Helsinki Marathon 2020

22.8.2020 09:00

Helsinki Marathon 2020 will be run 22.8.2020.

Registration fee for marathon includes event t-shirt. 10k, 1/2-marathon and marathon relay runners may buy shirt for 12 € in the registration form.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please read the instructions here or contact info@helsinkimarathon.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

No tickets available anymore.

Event attendees (1852)

Petri Tuominen
Riikka Karhu
Mika Bergman
Roope Kuitunen
Kai Erlund
Suvi Erlund
Tommi Järvelä
Kaisa Mensonen
Aleksi Harkko
Paula Haikonen
Suvi Liimatainen
Linda Löfbacka-Skog
Sari Markkanen
Johanna Hällström
Eevi Tomperi
Roxana Nagy
Istvan Nagy
Denisa Surdu
Olli Lampila
Kai Lahtinen
Jarno Salomäki
Erkko Korhonen
Tuukka Korhonen
Niklas Mattsson
Elias Chowdhury
Tarja Stålberg
Riikka Porvali
Hanna Ikonen
Aija Lehtinen
Satu Jokinen
Juuso Isoherranen
Niklas Kiiski
Suvash Dey
Heimo Laukkanen
katja doudanova
Antti Latva-Koivisto
Pekka Tiihonen
Tiina Ojala
Riitta Pölönen
Teemu Martikainen
Martti Keinänen
Juha Saarela
Katja Ebinger
Teemu Loikkanen
Peeter Kirpu
Tuija Niemi
Markku Laitinen
Tiina Henriksson
Heidi Ekholm
Kaisa Piirainen
Sari Antikainen
Matthew Whattam
Saara Urpilainen
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Pia Hjerppe
Minna Salorinne
Mari Rupponen
Simo Ojala
Mika Viirimaa
Timo Pelttari
Niklas Tallqvist
Sella Lindqvist
Jussi Sparre
Gunnar Meronen
Terhi Salmi
Kaarel Koitne
Veikko Punkka
Terhi Aunila
Matti Risikko
Nina Kujanpää
Santeri Mulari
Anssi Virtanen
Janni Pääkkönen
Tuhidul Murad
Alexey Igonen
Petri Alkiora
Pippi Hongell-Nyman
Ulla Purmonen
Svetlana Dembitskaya
Svetlana Valgina
Oscar Rahtu
Jarkko Ansamaa
Mika Penttilä
Marko Halmeenpää
Timo Hasanen
Mindaugas Latisenka
Joni Salovaara
Tuomas Lepola
Eija Uusi-Esko
Sohvi Linja
Marko Kahilainen
Ma. de Lourdes López Durán
Juan Javier López Robledo
Toni Eronen
Ivvette González
Gregory Le Berre
Milla Sallinen
Kimmo Rautio
Woodly Dormeus
Katja Vis
Jenni Hirvensalo
Hanne-Grete Christensen
Gunnar Meronen
Lian Qin lian
Juha Palenius
Simo Mäkinen
Harri Elf
Krista Igbarria
Gerardo Recouso
Esa Koli
Kalle Elo
Heikki Hartikainen
Ville Hyvärinen
Jenna Koskela
Raita Ampuja
Tuomas Voutilainen
Emmi Tikkanen
Jukka-Pekka Hassinen
Michel Schmidt
Mika Metsojoki
Olga Pursiainen
Satu Vuorela
Hasan Bhuiyan
Tasnim Hossain
Mika Tasa
Iiris Leppänen
Marcus Nikander
Iines Leppänen
Tuomas Harju
Petri Leppänen
Faisal Mohiuddin
Jimi Vainionpää
Henri Södergård
Tuija Linnapuomi
Jari "JALLU" Annaniemi
Santtu Salo
Pasi Hämäläinen
Kauppi Kujala
Vesa-Matti Heikkuri
Harri Mehtälä
Raivo Luht
Janne Immonen
Anja Greschkowiak
Elizaveta Parkkonen
Anni Kanto
Nora Paulasto
Juuso Luukkonen
Anniina Hjelt
Elise Lemaire
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Massi Tähtinen
Niina Bergring
Andrus Maiste
Sami Kyllönen
Annamari Heimonen
Rasmus Stoltzenberg
Henry Granqvist
Eetu Pernu
Aki Härkönen
Kaire Kullas
Johanna Lehtipuu
Pedro Pietiläinen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Üllar Kaljumäe
Sirje Kaljumäe
Kai Kaljumäe
Kimmo Kaskimies
Reijo Naalisvaara
Henni Timisjärvi
Neftalem Yohannes
Arto Jääskeläinen
Lasse Juvonen
Auli Pietarinen
Hanna-Maria Habes
Petri Joutsi
Jaana Miettinen
Sauli Nurmi
Miikka Salminen
Lauri Huikko
Jani Huotari
Miro Nurminen
Fredrik Karlsson
Sameli Männistö
Sampsa Lehtorinta
Anni Hämäläinen
Mari Mäkinen
Joni Tuomi
Merja Reunanen
ANDRES SIIM
KARMEN SIIM
sameer kunwor
Mikael Lepistö
Tommy Malmberg
Anu Malmberg
Petteri Leppikallio
Petri Malmi
Tapio Keskitalo
Ann-sofie Shevlane
Taru Luukkola
Pablo Ruiz
Boris Kaakkunen
Reena Kumari
Gowtham Sathyanarayanan
Taru Mälkiä
Laura Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jose Antonio Velasco Pastor
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Tatu Seppä-Lassila
Heikki Tuomela
Timo Suonsyrjä
Md Abdullah All Muhib
Hermann Alatalo
Saimi Sandell
Federico Ferrara
Krista von Schantz
Mika Haikonen
Niko Nurmi
Elina Pajuniemi
RAYHANUR RAHMAN RIMON
Venkateswara Rao Sagineedu
Jaana Palosaari
Moona Kokko
Tero Kapanen
Simonas Laurinavicius
Leevi Sandell
Kurt Leuschel
Tiivi Lind
Kalle Mäkinen
GEOFF OGRADY
Morta Stasikelyte
Nico Julius Joson
Marja Ahonen
Bartosz Stanek
Pasi Honkatukia
Kariliis Tuovinen
Jenny Somero
Benjamin Gray
Jussi Rinne
Jonatan Koskinen
Verneri Nygren
Antti Toivanen
Jere Järvinen
Virpi Bärlund
Jonas Bärlund
Pinja Perttunen
Kaisu Järvinen
charles pridgeon
Rein Kalle
Tuomas Hyttinen
Tero Mäenpää
Alicja Salamon
Elaine Dean
Andrzej Dębski
Pasi Kuusikko
gilles defours
Emma Gray
Arttu Kauhanen
Helinä Heino
Anne Ylinen
Aleksi Mallea
Frederico Augusto da Silva Almeida
Ennio Zuccaro
Emilio Zuccaro
Oskari Zuccaro
Ville Ala-Seppälä
KONSTANTINOS STOUMPIADIS
Nadīne Dambe
Piiariikka Tabell
Georgi Almazov
Natalja Almazova
Richard Bangs
Susanna Ahonen
Philipp Oleynik
Sebastian Sandell
Ruslan Kazantsev
Assi Teittinen
Stephen Bayley
Dennis Borgström
Kai Puolamäki
Uwe Huemmler
Przemyslaw Janecki
Elias Speeti
Anton Evtushenko
Hong Wu
Andrey Averkin
Tomi Asikainen
Egle Ciuzaite
Miika Kiema
Jani Ylisaukko-oja
Nina Simojoki
Pasi Jussila
Ville-Veikko Ruohomäki
Jeanne Barrett
Sandra Schmidt
Janicke Knudsen
Halvor Aas
Ottavia Ciarelli
Maris Videmanis
Päivi Niemelä
Tommy haataja
Ying-Chia Liao
Anna-Maria Mäkelä
Jorge Ramos
Jessica Fergusson
Antti Liimatta
Maxwell Salo
Fiia Takala
Julia Pasanen
Petri Maaninen
XIAOJUAN LU
Egor Evtushenko
Sofia Karlsson
Megin Hemmerling
Jyri Tiusanen
jani koskinen
Katri-Susan Kerttunen
Piia Kokko
Tanja Särkiniemi
Maiju Helander
Marita Viljanmaa
Artur Parman
Leena Saastamoinen
Jason Berney
Hannah Britten
Jenna Tiihonen
Anna Takala
Pirita Turtola
Teemu Hurtta
Toni Janka
Kari Kuusisto
Artturi Jokelainen
Viljami Järveläinen
Kristofer Maripuu
Minna Porvali
Otto Tiainen
Aleksi Tanskanen
Irma Witt
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Anniina Hjelt
Pekka Uronen
Marina Putnina
Paula Tuomainen
Henri Vänttinen
Maiju Tuomainen
Vytautas Bankus
Markus Himanen
Annabella Gloster
Gary Gloster
Alexander Boxell
Ian Dorward
Mika Korva
Ville Verronen
Espen R Johansen
Anneli Peegel
Petri Määttä
Mikko Toiviainen
Sami Rehmonen
Onni Leivo
Niko Kangas
Sebastian Dahlström
Andris Reders
Maurice Towey
Tijmen van Paasen
Madelon Bakker
matthew law
Valérie Delahaye
Eric Adamczyk
Anton Simovaara
Tiina Lättilä
Maria Lättilä
Hannu Nieminen
Samuli Magnusson
Dmitry Drykin
Zulfiya Demeneva
Sami Jäälinna
Andrew Brown
Tamara Lindblom
Kari Pöntinen
Annika Kopra
Julius Rajamäki
Tuomas Nousiainen
Shmaya Shapiro
Diana Niki
Matthew Williams
Tibor Fischer
Lin Su
Jukka Saarela
Mikko Saarela
Klavdiia Bukina
Heljä Muinonen
Maarit Hakala
MILLA KUISMANEN
Timo Taussi
Harriet Wikberg
Timo Tuuri
Bhabishya Gurung
Pauliina Hartonen
Henrik Aikio
Petteri Rantanen
Emilia Karttunen
Altti Lindroos
Anni Erkko
Lauri Lenni-Taattola
Iris Rasenberg
Satu Matero
Kenneth Nyman
Kira Häkkinen
Juri Hämäläinen
Leevi Holopainen
Liina Tuul
Kalle Iloranta
Simon Eklund
Johan Estlander
Stella Suvanto
sissi kähkönen
Peter Blomster
Hannamari Koivula
Jari Nuotio
GRZEGORZ KRAWCZYK
Esko Syrjä
Mischa Moss
Juha Korhonen
Aleksi Reenpää
Jaana Aspelund
Joanna Cieslak
Tiina Sorsimo
Sari Nuotio
Olli Kylmälä
Tommi Tarkiainen
Polina Berezhkova
Emmi Maunuksela
Mikko Kotiranta
Meira-Pia Lohiluoma
Johannes Vallivaara
Katariina Riihimäki
Aleksandr Blinov
Mika Hirvonen
Mari Hirvonen
Jyrki Rinta-Piirto
Synnøve Aas
Atle Andersson
JOSE MARIA GUTIERREZ ARJONA
Jouko Behm
Anna Virtanen
Juho Kuokkanen
Heikki Tanskanen
Igor Kononov
Celida Cristina Heikkinen
Miika Lahdenperä
Sofia Norrbacka
Roope Keto
Toni Upla
Ilkka Ilmarinen
Suvi Pyörälä
Sanna Pyörälä
Igor Vasilev
Susanna Jansson
Ann-Sofie Långvik
Jari Prenker Puustinen
Oliviero Virgilio
Matti Kleemola
Heikki Karhuniemi
Paula Lipponen
Arttu Honkala
Ville Sarviaho
Nanna Tikkanen
Hannu Seppälä
Pentti Rantanen
Jarno Virta
Markus Seikku
Lukasz Dukala
Ari Vuorenmaa
Ilkka Tuomainen
Johanna Kleemola
Aarni Korhonen
Andrine Hestad
Paal Thunæs
Laura Lassila
Kari Hietamies
Andrés Jesús Martínez Moreno
Kristian Liljestrand
Lauri Viitanen
Ada Lappalainen
Anu Uuttu
Samu Nurmi
Tarun Sharma
Tenho Lauri
Joni Hietanen
Irina Kebo
Oleg Mashkov
Anne Hätönen
Eveliina Mantere
Ville Holopainen
Juha Alanen
Kimmo Jääskeläinen
Tina Pienkuukka
Matti Nissinen
Aleksandr Radchenko
Olesia Kullberg
Igor Mashkov
Aili Forsten
Sanna Venho
Emil Ahlfors
Lauri Heinonen
Aino Kirjola
Tanja Etu-Huitti
Anniina Kemppainen
Matti Sipiläinen
Magnus Forsgård
Patrik Flink
Petteri Haapamäki
Erja Hänninen
Pertti Nissilä
Annukka Nissilä
Daniel Helander
WEN-HSIANG SHIH
Markus Lahti
Petteri Tarkiainen
Markku Mikkanen
Anna Mäkelä
Axel Krapf
Tommi Kuokkanen
Violeta Stamboliyska
Paavo Pakarinen
John Barnett-Erlandsson
Aarni Sillanpää
Janni Vepsäläinen
Rosalinda Guerra
Jenni Kakko
Eugene Cherneta
Simen Frøyseth
Markus Heien
Jørgen Ødegård
Herman Ellefsen
Viktoriia Petrova
Liudmila Tolkach
Ilkka Ketonen
Hilma Mäkitalo
Katrin Viinikainen
Aino Laitila
Miranna Kuossari
Netta Fatal
Marko Tauvo
David Avellaneda
Tommi Linnankoski
Fiona Cooke
Juha-Pekka Niinimaa
Kari Hämynen
Iikka Saunamäki
Justina Sauciuvenaite
Marko Teppo
Markus Hirvola
Cristina Loth
Jaakko Lipsanen
Jukka Nevalaita
Saara Rimpelä
Tommi Lindroos
Keith Douglas
Timo Remsu
Risto Kiviluoma
Veli-Matti Päkkilä
Pekka Päkkilä
Santeri Vuoti
Mika Liukku
Jelizaveta Krumoviciute
Akseli Lahdensuo
Cyril Gomez
Diána Orosz
Róbert Győrfi Juhász Róbert
Andrea Wagner
Kaisa Sormunen
Mika Lejonqvist
mark twigg
robert agnew
David Cifuentes
Henrik Fröberg
Christopher Kervinen
Hannamari Koivula
Annina Holmberg
Brenda Jiménez
Andreas Franzel
Aleksei Kumpulainen
Olli Lautamies
Dalia Greičienė
Mark McGinn
SAMPO Löppönen
Alexandra Voinow
Robert Cameron-Wood
Markus Selin
Bart Jansen
Anton Baer
Juhani Lindh
Kristo Ruutu
Viet Nguyen
Riku Oravisto
Jorma Lindström
Tiina Judén
Matthias Knoppik
Sandra Henkel
Kevin Jacob
Silva Pelli
Agnes Malmcrona
Carsten Mallwitz
Gillet Régis
Francis Madeira
Natalia Angelika Brulińska
Henna Korkiakangas
Johanna Huurinainen
Michael Lindgren
Jussi Orell
Manish Pakhrin
Anton Malinen
Oliver Raatesalmi
Wannarat Jittiwuttinon
Vesa Pekkola
Gita Karlsone
Didzis Brants
Tatjana Ojala
Tuomo Laaksonen
Matti Jänis
Taru Vanhapelto
Markus Pahikkala
Aleksei Rudakov
Sami Perttunen
Shekhar Aryal
Joonatan Jolma
Roni Hietalahti
Nicole Mills
Kenny Ross
Irene Belloni
Åsa Smidt
Veera Eberhardt
Johannes Karjalainen
Maija Vaarasto
Björn Wagenknecht
Kerstin Wagenknecht
Laurent Cerdan
Ville Lahtinen
Igors Vucans
Noora Koskenniemi
Pilvi Nikarmaa
Vivianne Cantin
Pitaks Detporntewan
Johanna Walker
Roope Uitto
Valtteri Sillanpää
Jaakko Knuutila
Matti Sihvonen
Olli Kiiskinen
Katri Valtonen
Niina Valtonen
Annamari Heimonen
Niklas Koski
Laura Simula
Olli Pihjala
Linn Magnusson
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Camilla Niemi
Kristina Oja
Oskari Lindholm
Aaro Alhainen
Lasse Mustalahti
Van Truong
Laura Mustalahti
Juha Ohvo
Iina Haikola
Maria Speeti
Magnhild Fiske
Ida Virta
Hege Gjerde
Kari Lehti
Maija Varpa
Leea Parhiala
Guro Helen Mørkedal
Silva Audere
Roni Koskinen
Aleksandra Tumanova
Katriina Raine
Raisa Huotari
Severi Tonttila
Miia Järvi
Tarja Oinonen
Tom Rosenback
Minna Mäenpää
Katja Polojärvi
Tiina Törmänen
Tatiana Dobrinskaia
Alessandro Ituarte
Maria Kotonen
Heli Lamminaho
Ulla Autio
Milan Gaso
Filip Ranocha
Michaela Divisova
Miroslav Havranek
Ilona Solfronkova
Sy Nguyen-Ky
Emilia Männistö
Timo Herrala
Tauri Hietanen
Toni Soine
Gerard Rongen
Tommi Huuskonen
Katerina Fisnarova - Hlochova
Pavel Hloch
Marianne Dahle
Christel Wennersten
Piotr Golc
Elin Eriksen
Alexander Morber
Saara Naumanen
Antti Viitala
Toni Keskinen
Janet Scott-Dodd
Gareth Scott-Dodd
Jack Farrell
Michael Mickel
Mario Atonen
Marek Atonen
Tytti-Maaria Viuhkola
Tiia Nyyssönen
Antti Hiltunen
Pontus Londen
Markus Pokkinen
Raphaelle Reggio
Michel Lundblad
Jani Meriläinen
Anne Sofie Alnæs
Jenni Salo
Ella Tuokko
Natalya Ivanova
Alexey Igonen
Mustapha Koula
Ida Heinänen
Christine Tunkel
Judith Fialek
Marjaana Hyttinen
GRACIELA ANDREA NAJERA SILVA
Vili Ärmänen
Nicole Mackowiak
Lauri Seeste
Jonas Milan Schoen
Tiina Sorsimo
Vili Kovanen
Maksym Bartiuk
Roman Shchyhlo
Janne Taipale
Manish Yakami
Elias Vaara
Eero Vaara
Isabelle Courset
Marjut Moisala
Joshua Clarke
David Gray
Salla Kinnunen
Siri Kolset
Johanna Ihrlund
Fredrik Holmberg
Viktoriia Prakhova
Roman Shevchenko
Simo Suomalainen
Susanna Anttila
Tiina Ylonen
Johanna Samposalo
Reinhold Sahm
Cornelia Tusk
Mona Saurén
Henning Fust
Reeta Holopainen
Frits Soetmann
Jukka Perkkiö
Rene Taal
Nils Norberg
Simo Eerikäinen
Christopher Foster
Elisa Puustinen
Jackie Joseph
Pontus Frände
Emil Johansson
Lieke Rongen
Henny Rongen
Charlie Courtney
Zakiyyah Beyah
Sjoerd Rongen
Fleur van Duijnhoven
Kalle Eerikäinen
Eduard Randl
Anu Ropponen
EMMA VÄHÄSARJA
Kevin Crow
Stefan Stuffer
Dinesh Rajapandian
Sophie lefrancois
Anna Dobryakova
Navsharan Singh
Hanna Keskinen
Saara Heikkilä
Ming Beaver Kwei
Maria Reikko
Reetta Taina
Emmi-Kaisa Haapala
Emilia Lehtomäki
Jaakko Anttoora
Antti Pesonen
Kerttu Syreeni
Katherine Alles
Marianne Kauppinen
Ville Airaksinen
Reijo Kouhia
Janne Hulkkonen
Mikko kalliomäki
Panu Henriksson
Abdellatif Kadiri
Jere Hellsten
Markus Heinonen
emma koivurinta
Sébastien Gontier
Natalie Moyal
Robin Levey
Sara Di Giannantonio
Pertti Nurmi
Joonas Hermansson
Sharon Campbell
Tommi Simell
Marelice Aminde Fonya
Ben Fenner
Petri Holopainen
Ritva Lehonkoski
Alexandra Lehtonen
Anu Peräniemi
Albert Plarromani
Susanna Rinne
Tanja Kooij
Magdalena Sandell
Jannike Store
Julius Poskiparta
Mia Mattsson
Mark Klooster
Alexander Fowler
Boris Sheliapin
Olli Grönroos
Kristel Rugemalira
Joel Tölli
Adam Shoshani
Pete Laakso
Sami Heino
Laura Teppola
Laura Virkki
Anna Varis
Tommi Kokkonen
Seela Pykäläinen
Tami Leino
Olli Kivelä
Jürgen Herde
Anna Goeva
Anna Brauer
Ansgar Batzner
Jussi Vähäkylä
Piia Parkkali
Eetu Karjalainen
Helen Lepaste
Thomas Wedler
Anant Vijay Singh
Katri Ekebom
Elisa Kotiranta
Sami Hämäläinen
Pieter van den Goor
Maija Mäkelä
Samuli Viita
Tommi Hentonen
Lukas Kohl
Tanel Esperk
Maria Amosova
Kari Hietamies
Emma Sinisalo
Viliina Huttunen
Miina Orell
Panu Räty
Niina Tonder
Camille BERANGER
Ana BERANGER
Christofer Talvitie
Michael Mason
Samu Tanskanen
Jari Ruuska
Joonas Soininen
Mikko Pusa
Milaydis Guerra Martinez
Aino Luhtasela
brooks fleet
Henrik Lindén
Agata Zienkiewicz
Justyna Zienkiewicz
Frank Redlig
Sturla Halldorsson
Toni Nykänen
Marcela Tobon Cardona
Rafael Jonathan Camilo Vera Rodríguez
Heidi Kaunisto
Joni Hautala
Riku Salmi
Alexi Barinov
Ilja Barinov
Veera Niskanen
Anniina Salminen
Antti Tornberg
Vera Vänskä
laurent MARTIN
Anni Poikola
Saga Kupila
Mikaela Kokko
Katja Sofia Seger
Evgeny Laxberg
Saara Simonen
Robert Hazelett
Emil Kallio
Niina Saaranen
Madeleine Jansson
Saija Glader
Julia Haukipuro
Manudev M
sanna reunanen
Liisa Saaranen
Elisa Horsma
Mika Kiviniemi
Niels Sagberg
Mari Kukkonen
Alexey Krishtalevich
Mikko Välilahti
Elina Juupaluoma
Tommi Puomisto
Joel Kronqvist
Qing Liu
Nikhil Sharma
Eeva Harjula
Antti Kuittinen
Harri Pohjolainen
Juha Luukkola
Sari Herranen
Joanna Scott
Noora Lahtinen
avnish kumar
Erik Sedat
Dmytro Paliy
Reena Karvonen
Esko Jussila
Kalle Hollmén
Erkki Mäntyharju
Tuomas Pietarinen
Nathan Larson
Guillermo Martin Arahal
Outi Huotari
Kari Tikkala
Daniel Davis
Isabella Thomson
Dmitry Chernov
Hannes Vieth
Christel Lehtinen
Heikki Pietarinen
Andreas Grigorjew
Kari Lehtinen
Isto Salakoski
Antti Tuominen
Kalevi Kurkijärvi
Kalevi Kurkijärvi
Bo Priester
Jukka-Pekka Hänninen
Anastasiia Vasileva
Sari Varney-Halonen
Emilia Harjunen
Annika Harjunen
Eeva Kortesoja
Gabriele Ventura
Hirokazu Miyashita
JUAN JOSÉ MARTÍN ARAHAL
Johannes Grochtmann
Laila Hosia
pekka väisänen
Saara Johansson
Azaústre Ruiz Pablo Antonio
Mikko Aho
Santeri Martiskainen
Sauli Karttunen
Antti Aaltonen
Jarmo Korjus
Kaisa Ojajärvi
Tomas Sundholm
Hannu Mäkinen
Nikodemus Heikman
Iben Nielsen
Anna Mäki-Jokela
Antti Kuivanen
Eeva-Liisa Kuittinen
Tuomas Karttunen
DMITRII ANTONOV
Ville Kostiainen
Niina Uimonen
Laura Tarvainen
Laura Ylikoski
Henrik Vainio
Atte Lahtinen
Hilla Rudanko
Vilja Autiokyrö
Oona Lindqvist
Titta Tienhaara
Heli Fox
Narahari Kasagatta Ramesh
SaiKrishna Saketh Yellapragada
Mirell Krain
Jarkko Kairisvuo
Jessica Nyström
Veera Ilvonen
Jonathan Tyler
Ogun Ozkan
HUSNU KEMAL OZKAN
Igor Mikhaylov
Ruslan Lebedev
Zelimir Draskovic
Antti Saine
Seppo Kerkela
Werner Doehla
Janne Reunanen
Lasse Keisalo
Kalle Mäkinen
Imogen Tregenza
Timothy Tregenza
Kirsi Metsävainio
Alexander Suchacek
Jenni Hyvärinen
Mika Suokas
Maurice Towey
Luka Balac
Thomas Österman
Jussi Turpeenoja
Kate Dorrer
Roberto Boiano
Abdulkarim Pino Neri
Marta Parés
Laura Tolonen
Anni Kurhinen
Tuomas Rantsi
Anette Jaakonaho
susan huotari
Keijo Koivula
Jarno Lauronen
Päivi Ruokolainen
Kati Vinnikainen
Charles Marques
Philip Ottelin
Noora Pokki
Ville Salo
Elina Jalonen
Tuulia Huhtala
Tassanee Pongpetch
Vasilii Sverchkov
Anton Varho
Oskari Ihalainen
Linda Poikela
Lassi Kauttonen
Holger Penther
Pauliina Hartikainen
Irina Kitinprami
Hans-Jörg Kost
Anne Ristola
Olli Seppänen
Teodor Duevski
Niilo Rajamäki
Anna Mittler
Minna Nylander
Joona Laine
Eino Herlevi
Janita Jokelainen
Antti Luostarinen
Ismo Puuronen
Tiia Mannonen
Monica Vaccari
Ibai Mendia Iztueta
Joel Pyykkönen
Amin Alizadeh
Olli Sirén
Björn Dieball
Stefanie Heimann
Ari Mattila
Joona Tiilimaa
Saara Luoma
John Cottam
Kimmo Piipponen
Kustaa Tuohimaa
Suvi Myllymäki
Leopold tomaschek
marco sampietro
mbacha eric mangeh
Juhani Salminen
Jenna Paulinow
Niklas Andersson
Suvi Liimatainen
Luukas Tukia
Timo Kiiski
Elisa Häppölä
Pasi Torri
Sonja Kananen
Elisa Lehto
Kimmo Keinanen
Thomas Godlewsky
Stijn Zanders
Sheena Puthanpurayil
Iitu Salakka
Peter Friis
John Jamieson
Julia Lenc
Matti Piispanen
Robin Hellman
Eveliina Suokonautio
Vikke Niskanen
Ada Johnsson
Uliana Belonogova
eveliina suoyrjö
Caitlin Crockford
Akamitl Quezada
Luis Fernandez Luque
Chris Mason
Nga Le
Philippe Hakulin
Anne Tammimäki
Miika Makkonen
Simo Salmensuu
Katri Kivilaakso
Lukas Lundin
Jari Törmälehto
Aleksi Palo
Kirill Shapovalov
Lotta Edis
Terhi Värri
Henry Välba
Felix Ollus
Aapo Vistilä
Alissa Virtanen
Ville Glad
Michał Guśpiel
Minna Immonen
Jutta Immonen
Andrea Torrini
Weslee Scantland
Maria Partanen
Tiina Huuskonen
Tuomas Huuskonen
Peppi Huuskonen
Inka Huuskonen
Taras Kozak
Suvi Malste
Siim Tolk
Sebastian Ilola
Eevi Antila
Jimi Hjelt
Virpi Taipale
Terhi Sirviö
Elina Drezina
Lukas Petrusek
Olesia Prymakina
Denys Prymakin
Otto Vesikivi
Pawel Mackowiak
Andreas Natho
Jerem Tonteri
Hailemeskel Tollossa
Juho Kallio
Jaakko Keltto
Tero Nykänen
Andrey Zhukov
Jaana Vuolle
Raimonds Kass
Janne Kinnunen
Eemeli Heikkinen
Teemu Pitkänen
Katja Rantala
Maria Anastasina
Zalina Magomedova
Peter Townson
Harry Santamäki
Hayley Poutiainen
XIN WANG
Lauri Kilpiö
Jānis Dzelme
Mikko Pellikka
Rait Mererand
Miika Muotka
Viki Grönroos
Erno Hänninen
Pauliina Noranta
Marko Metsävainio
Anna Rouhu
Alexander Bryan
Sissi Kähkönen
Gunnar Sosi
Roosa Valtanen
Rasmus Niskanen
Eetu Nissinen
Jani Soininen
Otto Kuure
Erlend Tamberg
Elina Mäkinen
kaisa raiski
Angela Carpenter
Tyler Walton
Minna Fernelius
Niclas Engberg
Seona Candy
Rasmus Tarkiainen
Fernando Spano
Teija Mäkivuoti
Heli Dianoff
Igor Soroka
Tianran Li
Kimmo Kaskimies
Anna Rantasila
Minna Lahtinen
Anne Salhus
Mika Kaplin
Thomas Hofmarcher
Kari Rask
Nina Garam
Sami Garam
Anni Pasanen
Antti Hyytinen
Heikki Pitkänen
Sara Rosas
Martha Cecilia Largaespada Roque
Mikko Hillner
Kimmo Kääriäinen
Alfonso Gutiérrez
Eemeli Heikkilä
Christian Jungbeck
Zhifei Tang
Iina Lohvansuu
Ella Oksanen
David He
Yingying Hu
Elina Peltola
Disa Laine
Emilie Stubb
Tiina Silvera
Viivi Räsänen
Emmanuel Pollakis
Valter Uotila
Annika Lamberg
Mauno Ahlgren
Juha Rissanen
Tuomo Rissanen
Roman Tarabarin
Antti Toivanen
Henry Markkula
Valera Hudoborodov
Henri Karhatsu
Anssi Bisi
Jetta Leino
Tatenda Malan
Suvi Lantz
Lasse Sevonkari
Jürgen Müller
Jukka Saarikko
Tomi-Valtteri Paavilainen
Fredrik brunberg
Robin Gustafsson
Kristoffer Karlsson
Jonathan Bärlund
Anatoly Lvov
Ugis Verza
Mart Kals
Matti Marttala
Ia Harjunpää
Hanna Torvinen
Veerti Pykäläinen
Jenni Harala
Erkki Keskinen
Leena Oksanen
Janne Leskinen
Andrus Kaldma
Axel Nordman
Ole Antti Halonen
Riku Hyyryläinen
Kristinn Sigurdur Sigurdsson
Juho Majanen
Niko Lönnroos
Sachin Khera
Abhishek Anindya
Marko Mäkelä
Jarmo Kokkonen
Rainer Kirt
Pietari Sulonen
Jaakko Seppä
Juhamatti Siirilä
Doug Maw
Tia Yrjölä
Maija Hyle
Veli-Matti Perttula
Ronja Riikonen
Matias Tuomi
Pauliina Kokko
Heikki Wikström
Julia Huusko
Risto Karinkanta
Alex Ventin
Jenni Seise
Pekka Rautio
Emmi Lesonen
Riku Laiho
Patrik Nordman
Kaisa Höijer
Mia Huotari
Miikka Virta
Samuli Rissanen
Zhuoqi Xiao
Sanni Nordström
Miguel Ferreira
Kerry Faul
Mario Francisco Cruz Valois
Martti Jerkku
Anna Huuskonen
Jonathan kontkanen
Juha Manninen
Anna-Stiina Erkkilä
Petri Mononen
john moore
Julia LENC
Kirsi Ojanen
Viivi Kääpa
Valeri Kääpa
Mari Sarin
Kalle Ollonqvist
Saara Malinen
Annika Viskari
Ilari Itämies
Carin Göthelid
Veli-Matti Toivanen
Teemu Mattelmäki
Alexey Shelepaev
Jarkko Soikkeli
Josef Konderla
Adam Szuda
Nicole Peters
Joerg Peters
Pekka Lähdesmäki
Juha Riihimäki
Gabor Kovacs
Pekka Tiihonen
Riikka Pasanen
Darius Remeika
Sanni Nevala
Jari kohtamäki
Carlos Henriques
Javier Lodeiros
Aarni Korhonen
Margot Roodi
Emma Storvall
Kristinae Ekqvist
Joni Haataja
Auðunn Atlason
Petre Alexiev
Jannika Herttuainen
Lauri Torvinen
Thomas Stevens
Sebastian Burmeister
Katja Martikainen
Mauri Välimäki
Elena Obi
Benoit Renault
Lauri Toivonen
Keijo Honkonen
Mari Suutari
Robert Piela
Mikael Melin
Esa Suikkanen
Jyrki Lappalainen
Terttu Halonen
QIUYUE WU
Jukka-Pekka Hassinen
Tommi Kaartinen
Satu Savolainen
Povilas Būtėnas
Harri Kiviniemi
Mathias Lindqvist
Cintia Pacchiano
Pekka Kulpakko
Suvi Niemivuo
Tuomas Tampsi
Ida Qvarnström
Kati Mattsson
Miika Huuskonen
Linda Löfbacka
Janne Kalliomäki
Jenna Leppelmeier
Tatiana Girod
Jonatan Lindqvist
Juha Hartikainen
Tiina Ojala
Jim Dobson
Jussi Noronen
Jarmo Vuorinen
Tomi Tiiperi
Christian Schultheis
Sami Räsänen
HOWARD SHERNOFF
IVO SHERNOFF
SUZANNE MITCHELL
JENNIFER MITCHELL
Suvi Laurila
Margo Engel
Sami Myllylä
Helen Chaffer
THEODOROS ANTONATOS
Timo Tyynilä
Milla Koistinen
Janne Siltanen
Ritva Kipinä
Patrick Kennedy
Markus Tikkanen
Lok Ming Ko
Justina Cesnuleviciute
Hannu Simola
Jouni Kauppinen
Petteri Kölli
Henrik Pukkila
Kenneth Eskman
Niko Rantala
Annamari Vänskä
Marjo Latvala
Petri Knookala
Jan Lehtinen
Jouni Manninen
Vesa Kuivila
Janne Eloranta
Henrik Lindén
Eero Vaara
Timo Kivioja
Olli Heiskanen
Miia Santamäki
Juhapekka Santamäki
Roosa Mannonen
Aire Vaher
Vladimir Chernov
Henna-Riina Kakkola
Arto Lähdesmäki
Markus Blomvall
Marjaana Rantala
Chris Mount
Reimo Kivi
Margus Tinno
Alex Björklund
Antti Hyttinen
Jussi Salo
Jussi Martikainen
Marek Pohla
Akseli Vainionpää
Jouko Heikkinen
Antti Lehtinen
Kertu Kula
Tero Nummila
Max Lajunen
Said Rhouni Bellouti
Daria Köning
Viktor Köning
Kurt Leuschel
Elias Mäntynen
Petri Enden
Vadim Ogloblin
Oleg Fedorov
Aleksandr Vinogradov
Dmitrii Tikhonov
John Stolpe
Jari Palo
Jussi Ahdinkallio
Aleksandr Peussa
Anna Peussa
Jenni Turunen
Andres Laineste
Jan Rasmus Rohtla
Katja Järvelä
Eriikka Harjula
Marios Kerkemezos
Jesse Sarja
Irma Muthugalage
Atte Makkonen
Juha-Matti Lehtinen
Ella Tyrväinen
Seppo Borenius
Mika Tasa
Kati Mäntylä
veiko innos
Eerika Lipsanen
Hevelyn Hanschmidt
Jari Laakkonen
Steffen Hartmann
Diego Mendez
Karmo Pajo
ARTEM TYMKO
Susann Härkönen
Kim Laukonlinna
Timo Skurnik
Piialiisa Kyllönen
ADRIAN GAUNA
Seppo Hölttä
Max Wiberg
Hanna-Maria Habes
Markus Hämäläinen
Tomi Kavander
Teemu Alanko
Petteri Heiman
Nikita Volkov
Aleksei Volkov
Tapio Keskitalo
Tatiana Kudling
Tuomas Kivimäki
Annika Veimer
Justina Cesnuleviciute
Katri Veinola
Antti Leppävuori
Jarkko Räbinä
Arvi Savolainen
patric nieminen
Anne Franzas
Jani Riekkinen
Minna Hänninen
Tanja Piha
Fredrik Finnbäck
Anni Länsilahti
Tuomo Lukka
Linda Aho
Vesa-matti Masalin
Eveliina Nikula
Paula Hernetkoski
Niklas Lehtinen
Juha Junttila
Topias Kajan
Aku Heikkerö
Sofia Muinonen
Nina Sarnesto
Kari Lehti
Marko Pekkanen
Josefina Aalto
Petteri Naulapää
Petteri Naulapää
Jenni Järvinen
Satu Orava
Ari Kanerva
Ronda Sjöblom
Hilla Rudanko
Mark Alén

299 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

22.8.2020 09:00

Ends:  

22.8.2020 16:00

Add event to your calendar

Event location

Meripuisto
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi