14.6.2018 15:00 RILin toimisto
Kesäglögit

RILin kesäglögit tulevat taas!

Tule tapaamaan tuttuja ja nauttimaan hyvästä seurasta torstaina 14.6. klo 15 alkaen.

Tilaisuudessa palkitaan Vuoden Silta 2018 -palkinnon saaja.

 

Lämpimästi tervetuloa!

 

Tapahtuma on päättynyt.

Tapahtumaan osallistujat

Hannele Vainio
Juha Vainio
Petri Janhunen
Lari Metsäpelto
Matti Huhtala
Marja-Liisa(Pipsa) Poikolainen
Rita Piirainen
Eero Kontula
Antti Schwartz
Olli Hämäläinen
Olli Sihvola
Juha Saramies
Kari Sipilä
Matti-Pekka Rasilainen
Pertti Sandberg
Juho Lukkari
Mika Pussinen
Katrina Kukkonen
Ari Joro
Jouko Pellosniemi
Yrjö Matikainen
Olavi Knihtilä
Emma Niemistö
Olli-Pekka Kari
Jouni Martikainen
Martti Matsinen
Jukka Mäkinen
Tapio Hölttä
Markku Sillanpää
Tuomas Rantsi
Lauri Salokangas
Antti Vimpari
Ensio Laaksonen
Liisa Suvanto
Eero Honkavaara
Pekka Seppälä
Mari Päätalo
Teemu Suhonen
Tiina Strand
Ville Alasalmi
Arto Salmela
J-Jukka Hämäläinen
Pentti Hautala
Mikko Kettunen
Jorma Virtanen
Samu Viitanen
timo ronkainen
Eino Rantala
Mika Tarhala
Janne Peltola
Pekka Kujansuu
Pentti Murole
Heimo Salo
Heli Niesniemi
Nina Raitanen
Tapani Tuisku
Jouni Kolppanen
Kari Avellan
Timo Tuominen
Samuel Tuovinen
Aki Kopra
Kristian Perälä
Anssi Laaksonen
Iina Ruutiainen
Markku Antinoja
Pentti Haapkylä
Marika Latvala
Erik Johansson
Jaakko Heikkilä
Joni Virkki
Matti Kivelä
Aarne Jutila
Maire Seppänen
Raimo Suomio
Pauli Moilanen
Markus Pahikkala
Tiia Nygård
Virpi Sandström
Markku Tuhola
Risto Kiviluoma
Pyry Piispanen
Urpo Karesniemi
Johan Rosqvist
Pekka Salmenhaara
Juhani Hyvärinen
Pia Gramén
Anders Nordström
Kim Lindholm
Risto Mäkinen
Seppo Näykki
Pekka Pietiläinen
Aimo Heimala
Heikki Leppänen
Olavi Jukarainen
Erkki Vilén
Kimmo Fischer
Harri Kemppainen
Ossi Inkiläinen
Ari Angervuori
Riikka Oksanen
Martti Hintikka
Timo Helenius
Jyri Mäkelä
Marita Mäkinen
Teemu Meriluoto
Juha Koski
Margit Sjöroos
Jorma Konsti
Jarmo Leskelä
antti mykkänen
Tuomo Sirkiä
Birgitta romppanen
Mikko Hyyrynen
Risto Levanto
Markus Melander
Esko Järvenpää
Pekka Huovinen
Kenneth Kumenius
Petri Mero
Klaus Nygård
Tero Pajukallio
Pekka Piispanen
Kauko Pakarinen
Jorma Puhto
Tuija Lönnrot
Pirkkoliisa Meincke
Outi Toivonen
Taina Haapamäki
Eija Haapaniemi
Niko Kälkäjä
Otto Wahlgren
Eero Häikiö
Risto Kangas-Ikkala
Pekka Kinnunen
Annika Varsio
Esko Sistonen
Annina Peisa
Risto Siirilä
Kari Hellén

6 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Paikkoja jäljellä

Ajankohta

Alkaa:
14.6.2018 15:00
Päättyy:
14.6.2018 19:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

RILin toimisto
Lapinlahdenkatu 1 B
00180 Helsinki

Järjestäjä