Paketti-ilmoittautumiset Helsinki10 + Helsinki Half Marathon + Helsinki Marathon 2023

22.4.2023 20:30

Täällä voit hankkia paketti-ilmoittautumisen vuoden 2023 Helsinki10:lle, Helsinki Half Marahonille ja Helsinki Marathonille!

Kaikki vähintään kahteen tapahtumaan tämän ilmoittautumislomakkeen kautta ilmoittautuvat saavat uniikin #WeRunHelsinki-pipon vuoden 2023 version. Pipot ovat noudettavissa tapahtumien kisatoimistoista.

Tapahtumat:

  • 22.4.2023 Helsinki10
  • 10.6.2023 Helsinki Half Marathon
  • 19.8.2023 Helsinki Marathon

Maksutapoina on yleisimmät suomalaiset verkkopankit ja luottokortit, sekä liikuntaedut. Mikäli valitset maksutavaksi liikuntaedun, tutustuthan maksuohjeeseen täällä. Liikuntaedut ovat henkilökohtaisia, joten niillä et voi maksaa toisen osallistujan ilmoittautumismaksua.

Valitse haluamasi lippu
Lippu
Myynti päättyy
Hinta
Määrä

Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
64,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
57,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
62,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
75,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
63,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
68,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
81,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
92,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
97,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Syötä alennuskoodi
Myynti päättyy 1.10.2022 02:00
110,00 € (sis. ALV 10%)

Määrä:


Tapahtumaan osallistujat (283)

Leo Graf
Svetlana Dembitskaya
Tuomas Lepola
Nina Poppius
Philippe Hakulin
Antti Toivanen
Joni Tuomi
Jan Pakarinen
Frédéric Sihvola
Markku Laitinen
Ruslan Kazantsev
Tiina Henriksson
Nina Isokorpi
Keith Gatford
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Hanna Forsten
Mari Leppämäki
Johanna Hedvik
Aki Hummasti
Kari Hämynen
Marko Hollanti
Sanna Ketola
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Tea Grönfors
Tatiana Susi
Minna Mononen
Sissi Kähkönen
Markku Orispää
Jussi Forsström
Jari Palo
Rauha Mäkilä
Reeta Ruija-Kärki
Sari Herranen
Elina Nikkanen
Kati Valli
Isto Salakoski
Antti Lukkari
Juha Stenberg
Kimmo Uusikumpu
Minna Manni
Sandra Luhtaniemi
FAGER REIJA
Petri Tuominen
Elina Aarva
Totti Toivonen
Ville Ala-Seppälä
Minna Nylander
Heikki Räsänen
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Thomas Gale
Kari Pöntinen
Tom Grahn
Benoit Espinola
José Alberto Rey López
ANDRES SIIM
Tomi Marttila
Aleksandr Shevelev
Merlis Kärson
Oso Hautamo
Tuomo Kurunsaari
Alex Clark
Virve Sihvola
Jaana Kinnari
Satu Vuorela
Eeki Ruponen
Taina Rytkönen
Mika Metsojoki
Lilian Pallas
Maria Myyryläinen
Petri Kekki
Marjo Seliö
Satu Ståhlstedt
Ville Heino
Ronja Sonninen
Mirva Ojala
Sophie Dorn
Jaana Miettinen
Joona Niemi
Juha-Pekka Konttinen
Belén González
Timo Kuni
Veijo Jokinen
Toni Pasanen
Minna Hirvonen
Tommy Karlsson
Tia Laipaik
Akash Gupta
Dani Söderling
Katri Svahnström
Patrik Krogerus
Aki Heinonen
Pyry Young
Niko Pastinen
Tomi Juvonen
Ulla Montonen
Timo Pelttari
Eveliina Laine
Kaveri Saminathan
Eveliina Mukala
Minna Juvonen
Kaisa Haaparanta
Pinja Rajakari
Sami Kuusemaa
Auri Söderqvist
Johanna Niemi
Jessica Hagelberg
Pasi Hämäläinen
Saarastiina Nurmela
Minna Stern
Snehadri Sinha
Henriksson Tiina
Saila Kaarina Vihtari
Kalle Hollmén
Iida Nuutinen
Hans Seidel
Tuulianna Tulokas
Abhijit Jakkannavar
Niclas Svahnström
Reeta Rissanen
Kirsi Pystynen
Sanni Sinisalo
Satu Orava
Claes Grägg
Kirsi-Marja Kastemäki
Manish Kumar
Ilkka Taivassalo
Marika Hellberg
Søren Berg Rasmussen
Sanna Lehto
Federico Fioravanti
Miia Kinnunen
Timo Suonsyrjä
Jonathan Lawless
Nora Steiner-Forsberg
Olavi Kurunsaari
Suvi Tormonen
Iiro Ikäheimo
Marika Silvikko
Tero Toikka
Marko Pekkanen
Marta Paricio Montesinos
Sampo Salovesi
Joel Klemetti
Eino Herlevi
Arttu Haavisto
Milka Koskipirtti
Claudio Nava
Antti Vornanen
Tommi Paavilainen
Jukka Seppänen
Petteri Rehumäki
Marko Nissinen
Miku Boström
Amanda Tuomisto
Nina Männistö
Teemu Männistö
Jenni Turunen
Amos Schalin
Antti Loimalahti
Henri Vehmas
Matti Kiesilä
Tuomas Martikainen
Harri Koivisto
Elina Heino
Mia Rönnqvist
Jorma Hekkala
Serina Kavonius
Miska Tirronen
Sanna Heikkilä
Kimmo Keinänen
Paula Malinen
Marko Malinen
Mareena Soininen
Heini Hankanen
Harri Elf
Leena Nieminen
Christophe Brutel
Sanna Risikko
Hanne-Grete Christensen
Andrew Smith
Tuija Niemi
Satu Savolainen
Iuliia Kokorieva
David Thompson
Markku Kyllönen
Sohvi Halonen
Joona Haltia
Aino Laitila
Kim Säppi
Tom Grahn
Atte Keitaanranta
Janni Pääkkönen
Pauliina Manninen
Pia Särkinen
Marko Pekkanen
Elena Barrios
Erik Sedat
Kostiantyn Khrameshkin
Nam Vu
Laura Tarvainen
Daniel Hannus
Louise Chua
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Aarne Aalto
Ari Mattila
Jip Jonkman
Petra Kaikkonen
Päivö Osmaja
Sari Antikainen
Johanna Moilanen
Elina Mattila
simo ojala
Jukka Kyyrö
Andrew Ullom
Anna Belik
Susann Härkönen
Harvinder Singh
Jukka Kanerva
Mervi Rahko
Hanna Sinkko
Andreas Fjellstad
Adriana Rodriguez Abril
Anniina Ruusila
Sini Strömberg
Tyler Walton
Juhani Ahola
Linnea Böhme
Nina Isokorpi
Altti Lindroos
Arto Kainulainen
Emma Salusjärvi
Sari Lindén
Jonas Anthoni
Wipawan Yenjai
Andrei Vorobjeff
Mathieu Negrerie
Carine Capgras
Juan Camilo Avendano Diaz
Mika Apell

41 osallistujaa ei ole sallinut nimensä näyttämistä listalla.

Ajankohta

Alkaa:  

22.4.2023 20:30

Päättyy:  

19.8.2023 17:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Helsinki

Tarkempi kartta ja ajo-ohjeet

Järjestäjä

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi