Helsinki Night Trail 2020

16.10.2020 19:00

Helsinki Night Trail 2020 juostaan 16.10.2020.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (325)

Antti Kuula
Rosi Veijalainen
Marcus Caselius
Petri Tuominen
Jaana Metsä
Ari Aaltonen
Katarzyna Leskinen
Niklas Koski
Milla Sallinen
Marko Tauvo
Mia Gagneur
Sinikka Salmenkylö
Tuula Kuha
Silja Vuohensilta
Petra Morbin
Petteri Ingraeus
Annika Kettunen
Katariina Ervamaa
Antti Tammivuori
Ilari Ilmakunnas
Susanna Snellman
J-P Salminen
Jouni Pasanen
Suvi Viljaranta
Antti Virtanen
Keijo Autio
Juha Kokko
Minna Kumén
Sini-Kaari Parkkola
Panu Oikkonen
Petri Heinäaro
Iida Heinäaro
Pia Jussila
Sirpa Saukko
Arttu Juselius
Tommy Granlund
Ruth Estrella
Jon Welti
Heidi Ekholm
Päivi Saari
Markus Helin
Aleksi Mallea
Nico Julius Joson
Tero Toikka
Markku Nieminen
Tero Ratilainen
Minna Mononen
Jola Maisala
Johanna Itkonen
Mikko Londen
Raimo Tikkanen
Harri Laine
Leo Jokinen
Eeva-Maija Nurmi
Elina Alander
Anita Ekman
Miika Hätinen
Kialiina Tonttila
Timo Pelttari
Caitlin Huotilainen
Tuulia Tanskanen
Mirka Pitkänen
Laura Lassila
Stella Qin
Riikka Mattila
Hannele Värtinen
Lauri Palva
Jari Pimiä
Outi Mäkinen
Sari Ojamo
Emma Pietarila
Marko Martikainen
Marco Venanzoni
Anne Salo
Jussi Tähkiö
Kirsi Karjalainen
Ari Karjalainen
Riku Valtasola
Laura Pohjolainen
Esko Harila
Björn Kähärä
Janne Lehtovaara
Milla Hyvärinen
Viivu Vyyryläinen
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Eemeli Saarelainen
Minttu Mustonen
Milka Virta
Sini Saari
Keijo Autio
Mari Paakkinen
Evgenia Juselius
Harri Mäntynen
Miika Heinonen
Elina Juva
Johanna Reen
Mikael Pursi
Filip von Koskull
Eero Tuominen
Suvi Peltomäki
Ville Jäntti
Juha Karstunen
Vilina Halonen
Mirka Monni
Mira Piispanen
Satu Nuojua
Sanja Lenardic
Christer Schönberg
Markus Mähönen
Marjo Saari
Matti Harjuoja
Eveliina Teeri
Heikki Salo
Minna Elomaa
Jose Antonio Perez Alegre
Patrik Ulfves
Anna Ovtsarenko
Javi Vega
Daniel Holmberg
Jarno Kivistö
Oskar Brenner
Mirella Valkkinen
KP Alare
Hermanni Koppala
Veli-Matti Partanen
Sanni Helander
Harri Lammi
Janne Liimatta
Henrik Stubb
Simon Lindqvist
Jan Jääskeläinen
Vesa Seiriö
Esko Iloranta
Mikko Pusa
Johanna Parisi
Emmi Järvelä
Heli Lahdensuo
Jari Laakso
Mika Kulju
Tom Gautier
Juan Carlos Borrás
Salla Simola
Otto Koskinen
Olli Sjöström
Mirko Geils
Mathilda Korpela
Suvi Tiainen
Kaisa Haverinen
Lil Virtanen
Hanna Hassinen
Mikko Hassinen
Annakaisa Heikinheimo
Janne Heikinheimo
Ari Vuorenmaa
Johanna Reen
Minna Kumpula
Sanna-Mari Lehtinen
Ben Fenner
Henri Vaitomaa
Matti Heikinheimo
Kristiina Lampinen
Oliver Breiling
Oona Reinholm
Mikko Eronen
Ines Fenner
Milla Litokorpi
Ville Glad
Marika Paananen
Jari Haverinen
Pedro Cardoso
ADRIAN BONET COZAR
Niko Kulha
Maria Rosenström
Johanna Laurila
Juho Yli-Rosti
Ina Grönlund
Hanna Iskulehto
Aija Salo
Katarina Jämsén
Hilla Rudanko
Jasmina Glad-Schreven
Thomas Schreven
Suvi Kaunisto
Julia Akusok
Aleksi Reenpää
Nikolay Rudakov
Ekaterina Chernyaeva
Zsolt Leitner
Anthony Dontas
Jose Perez
Sami Kuusemaa
Juho Hillu
Anu Rintakumpu
Sara Aalto-Setälä
Aditi Chitnis
Sara Ollilainen
Graham Devlin
Steven Zijlstra
Mira Lehtonen
Shaun Masson
Arturs Alsins
Antti Talja
Trang Le Hong
Huong Giang Nguyen
Ipek Goktas
Panu Pasanen
Ilka Helo
Martha Cecilia Largaespada Roque
Nico Rotstein
Cecilia Sippel
Philippe Arnez
Johanna Puhakka
Janne Warpenius
Ari Warpenius
Markku Hyvönen
Mikko Savolainen
Annina Holmberg
Anne Ylinen
Minna Lahtinen
Jesse Rantala
Riikka Laurila
Teemu Kallio
Jari Warpenius
Anne Rasku
Elias Hyvönen
Niko Koponen
Kalle Kallio
Camilla Eestilä
Jesse Mehtonen
Waltteri Broder
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Joni Hiltula
Toni Oksman
Ville Jungman
Elias Jungman
Mikko "Paarmanhakkaaja" Närvänen
Irene Molina
Satu Ruutiainen
Elina Hartikainen
Aki Hartikainen
Hanna Jylhä
Saara Sillanpää
Matti Pärssinen
Anne Hautala
Tarja Bonde-Jensen
Jesper Bonde-Jensen
Michael Neumeier
Niklas Tabell
Mathieu Negrerie
Joel Klemetti
Eetu Nordman
Janne Suominen
Pinja Hietanen
Mirja Vartiainen
Philippe Hakulin
Mats Hästö
Tero Kallio
Lasse Salminen
Lassi Pekkarinen
Rale Tiiainen
Carina Wetzlhütter
Aki Reinilä

61 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

16.10.2020 19:00

Päättyy:  

16.10.2020 23:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi