha Saarela
Katja Ebinger
Teemu Loikkanen
Peeter Kirpu
Tuija Niemi
Markku Laitinen
Tiina Henriksson
Heidi Ekholm
Kaisa Piirainen
Sari Antikainen
Matthew Whattam
Saara Urpilainen
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Pia Hjerppe
Minna Salorinne
Simo Ojala
Mika Viirimaa
Timo Pelttari
Niklas Tallqvist
Sella Lindqvist
Jussi Sparre
Gunnar Meronen
Terhi Salmi
Kaarel Koitne
Veikko Punkka
Terhi Aunila
Nina Kujanpää
Matti Risikko
Santeri Mulari
Anssi Virtanen
Janni Pääkkönen
Tuhidul Murad
Alexey Igonen
Petri Alkiora
Pippi Hongell-Nyman
Ulla Purmonen
Svetlana Dembitskaya
Svetlana Valgina
Oscar Rahtu
Minna Lahtinen
Jarkko Ansamaa
Mika Penttilä
Marko Halmeenpää
Timo Hasanen
Mindaugas Latisenka
Joni Salovaara
Tuomas Lepola
Eija Uusi-Esko
Sohvi Linja
Marko Kahilainen
Ma. de Lourdes López Durán
Juan Javier López Robledo
Toni Eronen
Ivvette González
Gregory Le Berre
Milla Sallinen
Kimmo Rautio
Woodly Dormeus
Katja Vis
Jenni Hirvensalo
Hanne-Grete Christensen
Lian Qin lian
Gunnar Meronen
Juha Palenius
Simo Mäkinen
Harri Elf
Krista Igbarria
Gerardo Recouso
Esa Koli
Kalle Elo
Heikki Hartikainen
Ville Hyvärinen
Jenna Koskela
Raita Ampuja
Tuomas Voutilainen
Emmi Tikkanen
Jukka-Pekka Hassinen
Michel Schmidt
Mika Metsojoki
Olga Pursiainen
Satu Vuorela
Tasnim Hossain
Hasan Bhuiyan
Mika Tasa
Iiris Leppänen
Marcus Nikander
Iines Leppänen
Tuomas Harju
Petri Leppänen
Faisal Mohiuddin
Jimi Vainionpää
Henri Södergård
Tuija Linnapuomi
Jari "JALLU" Annaniemi
Santtu Salo
Pasi Hämäläinen
Kauppi Kujala
Vesa-Matti Heikkuri
Harri Mehtälä
Raivo Luht
Janne Immonen
Anja Greschkowiak
Elizaveta Parkkonen
Anni Kanto
Nora Paulasto
Juuso Luukkonen
Anniina Hjelt
Elise Lemaire
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Massi Tähtinen
Niina Bergring
Andrus Maiste
Sami Kyllönen
Annamari Heimonen
Rasmus Stoltzenberg
Henry Granqvist
Eetu Pernu
Aki Härkönen
Kaire Kullas
Johanna Lehtipuu
Pedro Pietiläinen
Vesa Kuivila
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Sirje Kaljumäe
Üllar Kaljumäe
Kai Kaljumäe
Kimmo Kaskimies
Reijo Naalisvaara
Henni Timisjärvi
Neftalem Yohannes
Arto Jääskeläinen
Lasse Juvonen
Auli Pietarinen
Hanna-Maria Habes
Petri Joutsi
Jaana Miettinen
Sauli Nurmi
Miikka Salminen
Lauri Huikko
Jani Huotari
Miro Nurminen
Fredrik Karlsson
Sameli Männistö
Sampsa Lehtorinta
Anni Hämäläinen
Mari Mäkinen
Joni Tuomi
Merja Reunanen
KARMEN SIIM
ANDRES SIIM
sameer kunwor
Mikael Lepistö
Tommy Malmberg
Anu Malmberg
Petteri Leppikallio
Petri Malmi
Tapio Keskitalo
Ann-sofie Shevlane
Taru Luukkola
Pablo Ruiz
Boris Kaakkunen
Reena Kumari
Gowtham Sathyanarayanan
Taru Mälkiä
Laura Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jose Antonio Velasco Pastor
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Tatu Seppä-Lassila
Heikki Tuomela
Timo Suonsyrjä
Md Abdullah All Muhib
Hermann Alatalo
Saimi Sandell
Federico Ferrara
Krista von Schantz
Mika Haikonen
Niko Nurmi
Elina Pajuniemi
RAYHANUR RAHMAN RIMON
Venkateswara Rao Sagineedu
Jaana Palosaari
Moona Kokko
Tero Kapanen
Simonas Laurinavicius
Leevi Sandell
Tiivi Lind
Kalle Mäkinen
GEOFF OGRADY
Morta Stasikelyte
Nico Julius Joson
Marja Ahonen
Bartosz Stanek
Pasi Honkatukia
Kariliis Tuovinen
Hayley Poutiainen
Jenny Somero
Benjamin Gray
Jussi Rinne
Jonatan Koskinen
Verneri Nygren
Antti Toivanen
Jere Järvinen
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Pinja Perttunen
Kaisu Järvinen
charles pridgeon
Rein Kalle
Tuomas Hyttinen
Tero Mäenpää
Alicja Salamon
Elaine Dean
Andrzej Dębski
Pasi Kuusikko
gilles defours
Emma Gray
Arttu Kauhanen
Helinä Heino
Anne Ylinen
Aleksi Mallea
Frederico Augusto da Silva Almeida
Emilio Zuccaro
Oskari Zuccaro
Ennio Zuccaro
Ville Ala-Seppälä
KONSTANTINOS STOUMPIADIS
Nadīne Dambe
Piiariikka Tabell
Georgi Almazov
Natalja Almazova
Susanna Ahonen
Richard Bangs
Philipp Oleynik
Sebastian Sandell
Ruslan Kazantsev
Shu Wen
Assi Teittinen
Stephen Bayley
Dennis Borgström
Kai Puolamäki
Uwe Huemmler
Przemyslaw Janecki
Elias Speeti
Anton Evtushenko
Hong Wu
Andrey Averkin
Tomi Asikainen
Egle Ciuzaite
Miika Kiema
Jenna Tiihonen
Jani Ylisaukko-oja
Nina Simojoki
Pasi Jussila
Ville-Veikko Ruohomäki
Jeanne Barrett
Sandra Schmidt
Halvor Aas
Janicke Knudsen
Ottavia Ciarelli
Maris Videmanis
Päivi Niemelä
Tommy Haataja
Tommy haataja
Ying-Chia Liao
Anna-Maria Mäkelä
David Price
Jorge Ramos
Jessica Fergusson
Antti Liimatta
Maxwell Salo
Michael Penson
Fiia Takala
Julia Pasanen
Petri Maaninen
XIAOJUAN LU
Egor Evtushenko
Sofia Karlsson
Catherine Macnaughton
Megin Hemmerling
Tibor Fischer
Jyri Tiusanen
jani koskinen
JAVIER BARTOLOME
Katri-Susan Kerttunen
Piia Kokko
Tanja Särkiniemi
Maiju Helander
Marita Viljanmaa
Artur Parman
Leena Saastamoinen
Jason Berney
Hannah Britten
Jenna Tiihonen
Anna Takala
Pirita Turtola
Teemu Hurtta
Toni Janka
Kari Kuusisto
Artturi Jokelainen
Viljami Järveläinen
Kristofer Maripuu
Minna Porvali
Otto Tiainen
Aleksi Tanskanen
Irma Witt
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Jenna Leppelmeier
Anniina Hjelt
Pekka Uronen
Marina Putnina
Vytautas Bankus
Henri Vänttinen
Maiju Tuomainen
Paula Tuomainen
Vytautas Bankus
Markus Himanen
Gary Gloster
Annabella Gloster
Alexander Boxell
Ian Dorward
Mika Korva
Ville Verronen
Espen R Johansen
Anneli Peegel
Paal Thunes
Andrine Hestad
Petri Määttä
Mikko Toiviainen
Sami Rehmonen
Onni Leivo
Niko Kangas
Terttu Halonen
Sebastian Dahlström
eilin ree
Andris Reders
Maurice Towey
Tijmen van Paasen
Madelon Bakker
matthew law
Valérie Delahaye
Eric Adamczyk
Anton Simovaara
Tiina Lättilä
Maria Lättilä
Hannu Nieminen
Samuli Magnusson
Dmitry Drykin
Zulfiya Demeneva
Sami Jäälinna
Andrew Brown
Tomi Mäkitalo

97 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:
22.8.2020 09:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka


Meripuisto
00100 Helsinki

Järjestäjä

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla