Helsinki Marathon 2020

Helsinki Marathon 2020 will be run 22.8.2020.

Registration fee for marathon includes event t-shirt. 10k, 1/2-marathon and marathon relay runners may buy shirt for 12 € in the registration form.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please contact info@helsinkimarathon.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets

Ticket Sale ends Price Amount
Helsinki Marathon 2020 - 21,1 km (29 €)
Helsinki Marathon 21,1k - registration
15.12.2019 23:59 29,00 € (incl. VAT 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 10 km (25 €)
Helsinki Marathon 10k - registration
15.12.2019 23:59 25,00 € (incl. VAT 10%)
Helsinki Marathon 2020 - Marathon relay (4 x 10,55k) (95 €)
Helsinki Marathon marathon relay - registration
15.12.2019 23:59 95,00 € (incl. VAT 10%)
Helsinki Marathon 2020 - 42,2 km (49 €)
Helsinki Marathon 2020 -ilmoittautuminen
15.12.2019 23:59 49,00 € (incl. VAT 10%)

Event attendees (623)

Petri Tuominen
Riikka Karhu
Mika Bergman
Roope Kuitunen
Kai Erlund
Suvi Erlund
Tommi Järvelä
Kaisa Mensonen
Aleksi Harkko
Paula Haikonen
Suvi Liimatainen
Linda Löfbacka-Skog
Johanna Hällström
Eevi Tomperi
Roxana Nagy
Istvan Nagy
Denisa Surdu
Olli Lampila
Kai Lahtinen
Jarno Salomäki
Erkko Korhonen
Tuukka Korhonen
Niklas Mattsson
Elias Chowdhury
Tarja Stålberg
Riikka Porvali
Hanna Ikonen
Satu Jokinen
Aija Lehtinen
Juuso Isoherranen
Niklas Kiiski
Suvash Dey
Heimo Laukkanen
katja doudanova
Antti Latva-Koivisto
Pekka Tiihonen
Tiina Ojala
Riitta Pölönen
Teemu Martikainen
Martti Keinänen
Juha Saarela
Katja Ebinger
Teemu Loikkanen
Peeter Kirpu
Tuija Niemi
Markku Laitinen
Tiina Henriksson
Heidi Ekholm
Kaisa Piirainen
Sari Antikainen
Matthew Whattam
Saara Urpilainen
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Pia Hjerppe
Minna Salorinne
Simo Ojala
Mika Viirimaa
Timo Pelttari
Niklas Tallqvist
Sella Lindqvist
Jussi Sparre
Gunnar Meronen
Terhi Salmi
Kaarel Koitne
Veikko Punkka
Terhi Aunila
Nina Kujanpää
Matti Risikko
Santeri Mulari
Anssi Virtanen
Janni Pääkkönen
Tuhidul Murad
Alexey Igonen
Petri Alkiora
Pippi Hongell-Nyman
Ulla Purmonen
Svetlana Dembitskaya
Svetlana Valgina
Oscar Rahtu
Minna Lahtinen
Jarkko Ansamaa
Mika Penttilä
Marko Halmeenpää
Timo Hasanen
Mindaugas Latisenka
Joni Salovaara
Tuomas Lepola
Eija Uusi-Esko
Sohvi Linja
Marko Kahilainen
Ma. de Lourdes López Durán
Juan Javier López Robledo
Toni Eronen
Ivvette González
Gregory Le Berre
Milla Sallinen
Kimmo Rautio
Woodly Dormeus
Katja Vis
Jenni Hirvensalo
Hanne-Grete Christensen
Lian Qin lian
Gunnar Meronen
Juha Palenius
Simo Mäkinen
Harri Elf
Krista Igbarria
Gerardo Recouso
Esa Koli
Kalle Elo
Heikki Hartikainen
Ville Hyvärinen
Jenna Koskela
Raita Ampuja
Tuomas Voutilainen
Emmi Tikkanen
Jukka-Pekka Hassinen
Michel Schmidt
Mika Metsojoki
Olga Pursiainen
Satu Vuorela
Hasan Bhuiyan
Tasnim Hossain
Mika Tasa
Iiris Leppänen
Marcus Nikander
Tuomas Harju
Iines Leppänen
Petri Leppänen
Faisal Mohiuddin
Jimi Vainionpää
Henri Södergård
Tuija Linnapuomi
Jari "JALLU" Annaniemi
Santtu Salo
Pasi Hämäläinen
Kauppi Kujala
Vesa-Matti Heikkuri
Harri Mehtälä
Raivo Luht
Janne Immonen
Anja Greschkowiak
Elizaveta Parkkonen
Anni Kanto
Nora Paulasto
Juuso Luukkonen
Anniina Hjelt
Elise Lemaire
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Massi Tähtinen
Niina Bergring
Andrus Maiste
Sami Kyllönen
Annamari Heimonen
Rasmus Stoltzenberg
Henry Granqvist
Eetu Pernu
Aki Härkönen
Kaire Kullas
Johanna Lehtipuu
Pedro Pietiläinen
Vesa Kuivila
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Üllar Kaljumäe
Sirje Kaljumäe
Kai Kaljumäe
Kimmo Kaskimies
Reijo Naalisvaara
Henni Timisjärvi
Neftalem Yohannes
Arto Jääskeläinen
Lasse Juvonen
Auli Pietarinen
Hanna-Maria Habes
Petri Joutsi
Jaana Miettinen
Sauli Nurmi
Miikka Salminen
Lauri Huikko
Jani Huotari
Miro Nurminen
Fredrik Karlsson
Sameli Männistö
Sampsa Lehtorinta
Anni Hämäläinen
Mari Mäkinen
Joni Tuomi
Merja Reunanen
KARMEN SIIM
ANDRES SIIM
sameer kunwor
Mikael Lepistö
Anu Malmberg
Tommy Malmberg
Petteri Leppikallio
Petri Malmi
Tapio Keskitalo
Ann-sofie Shevlane
Taru Luukkola
Pablo Ruiz
Boris Kaakkunen
Gowtham Sathyanarayanan
Reena Kumari
Taru Mälkiä
Laura Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jose Antonio Velasco Pastor
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Tatu Seppä-Lassila
Heikki Tuomela
Timo Suonsyrjä
Md Abdullah All Muhib
Hermann Alatalo
Saimi Sandell
Federico Ferrara
Krista von Schantz
Mika Haikonen
Niko Nurmi
Elina Pajuniemi
RAYHANUR RAHMAN RIMON
Venkateswara Rao Sagineedu
Jaana Palosaari
Moona Kokko
Tero Kapanen
Simonas Laurinavicius
Leevi Sandell
Tiivi Lind
Kalle Mäkinen
GEOFF OGRADY
Morta Stasikelyte
Nico Julius Joson
Marja Ahonen
Bartosz Stanek
Pasi Honkatukia
Kariliis Tuovinen
Hayley Poutiainen
Jenny Somero
Benjamin Gray
Jussi Rinne
Jonatan Koskinen
Verneri Nygren
Antti Toivanen
Jere Järvinen
Jonas Bärlund
Virpi Bärlund
Pinja Perttunen
Kaisu Järvinen
charles pridgeon
Rein Kalle
Tuomas Hyttinen
Tero Mäenpää
Alicja Salamon
Elaine Dean
Andrzej Dębski
Pasi Kuusikko
gilles defours
Emma Gray
Arttu Kauhanen
Helinä Heino
Anne Ylinen
Aleksi Mallea
Frederico Augusto da Silva Almeida
Ennio Zuccaro
Oskari Zuccaro
Emilio Zuccaro
Ville Ala-Seppälä
KONSTANTINOS STOUMPIADIS
Nadīne Dambe
Piiariikka Tabell
Natalja Almazova
Georgi Almazov
Richard Bangs
Susanna Ahonen
Philipp Oleynik
Sebastian Sandell
Ruslan Kazantsev
Assi Teittinen
Stephen Bayley
Dennis Borgström
Kai Puolamäki
Uwe Huemmler
Przemyslaw Janecki
Elias Speeti
Anton Evtushenko
Hong Wu
Andrey Averkin
Tomi Asikainen
Egle Ciuzaite
Miika Kiema
Jani Ylisaukko-oja
Nina Simojoki
Pasi Jussila
Ville-Veikko Ruohomäki
Jeanne Barrett
Sandra Schmidt
Halvor Aas
Janicke Knudsen
Ottavia Ciarelli
Maris Videmanis
Päivi Niemelä
Tommy haataja
Ying-Chia Liao
Anna-Maria Mäkelä
Jessica Fergusson
Jorge Ramos
Antti Liimatta
Maxwell Salo
Fiia Takala
Julia Pasanen
Petri Maaninen
XIAOJUAN LU
Egor Evtushenko
Sofia Karlsson
Megin Hemmerling
Jyri Tiusanen
jani koskinen
Katri-Susan Kerttunen
Piia Kokko
Tanja Särkiniemi
Maiju Helander
Marita Viljanmaa
Artur Parman
Leena Saastamoinen
Jason Berney
Hannah Britten
Jenna Tiihonen
Anna Takala
Pirita Turtola
Teemu Hurtta
Toni Janka
Kari Kuusisto
Artturi Jokelainen
Viljami Järveläinen
Kristofer Maripuu
Minna Porvali
Otto Tiainen
Aleksi Tanskanen
Irma Witt
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Jenna Leppelmeier
Anniina Hjelt
Pekka Uronen
Marina Putnina
Paula Tuomainen
Maiju Tuomainen
Henri Vänttinen
Vytautas Bankus
Markus Himanen
Annabella Gloster
Gary Gloster
Alexander Boxell
Ian Dorward
Mika Korva
Ville Verronen
Espen R Johansen
Anneli Peegel
Andrine Hestad
Petri Määttä
Mikko Toiviainen
Sami Rehmonen
Onni Leivo
Niko Kangas
Terttu Halonen
Sebastian Dahlström
eilin ree
Andris Reders
Maurice Towey
Tijmen van Paasen
Madelon Bakker
matthew law
Eric Adamczyk
Valérie Delahaye
Anton Simovaara
Maria Lättilä
Tiina Lättilä
Hannu Nieminen
Samuli Magnusson
Dmitry Drykin
Zulfiya Demeneva
Sami Jäälinna
Andrew Brown
Tomi Mäkitalo
Tamara Lindblom
Kari Pöntinen
Annika Kopra
Julius Rajamäki
Tuomas Nousiainen
Diana Niki
Shmaya Shapiro
x x
Matthew Williams
Tibor Fischer
Lin Su
Jussi Kaarna
Jukka Saarela
Mikko Saarela
Klavdiia Bukina
Heljä Muinonen
Maarit Hakala
MILLA KUISMANEN
Timo Taussi
Harriet Wikberg
Juha Hartikainen
Juri Hämäläinen
Timo Tuuri
Bhabishya Gurung
Pauliina Hartonen
Henrik Aikio
Petteri Rantanen
Emilia Karttunen
Altti Lindroos
Anni Erkko
Lauri Lenni-Taattola
Iris Rasenberg
Satu Matero
Kenneth Nyman
Kira Häkkinen
Juri Hämäläinen
Leevi Holopainen
Liina Tuul
Kalle Iloranta
Simon Eklund
Johan Estlander
Stella Suvanto
sissi kähkönen
Peter Blomster
Hannamari Koivula
Jari Nuotio
GRZEGORZ KRAWCZYK
Esko Syrjä
Mischa Moss
Juha Korhonen
Aleksi Reenpää
Jaana Aspelund
Joanna Cieslak
Tiina Sorsimo
Sari Nuotio
Olli Kylmälä
Tommi Tarkiainen
Polina Berezhkova
Emmi Maunuksela
Mikko Kotiranta
Meira-Pia Lohiluoma
Johannes Vallivaara
Katariina Riihimäki
Markus Pokkinen
Aleksandr Blinov
Mika Hirvonen
Mari Hirvonen
Jyrki Rinta-Piirto
Atle Andersson
Synnøve Aas
Giancarlo Bandini
JOSE MARIA GUTIERREZ ARJONA
Jouko Behm
Anna Virtanen
Juho Kuokkanen
Heikki Tanskanen
Igor Kononov
LLUIS BORRELL BRACHS
Celida Cristina Heikkinen
Miika Lahdenperä
Roope Keto
Sofia Norrbacka
Lauri Paavilainen
Toni Upla
Ilkka Ilmarinen
Sanna Pyörälä
Suvi Pyörälä
Igor Vasilev
Susanna Jansson
Ann-Sofie Långvik
Jari Prenker Puustinen
Oliviero Virgilio
Arttu Honkala
Jarno Virta
Pentti Rantanen
Paula Lipponen
Nanna Tikkanen
Hannu Seppälä
Matti Kleemola
Heikki Karhuniemi
Markus Seikku
Lukasz Dukala
Ari Vuorenmaa
Ilkka Tuomainen
Johanna Kleemola
Aarni Korhonen
Andrine Hestad
Paal Thunæs
Laura Lassila
Kari Hietamies
Andrés Jesús Martínez Moreno
Kristian Liljestrand
Lauri Viitanen
Ada Lappalainen
Anu Uuttu
Tarun Sharma
Samu Nurmi
Rainer Molina
Tenho Lauri

117 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:
22.8.2020 09:00

Add event to your calendar

Event location


Meripuisto
00100 Helsinki

Organizer

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi

Eventilla

Powered by Eventilla