Helsinki Night Trail 2020

16.10.2020 19:00

Helsinki Night Trail 2020 will be run 16.10.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 15.10.2020 02:00
45,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (289)

Antti Kuula
Rosi Veijalainen
Marcus Caselius
Petri Tuominen
Jaana Metsä
Johanna Väisänen
Ari Aaltonen
Antti Toivanen
Katarzyna Leskinen
Niklas Koski
Milla Sallinen
Marko Tauvo
Mia Gagneur
Sinikka Salmenkylö
Tuula Kuha
Silja Vuohensilta
Petra Morbin
Petteri Ingraeus
Annika Kettunen
Katariina Ervamaa
Antti Tammivuori
Ilari Ilmakunnas
Susanna Snellman
J-P Salminen
Suvi Viljaranta
Jouni Pasanen
Antti Virtanen
Keijo Autio
Juha Kokko
Minna Kumén
Sini-Kaari Parkkola
Panu Oikkonen
Iida Heinäaro
Petri Heinäaro
Pia Jussila
Sirpa Saukko
Arttu Juselius
Tommy Granlund
Jon Welti
Ruth Estrella
Heidi Ekholm
Päivi Saari
Markus Helin
Aleksi Mallea
Nico Julius Joson
Tero Toikka
Markku Nieminen
Tero Ratilainen
Minna Mononen
Jola Maisala
Johanna Itkonen
Mikko Londen
Raimo Tikkanen
Harri Laine
Leo Jokinen
Elina Alander
Eeva-Maija Nurmi
Anita Ekman
Miika Hätinen
Kialiina Tonttila
Timo Pelttari
Caitlin Huotilainen
Tuulia Tanskanen
Mirka Pitkänen
Laura Lassila
Riikka Mattila
Stella Qin
Hannele Värtinen
Lauri Palva
Jari Pimiä
Outi Mäkinen
Sari Ojamo
Emma Pietarila
Marko Martikainen
Marco Venanzoni
Anne Salo
Jussi Tähkiö
Ari Karjalainen
Kirsi Karjalainen
Riku Valtasola
Laura Pohjolainen
Esko Harila
Björn Kähärä
Janne Lehtovaara
Viivu Vyyryläinen
Milla Hyvärinen
Sanna Ryhänen
Henri Ryhänen
Eemeli Saarelainen
Milka Virta
Minttu Mustonen
Sini Saari
Keijo Autio
Mari Paakkinen
Evgenia Juselius
Harri Mäntynen
Miika Heinonen
Elina Juva
Matti Kohijoki
Johanna Reen
Mikael Pursi
Filip von Koskull
Eero Tuominen
Suvi Peltomäki
Ville Jäntti
Juha Karstunen
Vilina Halonen
Mirka Monni
Mira Piispanen
Satu Nuojua
Sanja Lenardic
Christer Schönberg
Marjo Saari
Markus Mähönen
Matti Harjuoja
Eveliina Teeri
Heikki Salo
Minna Elomaa
Sanae Zahraoui
Jose Antonio Perez Alegre
Patrik Ulfves
Anna Ovtsarenko
Javi Vega
Daniel Holmberg
Jarno Kivistö
Oskar Brenner
Mirella Valkkinen
KP Alare
Hermanni Koppala
Veli-Matti Partanen
Sanni Helander
Milla Vistiaho
Harri Lammi
Janne Liimatta
Henrik Stubb
Simon Lindqvist
Jan Jääskeläinen
Seppo Katilainen
Vesa Seiriö
Esko Iloranta
Mikko Pusa
Antti Möller
Johanna Parisi
Emmi Järvelä
Heli Lahdensuo
Jari Laakso
Mika Kulju
Tom Gautier
Juan Carlos Borrás
Salla Simola
Otto Koskinen
Olli Sjöström
Mirko Geils
Mathilda Korpela
Suvi Tiainen
Kaisa Haverinen
Lil Virtanen
Mikko Hassinen
Hanna Hassinen
Annakaisa Heikinheimo
Janne Heikinheimo
Ari Vuorenmaa
Kalle Hollmén
Johanna Reen
Minna Kumpula
Sanna-Mari Lehtinen
Ben Fenner
Henri Vaitomaa
Kristiina Lampinen
Matti Heikinheimo
Oliver Breiling
Oona Reinholm
Mikko Eronen
Ines Fenner
Milla Litokorpi
Ville Glad
Marika Paananen
Jari Haverinen
Pedro Cardoso
ADRIAN BONET COZAR
Niko Kulha
Maria Rosenström
Johanna Laurila
Juho Yli-Rosti
Ina Grönlund
Hanna Iskulehto
Aija Salo
Katarina Jämsén
Hilla Rudanko
Jasmina Glad-Schreven
Thomas Schreven
Jonas Bäcklund
Laura Kuvaja
Suvi Kaunisto
Julia Akusok
Aleksi Reenpää
Nikolay Rudakov
Ekaterina Chernyaeva
Zsolt Leitner
Anthony Dontas
Jose Perez
Sami Kuusemaa
Juho Hillu
Anu Rintakumpu
Sara Aalto-Setälä
Trang Le Hong
Aditi Chitnis
Sara Ollilainen
Graham Devlin
Steven Zijlstra
Mira Lehtonen
Shaun Masson
Arturs Alsins
Antti Talja
Huong Giang Nguyen
Ipek Goktas
Panu Pasanen
Ilka Helo
Martha Cecilia Largaespada Roque
Nico Rotstein
Cecilia Sippel
Philippe Arnez
Johanna Puhakka
Janne Warpenius
Ari Warpenius
Markku Hyvönen
Mikko Savolainen
Annina Holmberg
Anne Ylinen
Minna Lahtinen
Jesse Rantala
Riikka Laurila

57 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

16.10.2020 19:00

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi