Kaisaniemen Juoksu 2023

16.9.2023 12:00

Kaisaniemen puisto

Kaisaniemen Juoksu 2023 juostaan 16.9.2023.

Ilmoittautuminen tapahtumaan on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut.

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: https://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (285)

Erkki Salminen
Betty Lampinen
Samuel Tuovinen
Peggy Fredricks
Phil Boardman
Anna Saarinen
Jyrki Kiihamäki
Johanna Niissalo
Jukka Lindell
Kaija Junttila
Juha-Pekka Laurila
Niina Marttila
Waltteri Nironen
Noel Nironen
Tuukka Seger
Eveliina Pakkanen
Noora Savolainen
Mari-Anne Metsärinne
Antti Piironen
Laura Kanth
Mikko Parviainen
Jussi Aimola
Till Sawala
Tuukka Rantala
Veka Ohtamaa
Kristi Maiste
Eduardo Lopez
Sanna Eväkallio
Teemu Sihvonen
Kari Hellman
Ronja Sonninen
Sonja Winkler
Stefano Simonelli
Martha Cecilia Largaespada Roque
Jan Tammela
Henri Seulanto
Lasse Perälampi
Teemu Junkkaala
Janika Lahtinen
Satu Matero
Toivo Venäläinen
Tanja Nuutinen
Teemu Nordbäck
Antti Iihola
Juuso Vuorenniemi
Samuli Kemppainen
Hanna Paldanius
Minna Stern
Elina Laaksonen
Veikka Rantala
Jyrki Kiihamäki
Omar El-Begawy
Jere Lilja
Anna-Mari Ahlfors
Essi Peltoniemi
Jaana Miettinen
Johanna Nyman
Sanna Suhonen
Iida Kivimäki
jonna Sinkkonen
Silvia Lindfors
Sofi Häkkinen
Katja Ala-Hynnilä
Iida Sinkkonen
Katri Puisto
Hanna Salo
Nea pitkänen
Jussi Koukkuluoma
Olli Saarinen
Juha Yli-Petäys
Oliver Löser
Hannu Mäki
Hanna Pasi
Milka Nurmi
Miia Juhala
Antti Korhonen
Sari Antikainen
Teemu Lauriala
Werneri Stenberg
Michael Pugh
Kristinn Sigurdur Sigurdsson
Christer Kallio
Lauri Laaksonen
Santeri Kunttu
Silja Sajalahti
Ruusu Kukkurainen
Ella Peltoniemi
Laura Hakkarainen
Markus Rissanen
Riikka Lätti
Ville Koponen
Robert Kaděrka
Sylva Kaděrková
Annemari Kiviniemi
Kristiina Pynnöniemi
Heidi Leppänen
Nicholas Peters
Elisa Jääskeläinen
Niilo Paalanen
Pinja Heimala
Noora Vihavainen
Lisa Hassler
Rainer Waltzer
Risto Tuominen
Valo Lankinen
Mira Salonen
Aina Salonen
Viivi Palkamo
Tuomas Laakkonen
Jan Petter Mortensen
Eirik Hansen Asplem
Minna Löytynoja
Jenni Marstio
Elina Mäkinen
Timo Wagner
Pinja Hokkanen
Roni Rajamäki
Antti Hakulinen
Teemu Koivunen
Anna Hedman
Jari Niemelä
Harri Kiviniemi
Satu Tarvainen
Myriam Anderson
Tiina Henriksson
Rachael Shah
Risto Määttä
Eino Heikkilä
Jannica Högnäs
Hans Grönholm
Sanna Immonen-Eskman
Jarmo Hillebrand
David Micinski
Hege Haljak
Sven Lillemäe
Anna Böhm
Janne Ijäs
Petter Sund
Annika Järvinen
Esko Urpilainen
Steven Toomela
Sander-Henri Saul
Taisia Karpechko
Henni Kaartoaho
Katja Andreev
Gemma Tweedie
Olli Poijärvi
Kai Rinne
Ilya O'Bryan
Sanna Korpisalo
Noora Malkavaara
Silja Petäjäinen
Tuomas Borg
Mari Kyyrä
Paavo Laine
Annika Laine
Johanna Järvinen
Eemil Lähteenmäki
Panu Tamminen
Daria Zhuravleva
Vasilii Sverchkov
Aira-Maarit Mantsinen
Milla Sarvikivi
Alexandra Abzalova
Alexey Shelepaev
Anton Hokkonen
Annamari Heimonen
Minna Salorinne
Merituuli Kerman
Aleksandr Zurbi
Benjamin von Nandelstadh
Eleanna Asvestari
Radheya Pala
Oskari Lahtinen
Petri Huovinen
Anne Hyvönen
Niilo Haapala
Markku Hyvönen
Linnea Widjeskog
Oskar Widjeskog
Matti Kiesilä
Markku Sand
Heidi luukkonen
Maarit Luukkonen
Pinja Hietanen
Alisa Klamm
Nedin Vrazalica
Minna Nissinen
Emma Karhu
Anni Jassinskaja
Miska Kaartoaho
Leevi Sandell
Alexander Solomin
Joonas Paasiala
Tilly Thureson
Kari Kulmala
Rosa Lehtimäki
Pekka Marttinen
Otto Marttinen
Milja Haikonen
Mikael Vasiliev
Lars Lindroos
Lassi Lehtimäki
Mikko Lehtiniemi
Peter Ståhl
Emmi Niskanen
Tero Koski
Katri Laakso
Vera Tattari
Kalle Lotta
Tuuli Marttunen
Pekka Hyvönen
Arthur Hyvönen
Elias Mäntynen
Séamus Holohan
Rosa Repo
Tuomas Takalo
Esa Koli
Arttu Honkanen
Vjatseslav Laisev
Jari Lindroos
Antti Iso-Metsälä
Mikko Salonen
Mikko Salonen
Seija Nurmi

60 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

16.9.2023 12:00

Päättyy:  

16.9.2023 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Kaisaniemen puisto

00100 Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy & Helsingin Kisa-Toverit

tapahtumat@runhigh.fi