Package registrations for Helsinki10 + Helsinki Half Marathon + Helsinki Marathon 2023

22.4.2023 20:30

Here you can purchase a package deal for three #WeRunHelsinki -running events for 2023.

Everyone who register for at least two of the events at the same time using this form will receive a unique 2023 edtion of #WeRunHelsinki-beanie. Beanies will be delivered at the race offices of the events.

Events:

  • 22.4.2023 Helsinki10
  • 10.6.2023 Helsinki Half Marathon
  • 19.8.2023 Helsinki Marathon

Payment can be made with most of the credit cards and also Finnish online banks. Besides, we accept also most of the Finnish sport vouchers / benefits. For more detailed on instructions on payments with sport vouchers, please read this page. Remember that sport vouchers are for personal use only.

Registration for this event is currently stopped.

Event attendees (290)

Leo Graf
Svetlana Dembitskaya
Tuomas Lepola
Nina Poppius
Philippe Hakulin
Antti Toivanen
Joni Tuomi
Jan Pakarinen
Frédéric Sihvola
Markku Laitinen
Ruslan Kazantsev
Tiina Henriksson
Nina Isokorpi
Keith Gatford
Henri Ryhänen
Sanna Ryhänen
Hanna Forsten
Mari Leppämäki
Johanna Hedvik
Aki Hummasti
Kari Hämynen
Marko Hollanti
Sanna Ketola
Sanna Haikonen
Merja Rautiainen
Tea Grönfors
Tatiana Susi
Minna Mononen
Sissi Kähkönen
Markku Orispää
Jussi Forsström
Jari Palo
Rauha Mäkilä
Reeta Ruija-Kärki
Sari Herranen
Elina Nikkanen
Kati Valli
Isto Salakoski
Antti Lukkari
Juha Stenberg
Kimmo Uusikumpu
Minna Manni
Sandra Luhtaniemi
FAGER REIJA
Petri Tuominen
Elina Aarva
Ville Ala-Seppälä
Minna Nylander
Harri Mäntynen
Oliver Mäntynen
Thomas Gale
Kari Pöntinen
Tom Grahn
Benoit Espinola
José Alberto Rey López
ANDRES SIIM
Tomi Marttila
Aleksandr Shevelev
Merlis Kärson
Oso Hautamo
Tuomo Kurunsaari
Alex Clark
Virve Sihvola
Jaana Kinnari
Satu Vuorela
Eeki Ruponen
Taina Rytkönen
Mika Metsojoki
Lilian Pallas
Maria Myyryläinen
Petri Kekki
Marjo Seliö
Satu Ståhlstedt
Ville Heino
Ronja Sonninen
Mirva Ojala
Sophie Dorn
Jaana Miettinen
Joona Niemi
Juha-Pekka Konttinen
Belén González
Timo Kuni
Veijo Jokinen
Toni Pasanen
Minna Hirvonen
Tommy Karlsson
Tia Laipaik
Akash Gupta
Dani Söderling
Katri Svahnström
Aki Heinonen
Pyry Young
Niko Pastinen
Tomi Juvonen
Ulla Montonen
Timo Pelttari
Eveliina Laine
Kaveri Saminathan
Eveliina Mukala
Minna Juvonen
Kaisa Haaparanta
Pinja Rajakari
Sami Kuusemaa
Auri Söderqvist
Johanna Niemi
Jessica Hagelberg
Pasi Hämäläinen
Saarastiina Nurmela
Minna Stern
Snehadri Sinha
Henriksson Tiina
Saila Kaarina Vihtari
Kalle Hollmén
Iida Nuutinen
Hans Seidel
Tuulianna Tulokas
Abhijit Jakkannavar
Niclas Svahnström
Reeta Rissanen
Kirsi Pystynen
Sanni Sinisalo
Satu Orava
Claes Grägg
Kirsi-Marja Kastemäki
Ilkka Taivassalo
Marika Hellberg
Søren Berg Rasmussen
Sanna Lehto
Federico Fioravanti
Miia Kinnunen
Timo Suonsyrjä
Jonathan Lawless
Nora Steiner-Forsberg
Olavi Kurunsaari
Suvi Tormonen
Iiro Ikäheimo
Marika Silvikko
Tero Toikka
Marta Paricio Montesinos
Sampo Salovesi
Joel Klemetti
Eino Herlevi
Arttu Haavisto
Milka Koskipirtti
Claudio Nava
Antti Vornanen
Tommi Paavilainen
Jukka Seppänen
Petteri Rehumäki
Marko Nissinen
Miku Boström
Amanda Tuomisto
Nina Männistö
Teemu Männistö
Jenni Turunen
Amos Schalin
Antti Loimalahti
Henri Vehmas
Matti Kiesilä
Tuomas Martikainen
Harri Koivisto
Elina Heino
Mia Rönnqvist
Jorma Hekkala
Serina Kavonius
Miska Tirronen
Sanna Heikkilä
Kimmo Keinänen
Paula Malinen
Marko Malinen
Mareena Soininen
Heini Hankanen
Harri Elf
Leena Nieminen
Christophe Brutel
Sanna Risikko
Hanne-Grete Christensen
Andrew Smith
Tuija Niemi
Satu Savolainen
Iuliia Kokorieva
David Thompson
Markku Kyllönen
Sohvi Halonen
Joona Haltia
Aino Laitila
Kim Säppi
Tom Grahn
Atte Keitaanranta
Janni Pääkkönen
Pauliina Manninen
Pia Särkinen
Marko Pekkanen
Elena Barrios
Erik Sedat
Kostiantyn Khrameshkin
Laura Tarvainen
Daniel Hannus
Louise Chua
Nalin Sanjeeva Muthugalage Don
Aarne Aalto
Ari Mattila
Jip Jonkman
Petra Kaikkonen
Päivö Osmaja
Sari Antikainen
Johanna Moilanen
Elina Mattila
simo ojala
Jukka Kyyrö
Andrew Ullom
Anna Belik
Susann Härkönen
Harvinder Singh
Jukka Kanerva
Mervi Rahko
Hanna Sinkko
Andreas Fjellstad
Adriana Rodriguez Abril
Anniina Ruusila
Sini Strömberg
Tyler Walton
Juhani Ahola
Linnea Böhme
Nina Isokorpi
Altti Lindroos
Arto Kainulainen
Emma Salusjärvi
Sari Lindén
Jonas Anthoni
Wipawan Yenjai
Andrei Vorobjeff
Mathieu Negrerie
Carine Capgras
Juan Camilo Avendano Diaz
Mika Apell
Esa Koli
Tiia Sahrakorpi
Richard Sahrakorpi
Roel Freriks
Laura Heinonen
Minna Salorinne
Markus Moilanen
Jarkko Ansamaa
Merly Kosenkranius
Valentina Mosina

44 attendees have not allowed their name to be displayed on the list.

Event time

Starts:  

22.4.2023 20:30

Ends:  

19.8.2023 17:00

Add event to your calendar

Event location

Helsinki

View larger map and directions

Organizer

Helsinki Half Marathon Oy

info@helsinkihalfmarathon.fi