Ledlenser Nuuksio Night Trail 2023

29.9.2023 19:30

Luukin ulkoilumaja

Ledlenser Nuuksio Night Trail 2023 juostaan 29.9.2023.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (348)

Jan Pakarinen
Antti Toivanen
Hannu Kaleva
Eeva Paitula
Niina Liljeqvist
Kalle Hollmén
Katarzyna Leskinen
Juha Siltanen
Erno Davidsson
Vesa-Matti Nikkilä
Juha-Matti Seppänen
Aida Safina
Aino Alfthan
Harri Karvinen
Vesa Ihalainen
Minna Mononen
Niko Harju
Ilan Tokazier
Ville Hellman
Jouni Salamäki
Jasmin Penttinen
Petri Tuominen
Heleen Koster
TAPANI FORSELLES
kirsi stark
Sami Koivistoinen
Hannu Hakkarainen
Veera Korpela
Jutta Rytilä
Tommi Forss
Jola Maisala
Tero Mäkinen
Johanna Väisänen
Jenny Toivio
Aleksi Kyöttinen
Suvi Tormonen
Reima Viitala
Jussi Palo
Tero Vuorinen
ari hietala
Juha Mäkinen
Heta Biermann
Samuli Cederström
Panu Oikkonen
Thomas Rönnholm
Aki Virtanen
Michael Schachner
Tiina Solas
Sanna Ståhl-Tikkanen
Sanna-Mari Tiihonen
Virve Haapala
Janeta Turku
Riikka Toivo
Päivi Weckman
Tuomas Juopperi
Kari Tammiaro
Henri Vaitomaa
Taru Hedenstam
Tony Rönnqvist
Iida Karisto
Satu Mäkelä
Sini Markoff
Eduardo Lopez
Benjamin Lindström
Maik Becker
Kanisorn Sutham
Gustavo Suárez
Raimo Tikkanen
Mirko Tikkanen
Veera Tasapuro
Markus Schneider
Dima Gold
Juho Hänninen
Tero Lehtinen
Juuso Vuorenniemi
Kari Kuusela
Geert Van Moer
Juha Manu
Miikka Raininko
Rami Grönlund
Harri Tabell
Lauri Alakuijala
Jari Virta
Maaret Karjalainen
Johan Arnaud
Jarmo Saikkonen
Anna Kovarova
Riku Virtanen
Christian Riitamaa
Henri Nordström
Philipp Spiess
Janika Koponen
Eduardo Anaya Plaza
Ilkka Järvinen
Kimmo Vahteri
Antti Vahteri
Kalle Pohls
Kaisa Koskinen
Nicola Ugas
Johanna Havula
Tero Kähkölä
Väinö Vahteristo
Sandra Kivimäki
Sari Auvinen
Erno Davidsson
Sanne Bäck
Kristiina Guillermin
Sara Isotalo
Markus Nygård
Osmo Simonen
Riitta Rahkila
Jaana Väisänen
Mikel Aizpuru
Riikka Laurila
Sara Soini
Karoliina Soini
Oliver Mäntynen
Harri Mäntynen
Sonja Waris
Hanna Heinonen
Elina Heinonen
Maria Dubovik
Marco Huotari
Jussi Toivonen
Marc Binns
Lisa von Lüpke
Samu Suominen
Tiina Långström
Anna-Kaisa Kolu
Jari Pimiä
Toni Oksman
Onni Mäkelä
Maria Hari
Kaj Forsström
Amanda Hari
Oliver Hari
Anna-Henriikka Lahti
Tuomo Lahti
Monika Bene-Merta
Vesa Nohteri
Timo Viinikka
Aleksi Matilainen
Siiri Kortesoja
Saku Matilainen
Sirpa Uuspelto
Tuuli Viitanen
Maiju Mäenpää
Sanna Myllylä
Harri Helokangas
Susanne Helokangas
Axel Hertsberg
Ari Piironen
Ian Fox
Maximilian Jolly
Milla Valtonen
Mariliis Mänd
Henrik Myllynen
Jouni Mäkinen
Juha Metsälä
Jussi Laatikainen
Stephanie Bohlmann
Antti Laitinen
Juho Laurila
Joonas Koistinen
Minna Metsälauha
Taina Nyman
Outi Mäkelä
Friida Bröms
Kukka Andersson
Felix Starker
Pavlo Dmytrenko
Selina Kangas
Sanni Junttola
Sara Meronen
Siru Liesola
Emma Malmgren
Mirko Maunula
Sari Teräs
Lasse Lehtonen
Johanna Savulahti
Iida Savulahti
Asta Puumalainen-Nykänen
Jonna Rautasalo
sanna manula
Aleksi Simonen
Markku Szymczak
Sanna Hautamäki
Olli Hirvonen
Hanna Savolainen
Milla Berg
Katja Kalliokulju
Tuuli Elomaa
Aleksi Viskari
Minni Katainen
Marleen Pärnmaa
Marleen Pärnamaa
Lauri Hyppönen
Erika Hämäläinen
Kai Lintinen
Joonatan Brommels
Kristiina Lampinen
Oskari Konu
Kaisa Tanhula
Annika Perkinen
Juha Kuosmanen
Ahti Pirnes
Arttu Raja-Halli
Samuli Sidensnöre
Heidi Jakka-Sidensnöre
Arnt Luthardt
Olli Laine
Sampsa Pekkinen
Jennika Pellikka
Ivan Zolkin
Kaisa Kiiski
Laura Virjula
Jonas Rosenlöf
Charlotta Rosenlöf
Anne Rosti
Pia Holopainen
Lauri Iso-Markku
Johanna Soiluva
Tomi-Valtteri Paavilainen
Sini Saari
Keijo Autio
Kare Viinikainen
Heidi Köyste
Aleksandr Klepikov
Claes Grägg
Tiina Nurmi
Marina Lähteenmäki
Annikki Hämäläinen
Seija Pulli
Harrison Luft
Jesse Sillanmäki
Julia Jouhki
Sigrid Österlund
Niklas Mannfolk
Jari Palo
Aleksi Palo
Mirja Vartiainen
Marina Nordström
Veronica Palmgren
Maarit Rimali
Tia Laipaik
Juha Kokko
Minna Anttalainen
Daniel Fernandez
Riku Piira
Sven Pirens
Nicole Af Björksten
Pekka Savolainen
Hanna Merisalo
Terhi Karlsson
Tuomo Saarinen
Anna-Riikka Leppäranta
Elin Toomeoja
Arto Palsio
Eriika Karhumäki
Samuel Halme
Mika Vottonen
Jonna Juusola
Annaleena Nyholm
Ingrid Holm
Mathias Heinonen
Klaus Halen
Joonas Viljanen
Juuli-Anna Tauren
Jaakko Leeve
Bill Hellberg
Elina Nikkanen
Miika Kotaniemi
Nicola Perot
Kari Halen
olli kopakkala
Roope Kariniemi
Matias Jimenez
Meri Ollikainen
Heidi Pääkkönen
Andreas Strandvall

68 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

29.9.2023 19:30

Päättyy:  

29.9.2023 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi