Nuuksio Night Trail 2022

30.9.2022 19:30

Luukin ulkoilumaja

Nuuksio Night Trail 2022 juostaan 30.9.2022.

Ilmoittautuminen on nyt auki!

Lue lisää tapahtuman nettisivuilta.

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. 

Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedut, katsothan maksuohjeet täältä: http://www.runhigh.fi/liikuntaeduilla-maksaminen

Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä voit maksaa vain oman ilmoittautumisesi.

Lippuja ei enää tarjolla.

Tapahtumaan osallistujat (302)

Mare Lappi
Kati Nirkkonen
Jani Ikonen
Hanne-Mari Toikka
Jan Kajander
Sebastian Kajander
Michael Schachner
Marko Forsell
Venla Seppä
Antti Toivanen
Toni Oksman
Jari Pimiä
Jola Maisala
Panu Oikkonen
Vesa Starck
Jan Pakarinen
Mark Davis
Anni Sarasti
Anne Asp
Henri Vaitomaa
Karlina Ozolina
Riitta Rahkila
Maria Tengbergen
Vesa Ihalainen
Markus Nygård
Ville Kulo
Linda Neiglick
Mika Torppala
Heta Biermann
Katja Graff
Iiris Inkeroinen
Jussi Palo
Marika Silvikko
Konsta Ikonen
Minna Mononen
Hannu Kaleva
Teemu Väre
Samuli Cederström
Joni Tuomi
Joel Klemetti
Santeri Sammalkivi
Tapio Peltonen
Elias Hyvönen
Mari Malinen
Marjo Kukkonen
Linni Heino-Snirvi
Jasmin Penttinen
Maria Laakso
Juha Siltanen
Henri Hakala
Miikka Myllylä
Reeta Vilhu
Sirpa Uuspelto
Kirsti Tiinanen
Salla Klemetti
Nina Vallin
Silvia Walle
Marjo Kolmonen
Karin Kinnula
RITVA AHONEN
Markku Hyvönen
Tanja Manshtein
Kalle Ehrnrooth
Sanna Piitulainen
Sarianna Ahlroos
Ville Glad
Maris Leponiemi
Marjaana Nikula
Oula Yliperttula
Keiu Põldmaa
Sari Kiesiläinen
Terhi Karlsson
Vesa-Matti Nikkilä
Noora Neramo
Anna Kovarova
Maksim Labanov
Sanna Myllylä
Paraskevi Bakalopulos
Joanna Scott
Leena Kauko
Janina Pohja
Kimmo Tyyskä
Mirkku Kauhanen
Tero Kähkölä
Santtu Ahola
Minna Kujala
Kosti Lepojärvi
Sanna Lepojärvi
Niina Ahlroos
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Noomi Auervuolle
Julius Hurri
Tero Mäkinen
Milla Valtonen
Katharina Beck
Tiina Rönnberg
Mirka Pitkänen
Tommi Hynninen
Malin Helminen
Jouni Salamäki
Sini Idänheimo
Jaana Telilä
Amelia Cardwell
Sanya Schubak
Elina Leppihalme
Marianne Horppu
Päivi Weckman
Timo Suonsyrjä
Susanna Heino
Janne Talvitie
Senja Kettunen
Sini Saari
Petri Tuominen
Anna-Riikka Leppäranta
Laura Virjula
Mira Kylliäinen
Joona Vuoristo
petri koponen
Heikki Sulonen
Markku Linnoskivi
avnish chandel
Juho Hänninen
Matti Stoor
Jani Tuominen
Robert Silén
Katarzyna Leskinen
Petra Morbin
Vilma Tuominen
Félix Meens
Kevin Fuchs
Berit Billingsö Jokinen
Irina Laurila
Henna Pakarinen
Tuija Väisänen
Dima Gold
Tiina Huovinen
Kirsi Montonen
Mikael Kari
Alexander Brink
kirsi stark
Kalle Söderholm
Lili Tahko
Kaisa Bergman
Laura Virkkunen
Evgenia Juselius
Annika Maunula
Henrik Maunula
Erno Davidsson
Harri Karvinen
Sipe Komulainen
Markus Minkkinen
Heini Nevalainen
Aija Sämpi
Reima Sämpi
Aino Alfthan
Donna Kokkonen
Akseli Hammaren
Alexander Khripkov
Matts Hultin
Viola Mickos
Maximilian Jolly
Milena Kääpä
Vilma Mainio
Niklas Töyrylä
Niko kuusisto
Hanna Kuusisto
Otto Yliperttula
Karolus Viitala
Aleksi Simonen
Anton de Goede
Eeva Räätäri
Janne Oskari Koskimies
Walter Mai
Rami Grönlund
Sara Illman
Saara Leppinen
Ilari Nikula
Ian Fox
Perttu Katainen
Suvi Tolvanen
Timo Viinikka
Jussi Forma
Sauli Malinen
Tiina Krusberg
Hannamari Ålander
Harald Åström
Hugo Åström
Kirill Beljajev
Jutta Ketola
Antti Roikonen
Luke Gilmore
Kari Halen
Klaus Halén
Charlotte Rautio
Pinja Hietanen
Harri Tabell
Jon Ander Hernandez
Tomi Pekkarinen
Tommi Lindroos
Jaakko Leeve
Aki Turu
Ilia Shestakov
Olli Hirn
Henri Nieminen
Antti Parjanne
Antti Kuisma
Camilla Heinikari
Vesa Lähdemäki
Vilma Mört
Aida Safina
Riivo Schumann
Hysein Muradli
Javier Perez
Hanna Viirret-Viljamaa
Mari Laakso
Nicola Ugas
Ruan Viljoen
Liisa Leppävirta
Heli Lindström
Piia Latva-Kiskola
Pauliina Louhiala-Hänninen
Mirja Vartiainen
Jari Porttinen
Joonas Uusimaa
Claes Grägg
Iris Rasenberg
Minna Arkko-Huumonen
Nina Olenius
Ari Piironen
Anastasia Saksonova
Mika Hirvonen
Susanna Salonen
Vadim Dich
Mikko Koivuniemi
Marja Koivuniemi
Nicole Af Björksten
Janne Nyman
Ruut Uusitalo
Hanna Pyykönen
Tuomas Latvalahti
Hanna Riski
Jussi Vienola
Mari Puhakka
Roosa Kerälä
Tuomas Virta
Ia Harjunpää
Janne Pitko
Jussi Toivonen
Pihla Karanko
Marko Karonen

51 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:   30.9.2022 19:30
Päättyy:   30.9.2022 23:30

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Luukin ulkoilumaja

Luukintie 33
02970 Espoo

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Runner's High Oy

tapahtumat@runhigh.fi