Helsinki Marathon 2020

22.8.2020 09:00

Helsinki Marathon 2020 will be run 22.8.2020.

Registration fee for marathon includes event t-shirt. 10k, 1/2-marathon and marathon relay runners may buy shirt for 12 € in the registration form.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher. For more detailed instructions, please contact info@helsinkimarathon.fi. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Helsinki Marathon 2020 - 10 km (29 €)

Helsinki Marathon 10k - registration

Enter coupon code
Sale ends 16.2.2020 02:00
29,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon 2020 - 42,2 km (59 €)

Helsinki Marathon 2020 -ilmoittautuminen

Enter coupon code
Sale ends 16.2.2020 02:00
59,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon 2020 - Marathon relay (4 x 10,55k) (125 €)

Helsinki Marathon marathon relay - registration

Enter coupon code
Sale ends 16.2.2020 02:00
125,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Helsinki Marathon 2020 - 21,1 km (39 €)

Helsinki Marathon 21,1k - registration

Enter coupon code
Sale ends 16.2.2020 02:00
39,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (940)

Petri Tuominen
Riikka Karhu
Mika Bergman
Roope Kuitunen
Kai Erlund
Suvi Erlund
Tommi Järvelä
Kaisa Mensonen
Aleksi Harkko
Paula Haikonen
Suvi Liimatainen
Linda Löfbacka-Skog
Johanna Hällström
Eevi Tomperi
Roxana Nagy
Istvan Nagy
Denisa Surdu
Olli Lampila
Kai Lahtinen
Jarno Salomäki
Erkko Korhonen
Niklas Mattsson
Tuukka Korhonen
Elias Chowdhury
Riikka Porvali
Tarja Stålberg
Hanna Ikonen
Satu Jokinen
Aija Lehtinen
Juuso Isoherranen
Niklas Kiiski
Suvash Dey
Heimo Laukkanen
katja doudanova
Antti Latva-Koivisto
Pekka Tiihonen
Tiina Ojala
Riitta Pölönen
Teemu Martikainen
Martti Keinänen
Juha Saarela
Katja Ebinger
Teemu Loikkanen
Peeter Kirpu
Tuija Niemi
Markku Laitinen
Tiina Henriksson
Heidi Ekholm
Kaisa Piirainen
Sari Antikainen
Matthew Whattam
Saara Urpilainen
Hannu Komulainen
Marko Hollanti
Pia Hjerppe
Minna Salorinne
Simo Ojala
Mika Viirimaa
Timo Pelttari
Niklas Tallqvist
Sella Lindqvist
Jussi Sparre
Gunnar Meronen
Terhi Salmi
Kaarel Koitne
Veikko Punkka
Terhi Aunila
Matti Risikko
Nina Kujanpää
Santeri Mulari
Anssi Virtanen
Janni Pääkkönen
Tuhidul Murad
Alexey Igonen
Petri Alkiora
Pippi Hongell-Nyman
Ulla Purmonen
Svetlana Dembitskaya
Svetlana Valgina
Oscar Rahtu
Minna Lahtinen
Jarkko Ansamaa
Mika Penttilä
Marko Halmeenpää
Timo Hasanen
Mindaugas Latisenka
Joni Salovaara
Tuomas Lepola
Eija Uusi-Esko
Sohvi Linja
Marko Kahilainen
Ma. de Lourdes López Durán
Juan Javier López Robledo
Toni Eronen
Ivvette González
Gregory Le Berre
Milla Sallinen
Kimmo Rautio
Woodly Dormeus
Katja Vis
Jenni Hirvensalo
Hanne-Grete Christensen
Gunnar Meronen
Lian Qin lian
Juha Palenius
Simo Mäkinen
Harri Elf
Krista Igbarria
Gerardo Recouso
Esa Koli
Kalle Elo
Heikki Hartikainen
Ville Hyvärinen
Jenna Koskela
Raita Ampuja
Tuomas Voutilainen
Emmi Tikkanen
Jukka-Pekka Hassinen
Michel Schmidt
Mika Metsojoki
Olga Pursiainen
Satu Vuorela
Tasnim Hossain
Hasan Bhuiyan
Mika Tasa
Iiris Leppänen
Marcus Nikander
Iines Leppänen
Tuomas Harju
Petri Leppänen
Faisal Mohiuddin
Jimi Vainionpää
Henri Södergård
Tuija Linnapuomi
Jari "JALLU" Annaniemi
Santtu Salo
Pasi Hämäläinen
Kauppi Kujala
Vesa-Matti Heikkuri
Harri Mehtälä
Raivo Luht
Janne Immonen
Anja Greschkowiak
Elizaveta Parkkonen
Anni Kanto
Nora Paulasto
Juuso Luukkonen
Anniina Hjelt
Elise Lemaire
Minna Juvonen
Tomi Juvonen
Massi Tähtinen
Niina Bergring
Andrus Maiste
Sami Kyllönen
Annamari Heimonen
Rasmus Stoltzenberg
Henry Granqvist
Eetu Pernu
Aki Härkönen
Kaire Kullas
Johanna Lehtipuu
Pedro Pietiläinen
Vesa Kuivila
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Sirje Kaljumäe
Üllar Kaljumäe
Kai Kaljumäe
Kimmo Kaskimies
Reijo Naalisvaara
Henni Timisjärvi
Neftalem Yohannes
Arto Jääskeläinen
Lasse Juvonen
Auli Pietarinen
Hanna-Maria Habes
Petri Joutsi
Jaana Miettinen
Sauli Nurmi
Miikka Salminen
Lauri Huikko
Jani Huotari
Miro Nurminen
Fredrik Karlsson
Sameli Männistö
Sampsa Lehtorinta
Anni Hämäläinen
Mari Mäkinen
Joni Tuomi
Merja Reunanen
ANDRES SIIM
KARMEN SIIM
sameer kunwor
Mikael Lepistö
Tommy Malmberg
Anu Malmberg
Petteri Leppikallio
Petri Malmi
Tapio Keskitalo
Ann-sofie Shevlane
Taru Luukkola
Pablo Ruiz
Boris Kaakkunen
Reena Kumari
Gowtham Sathyanarayanan
Taru Mälkiä
Laura Mononen
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Jose Antonio Velasco Pastor
Ilona Törmikoski
Joonas Ahola
Tatu Seppä-Lassila
Heikki Tuomela
Timo Suonsyrjä
Md Abdullah All Muhib
Hermann Alatalo
Saimi Sandell
Federico Ferrara
Krista von Schantz
Mika Haikonen
Niko Nurmi
Elina Pajuniemi
RAYHANUR RAHMAN RIMON
Venkateswara Rao Sagineedu
Jaana Palosaari
Moona Kokko
Tero Kapanen
Simonas Laurinavicius
Leevi Sandell
Tiivi Lind
Kalle Mäkinen
GEOFF OGRADY
Morta Stasikelyte
Nico Julius Joson
Marja Ahonen
Bartosz Stanek
Pasi Honkatukia
Kariliis Tuovinen
Hayley Poutiainen
Jenny Somero
Benjamin Gray
Jussi Rinne
Jonatan Koskinen
Verneri Nygren
Antti Toivanen
Jere Järvinen
Jonas Bärlund
Virpi Bärlund
Pinja Perttunen
Kaisu Järvinen
charles pridgeon
Rein Kalle
Tuomas Hyttinen
Tero Mäenpää
Alicja Salamon
Elaine Dean
Andrzej Dębski
Pasi Kuusikko
gilles defours
Emma Gray
Arttu Kauhanen
Helinä Heino
Anne Ylinen
Aleksi Mallea
Frederico Augusto da Silva Almeida
Oskari Zuccaro
Ennio Zuccaro
Emilio Zuccaro
Ville Ala-Seppälä
KONSTANTINOS STOUMPIADIS
Nadīne Dambe
Piiariikka Tabell
Natalja Almazova
Georgi Almazov
Richard Bangs
Susanna Ahonen
Philipp Oleynik
Sebastian Sandell
Ruslan Kazantsev
Assi Teittinen
Stephen Bayley
Dennis Borgström
Kai Puolamäki
Uwe Huemmler
Przemyslaw Janecki
Elias Speeti
Anton Evtushenko
Hong Wu
Andrey Averkin
Tomi Asikainen
Egle Ciuzaite
Miika Kiema
Jani Ylisaukko-oja
Nina Simojoki
Pasi Jussila
Ville-Veikko Ruohomäki
Jeanne Barrett
Sandra Schmidt
Halvor Aas
Janicke Knudsen
Ottavia Ciarelli
Maris Videmanis
Päivi Niemelä
Tommy haataja
Ying-Chia Liao
Anna-Maria Mäkelä
Jorge Ramos
Jessica Fergusson
Antti Liimatta
Maxwell Salo
Fiia Takala
Julia Pasanen
Petri Maaninen
XIAOJUAN LU
Egor Evtushenko
Sofia Karlsson
Megin Hemmerling
Jyri Tiusanen
jani koskinen
Katri-Susan Kerttunen
Piia Kokko
Tanja Särkiniemi
Maiju Helander
Marita Viljanmaa
Artur Parman
Leena Saastamoinen
Jason Berney
Hannah Britten
Jenna Tiihonen
Anna Takala
Pirita Turtola
Teemu Hurtta
Toni Janka
Kari Kuusisto
Artturi Jokelainen
Viljami Järveläinen
Kristofer Maripuu
Minna Porvali
Otto Tiainen
Aleksi Tanskanen
Irma Witt
Minna Hirvonen
Toni Pasanen
Jenna Leppelmeier
Anniina Hjelt
Pekka Uronen
Marina Putnina
Paula Tuomainen
Henri Vänttinen
Maiju Tuomainen
Vytautas Bankus
Markus Himanen
Gary Gloster
Annabella Gloster
Alexander Boxell
Ian Dorward
Mika Korva
Ville Verronen
Espen R Johansen
Anneli Peegel
Petri Määttä
Mikko Toiviainen
Sami Rehmonen
Onni Leivo
Niko Kangas
Terttu Halonen
Sebastian Dahlström
Andris Reders
Maurice Towey
Tijmen van Paasen
Madelon Bakker
matthew law
Eric Adamczyk
Valérie Delahaye
Anton Simovaara
Tiina Lättilä
Maria Lättilä
Hannu Nieminen
Samuli Magnusson
Dmitry Drykin
Zulfiya Demeneva
Sami Jäälinna
Andrew Brown
Tamara Lindblom
Kari Pöntinen
Annika Kopra
Julius Rajamäki
Tuomas Nousiainen
Shmaya Shapiro
Diana Niki
Matthew Williams
Tibor Fischer
Lin Su
Jukka Saarela
Mikko Saarela
Klavdiia Bukina
Heljä Muinonen
Maarit Hakala
MILLA KUISMANEN
Timo Taussi
Harriet Wikberg
Juha Hartikainen
Timo Tuuri
Bhabishya Gurung
Pauliina Hartonen
Henrik Aikio
Petteri Rantanen
Emilia Karttunen
Altti Lindroos
Anni Erkko
Lauri Lenni-Taattola
Iris Rasenberg
Satu Matero
Kenneth Nyman
Kira Häkkinen
Juri Hämäläinen
Leevi Holopainen
Liina Tuul
Kalle Iloranta
Johan Estlander
Simon Eklund
Stella Suvanto
sissi kähkönen
Peter Blomster
Hannamari Koivula
Jari Nuotio
GRZEGORZ KRAWCZYK
Esko Syrjä
Mischa Moss
Juha Korhonen
Aleksi Reenpää
Jaana Aspelund
Joanna Cieslak
Tiina Sorsimo
Sari Nuotio
Olli Kylmälä
Tommi Tarkiainen
Polina Berezhkova
Emmi Maunuksela
Mikko Kotiranta
Meira-Pia Lohiluoma
Johannes Vallivaara
Katariina Riihimäki
Aleksandr Blinov
Mika Hirvonen
Mari Hirvonen
Jyrki Rinta-Piirto
Synnøve Aas
Atle Andersson
JOSE MARIA GUTIERREZ ARJONA
Jouko Behm
Anna Virtanen
Juho Kuokkanen
Heikki Tanskanen
Igor Kononov
LLUIS BORRELL BRACHS
Celida Cristina Heikkinen
Miika Lahdenperä
Sofia Norrbacka
Roope Keto
Lauri Paavilainen
Toni Upla
Ilkka Ilmarinen
Sanna Pyörälä
Suvi Pyörälä
Igor Vasilev
Susanna Jansson
Ann-Sofie Långvik
Jari Prenker Puustinen
Oliviero Virgilio
Paula Lipponen
Arttu Honkala
Hannu Seppälä
Nanna Tikkanen
Jarno Virta
Matti Kleemola
Heikki Karhuniemi
Pentti Rantanen
Markus Seikku
Lukasz Dukala
Ari Vuorenmaa
Ilkka Tuomainen
Johanna Kleemola
Aarni Korhonen
Andrine Hestad
Paal Thunæs
Laura Lassila
Kari Hietamies
Andrés Jesús Martínez Moreno
Kristian Liljestrand
Lauri Viitanen
Ada Lappalainen
Anu Uuttu
Samu Nurmi
Tarun Sharma
Rainer Molina
Tenho Lauri
Joni Hietanen
Irina Kebo
Oleg Mashkov
Christophe BLANDIN
Antoine GRELET
Anne Hätönen
Eveliina Mantere
Ville Holopainen
Juha Alanen
Kimmo Jääskeläinen
Tina Pienkuukka
Matti Nissinen
Aleksandr Radchenko
Olesia Kullberg
Igor Mashkov
Aili Forsten
Sanna Venho
Emil Ahlfors
Lauri Heinonen
Aino Kirjola
Tanja Etu-Huitti
Matti Sipiläinen
Anniina Kemppainen
Patrik Flink
Magnus Forsgård
Petteri Haapamäki
Erja Hänninen
Pertti Nissilä
Annukka Nissilä
Daniel Helander
WEN-HSIANG SHIH
Markus Lahti
Petteri Tarkiainen
Markku Mikkanen
Anna Mäkelä
Axel Krapf
Eline Hestad
Tommi Kuokkanen
Violeta Stamboliyska
Paavo Pakarinen
John Barnett-Erlandsson
Claes Nyström
xxx xxx
Aarni Sillanpää
Janni Vepsäläinen
Rosalinda Guerra
Jenni Kakko
Eugene Cherneta
Simen Frøyseth
Markus Heien
Jørgen Ødegård
Herman Ellefsen
Viktoriia Petrova
Liudmila Tolkach
Ilkka Ketonen
Hilma Mäkitalo
Katrin Viinikainen
Robert Moore
Jack Farrell
Aino Laitila
Miranna Kuossari
Netta Fatal
Marko Tauvo
David Avellaneda
Tommi Linnankoski
Fiona Cooke
Juha-Pekka Niinimaa
Kari Hämynen
Iikka Saunamäki
Justina Sauciuvenaite
Marko Teppo
Markus Hirvola
Cristina Loth
Jaakko Lipsanen
Jukka Nevalaita
Saara Rimpelä
Tommi Lindroos
Keith Douglas
Timo Remsu
Risto Kiviluoma
Santeri Vuoti
Veli-Matti Päkkilä
Pekka Päkkilä
Mika Liukku
Jelizaveta Krumoviciute
Akseli Lahdensuo
Cyril Gomez
Diána Orosz
Róbert Győrfi Juhász Róbert
Andrea Wagner
Kaisa Sormunen
Mika Lejonqvist
mark twigg
robert agnew
David Cifuentes
Henrik Fröberg
Christopher Kervinen
Hannamari Koivula
Annina Holmberg
Brenda Jiménez
Andreas Franzel
Aleksei Kumpulainen
Olli Lautamies
Dalia Greičienė
Mark McGinn
SAMPO Löppönen
Alexandra Voinow
Stephen Keen
Robert Cameron-Wood
Markus Selin
Jari Järvi
Bart Jansen
Anton Baer
Juhani Lindh
Kristo Ruutu
Viet Nguyen
Riku Oravisto
Jorma Lindström
Tiina Judén
Sandra Henkel
Matthias Knoppik
Janne Virkkunen
Kevin Jacob O’Carroll
Kevin Jacob
Silva Pelli
Agnes Malmcrona
Carsten Mallwitz
Gillet Régis
Francis Madeira
Natalia Angelika Brulińska
Henna Korkiakangas
Johanna Huurinainen
Michael Lindgren
Jussi Orell
Manish Pakhrin
Anton Malinen
Oliver Raatesalmi
Anastasia Klementeva
Wannarat Jittiwuttinon
Vesa Pekkola
Gita Karlsone
Didzis Brants
Tatjana Borissova
Tuomo Laaksonen
Matti Jänis
Taru Vanhapelto
Markus Pahikkala
Aleksei Rudakov
Sami Perttunen
Shekhar Aryal
Joonatan Jolma
Roni Hietalahti
Nicole Mills
Kenny Ross
Irene Belloni
Åsa Smidt
Veera Eberhardt
Johannes Karjalainen
Maija Vaarasto
Björn Wagenknecht
Kerstin Wagenknecht
Laurent Cerdan
Ville Lahtinen
Igors Vucans
Noora Koskenniemi
Pilvi Nikarmaa
Vivianne Cantin
Pitaks Detporntewan
Johanna Walker
Roope Uitto
Valtteri Sillanpää
Jaakko Knuutila
Matti Sihvonen
おOlli Kiiskinen
Niina Valtonen
Katri Valtonen
Annamari Heimonen
Niklas Koski
Laura Simula
Olli Pihjala
Linn Magnusson
Sanna-Mari Seppälä-Koskelo
Mike Ryan
Camilla Niemi
Kristina Oja
Oskari Lindholm
Aaro Alhainen
Lasse Mustalahti
Van Truong
Laura Mustalahti
Juha Ohvo
Iina Haikola
Maria Speeti
Magnhild Fiske
Ida Virta
Hege Gjerde
Kari Lehti
Maija Varpa
Leea Parhiala
Guro Helen Mørkedal
Silva Audere
Roni Koskinen
Aleksandra Tumanova
Katriina Raine
Raisa Huotari
Severi Tonttila
Tarja Oinonen
Tom Rosenback
Minna Mäenpää
Katja Polojärvi
Tiina Törmänen
Tatiana Dobrinskaia
Alessandro Ituarte
Maria Kotonen
Ulla Autio
Heli Lamminaho
Filip Ranocha
Milan Gaso
Ilona Solfronkova
Miroslav Havranek
Michaela Divisova
Sy Nguyen-Ky
Emilia Männistö
Timo Herrala
Tauri Hietanen
Toni Soine
Gerard Rongen
Tommi Huuskonen
Katerina Fisnarova - Hlochova
Pavel Hloch
Marianne Dahle
Christel Wennersten
Piotr Golc
Elin Eriksen
Alexander Morber
Saara Naumanen
Antti Viitala
Toni Keskinen
Gareth Scott-Dodd
Janet Scott-Dodd
Jack Farrell
Michael Mickel
Marek Atonen
Mario Atonen
Tiia Nyyssönen
Antti Hiltunen
Pontus Londen
Markus Pokkinen
Raphaelle Reggio
Michel Lundblad
Jani Meriläinen
Anne Sofie Alnæs
Jenni Salo
Ella Tuokko
Natalya Ivanova
Alexey Igonen
Mustapha Koula

185 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

22.8.2020 09:00

Add event to your calendar

Event location

Meripuisto
00100 Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Marathon Oy

info@helsinkimarathon.fi