Nuuksio Night Trail 2020

2.10.2020 19:30

Luukin ulkoilumaja

Nuuksio Night Trail 2020 will be run 2.10.2020.

Registration is open now!

Read more from event's website.

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport voucher.For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Select number of tickets
Ticket
Sale ends
Price
Amount

Enter coupon code
Sale ends 1.10.2020 02:00
44,00 € (incl. VAT 10%)

Amount:


Event attendees (225)

Harri Lammi
Sami Loikkanen
Katarzyna Leskinen
Fernando Trolia Slamic
Jola Maisala
Jaakko Leikko
Anni Lehmuskoski
Ulla Salomaa
Lotta Kuuteri
Henri Lankinen
Henri Vaitomaa
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Petri Tuominen
Tilda Nieminen
Timo Suonsyrjä
marko malinen
Paula Haikonen
Juha Stenberg
Johanna Reen
Altti Björklund
Ari Hietala
Tero Vuorinen
Severi Saarioja
Niko Nykänen
Petteri Tiirikainen
Marco Mennillo
Elina Nurminen
Anna-Mari Becker
Juhani Böös
Jouni Purhonen
Pauli Kohanevic
Aleksandra Blinnikka
Anthony Gullsten
Sini Toivonen
Heidi Vuopio
Tio Delikouras
Juho Kauppi
Terhi Karlsson
Eeva Haartio
Thomas Fagerström
Samuli Kyyrönen
Tanja Matero
Hanna Siimes
Jerri Annala
Matti Jaakkola
Sami Vornamo
Virve Koivisto
Antti Heikkinen
Jari Välikorpi
Petri Harjamäki
Seppo Katilainen
Marika Pauli
Eva-Lotta Backman
Merja Hanski
Kalle Kallio
Valtteri Bergström
Nico Kalliomaa
Pekka Kinnari
Lotta Nenonen
Outi Perhola
Ari Aaltonen
Aija Salo
Eeva Sävelä
Viivu Vyyryläinen
Camilla Lohenoja
Helene Ant
Mariliis Kuukuma
Olli-Pekka Peitsalo
Susanna Seppälä
Anne Immanen
Nina Pelkonen
Juulia Kataikko
Jonna Hameri
Thomas Schreven
Kalle Salonen
Mirella Kilpiö
Hanna-Mari Saalo
Francesca Åström
Salla Kinnunen
Theresa Natri
Outi Hasu
Paula Simojoki
Juha Tervahauta
Eemeli Kokkonen
Jemina Haaranen
Emma Juntunen
Paula Niemi
Oona Niemelä
Jasmina Glad-Schreven
Vesa Seiriö
Petra Ekman
Miia Malmberg
Heidi Manninen
Kaisa Bergman
Antti Roikonen
Mona Kurppa
pia Sjögren
Tarja Kuusela
Tommaso Zanca
CAN ERSEN FIRAT
Jonna Hinttaniemi
Niklas Ekström
Antti Luostarinen
Tommi Ikonen
Taneli Kivistö
Sini Saari
Sami Kuusemaa
Miia Vitikainen
Miia Vitikainen
Kalle Metso
Kati Metso
Mano Rantanen
Sini Leskinen
Elias Silvola
Linda Löfbacka
Taija Kosonen
kirsi stark
Maritta Suojärvi
Heikki Sulonen
Sanni Kosonen
Elis Hannikainen
Jape Virtanen
Anita Lehtonen
Emma Tiittanen
Anni Kukkonen
Kirsi Montonen
Katja Ristimäki
Terje Kroon
Helina Dmitrijeva
Anna Lampi
Tia Laipaik
Ilkka Harto
Salla Jokinen
Nichlas OKane
Sanna Elonen
Nora Gahmberg-Hisinger
Aapo Summanen
Panu Oikkonen
Martina Candolin
Teresa Platan
Anna Mäkipeska
Maria Wikberg
Micaela Thorström
Janne Muikkunen
Jukka Tuominen
Kimmo Aaltonen
Federico Bianchi
Irina Laurila
Satu Andersson
Miikka Jokinen
Evgenia Juselius
Oxana Kyllönen
Annika Viskari
Sara Illman
Saara Leppinen
Jussi Matilainen
Andreas Molander
Fredrik Häggman
Mikko Routala
Michael Schachner
Tero Auvinen
Susanna Auvinen
Iiris Inkeroinen
Reima Viitala
Teemu Haavisto
Ville Hietanen
Tomi Paavola
Heidi Saarinen
Teemu Siitonen
Riku Mattila
Pia Taiminen
Marko Toivo
Jan-Henrik Stecker
Maria Hari
Antti Parjanne
Seela Pykäläinen
Elina Ravattinen
Tuomo Roine
Ilkka Vaahttoranta
Timo Mäntyniemi
Pekka Sauro
Eve Viljanen
Niina Saaranen
Liisa Saaranen
Scott Pritchard
Tiina Salmén
Elisa Horsma
Markku Hyvönen
Liisa Taskila
Jussi Vienola
Marko Nieminen
Heli Nieminen
Julia Silvennoinen
Kaj Forsström
Joakim Sandström
Tom Pohjola
Sakari Lehtoniemi
Aino-Liisa Kerkkänen
Jani Salmela
Seth Tracy
Timo Viinikka

23 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

2.10.2020 19:30

Add event to your calendar

Event location

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

View larger map and directions

Organizer

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi